Kraks Vejviser 1936 personregister

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1) E f t e r n a v n e er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne ineil Bindestreg er indordnet, umiddelbart efter Bærerne af det forste Navn alene. f. Eks. Hansen-Gad efter allo ITansen’erne. Dobbelte Efternavne nden Bindestreg er som Itegel opfort under det sidste Efternavn, t. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerindo, baade Billedhugger og Billedhug- gcrinde. Ligeledes er der ved Ordningen af ’f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. I. intet Hensyn tagot til den nærmere Tilfojelse til denne Betegnelse. — Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført lorst, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Efternavn og Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn ( C A T staar for Carl , dette atter for C A S). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det cfterfolgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: ITanscn A & Petersen - - Hansen A P etc.; Hansen A & Co. = Hansen A O O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det forste Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk14, indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske4*. Til den „be­ stemte Artikel4* (Den, I)et, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver af det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (so Afdeling VI i 2. Biml).

Etablerer De en ny Virksomhed Skifter De Navn — eller Stilling Flytter De eller Deres Virksomhed

b e d e r v i D e m — i n d e n 20. O k t . s e n d e o s e n M e d d e l e l s e h e r o m .

K R A K ’ s V E J V I S E R NYTORV 17

Benyt en af Blanketterne

KØBENHAVN K

sidst i dette Bind.

Made with