Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

IIus-Register for København k Madsen M Frue, Rulleforr. ff V.1560y s Mains FC Cigarhdl. Tobaksfabr. ff Eva 2689 I'crslov-Jensen F, Delailbdl. ff V.4801 i Johansen N Snedkerm. ff V.1986u 1 ‘ Nielsen Christen, Husejer ff V.978v , Ilagemann A Malerm. ff V.978y 21,23 (1198 - E.200,000 - G.40,000) (= Godsbancg. 21) (Husejor NP Christoffersen) 2ls Thomsen Vald. Gross. ff Eva 747 Rasmussen Erna Høj bye ltestau- ratrice II Eva 2156 23s Hansen JT J, .Smørlidl. ff V.1731V s,i Jacobsen Aage E Barber ■ Pedersen Rasmus, Repræsentant ff - V.1731X 25 (= Godsbancg. 10) s Cyklcforr.Altnania v.AC Fruhstuck ff C.11038 s,» ‘ Borgwardt H Bagerm. J! V.3007 27 (= Estibrn Snares G. 1,3) s Skouscn A Mejeriejer Jl C.3299 Jalins Vil Slagtern)., Fil. ff Y.4184 ø,i ‘ Nielsen LP Flskohdl. ff V.4324 2 Nielsen Laur., Konduktør £ V.9572X 33,35 (= Esbcrn Snares G. 2) 33s Jensen A Viktualiohdl. ff V.8374 358 Hansen 1IC Frugthdl. ff V.1058y Cigar- & Cigarilløsfalir. Regina v. Kr. Olsen ff Eva 3800 i Sand Ellen Kjærulff, Assist. fi V.694v i Sarotti H Manufakturbdl. j ‘ Sørensen SM Bagerm. ff V.5673V Poulsen E, Scenemester ff V.2372u 4 Brandt Emmy Modohdl. Nielsen Ford., Kvarterinester ff V.l204x 37,39 (= S-Boulevard 55) 37s Blomslerforr. Reseda v. E Aa- kja-r ff Eva 1060 Engmann E Cigarhdl. ff V.2562X i Hansen Rasmus Barber 4 Hornhaver li Bogholder ff V.4665 39s Cornolius O Ilørkr. fl V.5936y Rasmussen Anders Skomagorm. ff V.694x Møller Chr. Giarm. ff V.3050 i Petersen Bruno Møbelpolstrer , Dessier HI Pakkasscfabr. fl V.694y 41 (1105 - E. 110,000 - 0 . 17,900) (Enkefru Dagmar Løfiler) s Svensson Uilmar J Slagtorm. ff V.3570 Manufakturvarehuset Bøge ved JL Boge A, Aage Jensen £★ (,'.13710 4 Borg Karla, Musiklærerindo ff V.734v 43,45 (1104 - E.153,000 - G.31,400) (Enkelru Dagmar Løfflcr) 438 Hansen IIC Vaskenejer fil V.734x s,, Rasmussen Augusta lllomsterhdl. ff V.4081 j Becli Jul. E Bankbud 45s Dybbølsgades Kiosk v. W Jen­ sen ff V.8501 Andersen AM Enkcfruo, Mejeri ff Eva 2968 1 Boel-Rasmusscn S, Frue ff V.9246y > Ellormann Frcsl. Cigarhdl. nb Olsen Oscar Snedkerm. ff V.2896 s Christensen IP Cigarhdl. fi) V.7859 s,« Jensen II Skomagerm. ff V.9251X e ZuschJag Anna Frue Jordemoder ff Y.4855 2 Lorentzen E, Frue ff Y.171Y 9 Ott Harry Revisor ff V.9251v 4 Andersen E, Skuespillerinde ff V.9251y 43 (= Oeblenscblægcrsg. 71) s Christensen I j Rcstauratrico (For- tuna) ff C.11971 Hoyberg dir. l'antelaancr ff V.5535y 51 (= Ocblenschlægcrsg. 72) ■i Larsen Ernst Frugtbdl. ffV.2506X Konto-Sko Vesterbro v. G Larbo Skotøjsbdl. ff C.8532 Vollev Akts. Skotøj en gros S C.8532 i Bidstrup JT Frue, Damefrisørinde Soigncringsforr. Fremad v. FP Erland ff V.3849 i liCrkow lt, Tegner ff V.6746V 9 Kolbye Ferd. Cand. theol. 4Rosés Martin, Danser ff Eva 3046 53 (= Valdemarsg. 75) s Rasmussen FO Musikinstrumenthdl- ff C.6812 2 Kleiss .TB. Frisør ff V.6801Y 55 (612 - E. 126,000 - G. 18.400) K Borg O Viktualichdl. ff V.1509J s ‘ Seidol Chr. Bagerm. fi! C.10167 47 (605 - E. 90,000 - G. 16,000) (Maskmmoiitør Ricli. Kja-r)

Duevej

I I — 160

Nielsen L Enkcpastorindc ff Hell.2286 16 k Nielsen Niels Peter, Vicevært ff HoI1.177x s Høm Jul. Repræsentant Hansen Georg Afdelingsing. ff Dell .12 10 i Delmar Vilh. Landsretssagf. ff IIell.3907 Halkicr Jens Gross. ff Hell.2735 i Iiiort NB Afdelingsbest. ff Hell .10 2 1 Irminger JOV fh. Overingeniør ff Hell.3001 20 Glahn Hans Egodc Kkspeditions- sekr. i Socialmin. ff ncll.2415 22 Helwcg-Mikkelscn HC Apoteker S Hcll.3310 24 Hclmiius C Anla*gsgartner ff Holl.791 26 Andersen JT fh. Folketingsmand ff Hell.4911 Andersen E, Frue ffi Hell.4911 Dybbølsgade (V) (Kamp 5. Juni 1848, Belejring Febr.— 18. Apr. 1864).

8 ,i Hansen Hcinr. Blikkenslm. ff Holl.2634 i Mason J Frue ff Hell.798v i Obel J Qvistgaard Afdelingschef ff IIell.901u Marcus-Møllcr C Enkefrue ff IIell.2266 > Søgaard-Larscn Ebba Frk., Opera­ sangerinde ff Hell.798x 4 Fiirst. EVNE Ingoniørassist. I! IIcll.5824 Ditlcvscn TH Mag^cient. ff Hell.1383 3s reder.-en PV, Rulleforr. ff Ueli.2697 Jcrnen P Skomagerm. ff IfclL887X i Bursche II Chr. Maskiningeniør Cand. polyt. ff Hcil.621y Bursche Emmy Viceinspektrice Jensen Hanne, Frue ff Hell.2745u 3 Lyngbvc Chr. fli. Kontorchef II Hell.772v 1 Froling PH Afdelingschef ff Dell. 4773 Johansen Rettv, Enkcfruo ff Hell. 2745V Lundbye C. I'ndcrkassorer £ Hell.3523 4 Larsen H Selicel Tsenkr. fTTelI.4101 Jørgensen IT Seliariing Repra:- senlant ff Hell.978 5i iroyer GA Kasserer ff Hell.2745Y 2 Carlsen Oswald. Korelærer 3 Cbristcnsen EA Lagerchef ff IIcll.3572x 4 Skov C fh. Stationsforst. 15 Kindt-Larsen Sv. Gross. ff IIell.1740 17s Cordson K Fuldm. ff Hell.2048X i Hellerup Kirkes Kordegnokontor & Petersen Vald. Kordegn fi IIcI1.2351v rcterscnAage Strøm Kommunelærer 3 Lindberg O.T Organist ff Hell.2048y 19s Ha.rrit PToldfuldm. ff HclI.4642Y i Bojtler Aage Gross. ff Hell.4401 21 Pralim OV Pbilipsen Notar ff HeJl.5275 l’ralim Ingr. Frue, Danseskole Solodanserinde ff Hell.5275 23 Fabricins L Sekreta'r ff Hell.2747 25 Stefani Amadeo Skilismsp. ff Hel1.4573 27 Ltindgaard S Enkefrue ff Hell.2563 29 Knudsen Helga Frue ff Hell.833 Knudsen E, Børnehavebestyrerinde ff Hell.833 31 Hamborg NJ Prokurist ff heml. Nr. 33 Brorsen Fr. Købmand fi Hell.2105 35 Schwartz-Sørensen T Enkefrue ff Hcli.1396 Schwartz-Sørensen M Gross. ff Ilell.1396 e,Bb Nielsen A Malerm. fi Hcll.112 i Jensen Wald. I'rtckr. ff IIell.3488 Nielsen Job. Mnrcrm. ff Hell.120 Si. Hel1.2101 Mylting Fr. Murerm. ff Hcll.120 & Hell .2 10 1 Larsen Kr. Murcrm. ff IIcll.120

110s LMogcnscn ILS Enkefrue i Pedersen Oluf, Kusk ff Gh.5728x 3 Jacobsen I Kommunelærer a Militzcr A Frue fl Gli.5728lJ « Kiær K Kommunelærerindo £ Gh.3404y U2s Rosen Eliso v. Frøken e Thcrkildsen C Maroll.v Frue £ Gh.5015y i Lapuclioff p Prokurist • Marcher CWJ, Assist. u. Mag. J Gh.5015x Kirkegaard Ester Frk. Kom­ munelærerinde £ Gh.392lv « Poulsen F Tapetsercrm. ff Gli.3921y 114-120 (I5q - E.300,000 • G.44,100) (Ejendomsakts. Quinto) 114 1 Rlccius EJ, Pølsemagcr ff Gh.l361x i Samson Anna Enkefrue fiGh.l22y • Beiter JL Gross. < Andersen HC Formand 116s Cadovius E Enkefrue ff Gh.843x e Kiihl Adolph Sagfører Fuldm. ff Gh.843u P<-do,rson Vald., ff Gh.5274X » Gagncr AW. Vognmand ffGIi.6722 • Petorsen Axel Murcrm. ff Gh.6750 4 Bartholdy Maria Enkcfruo ff Gh.5274y 118i Lodberg M Frk., fli. Oversyge­ plejerske ff Oh.3237x Nielsen J Enkefrue ff Gh.843v 3 Schæffer Svend Herreekviphdl. .i Teisen A .Tnoobaus Enkefrue Galloo Nanna Frk. Bogholdersko 4 Olsen Theodor Snedkerm. Ifasselriis J, Frk., Sygcpl. ff Gli.813V 120. Poulsen F, Frøken ff Gh.5245U Hentzon Ellen, Frue ff Gh.l720x < Widførlc S Malerm. ff (>li.3237y « Rohde F, Montør ff Gh.5245v nb Prip Chr. Automobilreparatør ff Gh.3269x 122,124 (= Borups Allé 121.123) 122s Freieslrben JP , Vicevært ff Gh.5858y Gronbeeb Mary Frøken ff Gb.l579u , Hansen K fngeniør ff Oli.6094 Lund Betty Lærerinde ff Gh.3789x - Olsen Jacob Kommunelærer Kasse­ rer f. Frdbg. Kommunelærer- foren. ff Gh.9624 a Heidcmark V Hdlsreiscnde ff Gb.7306 Bro .T.T fli. Overlærer ff Gh.5894V t Andcrsson CJ Hospitalsapoteker ff Gb.865v Wandnll HT? Tneoniør Tand. po- l.vt. ff Gh.4320 124s Andreasen \F Translatør Over- assist. ff Gh.9440 Nielsen K Morlz Gross. ff Gb.9716 . Ha n«en Kirstine Enkefrue ff Gb.5874V Kan ri11 LL Gross. ffGli .6866 Hornbee-h Uiginor Al Sekretær - Ankj.ær Tb. Enkefrue ff Gb.865\ Mortensen' f fli. Postmester 3 Hansen Hedvig V Prokurist. Schiilfz .Tobu Repnescntant ff Gb.8769 Wbrts Henrik Snedkerm. ff Gh.9355 4 Bøttger C Ingen:ør Driftsleder ff Gh.3873V Jensen Georg Fuldm. ff Gli.9773 Dunhammervei 1 Fra Frcderiksborgv. (so dennes Skitse) til Moseskollet I (266 - E. 37.600 - G. 7.100) •Bengtson CF, Fnigtlidl. ffSob.1604 3 (267) *nanscn Jens Kasserer ff Soh.759 5 (268) ‘ Andersen F, Maler ff Søb.1487 7 (269) ‘ Jensen A Maskinfører ff Søb.287 9 (270) ‘ Scifort Aage Va rkfører ff Søb.809 II (285) ‘ Winther AVJ Murerm. 13 (286) •Mardcr E. Politibetj. ff Søb.1159 15 (287) Johnsen C Vognmand ff Søb.236 ‘ Johnsen AV, Yærkfører ff Søb.236 17 (364 - E. 44,100 - G. 8,300) ‘ Ifaaning A Opdagelsesbetj. ff Soli.1858 Duntzfeldts Allé, K e ll. (Handelsmand, 1792—1863). Fra 193 Strandv. (se dennes Skitse) til Gorsonsv. 1 (= Strandv. 193) ■i Elegant Vaskeri ff Hell.907v Rubow’s E Eftf., Bagoriuds.

9 («= Ingcrslcvsg. 104,106) s Yrsa v. Tage Jørgensen, Cigarforr. ff V.5975u Runge. Willi. Restaurator (Café Yrsa) ff V.4809 4 Petersen PA, Tjener ff V.5975X 11,13 (1388 - E. 155,000 - G. 30,000) (Fru Marie Tvcrmocs og Overrets- sagf. Poul Tvcrmocs) Ils Jørgensen Kai, Frugtlidl. fi Eva 3901 i Andersen KV, Lokomotivf. ffV.5975Y z Hansen Esther, Frue fi Eva 471 , ('Isen VF. Forvalter ff Eva 1902 Madsen VII HL. Assist. fiV.5796X 4 Søndherg K Købmand Kondlierg E Due, Frue ff læmi.Nr. 13s Bonzo v. Fru Carla Jensen, Da­ mefrisørs.’!Ion ff V.9201X Jensen E Skuespiller ff V.9201X 15,17 (1387 - E. 400,000 - G. 62,800) (== Krusaag. 31,33) (Fru Mario Tvcrmocs og Overrets- sagf. Poul Tvcrmoes) 15 k . j Kragli II Snedkerm. ff Y.1737Y s Jørgensen () Bagerni. ff V.7565 Schneider F Møliellull. ff Eva 3878 Andersen A Købmand ffi Eva 453 4 Hansen CE, Vognpasser ff V.7857 17s Samer V Blikkenslagenn. (Jns- & Vandm. ff V. 8581 1 Brandt Gota, Frue ff V.1737v 2 Boldrup O. Fruo ff Eva 775X , Jensen A Malerm. ff Y.1737X 19 (1359 • E. 150.000 - G. 27,400) (= Krusaag. 26)

Made with FlippingBook Ebook Creator