Kraks Vejviser 1936 personregister

Animated publication

Y c jT is e r e n s 1. Bind Indeholder: Afd. I: Kort og Planer — II: Gade-og Hus-Register — III: Person-Register — IV: Provins-Register Vejviserens 2. Bind Indeholder: Aid. V: Real-Register — VI: Firma- og Aktieselskabs- Register — VII: Fag-Register —VIII: Island

A fd e lin g I I I .

— IX: Udlandet Export Directory

of Denmark.

P e r s o n - R e g i s t e r for København.

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i København, Frederiksberg , Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt, Telefonnummer og Postkonto Nr. — Navnene er ordnet alfabetisk i ét Register. — En ★ ved et Telefon-Nr. angiver, at dette er Fælles-Nummer for flere Ledninger. Barberer, Frugthandlere, Viktnaliehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. I Vejviserens lilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger , som væsentligst gennem Folkeregistrene er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person- Registrets Trykning. Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind). — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins-Register. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

Grænsen mellem dette Registers Omraade og Provins-Registrets er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraadew.

T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 10. November 1934 — 15. November 1935, med Angivelse af Dødsdagen.

ALLE FORRETNINGS-ADRESSER og P R I V A T - A D R E S S E R a f a l m i n d e l i g I n t e r e s s e

o p t a g e s i K r a k s V e j v i s e r .

% Vejviseren bringer flere Adresser end nogen anden dansk Haandbog.

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1) E f t e r n a v n e er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne ineil Bindestreg er indordnet, umiddelbart efter Bærerne af det forste Navn alene. f. Eks. Hansen-Gad efter allo ITansen’erne. Dobbelte Efternavne nden Bindestreg er som Itegel opfort under det sidste Efternavn, t. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerindo, baade Billedhugger og Billedhug- gcrinde. Ligeledes er der ved Ordningen af ’f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. I. intet Hensyn tagot til den nærmere Tilfojelse til denne Betegnelse. — Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført lorst, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Efternavn og Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn ( C A T staar for Carl , dette atter for C A S). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det cfterfolgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: ITanscn A & Petersen - - Hansen A P etc.; Hansen A & Co. = Hansen A O O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det forste Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk14, indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske4*. Til den „be­ stemte Artikel4* (Den, I)et, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver af det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (so Afdeling VI i 2. Biml).

Etablerer De en ny Virksomhed Skifter De Navn — eller Stilling Flytter De eller Deres Virksomhed

b e d e r v i D e m — i n d e n 20. O k t . s e n d e o s e n M e d d e l e l s e h e r o m .

K R A K ’ s V E J V I S E R NYTORV 17

Benyt en af Blanketterne

KØBENHAVN K

sidst i dette Bind.

Afdeling I I I . Person-Register for København. Omfatter København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer(se Kortet nedenfor.) Tilsvarende Adresser for Provinsen findes i Afd. IV. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adresser. Flytninger, der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2. Bind.

Aa—Angå

Pei.son-Iieyisler lur København

III - 7 7 0

Aabo Kakkelovnskomp. v. K Chmtiansen Hojlandsvangen 14 Brh. A Bella 1097 - Mobelforr. v. K .Fischer Sa1ii gv. 7 LI A Damso 2034x - Pakkassøfabr. v. L V Nielsen Valby Lang g. 4(5 Yalbv A Vb. 275G - v. C R Petersen Revision & BogtbringTaa- singeg. 50 [< jj A Ry v. 1275u - Tagdæknings Co. v. E Borchsenius Han­ sen Wilkensv. 25 fP] A Gh. f932x - Vinduespolerings-Forr. ved Axel Saxil Skotterupg. 1 I n i A Tg. 4204 Aaboe-Pctersen

Aadal vinduespoleringskomp. v. T.aurits Ol­ sen Vod Klosteret 19 [HJ A Ryv. 278(5 Aadam Maigrotlie Fnkclrue Julius Bloms G. 2.T [Ni - Elvlteforr. v.Søren Pedersen Danmarksg. 19‘ [V] A Bval75t) - J Chr. (rulvliekhrdniiig.sforr. Rosenørns Allé 41 IV] A N 5349 Aaen P.J Overas.sist. i Post- og Telegrafv. Soborg Ilovedg.94 Soborg AaesTh.Maskinmester i Flaadrnllolmbladsg. 7G;’ [s] Aafred Kaj Blomsterhdl. Kapelv. 11 (N] ® N 36(58 - L Mekaniker Sundkrogsg. 17 [80x - Ellen Frue S-Fasanv. 47:1rMA Gh. 7424 - Ida Frue Frederiksg. ( :1[K] A PaKæ^Ilv - Gunnar Fuldin. Rughavev. D Valby A Vb. 771x - Olfred Fuldin. Emilicg. 9* 3 AFva305(! - D Munk G t o ss . Bredg. 351!K) - Otto Gross. Vesterport 3 A By 7030 Bp. Østbaneg.33 (øl A 0 (5133 - & Frederiksen Guldsmeden). St.PedersNfr. 20 ffl A By 7157 Postkonto 4592 - V Guldsmedem. (Aagaard & Frederiksen) Grambyv. 5 Rndovre Valby - P Ingcnior Bcrnstorlfsv. 154 Hell. A Ueli. 210(5 - Paul Ingeniør Gross. (Bnch&Bonne’sEftf.) Rigcnsg. 231 A Cent. 12521 - Poul rngeniorassi.st.Strandv.2G(! Charlottl. A Ordr. 1(578 - Annine Froken Kommunelærerinde Stiandboulevardcn 1(5r* M A 0 7037v - A P L Kommunelærer Tibirkcg. 212E A N (5797 • - Ida Froken KomnninelærerindeSortedams- doss. G3A4IH) A N2203y - Julie Koiniiiunehæreriiide Cand. phil. Tra- negaardsv. G2 Ilell.A Hell. 2488}' - li M NKommunelærer Tibirkcg. 212 E - M Kommunelærerinde N J Fjords Allé 10* (V]|N 4137x - IIV MKonstruktør BogholderA!lé07Vanl. - PN Kriminalassist. Artilleriv. (!()' s|AAm- 3057 - JTF Kulbdl. Vognmand Jægersborg Allé 22 Charlottl. A Ordr. 2430 & Ordr. 499 - K J Købmand Vestkærs Allé 8 Hvidovre Valby A Hvidovre 92 - Viggo Købmand Næiutnv. 313 Nærum £j Nærum (55 - O C Læge Dr. med.R. V-Boulcvard 13 3 A Cent.11078 (2-1) Postkonto 3955 Bp.Sol- vænget 18 P A Ryv. 2(5(52 (12-1 ) - Hjalmar Malei m. Amagerbrog. 1534 [s] A Am. 4132 - ] ’ Manufakturlidl. Roskildev. 3G8 Rødovre Valby A Rødovre 190 - Poul Manufakturlidl. Valby Langg. 125 Valby A Vb. 1(50 Bp.Pedcr H joit.sV .il5 Valby - O F Murerm. Vesterbrog. 169 3 A Gent. 3702,10079 & Priv. A V 8(585 (10-2) - Th. Murerm. Ilollænderdybet I42[g] 2139

AaW ,Ak!s. Automobilnmattofabr.Gothersg. C8 [Kl $ Palæ 1198 Postkonto 21053 Aaaba v. .1Hansen Transport l'oir. IIC ( Irsteds V. 11 B1LYl A V 3556 Aaabach Kompagni v. Magnus Tlaahr Giarm. Godtliaatisv. <14(PI $ Gh. -J:Jf>0 Aaabel Laura Husgerningskontor Odenscg. 24a m A O 7WR Aa-aclo Koinp. v. CGabiioI Christensen Vin­ duespolering GI. Mont 39 IK) A By 5434 y Aaager JamisMurerm. domsborgv. 31Ueli. A Hell. 74 Aa-al Yinduespolcringskomp. r. Magnus Christian.sonYaldemarsg.f43ACcnt. 10(566 Aa-alf, Akts., Bredg. (59 !k] A Cent. (5772 Aaals-I’arket -(! tilve Akts., Dansk Parket. In­ dustri darmersg. 2 IS $ By 2205 Aaba Bud & Transport Co. ved K Muncli & H P .lensen Dyhonsg. G(K] JgtCent. 3355 Aabaadcn, Tandnip &Co. L'dlejningsforr. Godthaabsv. (51A [PIA Gh. 8558 Aabac ved S F Garly Flytte- & Vopnmnnds- forr Abel Cathrines G. 1 [3 jp Cent.. 8812& Y 8145 Aabad O J Direktor Westend 3(J Al A.A.B.A.F. ved Holger Jensen Præstegaanls Allé 15 Brh. A Bcllal217 Aabak A C Gross. Frm. Svend Trøsts V. 13 3 H ★ Cent. 3 ICO& 15484 - K Snedkerin. Nørre Allé .3IS'] $ N (!034Bp. N-Frihavnsg. t:fr tSl D 0 3547y - v. O Anderberg Viriduospoleringskomp. Yesterbrog.47 IV] A V 1077x Aabakken Markisefabr. v. Alf.PetersenGliinv. 43 Hvidovre Valby A Hvidovre 21 Aabal Tsoleringsforr. v. Ludvig Petersen Ve- sterbrog. 73 B 3 A V 4854 - Vimlueskompagni Bang’sbov. 25 Vanl. A Dainsn 2(591 Aabald Atelier v. Job. Lyngbv st. Regneg.26 El H By (5388 Postkonto 29253 Aabart Einar W Pianostemmer Poppel Allé 35 Hvidovre Valby A Hvidovre 38(5 Aabavn .Julius Murerm. Revalsg. 24 3 A V 8030 Bp. Strandhavov. 25 Hvidovre Valby H Hvidovre 250 AabechAlexiusArkitektMurerm.Bellisv.2K[F] A Gb. 99(50 - Jens A lh. Murerm. Husumg. 10 El A Tg. 170(ix Aabel [Se endv. Obel] - HPelektr.Install.Strandg.5B4EAAin.5759 - Gunnar Theilmann Organist Livjægerg. 33-' O A 0 895v - J P Theilmann Repræsentant Livjægerg. 33:1EOAØ 895v Aabenraa Assistance Afd. v. Kai Aage Chri­ stoffersen Budcentral Aabenraa 21 [KJA Cent. 2121 - Rogeri v. H Iversen Aabenraa 4 [tø A By 4202 - Skilte- & Ramnrefabrik ved II Jørgensen Aabenraa 13 [Kj A By 4011 Aaberg EriklnstrumentniagcrVodrolfsv^lB1 El AV" 6081 - Karl F A Instrumentmager Pianostem­ mer Vodrolfsv. 21 B1[v) A V(5(581 - CarlBiilowL^geKiels AndersensV.(55Hell. - C .1Maskinmester Mylius Eiichscns Allé 43 Hel). A Søb. 579 -KRepræsentant01eSuhrsG.74[k]APalæ4324 - Aug. Tomrerm. Hostrupsv. 1(.K[VJ A N747G Aaberts Bureau Maskinafskrivningsbur. Bredg. (>5[tø A By 8(574 Post konto 2(5132 Aabid, Akts., Udlejningsforr. Ny Vester". 1 [tø A Cent.. 7007 Postkonto 1(593 ° Aabirk Sv. Købmand (Sanafer) Norreg. 39:i!fé] Aabling-Thomsen Hugo Tommerhdl. (Vangc- de Tommerhdl.) Korsgaardsv. 2(is Char­ lott!. A Orilr. 4(549 Aabo Amagerbrosnye Gas-&Vandmesterforr. vedL Clausen Ainagerfæl!cdv.l7 fSJJpAm. 5790 - Blomsterforr. v. Martin Laursen Wultf Aaboulevard 24 IÉDA N 8325 - v. Jens EriksenHjemmebageriMolIeg.lGA I | N 2(51fiy - Inventarsnedkeri v. Tb. Andersen Aabou­ levard 20 E A N 7171

Aaga—Aaru Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer AVille- moesg. 22 4 ® f 0 2246 y Aarbøl Holger Ivornkontrolor Tagensv. 1744 ISO|iTg.959x Aardal Fr. Postassist. Vodroffsv. 18s (YJ f Eva 2346 Aaregaard Harry Gross. Niels Ebbesegs V. 25:i [v] ff V 8311 - Harry, Akts., Oross.Agenturiorr. Western! 32 [V]‘ ff Eva 3881 Aar estrup Emil Afdelingschef Eggersv. 18 Hell. ff Gjent,. 786 - Georg Bankbestyrer Lykkosh. Allé 3ASIS f V 7150 - Ingeborg Fuldm. N-Frihavnsg. 83 4 ® Aarestrupvejens Skrædderreparationsværk- sted v. Yrsa Holm Nielsen Aarostrupsv. 4 Valby ff Vb. 96x Aarfelt A 7 j AV Billedska'rer Mobelhdl. Danasv. 39 S f V 3058 Bp. Matthæusg. 282S -Carl Johan Billedskærer Broagorg. 84 S - I l Billedskærer Dybbølsg. 55 3 S - E& N’i'ra Andersen I)ansoinstitut Amager- fællcdv. 3 S: ff Am. 1166 Aarfing Aage Malerm. Arkonag.4[V]ff Ar8009 Aargaard Ludvig B Gross. (Aarpaard

Person-Kegister for København

I I I — 771

Aakerlund Dorthea Manuf'akturhdl. (Baby- Mag. DorthoVPG Kamins Allé 153 [K> - A Speditor Toldklarerer Trepkasg. 23® ff N 1828 v - Aa Sølvsmed Kattesund 14CE1 ff Bv 2929v Bp. Finsensv. 75K[RI - O Tommerhdl. Aabakkev. 6 [E! ff Damso n 2090 Akesson Knut Direktor Amager Boulevard 131- !s] - A Skrædderm. Valby Langg. 31 Valby ff Vb. 8v - N Skrædderm. H P Ørums G. 4 (øl Aa-Kiosken ved 1.aura Jensen Aaboulevard50 (NJ ff Cent. 6669& 11037 Aakvarterets Budokspres v. K Gangsted Pe­ tersen IAilkonergaardsv. 11 LV] ff N 8094 Aa-Lageret, Akts., [Jrtekr. Rantzausg.8 B El f N 1528x Aaland H PKunstmalerOrionsAllé3Kastrup Aaland ved Carl Hansen Flytteforr. Dan- marksg. 19 [V] f V 1567y Aalberg Oscar Slagterm. Nørrebrog. 200® J) Tg. 1296 - V Slagterm. Klerkeg. 11 El ff (Palæ 2152 Aalborg Villiam fh.Postkont.rolorF'rdbg.Allé 36s LYJ - R A Ritmester R. DM. Lundtoftev. 218 Lyngby Aalborg - A a lborg Margarine fa b r i k’s Hove ri- oplag Ny Vesterg. 7 EJ f Cent. 10254& 11254 Telogramadr. „Aregetana“ - Stiftstidende, Kbhvns. Tvont. Skinderg. 40 El ff Cent. 5790 - Tøjmagasinet v. AOvesen Kompagnistr.23 El $ By 3046 Aalholm Bilen v. TLvderikNielsen Aalholmsv. 19 Valby f Vb. 3900 - Blomsterforr. v. V Leincke Brams- lykkev. 26 Valby f Vb. 2416 - ’s Dinértransportable v. Aage Madsen Ilavebo 30 Valby ffl Vb. 2807 - ’s Farve- & Materialhdl. F Anskja'r Ros- kildev. 159 Valby ff Vb.989 - Flytte- & Vognmandsforr. v.P Christensen Vigerslevv. 33 Valby f Vb. 1993 - Isenkramhdl. v. A F Rathje Valby Langg. 191 Valby ffVb.3521 - ’s Tandteknik v. Aage ENKjærRoskildev. 1612Valby ff Vb. 1436 Aalholmskvarteret’s Gas- &Vandmesterforr. ved A Jørgensen Knuthonborgv. 1Valbyff Vb. 2573 Postkonto 29802 Aalkjær I V Læge Dr. med. Tagensv.564® f Tg. 489y Aalling ,7 Sølvsmed Frdbg. Allé 11 A 4 (S f V 0686x - & Rasmussen Sølvsmede Jagtv. 123® ff Tg. 15G5y Aalund Otto Glarm.Holsteinsg.45®ff03425y Aalykke Kloak- & Brondrensningskomp. v. Johannes Petersen Humlebækg. 51 [N] ff Tg. 1432 - Mejeri v. Valborg & O Jørgensen Aabou- levård 34 IS1|N «20l Aaløv Carl Ejendomsmægler Colbjornsensg. (i1 [0 ff Cent. 3156, 3157 & 5369 Aamand Johs. Blomsterhdl. Bjergmarksv. 8 Brh. ff Bella 2435 - NielsOvermontorSundhoimsv. 132 Aamann Svend Gross. Julius Thomsens PI. 2 7774 Bp. Smalleg. 36 B4 B ffi Gh. 2080 - AF RepræsentantMarkv.47 00 Aamodt Axel E Aamodt TJapirhdl. kgl. Hofleve­ randør litogr. Etabi. og Bogtrykkeri Frm. Kong. Nyt. 18 E f Cent. 106 & 9206 Grundlagt 1857 - H F Repræsentant. Strandboulevarden 1184 i | 0 1581 Aamund .1 Direktor Skolebakken 1 Gjont-ofto - Agnete Frue Raagev. 17 Hell. ff Ueli.1921 Aamøllen v. John H Bauer Melluil. Falkoner Allé 110 E ff N 2156 Aandssvageanstalter seAfd. V Real-Register Aaquist Thorvald Afdelingschef Strandbou­ levarden l l l 4® ff 0 7909

Aagaard Vera Musiklærorinde St.randv.266 Charlott I. $ Ordr. 1078 - Knud Organist Keplersg. 223 [S] |l Am.4592 - H Overassist. i Post- og Telegrafv. Gjen- tofteg. 75 Gjrntoite ff Gjent. 1800 - R G Overassist. v. K T A S . Havobo 3Valby $1 Vb. 317y - N A Overmontor ÅarhusPl. 4S [øl ff)06008 - Andreas K Overpakmcstor Marstalsg.25* [øl ffl O 7(567 - L M Prokurist i Privatb. Parmag. 11 sj - A M Repræsentant. Grysagerv. 8 ' [P] ff Gh. 3452x - 1 S RepræsentantStrandv. 206 Charlottl. D Ordr. 1678 - Bjørn Skibs- & Maskinkonsulent Clas- sensg. 19 B3® D Cent. 11450 - E Smedem. (Iron Art) Kaalundsg. 63 lv] - G Smedem. (Iron Art) I C Lembreclits Allé 29 Hvidovre Valby - P DTandlæge Puggaardsg.51® J)Byl721v - Ejnar Tapetserer & Dekora tor Svende- bjorgv. 88 Hvidovre Valby ff Hvidovre 432 - A S Tomrerm. Haderslevg.34 1 [S ff)V245y Aagaard-Hansen L fh.Fuldm.Tagensv.981[Njff Tg. 1886 x Aagaard-Nielsen O Radioforhdl.JernbaneAllé 48 Vanl. ff DamsolGl Aagades Brødfabrik, Akts., Kronprinsesse Sofies V. 25 [Kl ff Cent. 1181 Postkonto 518 Aagerup’s K Eftf. ved A R'smussen Blik- kenslagerm.Gas-&Vandm.Englandsv 20[S] - Fr. fh. Blikkenslagerm.HojdevangsAllé22 !D I Am. 7858 Aagesen Harry Bagerm. Woltersg. 16s [s] ff Am. 1747y - . I N Bogholder u. Magist. Ingerslevsg. 1303 m ff V 204 6 v - AageKirchhofl’ Direktør Godthaabsv.142® - Helga Ilugbod Enke e. Departementschef Paludan Miillers V. 82 [V] |1 Eva 3009 - Marie Enkefrue Gross. (N .7 Nielsen & Co.’sEftf.) Grilfenfeldtsg. 28* ® - Harald Forvalter Toft('kærsv. 64 Gjentofte ff Soli. 804 - C Gartner Islcvbrov. 93 Islev Brh. ff Isle- bro 17 - A Hdlsgartner Amager Landev. 92 Kastrup ff, Kastrup 65 - VagnHøjesteretssagf.K.DM. Fredh. Kan. 16 E D Cent. 2550,11530&11550(10-4)Bp. Stockholmsg. 531,2® ff 0 728 - Johs. E Instrumentmagerst.Regneg.26 El ff Palæ 2054 Bp. Koldingg. 7S[o] - Sven Kommunelærer Rehekkav. 49*1-Iell. | Tiell. 1823 - C.) Kirchhoff fh. Købmand Ægirsg. 57 4 ® - L V Købmand Brede Lyngby ff Lyngby 357 - Marie Manufakturhdl.Njalsg. 51 [s]J! Am. 998 y - A Repræsentant Hostrupsv.7 1 [V] ff N7815 - VagnRevisor Rosenborgg. 8 * El ff Palæ 6021 v - Aage Snedkerm. Westend 29 [Vi ff V 1438 - LFruo So'beforr.Njalsg.55^ '.s; ffAm.l051y Aagreen L V Maskinkonstruktør Fredcriks- borgv. 1042 (Ni ff Tg. 2886 v Aahuset v. N i ’ Nielsen Bjikkenslagerforr. Falkoner Allé 120 B JpCent. 7494 Aahus-Kiosken ved Vilh. Gede Falkoner Allé 120 B f Cent. 10940 Aa-Kanden v. V(>ra Sehenneister Rafle- & Koid'ekturelull. Aaboulevard 27 [Ni ff N 1711 Aakanden ved Fru Ella Falk L’lisséforr.Norre- brog. 37 Hl f N 6271 Aakerberg G Formand f. Bygningstapetsorcr- 0 nes Fagforen. Wilkensv.26C2[@j|Gh.5839y Akerlund 1 M O E Forstanderinde Helge- sensg. 2 ® - A Frue Solv. 3 3 [El - Marie Frue Bredg. 47s El ff Pala' 1912 - HenryGross. Vicekonsul (Chr.C Rahr&Co.) Helleruplunds Allé 18 Hell. f Iiell. 1144 - John Gross. (N .1Åkerlund & Co.) Serridslevv. lo 2 [øj f 0 8922 - NJ &Co. Skrædderforr. Bredg. 20° K f Cent. 6209

Abildgaard Just jun.Assurandør DirektorJens Kofods G. I2 Bi j(l Pal:e 38-43 - Ane Liso Cand. mag. Amagerlirog. 1331 [8] - J'llise Enke e. Konsul .lens Kofods G .l2[tU ^ICent. 0'185 - Knud Fahrikejer Trondhjems PI. I2 [‘ >1Jp 0 0079 - A Forretniiigsf. Carl Johans G.!)1[•>] ^ 0 1240u -I I Gross. Agenturforr.Kompagnistr. 34 Bl |)Cent. 12055 Bp. Gaaschæksv. 4* Valby - N Kommunelærer Amagerbro". 1331[S] Jp Am. 5370y - Carl Købmand GI. Kongev. 104 K) jjl Cent. 8023 Pos*konto20734 Bp.Frdbg. Allé 232Lv] - Jorgen Malerm. Koclisv. .331[Vj |[l Vr 5'i69x - L Malerm.Larsbjørnsstr.21 [fO Jp By 2179yT Bp. Kochsv. 31- [vj Y 0904 - V Pianostemmer Saltværksv. 45 Kastrup D Kastrup 04 - C Postkontrolor Asmussens Allé 51[V] JJ V lliO y - Arne Repræsentant Finsensv. SDS (Tx! Abildhøj Anders Overassist. v. Statsb. Wiehesv. 10 Dell S} Ueli 1929 Abildsgaard Elna Enke e. Skibskapt. Australiensv. 294 [(»l Ryv. 3011 u Abildskov P Malerin. Castbergsv. 20 Valby - L Frue Maskinskrivningsbur. Ane Katri­ nes V. l(i' [ø |,l Gh. 9524 - L S. V Bendtsen Maskinskrivningsbur. Chr. d. 9. G.O B) 4 Palæ 3440 - Rob. B Olieiniportor Nyelandsv. 50s [F] - Marie Parfumeforr.Nyelandsv.50s fil 4 Gh. 741 11 Abildstrøm A Vaffel fabr. (Skand.Vaffel fabrik) Sognefjordsg. I l 3 [Sj 4 Am. 2500y Abildtrup Niels Repræsentant, Holcks PI. 2 Brh. 4 Bella 901 Abis Depot, ved A: Ulvskov Gummivareuds. Alikkelbryggersg. 2 B] 4 Cent. 13H42 - Gum 111 ivarelager Dyrkøb 7 Bl 4 Hent. 12030 Postkonto 250 ABK Centralerne v. Bendt V Moller luge- maniisv.lfilY] 4 ★ Cent. 10303 Pakketrans- poit Afdi. 4 Cent. 11240 Abonnement v.M Sørensen LadestationVogn- mandsmaiken 10 [øl 4 Ryv. 210* - Yimluøspoleringen v.ll PetersenNygaardsv. 03 [ni 4 livv. 1032 Abraham B,F &T Frøkner Agenturforr. Cort Adelers G. 83 (0 - Hans Direktør Kapt.Vilvordev.O Charlottl. 4 Ordr. 3587 AbrahamsN Direktør f. Klasselotteriet II. Classensg. 27’ [<*] 4 0 9572 - J Kapt. il. Engtoltcv. 3 3 IS - Ch. Kontorchef 11 . Magist. Jægersborg Allé 110Charlottl. 4 Ordr. 2958 - Mogens Repræsentant Nørre Allé 11 2 [N] Abrahamsen J Bagerin. Frederiksborgv.451® 4 Tg. 1520.1 - J Bankfuldm. Peter Hangs V. 713 [0 - Elisa Enkefrue Backersv.05 [si 4 Am.5502 - K Enkee. Liege Grundtvigsv. lO1[Vj 4 V 5237v - KEiikefrue Kurlandsg.l5s [s] 4Am.3702y - Karen Enke e.Læge Strandboulevarden422 [014 0 8489X - Mathilde Enke e. Dircktog Palæg. 8 bo [0 4 Cent. 8771 - NinaEnkel'ruc IlosenornsAllél<>3[0 ffiCcnt. 7413 - Holger M Fabrikant Tolloscv. 30 Brh. - Einar Forretningsf. Kirkevænget 4S Valby - Leopold Forretningsf. Gersonsv. 2 1 Hell. 4 n ell.ll() „ - Elisabeth Forstanderinde Kongedybet 24 0 4 Am. 1208 y -O K Forstander f. Gammel Kloster Kapt. R. Parkalléen 28 U 2 [o] 4 Ryv. 4597 - Anna F’rue Larsbjønisstr. 11 1 Kl 4 I’al® 4344 - Johanne Frue Jacob Erlandsens G. 4 2 El 4 0 5129 - Charles Fuldm. u. Magist. Cand. jur. Hor* tensiav. 10 [Y] 4 V 7500 - G A Glarm. Østerbro". 134 El 4 0 1123V Bp. Kolding". 3 1 E rcrson-Heyisler for København

III — 772

Aaru—Abra

Aastrup Henning Læge Reservelæge Nyo- landsv. 09:i [0 i Gh. 8030 - A Sorig Maskiufahr. Boskilde.v. 73 Yalby J[i V 1 i.l () I(> - II P Pastor emer. Marskensg. 10s E i O 579lx Aastrøm Aage Repræsentant Vendersg. 143 Bl i By 3371 - Carl Smedem. Nærumv. 340 Nærum Aasæne Bornekonfektiønsforr. v. II Hansen Frdbg. Allé 2 LVl i V 7170 Aasø P Isoleringsl’orr. Hovedvangen 50s Brh. 4 Bella 300 Aatoft A Repræsentant, Forfatter Krsthvns Voldg. 34[Kl J[! Am. 4903x Aavan’g v. Bartlioldy Norby Vaskeri Klokke- „ magerv. 28 [Nj i Tg. 40)0 Axman Axel Skrædderin. Strandparksv. 0S U e li.i Ueli. 172lu Abat-Jour vi‘d S Rebermann Brolæggerst-r. 9 Bl D Palæ 5420 Abba Fod-& Massageklinik v.Gudrine Kolbe Vestcrbrog. 184 iv] i V 090 Abbelin Johan Skrædderm. Tagensv.39s [Hl i Tg. 5371 Abben Verner Husejer Frcdcnsg.173El A1N4435.X - Hedevig Frøken Korrespondent Cand.phil. Dr. Abildgaards Allé 54 [V] 4 N1555u Abbotts Kirsten Frue Stavanger". 34E i 0 0292 A. B. C. Bud Expressen v. Arvid Larsen Provstev. 9 [Nj 4 Tg 5919 & Tg. 0310 - Ta tnings-Compagniet ved K I’asgaard & Co. <;ot,bers".l05 Bl $ Cent. 15190 Post- konto 25079 Abel 01ga Frue Dameskrædderinde GI. Kongev. 311[V] 4 V 1950 - Ilugo Direktør II C Ørsteds V. 49 A 1[V]|p Cent. 1118!) - C Enkefrue Islands Brygge 19s s; - Caroline Enkefrue Kastclsv. 12 B1E 4 O 7087 - E B J''rue Holbergsg. 221Bl $ By 3718 - Vald. fh. Fuldm. Nordhorgg. P E ^}01908\ - Knud Glarm. Vesterbro". 102 [V] 4 V 3713 Bp. Vesterbro". 109* (S - Holger Graver v. St. Jakobs K. Østerbrog. 88C3 m - Alfr. Gross. Willemoesg. 60' (øl 4 Cent. 2177 & 5212 Postkonto29077 - C F Moltke Gross. Vennemindev. 20 [ø] - Helmer Gross. Sygeplejeartikler Graa- lirodret. 0 [KJ J) Cent. 14750 Bp. Carl Johans G. 123E j®0 8229 - Knud Gross. (L v. Rantzow A Abel) N - Strandv. Dragør 4 Dragør 99 - V E Kasserer u. Magist. Jacobys Allé 10- [V] |l Eva 704v - O GMaskinfabr. Duev. 8*3[0 J|Gh.9977 - Bernhard Rammefabr. Taasingeg. 563[o] 4 Ryv. 1257 - F fh. Smedem. Nørrebro". 34M,‘ 0 (N] 4 N 093 v - M& Holger PoteisenTandteknikereNorre- brog. 229 EJ 4 Tg. 4111 - AEfh.Tomrcrm. GI.Kongev. 311(VJ4 1950 - AxelAUrmager Holm. Kan. 282BJ4 By 7113 - I V Urmager Theklav. 14 [N] Abel Cathrines Stiftelse Abel Cathrines G. 13 [0 se Afd. V Real-Register Abeil Fritze Frøken Adjunkt 1. Strandv. 2A* Hell./? Hell. 1715y - Ejler Arkitekt Dronn. Tværg. 254Bl 4 By 2525y - E K Frue Klkollektriee Duev. 522 Lø J? G h.5102x - Kjeld Kunstmaler Foi fatter Cand. polit. Nitiv. 15l [0 JpGli. 5550.x Ahejmann Al lært Alaskinafskrivningsbur. Kompagnistr. 11 !K] j ^ i By 3020 AbiId L Dispomuit Gaasidiæksv. 71Yalbv J) V'li.ldil - Ole Restaurator Borups Allé 109 [N] Cent. 2542

Aarup P K Fiue Parkvænget 22 Charlott!.$ Udi. l!)8(i - J Kasserer Smakkøgaanlsv. 10s Gjentofte 4 Gjenr. 2301 - Sigrid Frøken Læren ndøAmagerRoulevard 1272 s, - .John Malerm.Godthaabsv.30[ø |)Gh.406! JOByv.4089y -Volmer Driftsinsp. Cand. phann. Trane- gaardsv. UK) Hell. i Hell. 2001 - Tage Fabrikant (Aastrup iVSorig) Aa- lykkcv. 22 [ø i Gh. 7502 - Carl Gross. Kolonial en gros Zinnsg. 2 1 m i ø 0913 - Tage Gross. (S Salomon & Co.) Bakke- gaards Allé l i 1[ffl f V 1089v - G H Ingeniør u. Magist. Hans Egedes G. 193 INI i N 0359

Abra—Adlo

III

Person-Register lor København

7 7 3

. Adamsen C Farvelnll. Lyngbyv. 72SE I Ryv. 2551 Bp. Lovetandsv. 4 Brh. I Bella 1527 - O Gross. R. DM. (Chr. Stausholm) Bredg. 77 3 m - O V Guide Valdemarsg. 264E | V 292(5v - H V Malerm. Aakjærs Allé 12 Soborg - A T Redaktor Vesterbrog. 122E - H Tomrerm. Slagelseg. 22 4 E I 0 90(55 AddemosKnud Konditor Falkoner AIIé26B rifl I Eva 2026 Bp. Monrads Alle 28 Valby I Vb. 1825 Addis (dansk-engelsk) Akts. N-Frihavnsg. 19 E I Cent. 9936 Postkonto 30236 Adeler [Se endv. Adler] - C II Baron fh.Ekspeditionssekr.Østerbrog. 50C;i i | 0 844x Adeler-Bjarnø Valborg Enke c. Fabrikant Solsortv. 58 (Kl I Gh. 9210 Adelfred Qscar Cigarfa br. Væverg. 8 [N] £ N 4555x Ejnar RevisorTagensv. 1061iM Adelgades Mærkepladefabr. v. Lars Jensen Adelg. 5U [KJI Palæ 2 ')' 2 - St.obegodsforr. ved C II Mikkelsen Adelg. 5 KJ £ Palæ 2012 Adelhardt Viggo Radiotekniker Marstalsg. 32uE I 0 5599 Adelhøj Baldur Barber (Barberforr. Sevilla) Norrebrog. 1753 [NJ Adeling Gustav Liljencrantz Forfatter Mag. art. Onsgaardsv. 12 Ueli. Adelsbech ,1 V Radiolbrr. Tullinsg. 10 E I V5027y Adelsbøll N B Bagerm.Bernstorffsv. 154IIcll. I Hell. 2528 Adels Forbund, Dansk, Ny Toldbodg. 49 Kl I Palæ 284(5 se Afd. V Real-Register Adelson R Enkefrue N-Sogade 49 3 [K| - Semi Prokurist Østerdalsg. 142 (g) - A Ropravsentant II C Andersens G. 3B 1 Kl I By 5244v Adelsteen AllV. II Gross. Papir en gros Kingosg. 5 2 LYl I Eva 3412 - Alfred Kcpra'sentant Kingosg. 5 3 E I V 299(5 u Adelsten Fanny Frue Tuborgv. 66 s Hell. - II Repnesentant Ilatteiisens Allé 82 (Kl I (ih .6579 Adelsten-Larsen A F Lods DM. Lindenovsg. 8 1 ( 0 ! I 0 6^.2 Adeltoft A .1Redaktør Valmuev. 22 2 (si Adelørn C A Afdelingschef Jesper Broch- mands G. 5 2 (Ni Adfelt K

Absalon v.A BurakovskvKunstldinkeriKoisg. 43 [N] ,§1N 1668 x - Transport Co. v. Holger Jensen Ry Ve- sterg. 5 K 1 Cent.1452 & 11221 Absalonsen J.P Cykle-& Radiohdl.Lyngbyv. 350 Gjentofte $} Gjent. 1002 Absalonskirken, Præster, Kordegnekontor m. m. se Aid. Y Real-Register Acacia Blomsterforr. ved L Frederiksen Fal­ koner Allé 1 (El$ ★ Cent. 4336 Postkonto 3237 Academiet for Sprog dt Handelsfag Peder Skrams G.24 KJ) By3l95 P< st,konto21501 Acanthus v. C Christiansen Blom.Aerforr. Vesterbrog. 175 E I’ V 3431 Acca Pe’> Pomp., The, Akts., Randersg. 50 El |) Cent. 502 Postkonto 958 Accidenstrykkeriet,Th. Mortensen NyAdelg. 5 Kl II Cent. 14663 Accumulator-Fabriken, Akts.,Lyacv. Lyngby I Lyngby 1645 Telegramadr. ^Accumu- lator“ Postgiro Konto Nr. 974 Achen H C Afdelingschef N J Fjords Allé 6 S E I N 4831 x - PH Agenturforr. Gross. Frin.CFRiehs V. 1011) IS'1 Gh. 4315 Postkonto 22414 - C O Direktor Egernv. 57 (Fil Gh. 6721 - Olga Enkefrue Svinget 284(Hl J3 Am. 249x - G Frue Vesterbrog. 96;|E I V 98x - Chr. Ih. Gross. Danas PI. 22' E I V 4880 - E G Gross. Pr.-Løjtn. (P II Achen) C F Riehs V. 1011)3 [Kl £1Gli. 1315 - Knud Gross. Studie-itr.25A2Kl - Mathilde Frøken Tandlæge 1. Straiidstr. 20 2 IH I By 3500 Achilles G statsaut. Revisor Translatør Ama­ gert. 7 K I Cent. 13248 & 13531 Bp. Kay- sersv. 2 Charlottl. I Ueli. 2706 Achton V Bagerm. Aliornsg. 20 (N| I N 7215 - L P Tralikmester Vilhelm Topsoes V .9S Valby Acka Murreparations-og Kakkelovnskomp. v. Julius Aabavn Revalsg. 24 E £ \' 8030 Acker [Se endv. Agger] - Fr. Gross. R. Yodrolfsv. 41 E I Cent. 14669 Postkonto 301 Bp. Stiandv. 1911 Hell I Ueli. 4163 - Sv. S-Fasanv. 412El £ Gh. 9003 Ackermann Emma Enkefrue Borgerg. 882 K - Karen FrueAustraliensv.28E£Ryv.2162y - Kristian Emil Kommandorkapt. R. DM. Nyholm SoværnetsKas. K Acno vod Holger Mørk Auemonev. 49 Gjen­ tofte I Gjent. 1079 A. C. 0. ved Axel Petersen Kunstklinkeri 0 ,ien.ro.. 93 E £ 0 7412 Acthon E Frue Strandv. 138 C 1 TTell. ® Hell. 4515 - A P Fuldm. v. Statsb. Fyrhojv. 6 Lyngby Activ ved LauritsBirkmar Kirkevænget 12 Valby I VI). 2637 & Vb. 2638 - v. J V Bundgaard Budeksped. Westend 6 E I Cent. 15490 & Eva 761 - ved PH Lindvang elekt.r.Installationsforr. Kirsteinsg. 4 E £ 0 414 - v. W Sørensen lsoleringsforr. Trygge- vældev. 13 Vanl. I Damso 1327 - Maskinalskrivningsbur. v. Betty Jensen Nyelandsv. 13 [K] I Gh. 438x - Pakkassefabrikken, CWinther Holbergsg. 20 K I By 4504 - v .A \Y Kempf Skrivemaskinerep. Yigers- levv. 327 Valby £ \'b. 1063 Ada v. Yald. Andreasson Manufaktur- & Broderihdl. Gladbov. 6 Valby I Vb. 3222 Adam Jean Bogholder Abildgaardsg. 272E I 0 40y - Adam ’ s T ran sp ort Co. Akts., Danasv. 30E I ★ Cent. 7400, Postgiro Nr. 174 Spe­ ditionsa fd. Amalieg. 26 Kl I ★ Cent. 5447 &97(55 Frihavnen Ikunpfærgev. 1 1 E I Palæ 3971 Adamsen K Robert Cand.theoI.Studiestr.l 6 2K - Carl elektr.Install. Vesterbrog. 881 E £ Cent. 6146 - Dagmar Enke c. Malerm. Ole Suhrs G. 233IH

Abrahamsenll M Gross. Anemonev.2()Gjen- tofte - M fh. Hotelejer GI. Vartovs V. 3(5 Ueli. I Rjv. 309 - Axel Ingeniør Kurlandsg.153s % Am.(i612 - S Ingeniør (Jami. polyt. C FHolbechs V.10 Lyngby Lyngby 272 - V Ingeniør Raadhusv. I 4 Charlottl. - O R Kjole- & Bluseforr. Halls Allé P’ E I Eva 9() - Tda Kommunelærerinde Jacob Krlandsens G. 4 2 (0| - V K Kommunelærer Fortunv. 50 Charlottl. D Ordr. 3170 - A Kontorchef Prinsesse Alexandrines Allé O 1 Charlottl I Ordr. 1169v - Svend Iaindsivtss iij'.Vesterport 'YJJjCent. 331*2 Bp. Aremlalsg. 72 [<>i I O 71v - Lyskopiering'sanst. Xorrcg. 1 K JjCent. 9301 - Harald 1 jjpge Dr. med. Overkirurg Ama­ gert. ‘2 Kl $ Cent. 8880 Bp. Bispebjergv. Bispebjamg Hosp. |N]J) Tg. 38.33 - A l ’ Overassist. v.Statsb. Jernbanev. Jern- banestationen Lyi,gby - Ester Overassist. u. Magist. Jacob Erland- sens G. 1 - [ 0 ] - Albert fh.Ovorlelcgratbestyrer R.DM. St. Thomas Allé 4 1 El $ V 3908 -M L Pastor einer. Solsortv. (501 TI $ Gh. 6618 - Erik Prof. v. Univ. Dr.phil. st.Kannikestr. I l 1 KU 1 By 40118 - Aage Repræsentant Torveg. 12 2 Kl - A »Skrædderm. Ravnsb. Tvang. 4 Bb4 (SI § N 4084v - Einer Skraulderm. N-Søgade .15C4K! - P Skrædderm. Istedg. 99' E I V5497 x - Kay Skuespiller AmagerFælledv. 142 is) ® Am. 92K) - C F Smorrebrødsforr. Dronn. Tværg. 17 Kl |1 Palæ 271 (5x - Edith Translatrice Rosenorns Allé 1G"’ E I Cent. 7413 - Henny Froken Translatrice Palæg. 8 b,’[K]D Cent. 8771 Abrahamson Jutta Dameirisorinde Kochsv. 35 E J) V 8108 Bp. Frederiksborg«:. 314KI - Jenny Frue Baunegaardsv. (53 Ueli. Sj Gjent. 2144 - B & F Frokner Nyelandsv. 76s (El $) Gh. 9196 - Harriet Frøken Frederiksborgg. 314 (S - Carl Fuldm. Judiths.il 1 Ueli. $ Ueli.5795 - Edsrar Cross. (Emil V Abrahamson) Vo- drolfsv. 2 A s E I Eva 1703 - Emil V Gross. Krm. Toldhodg. 10 DØ I ★ Cent. 5247 Postkonto 349

Person-Register for København

I I I — 774

Agerlin O W Enkefrue Klkollektrice N-Fri- havnsg. 75 1 [o] ,1 O 809x - Emm aA gerlin ’ s E ft f. Konditor Niels .luels G.4iKJ JDBy 75 Inde)!. Hich. Peter­ sen Bp. Niels .1ucls G. 4 3 Kl $ By 113v - Marie Konfektforr. V-Voldg. 87 E JDBy 150()y Bp. Ordruji Jagtv. 73 1 Charlottl. JD Ordr. 3920 - Axel Nkihsl'ørerNørreg.Dragør$Dragør!H) - A Skibs- & Maskininsp. St. Markus PI. 8 ;l E f N 8414 - E Urtekr. N'estcrbrog. 143 E Cent.7580 Bp. Kjcldsgaardsv. 28;! Valby - E, Akts., Urtekr. St. Hans G. 13 IS f} N 441 y Agersborg Thorvald Manufakturhdl. Torveg. 20 K] | Am 5845v Agerskov TI C itCo., Akts., Agenturforr. Gross. Kompagnistr. 27 S ^ Cent.. 13943 - 4 Bagerin. Bryggervangen2E fr Ryv. 1504 - Amalie Enke e. Købmand 1. Strandv. 8 l Ilell. - Johanne Enke e. Fabrikant Jakob Dan- nefuTds V. 2 *E $ N 3100v - Johanne Enke e. Lektor Grundtvigsv.3 1 E U V 5034y - JohanneFrisorindeKingosg.d'E H V 7047 - C Kommunelærerinde Lynæsg. I 2 ISI J|l N 4381v - Thora Lærerinde Ryvej 8 Holte$ Holte5(55 Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirlnll. Vester­ brog. 115 E $ Cent. 8889 - V Vinhdl. V-Boulevard 37 E ^ By 8200 Bp. St-oltenbergsg. 3 4 E Agersnap Harald Komponist Korsyngeine- inestm* v. Det kel. Teater Nyelamlsv. 833 10 flj Gb. 918y - J Kunstmaler N-Fasanv. 132 10 $Gh.(1028 Agersted AageFuldm. i Statspol. Kapt. Cand. jur. S-Fasanv. 39 1 10 $Gh. 9720 - K Ingeniør Cand. polyt. Tomsgaardsv. 8(5 4 [NJ - Svend Lærer Cand. theøl. Joakim Lar­ sens V. 0 3 Lø D Gh. 7132 - A F S Telegrafkontrolur Falkoner Allé 27:t rø Gh. 3598u Agersteenl'lgon elektr. Install. Rolfs l’l. 122[ø $ Gh. 5953y - Chr. Snedkerm. Rolfs PI. 12 2 [0 JDGh. 5953y Agersten Harald Bagcrm. Borups Allé 25 INI (ih .(5092 - A E Frøken Kailehdl. (Viggo Søren- sen’s Eftf.) Nyelandsv. 01 2 [0 Gh. 3130x Agertoft TCai Arkitekt Hulgaardsv. 1 () 0 SH9 D Tg. 5341v - Holger Ekspeditionssckr. Cand. jur. Hul- gaardsv. 90203 - Ingeborg Enke e. Lektor Hoyrups Allé 8 B« Hell. Si Hell. 4553u - Karen Enkefrue llulgaardsv. 902 [0 - Sven Ingeniør Cand. polyt. Parkvænget 13 Charlottl. U Hell. 40(50 Ågerup Chr. Boghdl. Norrebrog. 215IN1 JDTg. 039y Bp. Bjornsons Allé 13 Soborg Søb. 525 - Chr. Cigarfabr. Nordbaneg. 24 IN) J) Tg. 2556.x Bp. Esromg. 20 4 INI|)Tg.2997y - Chr. Restaurator C F ltichs V. 55 00 $ Gh.9820 - .T ltestauratrico II C Ørsteds V. 50 B 1 E|1 N1787y Agfa-Foto,Akts.. Gothcrsg. 49 ER) Cent. 4713 & 12(590 Postkonto 1412 Aggebo-Nielsen Amalie Enke e. Bogtrykker (I* A Nielson’s Bogtrykkeri) ilosenorns Allé 321E li N lGlly Agger [Se endv. Acker] - II V Cand. ]>harm Ordrupv. 851Charlottl. - Chr. Ingenior Gardes Allé 7 4 Ilell. D Hell. 305 -Svend Ingcnior Cand. polyt. Blidahlund 1' Charlottl. D Hell. 5198 - II G Kaptajnlojtn. i Fodf. Aalekistev. 211 Vanl. - Chr. Manufakturhdl. (Khhvns Manufak­ tur Import) Larsbjornsstr. 161083 - Kaj Børere Urmager Soborg Hovedg. 09A Soborg JDSøb. 1157

„Admi“, Akts.,IlanskoMalermestrcsImlkøbs- central Studiestr. lti [RJ $ Cent. 14440 Admiralitetsafdelingen Slotsholmsg. 10 Kl (1-:")) $ ★ Cent. 1 (>1201 se Aid. V Real- Rcgister u. Marineministeriet. Admirallie Laura Enkefrue Fussinirsv. 3 1 [s] - II R Redaktor Ordrup Jagtv. 99s Charlottl. $ Ordr. 3956 Adolph lille Assist. v. Carlsberg Brygg.Cand. pliil. Kaktusv. 4f>s [S] j$ Am. 7898 - L'T Oaml.jur. Sekretær 11areg. 191[K] ® Palæ 5087 x - Einar Direktør f. Marinem. Skibstilsyn R. J)M. Overg. o. V. (501Kl JD Cent. 1G188 - Birgitte Enke o. Gross. Gjentofteg. 30 Gjentofte $ Gjent. ‘279 - Emmie Enke e. Gross. Frederikssundsv. 100A 3 LNi # Tg. 5451.V - K. Frue Nybrog. 10;! [Kj $ By 7310 - Ingeborg Froken Yesterhrog. <>‘2 A:t iv] - Ilolger Generalkonsul Direktor f. Akts. Fr.th. Adolph’s Enke MSII. K. DM. V-Boulevard 412 [V] D Cent. 978‘2 - Fr. Th. A d o lp h s Enke, Akts., Gross. V- Boulevard 41 |VJ£1Cent. 708*2 & 12100 Post konto 20730 - A O Oberstlqjtn. i Livg.Kmjkr.R. Jægcrs- horgallé 150 Gjentolte JDGjent.2011 - L Overmaskinmester v. Carlsb. Brygg.Pa- steursv. 7 [V] § V 1475x -T .lu h l Pianoforhdl. Kleinsg. Gs [V] Si N (>084 - OveSnedkerm. Frederiksgaards Allé 18TØ - R Vogninaml Jagtv. 101. K>3 IN] 3! Cent. 14047 Bp. Arresog. 2 2 [Nj JDN 5(>ri7 Adolphsen Aage Afdelingsleder Osterbrog. 8<)4 [nj | 1 0 406u - Vald. Magasinforvalter Luganov. 4S [S] $ Am. 5070 x - C Regnskabsf. Strandv. 20.C 1 E JD Ryv. 1032 - C Repræsentant Finsensv. 251(E $ Gh. 7978 Adrema, Akts., Amagert. 29 [Kl |l Cent. 14072 & 14075 Postkonto 21803 Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark og Island, Kraks Vejviser Nytorv 17 ★ Ccnt.308 K ontort id 9-4 Post.konto244 Adriaanse Marius Gross. Engv. 92s O Adrian C P Bogbinderm. Alisalonsg. l l s E K V14K9u - O C Cand. mag. KoinmunoUerer Brobergsg. I 4 Kl JDAm. 5893y ■A M L Enkef'rueN-Farimagsg.GS 3 [K] f)By 5571 x - Rud. fh. Fabrikant Oldermand R. DM. Sortedamsdoss. 59II 1 E $N 5881 - LMC Kommunelærerinde Brobergsg.l 4 03 - Th.Malerm. Borgerg. 81 K' $ Cent. 2944 Bp. Falkoner Allé 122 1 [0 JJN 8375 Adriansen E Bogholder Rostgaardsv. 27'Brlv | Bella 1005. - J H Cyklehdl. Bagsværd ITovedg. 129 Bagsværd $ Bagsværd 154 - C Fabrikant (Svendsen&IIagen) Adolphsv. 54 Gjentofte $) Gjent. 1814 - P Gaardejer N-Dragorv. st. Magleby 3) Diagor 408 - A Gartner N-Dragorv. Dragor JDDragør 04 Adsbøll B Sølvsmed Amager Boulevard 2 4 (S j[i Am. 0851 - Carl Tandlæge Værncdamsv. 20 E JDEva 2230 Adsersen W .lordt Giarm. Brogaardsv. 13 Gjentofte $ Gjent. 485 Bp. Fælledv. 21 4 [N) - Borge Ingeniør Cand. polyt. Refshalev. Hærens Laboratorium [Kl $ Am. 4407 - Vald. Prof. v. Veterinær- og Landbohojsk. Dr. Abildgaards Allé l-l 2 E JDN 5408 Adstofte Paula Frue N-Fasanv. 523[0 JDGb. 1348x - B H Kommunelærer N-Fasanv. 523El Adsø I Gross. Vesterbrog. 30- [S JDV 8725 Aebischer C Diiektor Ilattensens Allé 1' EJ JJGh. 7972

A.E.G. D a n sk E le k t r ic it e t s A k tie s e l­ s k a b Repr. for A. E. G., Berlin, V-Fari- magsg. 41. 'vj j$A-Cent. 5000 Telegramadr. ,,Gea“ Post.konto Nr. 357 Aerohop. Akts.. Dronn. Tværg. 8 [0 JD Cent. 15870 Affa ved Jul. Reenberg Forniklingsanst.Fran- krigsg. 20 'si J1Am. 9310 Afholdsdagbladet for Sjadlaml Asger IlygsG. 3 [VJJ V 5353 y Afholdsforeninger se Afd. X Real-Pegister Afmontage ved C Jniscn Automobilophug­ ning Vasbyg. 2 LVJJDSydhavn 144 Afstøbningssamling, Den kgl. se Aid. V Re- al-Register Aftenbladet Eksped. Kobmagerg. 9 [K] JDCent. 1103,4193,12830 & 14098 Aften-Fotografen ved Fr. Sorensen Frdbg. Bredeg. 0 Eli JDGh. 8003 Afzelius Agnes Frue Parkalléen 28D2 E |) Ryv. 3579y - Viggo Journalist Eivindsv.52 Charlottl. Jj) Ordr. 2508 - K G fh. Postmester Cand. polit. Fuglc- bakkev.49 1 [ø - A G Redaktionssekr. Cand. mag. Verm- landsg. 18< [s] Am .87.19v - A A fh. Trafikkontrolur Ellegaardsv. 28- Gjcntofte Aga Lyskopicringsanst.v. .1 Holm Dronn.Ol­ gas V. 2 El $ Gh. 4908 Agbo Valdemar Urtekr. Colbjornscnsg. 11 E u Cent. 0809 Bp. Johnstrups Allé 5 2 E JD N 3271x Agelvi, Akts., Christiansborgg. 1 (Nj J) Cent. 14447 Agenskov V Husejer Strindbergsv. 35 Valby D Vb. 305 - Richard Malerm. Saxog. 50* E 31 V 2008 s Agenta ved Erich Sckerl Belysningsart. Hol- hergsg. 14 K] JDPala; 4004 Postkonto 20820 Ager Erna Frøken Amagerbrog. 243[s] $Am. 24(5lv - J Repræsentant Jagtv. 51s El J) Tg. 1278 x Agerbcck TI M Bogholder Dannevirkeg. 72E Agerbek-Poulsen M Enkefrue Adolphsv. (501 Gjentofte - NM Isenkr. BernstorH‘sv.80s Hell. JDHell. 4045 Agerbo Halkjær A fdelingsleder Vanløse Allé 1-3‘ El 1' Gh. 5752x Agerbundsen Anna Enke e. Sa

Agge—Al ah

l*erson-IIecjisler for KøhLMihavn Aggerbeck C R Bogtrykker Willvmoosg.^O3 [øj |l O «087 - Ti Cykle- <&Radioforr. Fæl ledv. 21 (N) JTf N 2406 Bp. Astmpv. K!)2 Brh. - B&M Laursen Frknr. Kjoleatelier Kong. Nyt. 2H iKj Si |>al;e 1275 Aggerbcck-Christensen Ejgil Direktor Ring- stedg. 8* (øl |1 0 4448 x ' AggerdahISophus Overbogholder Godsbaneg. 7' [V] - Chr. Revisor Ordrup .lagtv. 7 Charlottl. SI Ordr. 15(50 Aggergren A L Vulkaniseringsanst. N-Voldg. 20 m f Bv 0511 Bp. Tibirkeg. iy * lnj Aggerholm [Se endv. Agerholm] - s Ft'tf. v. 1’ Andersen Blomsterhdl. Gyl- denlovesg. 4 Hil £1 l.*alæ 420 - Finer Bokser Reinettev. 19 E jji Gh. 8388 - Axel Gross. Rhilip Schous V. 3 pø $G li. 0303 - R Skibsforer Dovenborgs Allé IGjentofte J} Gjent, 2390 Aggerholt K L Maskinmester i Flaaden Assensg. I2 M D 0 4967v Aggersbo Chr. Repræsentant Svinget 262 (s] jj(l Am. 962x Aggersund Kridtværk, Akts., GI.Kongcv.101 Kl U Cent. 13831 Hovedkontor Assens jj) 1 Aggesø TI Lund Repræsentant, K lintev.25 Lyngby jjl Lyngby 1090 Agnbak C Stukkatør N-Fasanv. 182 [N] Jj) Tg. 3930 Agner Hans Chr. Direktor Frdbg. Allé 4013 J V 4451 - Carl Gross. (Carl Agner &Co.) Wor- saaesv. 233 - Carl & Co. Gross. Worsaaesv. 2 l'Z] jj} Cent. 3341 Agnild O Bardram Kontorchef Læssoesg. 91 LN) $ N 2012 Agnsgaard Reder Cyklereparator Buddinge Hovedg. 48-51 Soborg £1 Sob. 291 Agnvig Ludvig FabrikingoniorNnnscnsg.432B - Ludw. Material- & Kemikaliehdl. Ø-Fari- magsg. 10B [ø] J) 0 13Hiv - V Radioværkst. Værnedamsv. 12A2BQ$ Y 1272x Ago v. Sofus Hansen Budcentral Christians- mindev 5 [0] |QRyv. 4251 Agos, Legetøj en »ros ved V A Geert Bispe­ bjerg!'. 1)7 (Nj jj) Tg. 4203 - A.G. Radio. v. Aron GrossmanRadioforlull. Yesterbrog. 152 (vi jj) Eva 1823 Agrom ved Fred. Gronemann kern. Fabr. Larslejsstr. 17 E jj) By 8025 Ahl Holger Urtekr. Jægcrsborgg. 18 (S) $1 Tg. 330 Bp. Nitiv. 8 l 10 Ahl-Nielsen John Journalist Strandv. 4252 Klpbg.|l hemmeligt Nr. Ahlberg [Se endv. Alberg] - ,1& 15 Frøkner Lipkesg.2'(øl Ahlbom Helge Bogholder St. Kjelds G. 30'-(@j - Sven Direktør Koldingg. 15s (0) - Villiam Revisor Ahlmanns Allé 27' Hcll.jty Hell. 011 Ahlburg A Forgylder C T Barfods V. 92[0 - Carl Skomagorm. Ltnrkcv. 2 IH)jj)Tg.443Gv Bp. Klitinollerv. 27s Vanl. Ahlefeldt Anny Komtesse Holbergsg. 74 E | By 7213 Ahlefeldt-Laurvig Anna Enkegrevinde Fred. d. 6. Allé 12s [0 | Gh. 4274 - Tofa Enkegrevinde Nordkrog. 13 Hell. | Hell. 2048 - C GreveGross.(Gærkompagniet)Classensg. 17° S>] |l 0 188Gy - C Greve Ovcrretssagf.R.Amalieg. 33 10 J) Cent, 12207,12432 & 12732 Bp. PaaHojden 22 Hell. Jj Gjent. 2136 - Erik Greve Ritmester R. Amalieg. 8 [0 J) Cent. 12202 - C Grevinde Rosenv. Sideallé 52lø] f|0190x - Fritze Grevinde Amalieg. 8 (0 - I Grevinde Baunegaardsv. 11 Gjentofte jp Gjent. 874y Ahlefeldt-Laurvig-Bille F I’ Greve 1lofjgni. Strandg. 4B- [0 Jj) Am. 402lx Ahlefeldtsgades & Grønttorvets Budcentral v. S PetersenAh leleldtsg. 20 SI $ By 8120

III

775

Ahrensberg Alfred II disgartner Meklen- borgg. 7h Sj -G Hdlsgartner N-Dragørv. Dr.igor ,n; Dragor 323 Ahrensbøll Alfred Fabrikant IIauserPl,122lSI |i Cent. 12103 & Palæ 4833 Ahrenst Cail M Gartner Tesdorpfsv. 98*[TfD G h .7434 - V J Kommunelærer Frdbg. Bredeg.7 (E Ahrentz M C AV Enkefrue Sortedamsdoss.59 D2 (ø] Ahrentzen [Se endv. Arentzen, Arntzcn] - Chr. Repræsentant Munkensv. I2fil i Tg. 2121 AhrnellG W Overassist.i Post-ogTelegrafv. Borups Alle 184[Nj | Tg. 2463v - L A Postassist, Løjtn. Strandv. 0 E4 Hl D Ryv. 2903 Aigel ved S C Jubl & Co. gau ingsfys. Laborat* Frydendaksv. 30 [V) |1Cent. 1735 Aistrup Emmy Afdelingschef Osterbrog. 852 i | 0 9312 - Sophie Enke o. Direktør st. Kongensg. 1102LK) JJ Cent. 10196 - LPMobelhdl. Snedkerm. Torveg. 20 E D Am. 1009 Bp. Mikkel Vibt.\s_G. 24E - Anna Sekretær Hauserg. I l 4 [K| A. K. A. Kittelfabr. v. Edw. Jacobsen Ab- salonsg. 37A (V) |) V 0274v Akademisk - A k a d e m i s k K u r s u s Nyropsg. 2113 By 71.81 Kontortid Kl. 15-10 uristbureau v. Iver Agzerbeck Strand- boulevarden 11 (ø) D O 5325 Aki v. K. Hanson 8kindfarveri Ve.sterbrog. 137 ® f Eva 2772 Akjær A G Skrædderne Smalleg. 182E J) Gh. 5002x Akkordafdelingen (Foreningen af danske .Manufaktur-Grossisters Akkord- og Kon­ kurs-Afdeling) Kobmagerg. 04 E j| Cent. 7513 Statstelefon 10 Akkordretten Højesteret Christiansborg E se Al'd. V Real-Register Akkremann Elisa Froken Osterbrog. 1504H £ 0 4284 Akkumulator Centralen v. P Rosted Horten- siav. 8 3 j|Cent, 13444 Akkumulatorfabrikken Dana v. II Nordfeld Ijarsen Raadmandsg. 32 (N) J) Tg. 5554 - Ijydig ved H Lydik Clausen Halmtorvsg. 2 3 $ Eva 3500 Postkonto 2(5210 - Nestor v. S Olsen Blaagaardsg. 59 iSDH N 0304 & N 0304 Postkonto 4096 Ako, kern. tékn. Fabrik Amager Landev.271 Kastrup D Kastrup 129 Akron v. VE Pedersen Vulkaniseringsanstalt Carl Lunds G. 34 (S) || Am. 0518 Aksecol v. A Kræfting kern. Tojrensnings- etal)l. A'esterbrog. 98A 3 U Eva 3891 Aktel v. M Sorensen Gortler\ a>rkst. llam- brosg. 23 3 |(i I’alæ 2325 Aktieselskabet for Gas, Vand & Elektricitet (Gasvael)Vcsterg. 3LE |ICent. 9290 & 9208 - A k t i e s e l s k a b e t f o r k e m i s k In du - 8t r i Amalieg. 15 E f ★ Cent. 12912 .Postkonto 1503 Telegramadr. _Kemindu“ - 1 Februar 192,5 Gammeltorv 10,12 E I ★ Cent.2528 - Svovlsyre- tfc Superfosfat-Fabriken Lim­ fjorden Kontor Amalieg. 15 E 9 ★ Cent. 0388 Stats |) 163 - til Udnyttelse af de rustbeskyttende Par­ ker-Patenter i Danmark Fredh. Ilavnev. 1 4 3 H Cent. 13030 Aktieselskabs-Registeret Raadhuspl. 46 3 § ★ Cent. 1280& 15166 (1 0 -3 ) se Afd. V Real-Register Aktuel Billed Central ved O B J Søkjær N-Voldg. 9 B f Cent. 3243 Aku-Glanzstoff-Nordica, Akts., N-Voldg. 2 E 9 ★ Cent.13280 Postkonto 25309 Akvarium-Vesterport v. Palle Schrøder GI. •Kongev.l D Vesterport 3 § By 1430 Alabastkompagiliet ved Akts.ENielsen’s mek. Stenhuggeri Aldersrog.10 H D Cent. 3006, 5842 & 8500 Postkonto 20742

Ahlén S Arkitekt. Sol lørghus Allé 11 Soborg $ Sob .130 Ahiers Marie Enke e. Forpagter Dr. .Friernes V.l0s m D V 0745v - Carl Tandkege N-Farimagsg. 74 Kl $} Palæ 3842 Ahlgreen Katty Frue (Kattv Eckel) Falkoner Allé88° (ø N 874 Ahlgren Agnes Frue Ny Kongensg. 141[K] Jj) By 0104 -I I AVMalerm . (Skiltefabr. ITava) Fensmarkg. 033 (N] jj) N 00(15 - A fh. Overscrg. Frederikssundsv.1062Brh. Ahlmann E Frøken Mynstersv. 193 [V] jj) V 2209y - Marie Froken Kunstmalerinde St. Knuds V. 15s 3 - Michaele Frøken Classensg.57[ø] |)0l272u - Sophie Frøken Classensg. 572 [ø] - Emilie Ingeniør Cand. polyt. St. Knuds V. 15s [V] D V 8097 - N Ingeniør Platanv. 7 LY] Jj) V 7387 Ahlmann-Ohlsen II S Fuldm. I. Strandv. 1811 IIcll.J|i Ilell. 5764y - .lobs Gross. Agenturforr. Yingaardstr.212 IK] f By ^087 - SK Kapt. Gross. R. (Leerbeck & Holm’s kern Fabr.) Frdbg. Allé 082 [vi £1V 8330 - Th Læge Gcrsonsv. 81s Ilell. Jj) Hell 5202 (1-2) Ahlstrand Sv. Fabrikant st. Kongensg. 63’ |0 £ Palæ 1449y - CR Ildlsfuldm. Dronningcnsg.555B £ Am. 403 - Wald. Købmand Svinget 32 [S) i Am. 1884 - ('hr. Restaurator Romersg. 243iKl 9 Palæ 5823 Ahlstrøm Ellen Frue S-Fasanv. 80 E3Valby | Vb. 324 x Ahm Axel RepræsentantWilkensv. 124 E Ahner A Buntmager st. Kongensg. 10 Kl i' Rala* 1107 y Ahnfeldt-Mollerup N B Cand. pharm. Wiede- weltsg. 37Hløi Ahnfelt-RønneØ Ilojesteretssagf. Gyldenlo- vesg.33£Cent.9520,7119&l 4209Postkonto 30800 Bp. Stockholmsg. 313 [øj jj) 0 2219 A HPiben ved O Nielsen Biilowsv. 38C IX) £ N 7005 Ahrends V MaskinmesterKlockersv.22 Gjen- tot'te £ Gjent. 849 Ahrenkiel H R Bogbinder(Ahrenkiel&Olsen) Frankrigslnisene 54 [S] j| Am. 03G8v - & Olsen Bogbindere Kompagnistr. 16 OS £ By 4055 - Harald Bog- & Papirhdl. Strandv. 29 [øl $ Rvv.3493 Postkonto 4517Bp.Strandv.312(ø] - Georg Gross. Abel Cathrines G. 7 3 £ Cent. 4994 - Gunnar Gross. Raadmandsg. 473 [N] £ Tg. 5765v - Harrv Sekretær Cand. jur. Vesterhrog. 1024 ia I V 413x Ahrenkilde E V Entreprenør Amagcrhrog. 734 (s] £ Am. 5977 - ’s N Eftf. Frugt- & Gronthdl. Nørrebrog. 11 IS] £ N 2859 - K Gartner Maglebylille Kastrup jj} K a­ strup 239 - N Partikulier Gammelmosev. 329,331 Bagsværd £ Bagsværd 35 Ahrens [Se endv. Arends] - Otto Ingeniør Gross. N-Frihavnsg. 13 H 9 ★ Cent. 3073 & Rriv. £ .0 3406y Rostkont.o 20955 - Ellen Frue KorrespondentSt.JacobsG.34!ø] - Gustav Snedker Askog. 8S [ø] - G K T Telegrafkontrolør Bagsværdv. 79 I-yngby - TI Værkforer Hjalmar Borgstrøms V. 43 Valby 4' XI). 259 v Ahrens-Madsen C Slagterm. Stationsv. 18 Vedbæk |l Vedbæk 258 Ahrensberg AndersGaardejer Tommerup Kastrup - Edvard Gaardejer Temmerup Kastrup |j Magle 170 - .1 V Gas- & Vandm. (Sundbyernes Vand- AGasmesterforr.) Holmbladsg.33® J|Am. 177

Made with FlippingBook - Online magazine maker