Kraks Vejviser 1936 personregister

Y c jT is e r e n s 1. Bind Indeholder: Afd. I: Kort og Planer — II: Gade-og Hus-Register — III: Person-Register — IV: Provins-Register Vejviserens 2. Bind Indeholder: Aid. V: Real-Register — VI: Firma- og Aktieselskabs- Register — VII: Fag-Register —VIII: Island

A fd e lin g I I I .

— IX: Udlandet Export Directory

of Denmark.

P e r s o n - R e g i s t e r for København.

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i København, Frederiksberg , Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt, Telefonnummer og Postkonto Nr. — Navnene er ordnet alfabetisk i ét Register. — En ★ ved et Telefon-Nr. angiver, at dette er Fælles-Nummer for flere Ledninger. Barberer, Frugthandlere, Viktnaliehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. I Vejviserens lilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger , som væsentligst gennem Folkeregistrene er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person- Registrets Trykning. Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind). — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins-Register. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

Grænsen mellem dette Registers Omraade og Provins-Registrets er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraadew.

T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 10. November 1934 — 15. November 1935, med Angivelse af Dødsdagen.

ALLE FORRETNINGS-ADRESSER og P R I V A T - A D R E S S E R a f a l m i n d e l i g I n t e r e s s e

o p t a g e s i K r a k s V e j v i s e r .

% Vejviseren bringer flere Adresser end nogen anden dansk Haandbog.

Made with