Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Hus-rieyister for København -o i-ivcr Frederik -'bur Selorvet - Nar,

11 — 2 0 1

Frederiksborggade

lio riK 'iie s B a z a r v. C a rl N Jensen Legelojslull. £ C.8082 Brandt’s Chr. Eftf. ved C ‘Varde I nnaaer £ C.\ .7411 i Dannaar O vq Kommunelærer £ By.l7S,v Konservative ileneralkorre-poii- danve B e d . .lal. Fr. Borst £ ('.6378 3 Frohn C Bogholder £ By.8716 Schou Else Frue Cand. pharm. £ By.8277 • Petersen Sophie Enkefrue £ By.ll94x Hansen AO Buntmager Gross. £ By.ll94v 3 Jørgensen Aage Befragter £ By.711v Ue.ppien C h r. C a n d . jur. M a n u d u k ­ tør £ P a l a ' 6037 23 (120 - E. 520.000- C. 359,000) (= Rømersg. 19) (Akts. Nielsbus) k Mahogni Larsen Møbelhdl. A Lar­ sen Jobs., Snedkeren, fi By.4123 8 undby Barnevognsfabr. Akts., Fil. £ J?y.4113 Segebrecht Chr. elektr. Install. £ By .7350 s Royal v. Svend Jensen Skotøjshdl. £ C.7765 Ekko Hjemmelavet Confokt £ By .68 Jørgensen Th. A Co. Tobakshdl. £ C.8255 Christonsen’s Th. Fabrik Rullegar­ dinf. £ B.v.568 i Iversen M Damefri 6 ørinde £ By .3419 .lensen B o rg e F n ldn i. Josephscn E, Frøken £ Palæ 3669y Jenning Ingeman Arkitekt i Hoffmann CJ Gross. £ By.2383y B ru n G ø ise F rk . Th. K on ce rt- sa n g e rin d e Heine JH Gross. £ B.v.714 • Hansen K Pensionat fl Palæ 4177 Bnlil Jenny Frk. Pensionat £ Palæ 5872 i limmen Helge Komponist £i I5.V.507 Olsen Chr. M Ingeniør Cand. polyt. Laboratorieforst. £ By.l663v 25,27 (*= N-Farimagsg. 72) 25s Oxford v. KS Larsen Hattemag. £ By.4534 Midinette v. Else Rømer Olsen A Co. Modehdl. £ Palæ 2813 i Jensen OA Hlikkenslatrerm. Petersen Anna, Sundhedsplejerske £ Palæ 3269 , Petersen AD Frk. Læge £ By.7062 Ilo lT I! Fuldm. ('and. jur. Trans­ latør £ Palie 42277 Palæ 4088 27s AVillys Konfektion llerrekonfek- tionshdl. £ By.7968 Kruse Børge Gross. Frm. Kaffoh. ff ★ C.7608 s.« Trebbin L Konditor £ C.5049 s, 4 Petersen KD Slagterm. £ By.4261 ■ Balleby IG Lokale Bureauet £ C.10630 A C.10632 Hjemmenes Forhriigsnucrke Akts. iff ('.2741 i Køhier Ove Teglværksojer £ By.702 Kir Knud Tamll.ægo ff By.7505 Forum Alfred Overretssagf. £ (1.7314 A C.14426 • Madsen Michael Gross. Madsen H Overretssagf. £ C.9603 Møbelindustriforen, i Kbhvn., fl C.9603 Strand F\V. Belouelior ff Palæ 1646 29 (122 - E. 760,000 - G. 392,000) (= N-Farimagsg. 61) (Købmand Aa., Afdelchef W og Frk. Aida Jørgensen og Fru K Pahlquist) s Lelin A Beslå araIør lskrembar ff Palæ 3043 Brane .Preben Akts. Lingorilul). ff ( '.2 112 Big-Ben v. C Vardo Ilrmagorforr. £ Palæ 5214 l.eka Sko v. S Jensen ff Pahe 5134 Dnzaine Hansen, Korsctuds. £ By.822y Hirschsprung AM & Sønner, Cigar- uds. £ C.1716 Knudsen Søron Cigarforr. £ C.1716 i Kannapinn Fr. Fodlægc £ Palæ 3809 Varde C Urmager t Andreasen IC A Søn Skrædderm. £ By.3993 ■: Nielsen NI) D ire k tø r i Erichsen Bagnar S to rm Fuldm. £'

Si il l'elt i i \. Frue ffl!.\.1870V . M’inlhor Bodgaard, Snedker ff By.822x Olsen lager l-'rae Kun-ilull. ff Palæ 4091 lieck Tage Jensen Cand. pinriii. 31 (123 - E.600,000 - G.317,000) {— Nansensg. 88,90) rManufakturhdl. OJ Dahl og In­ geniør CEII Dahl) s Paaske-Andreasen J Skomagerm. £ By .4526 Petersen CA Børnehabitfabr. £ By.5078x Grv Else Herreekviplidl. ff B. V.5027X Fisker J & Co., Parfumeri £ By.5068x •Dahl OJ Manufakturhdl. £ C. 3368 i Friis-Møller V Overlæge £ By.6123 Wiborg O Skrædderm. £ Palæ 4513 i Nielsen A, Frøken £ By.5078v Hørning Mine Enkefrue £ lty.5027y > Korsgaard lians Gross. £ By.7786 Olsen B Frue, Fodiæge £ By.2617x 4 Abrahamson Jul. fh. Overkirke- botjent Bedomand £ C.9928 Abrahamson J Damefrisørinde Abrahamson H Frøken Jeppsson JA Kørelærer £ By.5616 Jeppsson A, Fruo £ By.5616 Sørensen ET Cand. mag. 33 (124 - E. 510,000 - G. 265,000) (= Nansensg. 71) (Fru P Wilsbech A Fru E Boas) s K. T. Konfektions-.Magasinet. £ Pnl.æ 4158 Christiansen B Buntmager £ By.4077 Bog- A Papirhdl. Fremad Akts. £ ★ C.5965 Kloin Th. Frk. Handskeforr. £ By.4941 s,i Andersen Carl Skomagerm. £ C.9120 Socialdomokr. Forlag Fremad Akts. i Hertz Vald. Læge £ By.5136 3 'Wilsbech Petra Enkofruo £ By.8729 s Kbhvius Gas- A Vandsiation A Ne- dalil H Blikkenslager Gas- A Vandm. £ (15 4 Jacobsen B Gross. Agenturforr. £ C.11552 Poulsen Poul Snedkenn. P o u ls e n .1 F S n e d k e n n 35 (227 - E. 310,000 - G. 126,000) (Ingeniør PO JeuxiM. KFruglkajdercii v. FL Hansen ff By.2135x s Caspersen HA Viktualiehdl. £ By.4152 Sanitær Akts. Dame-A Herrefrisør- salon A Abrahamsen L, Forret­ ningsbestyrer £ By.935x i Olsen Anna, Frue ff Palæ 5575\ Riberholt K, Tegner £ By.935v a Olsen Bolino Frue £ By.935y Thufvasson B Skrædderm, £ B.v.3944 3 Sicen-Andcrsen Thyra Frue 3 Andersen Peder, ff Pala- 55731' An Slenslminmer J Frue ff Palæ 3521X Fredenikseu 15, Svgv|e. f. Pala' 3521V 37 (226 - E. 320,000 - G. 120,000) (Ingeniør PO Jensen). k Solveig Blomstcrforr. v. Else Pe­ dersen £ By.7798 s Sørensen A Bagerm. ff C.12137 i Loren!zen Sven Frue Musikdir. 3 Sinding EK Sanglærerindo £ By .3653 Olsen E Frk., Dameskrædderinde £ By.645x Vedel S1IP Malerm. Schou V, Frøken £ B.V.663U s Kjeldsen P, K<-migral' ff By.953X 39 (219 - E.295,000 - G.128,000) (Ingeniør CA Hildebrandt) s Kragh Erik Modehdl. Damehalte £ By 8521 Kjolemagasinel Chamdl v. O llam- m e rlm u l il P a lie 4281 i Larsen Chr. A CV Skrædderm. £ Palæ 5013 I,arsen Svlvesl (Iros-, ff Palæ 6110 - P.erh P Frk. Klknllektriee Hovendal Poul pianist :■ Jessen Lanrilz Gross. Jessen CL Akis. Gross. ff By.8619 4 Henrichsen AT Kommunelærer Honrichsen SC fh. Kommunelærer­ inde ll ø ie r I E n k e fr u e ff B y 5393V s Klein .TV Frk., Kirkesangerinde fl Jiy.953v Labensky A Lekfor £ By.663X V k Jensen Andels Sindkerm ‘ J5.V.2620X

N o rr< 'p o rl llc iT c m a a a d n A k is . A Pala; 798 Dansk Foto Import £ C.14073 i Bernstorff Hovmarksgaard Akts. ♦ Repsdonph II Ovorrctssagf. A C.2320 A C.6743 Repsdorph Henning Landsrolssagf. •£ C.2320 A C.6743 Ontzen T Landsretssagf. I! C.2320 3 Brun-Pedcrsen M Overhvgo S By.7540 .i Mackeprang LA Frk. fli. Kontor- clief A Pal:e 5499 9 (141A - E. 140,000 - G. 100,100) (Frk. Astrid Steen, Fotograf J Pe­ tersen,Enkefru Louise Sørensen) k Resting-Han.sen .Johannes Kondi­ tor ' I C.918 s Kehlet A Tli. Barber & Frisør ff By.8114 i ‘ Steen Astrid Frk. Maskinafskriv- ningsburoau £ C.1602 Woller V Skrædderm ff By.7165 11 (141B.166 - E. 550,000 - G. 348,600) ♦ Landmandsbankens Fil. A ★ C.515 Armatura Akte. Sanitetsart. £ C.7583 C la u se n ('C Ingeniør Cand. polyt. f C.2507 Fabrikken Gluten £ C.5809 Schlogel A Co. Akts. Agenturforr £ C.5809 Schlegel C Th. Assurandør £ C.5809 Follina Giuscppe Gross. £ By.5802x Olesen Th. Gross. £ C.5809 A C.6010 Melcliior Gerson & Co.’s Eftf. Cross. Assuraneeforr. A ★ ('. 12488 A C. 646 Arbo-Biihr II Cross. Assurandør A ★ C.12488 A C.646 Assurancefirmaet Ditz Sehwcilzer ★ C. 12488 A C. 646 Royal Exchange Assurance £ ★ C. 12488 A C. 646 17 (114 - E. 670,000- G. 431,000) (= N-Voldg. 17) (Ejendoms Akts. Nørreport) k Scidonfaden V Delikatcssohdl. £ C.1249 & C.12949 < Engclbcrg Carl Gross. £ ★ C. 7817 . Heerulff Martin Tandlæge £ C.13305 O lsen P T A s su ra n d ø r ff C. 7701 A C .11201 L a sse n Harald Vssuranee-Konlor i) C . 7701 A C . 11201 i Lauridsen Herman Sagfører Cand. jnr. £ C.12065 Findenip .1 Tamllekniker Deiilal Laboraloriam £ By.7533 i IVIcl'-æ n I!, T egner ff By.8329 19 (115 - E. 360,000 - G. 190,000) k Fabrikkernes Cds.nlg v. OE Eshingfon Møbcllidl. £ P a læ 4222 Mortensen Vald. Akts. Blomsterhdl. en gros £ C.1330 & C.14410 s A V orre.'s .11! K il C v . C R a s m u ss e n L a m p e fo r r . £ C .6679 Kaufmann E Børnekonfektlonu- fo r r . I'rn i. ff C .6279 j llr a n d l's Ib ire a u R e k la m e b u r e a u 7 C .15908 B ra n d t II D ir e k tø r R e in h a r d II F rk . L æ g e D r. m e d . A R e in h a r d S F r k . T r a n s la lr i- ce A B y .649 i *Johnsen SN Skoleinsp. Magister ff l!y .5 8 4 x Korsbjerg PA Læge £ By.2819V Frederiksen Chr. Glas- & Porce- lænshdl. £ Palæ 5182 i Kaufmann Hanne Enkefrue £ By.584y « Jacobsen Erik Lektor A Jacobsen E Frk. Stenografil.ærerinde £ R v 2819\ Hansen N Forum Gross. £ Palæ 1905 Hansen L illia n Forum, Skuespiller­ inde £ Palæ 1905 21 (116 - E . 875,000 - G . 454.000 > ( = L in n é s g . 1 6 1 5 ,1 8 ) (F r u Tda IT e e s c h ) k Wolff C Søndahl Smør- & Ostehdl. £ C.5972 Jarnov Axel Blomsterhdl. £ C.2496 A By.3248 s D a d in fe ld t L A k is . I-Volidl. £ C . 14990 UDSTYRSMAGASIN N Ø R R E P O R T

W.

im agsg.

Rø- mersg.

*

tmgt- Ør«nttorv

Lin- m 'sg.

Norro Voldg. Norreport Station

ii056l)h<»rg‘g.

/ W t o n \

Oom-

l-S c a n d in a v ia n T ra d 'in

p;in .v £ C.15257 Hoffmann — La Rochc F A Co. Akts., £ C.257 Kiitgaanl Povl (Srass. £ ★ 10885 Klitgaard Povl A Co. Cross. Optik A' ★ .2823 MbS Anglo-Danish Bicycle Import v. H Matthiesscn S C.7588 Matthicssen Henry Cykle- & Ra­ diolager f C.7588 Iib,K Joliansen’s NP 10111. v. Chr. Bremsen Malerm. £ By.U16 3 (137 - E. 288,000 - G. 193,200) (Fru Anna MS Nielsen) s P e ls m a g a s im l .la r i ff B.v.8318 .le n s e n l» ( •iu;irli

FOTO-MAGASINETS FKEDERIKSBORGGADE 7

Obel I! Enkefrue ff liv.51811 Andreasen Jobs. Skrædderm. • Nielsen M Frue Pensionat £ Palæ 4331

Made with FlippingBook Ebook Creator