Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Ilus-Register for København

11— 156

Dronningensgade

42 <238- vnrd. m. Nr. 40) (Afnnnfakturhdlsko AM Hansen) 44,46 (236 - li.320.000 - G.77,000) B Chrsthvns Kiosk v. Johannes Han­ sen ff Am.6624 .Tc-ka v. Johs. Hansen . ff Am.6624 Jacobsen & Røn’s Bageri ff C.5820 Trikotageboden v. Edith Christen­ sen ff Am.l327V 1 ‘ Jacobsen V Bagcrrn. ff Am.2790 Aloilvang TIE, Hovmester ff Am.5077TI Aloilvang Ebba Frk.. Pianistinde ff Am.50771! 2 Nu-lir H KnUidl. ff Am.6596 1 Hansen P, l'riic ff Am.5077v Christians Kirkes Kordegnekontor & Kofoed HC Kordegn ff Am.7202 Ai Krogsganrd E Frk. Cand. mag. ff Am.4263 s Nielsen Axel. Faklor ff Am.6865X Bs nansen E Ella, Damefrisørindo ff Am.6865y Ci Christensen Vilh. Speditør 2 Christensen Hans P, ff Am5077X j Christiansen JP Sne Jørgensen IP, fh. Viktualiehdl. ff Am.8249 Østergaard JM Klædcskofabr. ff Am.4973 « Johannsen LN, Barber & Frisør g Am.9477 w>s Dansk Staaltryk Anstalt v. K Hastrup ff C,12125 i Andersen S

3 k Petersen Vincents Glassliber A Dronningens Tværgades Kunst- klinkeri. ff Palæ 1396y s Fiol) C Grnss. ff Palæ 4600 & Palæ 5210 i Svenn£ Feneer Johanne Frne & Karen Svenné Jyrdal Frne Tandlæge ff Palæ 15 « Braseh Ad. Malerm ffPalæ 905x Madsen Henrik Kunstmaler Jensen II Kunstmaler & Jensen Herman Lampeskærme Køben­ havn <0Palæ 905v 5 (275 - E. 200.000 - 0 . 114,000) (Fredet i Klasse B) KSørensen TT.T Besfnnratør II C 7974 8 Møller AT & Co. Gross. ff C.1599 Ar C.11599 Hansen ON & Co. Gross. Moller Valentin Aago Gross. Frm. ff C.13089 i ‘ Moller V \aee Gros«, ff C.130R9 Andersen TT stntsant. Revisor J ★ 0.6000 Bang O stntsant. Revisor ff ★ C.6000 Bruun Frans stntsant. Eevisor ff ★ C.6000 Centrnlnnstaltcn for Revision ff ★ 0.6000 Marlinlt JO statsnut. Revisor ff ★ 0.6000 Sørensen Svend statsaut. Revisor ff ★ 0.6000 i Moller neleno B Gross. ff Palæ 1798 3 Ponloppidan FC Kommandørkapt. ff Palæ 3708 Bb Trolle Ar. Rotho Akis. Assurance- forr. Havariagenter &■ Vigfus- soii VB, Direktør ff ★ C.12666 Northern Assurance Oo. ff ★ C.12666 Øresunds Rjoforsiikring Akts., ff ★ C.12666 7 (274 -E. 330,000 -G. 126.800) (Akts. Dronningens Tværg. 7) k . s Suonson Otto & Co. Gross. fi < h 4 8 2 _ ___________ _________ OttoSuenson & Co. Grundlagt 1880 Hobro Maltekstrakt Dopot v. Otto Snenson & Co., ff C.482 s Nordisk Forbindstof Import ff By.6305 Cosmic ff C.8424 & Palæ 2424 1 Madsen J Fruo Pensionat fi By.3450 2 Muu-s Dagny Enkcfruo ff Palæ 4635 Muus B & Co. Akts. Gross. ff ★ C.436 Ai,i Petersen Oh. F Bogtr. ff C.216 Dansk Bogtrykkeri & Bogbinderi ff C.216 i AVattne Bjørn Ingeniør Cand. polyt. ff By.5793 Bbi Legetøjsfabr. Freja Akts. ff Palæ 5602 9 (273A - E. 360,000 - G. 113,200) (Fru Andrea Johansen) s Johanncsscn Holger & Co. Møbel- værkstedor Snedker- & Tapot- scrcrm. ff C.4334 i Bendixen Th. Gross. ff C.12311 < Johansen HA Enke e. Fabr. Dansk Rødo Kors Afd. f. Kbhvn. og Omegn fi C.7587 i MasonFW Korrespond. ff Palæ 985) Bbs Wiinbcrg Jean Mekaniker f Palæ 3978 i Rasmussen Jens Lædcrmøbolfabr. ff C.9124 Dyva Ib., Bogtr. ff Palæ 5166 « Rønager’s Bogtrykkeri ff C.13678 TI (■= 8t. -Kongonsg. 56) (Fru Andrea Johansen) 8 Nielsen II Giarm. ff Palæ 1540 1 Edmer Ellen Frue Damclingeri- forr. ff Palæ 2118 Lucliow PM Enkefrue 2 Thomsen I Frk. Fuldm. Thomsen J Frk. Bogholdersko fi By.l470y > Christensen AVII Kommunelærer- indo ff Palæ 1074y Heino Inger,Stud.mag. ff Palæ 1666 Gudmundsen-Jlolirigreen I’ it For­ fatter ff Palæ 1666 t Johansen FF Tæppehdl. ff Palæ 456U Jensen Alfred Bogholder

39 Central-Garagen v. NT Beior ff C.9317 Danske l-’odi-rstoffabr. Akis. ff By.7246 Frcderiks-Bilen v. KV Jensen ff C.2423 Smørrebrodseentralen v. Obr. Frandsen ff Pala-4391 Auto Servieo v. AIAV Gellott 6 Palæ 504 Ricdcl E Blikkcnslagerm. ff Pal.i- 4357v 41 (340) (Murerm. NChr. Petersen’a Legat) s Byens Kunst-Klinkeri v. AE Pe­ tersen ff Palæ 347x 43 (339) (Urmager C Jensen’e Arv.) 9 nansen nT, Blomstorhdl. ff Palæ 5927 45 (338) (Detailhdl. NielsOPctcrsen) 47 (232 - E.65.000 - G.27,700) (Ellen Friihstuck) Sæbehusot ff Palæ 1547y Svenssnn G. Cigarhdl. Kiosk ff Palæ 1547 t 49 (280 - E. 75.000 - G. 38,000) (= Adelg. 61) (Forfatter Alartin Petersen) Johansen K Cigarhdl. ff Palæ 449 Kruchov Af Trikotagcforr. ff Paln- 5659Y 51 (337 - E. 60,000 - G. 20,000) (Fru Alaren Nielsen) s Larsen Oluf Bogbindorm. ff Palæ 957y Larsen Ulrik Fotograf ff Palæ 957v s Haugreen J Gross. 53 (336 • E. 35,000 • G. 22,400) (Afdelingschef G Colin) KJensen IC Gørtlerm. ff Palæ 2647 8 Petersen. Chr. AV Direktør i Christensen Paulino, Enkofrne I) Palæ 1953v 55 (-335A - E. 600,000 - G. 97,000) k Jonsen Vilh. E & Co. Alalcrm. Lakerer ff Palæ 1891 s FamiliolK-kla-dnings-MagiUsinct ved L Altcrmann ff Palæ 1299x 1 Christensen LEnkofruo ff Palæ 2124 2 Lindo Inge Fruo lnternordisk Forlag Akts. ff C.15125 & By.6321 > Tramp R Grevo Bankfuldm. Plcgo AJ Gross. j) Palæ 2266 Celia Akts. AIctalvarcfabr. ff Palæ 1955y t Davidsen Ejnar Gross. ff Palæ 1299A" si.2,4 Pedersen NB Aløbelfabr. ffC.13653 ilb ‘ Iversen Jean Restauratør & Danseofahl. Florida, ff C.9377 57 (334 - E. 86,000 - G. 43,600) s ‘ Bcutzcn P Frue Resiauratrico (Ka-dekn-kloren) ff C.1073 i Jacobsen AC Montør 4 City Central C'omp- v. O Pelcrscn A'imlm-spolering ff Palæ. 381U 59 (333 • E. 52,000 - G. 25,600) (Husejer Niols Hansen) a Olsen Olaf Frugthdl. ff Palæ 660y 1 Larsen KU Fotograf 2 Baron Carl Slagterm. ff Palæ 660V 61 (332 - E. 43,000 - G. 25,200) (Enkefru Birtha Aladsen) s Dansk Kurvemøbol-Fabrik v. L Jensen ff Palæ 152 i Petersen CP Pianotransportør ff Palæ 228 2 (278A - E. 1.800.000 - G. 561,100) (Fredet i Klasse A) •llaanilva-rkerforeuingen ff ★ C.12377 Ilaandværkcrforeningens Selskabs­ lokaler & Klestrup CC, Restau­ ratør iff ★ 8066 4 (2780 - E. 950,000 - G. 183,500) (I)et danske Petroleums Akts.) 1 Lyline Erik Gross. ff Hy.4293 2 Svane O Bondo Iløjcsteretssagf. fi ★ C.142 Pedersen NA Landsretssagf. ff ★ 0.142 Danneskiohl-Ramsøt- K Greve ff Palæ 6100 * Ebcrlin EC Annoneeliiireau ff ★ 0.11933 ala:6199X itb Rupor Service Akts. ff ★ C.5552 6 (278D1 - li. 340.000 - G. 125,000) k . s Andersen I iun. Ar. Co. Gross. Læder & Skind ff Cent.663 8 ‘ Gerner’s Aug. Eftf. Vinhdl. A Agoa Frugt-Vin Kompagni, ff C.7574 & C.7674 Jensen Afartin Gross. Vinhdl. Frm- . ff C.858 Costa Rica’s Konsulat i N.vo Damehotcl v. Karen Jensen II C.10040 Jensen Jens Sproglærer

13 (48 - E. 280.000 - G. 152,500) (= st. Kongcnsg. 47) (Fru Anna Pedersen) 15 (351 - E. 65,000 - G. 27.200) (Murerm CC Sjøholm) k Richter P Antikvarboghdl. ff Palæ 757 Kornmikkælderen. ff Palæ 757 17 (350 - E. 55.000 - G. 25,800) s Twilo A Modchdl. ffPalæ2716v s,a ‘ Ahrahamsen OFSmørrebrods- forr. ff Palæ 2716x 19 (349 - E. 340.000 - G. 120.0001 s Centralvaskerict, I) Palæ 506 1 Jensen Augusta. Dameskrædder- inde ff Palæ 609x 2 Gnnrdsdal K, Frøken I! By.8527 sbs ‘ Forenede Sli'lidsforr. ff C.3214 Olsen P & Røn Rmedem. Voenfabr. Tndeh. CM Olsen ff 0.6918 Bh Henningsen Frits MøheTli..- Rned- kerm. Værksted ff Palæ 534 Olsen’s kel. Høf-Bager’s Søn, Ga­ rage II Pnl.æ 656y Poulsen PJ ATnlerm. ff Palæ 162 Nielsen O "Willi. Rncdkenn. ff Palæ 2068 Larsen TTnlger Snedkerm. ff Palæ 2617 21 (348 - E. 40.000 - O 31.200) (Akts De foren. Stilladsforr.) s Larsen Af Frk., Cigarhdl. ff Palæ 3721 Khhvns Tyveri Alarm elektr. Rig- nalanl. ff Palæ 2113x Nielsen A Pplittorff elektr. Install. ff Palæ 2113y 23 (347 - E. 80.000 - G. 31.000) (Overretasagf. LA Lnngenholt og Fru Agnete Lnngenholt) k Han«en T? TTinrth Mnnnfaktnrhdl. ff Palæ HOOv s Jørgensen Poul Barher ff Palæ 322X 25 (346 - E. 150,000 - G. 67.400) (Gross. J de II Ehhesøn) s Ebbesen TI de TT A- Søn Gross. Isenkr. ff ★ C.845 1 Got-tsehalek J, Repræsentant ff Palæ 718y Lcjserowiiz M Blikkenslagcrm. Gas- & Vandm. ff Palæ 718U Nilsson I Parfumeri 2 Kyhl CA Enkefrue Larsen H, Maskinmester ff Pala- 718X < Kop.vtow P Løjtnant Abel! E Arkitekt g By.2525Y Frcderichson Erling, Sølvsmed ff > Palæ 5609 29 (344 - E. 210,000 - G. 70,800) (Student Erling Stago og Forvalter ML Martinson) S Johansen G Cyklchdl. ff Palæ 1569 Petersen Knud. Mejeri ff Palæ 3283 Andersen A & Co. elektr. Install. ff Palæ 1894y Cedorhotm Oscar Vinhdl. Frm. ff Palæ 160 r Olsen L Skra-dderm. ff By.1044 Olsen A Bøgli, Massøse ff By.1044 Hansen Aage Repræsentant Hansen S, Fruo ff Palæ 996X 1 Ilaugaard SA, Ekspedient ff Pala: 738v Jacobsen ER Speditør Bendtsen B & Co. Spcditionsforr. ff C.11434 2 Oxdorf G Ingeniør ff Palæ 996V i Hctmar Ellen, Frue ff By.7330 •Martinson ML Forvalter ff Palæ 1273u « Petersen L Snedkerm. | Palæl329v Hclsing Kaj Repra-sent. ff heml.Nr. 31 (119 - E.95,000 - G. 47,200) (Kontorchef AG Nielsen m. fl.) k Byene Brændselsforr. ff Palæ 1621 Nielsen A Vognmand Ilørkr. ff Palæ 1621 e ,» Hansen JC Blikkenslagcrm. ff Palæ 505 <» Gcrlach A Manufakturhdl. Frm. ff C.7203 i Nielsen Thora Frk., Malerinde ff Palæ 4468X Rømcling Ilenr. v. SolejIn. ff Palæ 4468Y Brcicony Pia Frue, Skuespillerinde ff Pala- 4468Y 33 (181 - E.124,000 - G.73,200) (= Borgerg. 47) EDahl C Ilørkr. Gross. II C.2495 i Maag M Frue II Palæ 2700v Hviid P Groas. • ‘ Hyrup-Pedersen M Frue ff Palæ 433y Zalto L Larsen Malerm. « Monheim Chr. Fotograf

V inhande l.

Bred- n (tit

1,? ( » Bredg. 37) la Andersen E & Søn Akts. Sejl­ magere ff Palæ 2090 8bi Olsen Lanr. 3- dir. Jørgensen Tapetserer ff Palæ 4674

35 (343) (Fru M Hyrup-Pedersen) s,i Hansen A Fiskehdl. ff Palæ 433x 37,39 (= Ilelsingørsg. 20,22)

Made with FlippingBook Ebook Creator