Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

IIus-Register for København 28 1 Strøm E. Frue £ Damsø 863 3 Jensen A'illmn Læge £ Damsø 3061X Christensen Jens, Maltgørcr £ Damsø 2052Y 3 Stilling Otto Overassist.. 4 Groes-Petersen Poul Cand. pharni. £ Dainsø 3148Y 30i Sørensen C Kommunelærer £ Damsø 3271X 3 Holm-Møller A Arkitekt 32 j Alcyer A, Frue £ Damsø 3130U a Frederiksen NS Kommunelærer Christensen HT, Styrmand £ Damsø 3149Y 34s Pedersen Karl Fabrikant 1 Snog-Kjær Erik Ingeniør Cand. polyt. 3 Lund A, Frue £ Damsø 1364 4 Pedersen Alarllia, Stenograf £ Damsø 3223X Caprivej [S] Fra Mcssinav. til Vcncdigv. (Skitso Ørcsnndsv.) 1-5 (= Orcsundsv. 102,104 og Mcesl- nav. 1-5) 1, Nielsen JM, Maskinm. £ Am.8954V ., K e s h y \V. £ A m .9755 7,9 (=Ørcsundsv. 106,108 og Vene- digv. 2-6) 93 l’aurholdt HG, Ledningsinsp. £ Am.7681U Carit Etlars Vej EJ (Psoudonym, Forfattoren Brosbøll 1816-1900). Fra Frdbg. Allé (so dennes Skitso) til Carl Bernbnrds V. 3 (25ex * E.60,000 - G.32,000) (Generalkonsul Carl Claudius’ Dodsbo) Petersen Eva Frøken £ V.1210 5 (25cy - E.165,000 - G.35,000) (Øverinsp. Oluf .1 Skjerbæk) s Simonsen KKI, Gas- & Vandm. Ingeniør £ W9017 U Rostrup N Gross. £ V.1059y Rostrup Hjørdis Frk., Massøso fl V.1059Y Sørensen P & Søn Sncdkortn. £ V.5874.v , Sjøstrøm L fli. Købmand £ A'.8910 Andresen IIC Arkitekt £ V.7522 3 Lcth Povl Bankfuldm. £ V.5807y Deliois CII Komponist £ V.9017X Dcbois Jeanno Gymnastik- & Dan- scJærorindic £ V.9017X < Mogensen Poul Lektor fl V.3976 Scliccl HKJ, Konservator Kunst­ maler £ V.5874x Schccl .TEC fh. Konservator £ . V.5874x 7,9 (25h - E.240,000 - G.48,000) (Mejeriejer Marius Petersen) Btintzcn Magna Frøken £ V.5803x Hennings A Sagfører Cand. jur. £ V.5803X Rtægor E Fuldm. £ V.864.V j Seidel Ove Rcpræsontant £ V.5803o Scidcl Camilla Frk., Massøso £ V.5803u Andreasen E. Melhdl. £ Eva 459v 9 k ,3 Rasmussen Michael Gross. Isenkr. £ C.7595 V.7995 s Tlmrin Laura Enkefrue £ hcml.Nr. 1 Mylius FAVM Cand. phnrm. Kollermann Anna Fruo £ V.1925v I Hansen Rud. Ingeniør £ V.1368 Atodcll G fli. Bogholder £ Eva 2575 3 Rasmussen A, Urmager £ A'.9500U II (= Carl Bcrnliards V. 16) s Halling IIJ Assurandør £ C.13575 Hansen E, Enkefrue £ V.613U Cnmanii Astrid, Frøken £ \'.613U 1 Christiansen J Gross. £ V.8618 Lanvig Ar Ingeniør £ V.2102V 3 Nielsen E Isenkr. £ V.613V Kristensen Nina Enkefruo Kristensen Inger Komniunclærcr- iiulo g V.5974A' 3 llinze FAV Gross. Sncditor £ Eva 407 lævin Julie Enkefruo £ Eva 3734 Levin Per Repræsentant < Hansen E Stcnfcldt, Gross. £ V.3797 Gnldagcr Max Sekretær £ Eva 1553 13 (= Carl Bernhards V. 17) S Jensen Carl E Gross. £ V.6698V Jørgensen C Frue £ Ar.9490X t AVodskou Ludvig Kapt. Dyrlæge f V.456Q Møller KK Maskinmester £ V.2l7y a Bønsøe JA Disponent £ A’.217X Mikkelsen Chr. T, Assist. £ V.7788 3 Magnussen A Murerm. £ Eva 84 Christensen KAI Fabrikant 7, Ilagemann P Slagterin. 3 Buntzcn S Etatsraadindo

11— 134

Borsen

7 Hellerup Handelsskole, & Vibæk M Forstander £ Hell.2208 Damefrisorsalonen Takstgrænsen v. Nanny Vibæk, £ Ilell.2208 9 Mølgaard Aage Ekspeditionssekr. Mølgaard K Enkefruo £ Hcll.303y 11 Gunlnnd Karl Vaskeriejer £ Hell.303x Stausgaard Ivar Bankdiroktør £ Hell.825 13 Kiær AVilhelmina Enkefruo £ IIell.321 17 Groving C, Repræsent. £ nell.2136 Jørgensen V Urtckr. £ IIell.5253 Rodskjer P Enkefruo £ IIcll.1027 19 Thrano AVald. Inspektør £ nell.1277 Adler Hanna Mag. sc. fh. Rektor £ IIell.1996 Mollerup K Konmiiinelærerinde £ IIcll.5869Y 21 Albrecht Louiso Enkefruo £ Hell.3558 Neubert Monica Enkefruo £ Ilell .3544 23 Bricka A Lektor £ Hell.1874 25 Hansen Sigurd Forrotningsf. £ llcll.2681 Enghoff Johs. Tandlæge £ Ilell.2483 27 Colin Frantz Gross. £ IIell.2009 Schjørring Kai Gross. £ Ilell.1129 29 Skov Rudolph Kontorchef £ llcll.5844 31 Korsgaard M Kontorchef i Un- dervisnm. £ Hell.1621 Hansen Emma Enkefrue £ IIell.4630 33 Martin-Jenscn M Gross. £ IIell.4808 Glarbo V Frk. Kommunelærerinde £ Ilell. 5010 Glarbo H Frk. Arkivar £ Hcll.5010 35 Gregersen CC, Cigarfabr. £ Hell.3654 Lund Adam fh. Toldinsp. £ Holl.3396 37 Spangenberg CF fh. Kordegn Spangenberg Johanno, Frøkon £ Hcll.629y 39 Dalgaard Th. “Gross. £ Hcll.299 2 (= Strandv. 145) t Boitzol CC Fabrikant £ Hcll.l 688 y Christiansen M, Frøken £ IIell.2969y 9 Jensen A Inspektør £ nell.5238 lbsen’s PC Sønncr’s Legat, Ejen- domskont. £ Hell.5238 Høgholt GP Bagerm. £ Hell.1789 • Parfelt P Stabsofficiant AVenk Ebba & Antoinette Frøkner £ IIcll.2802x « Krarup Annabctb Enkefruo £ IIel!.2969x 4s Nielsen J Frugthdl. & Frugtforr. Mcssina £ IIclI.460 Takstgrænsens Tapot- & Farvehdl. v. M Blunk £ IIolI.128 , Salomonscn M Fruo £ Ilell.2393v Balle A, Fruo £ noll.2393u > Berthelscn A Lærerinde Larsen M, Fruo £ Ilell.1688X > Madsen Maria, Frøken £ Hcll.l23y Poulsen P Vognmand £•Ilell.23931' 4 Sørensen Niels Jl, Assist. £ llcll.717 6 8 6 s Sjøstcn E Skræddcrm. £ Holl.327Y Cbrisliansen J Frue Restauralrice (Børsen) £ llcll.244 t Friis Søren Restauratør £ Hcll.149 Østcrgaard AN Gross. £ 1I o 11.1896 i • Handel P Enkefruo £ homt.Nr. Thomsen Sofie Enkefrue g Ilell.327X 4 Nørgaard Chr., Salgskusk £ IIell.l896y 8 a Sørensen V Duelund Overassist. £ IIell.3583Y 10,12 10, Qvist Rosa Enkefruo i Kloak-Rensnings Compagniet v.HC & EV Andersen fl liell.2272 4 Sporvejs- & Omnibusfunktionærer­ nes Organisation, Nordsjæl­ lands Afd. af 1917 £ Hcll.4274 A Jørgensen Th., Rulloforr. fl Holl.3218 12s Krogli’s A Frolidl., Kblivns Fil. £ Ucll.2070 Kisling AE Hørkr. £ Hcll.533 s.aAndreassen K Trikotagehdl. '£ Hell.3306 i Pcrsson AV Anlægsgartner £ Hell.1305 s Olsen OT Kunstvæverske £ Holl.4594x , Larsen P Hansen, A'ognmand £ IIelI.918 4 Vollmcr Fr. Malorm. £ Hell.1133 Christiansen IIP fh. Skibsreder £ Hell,235x

14-20 14s AVinthor M Giarm. £ Hell.3639 • Hall AS Frue, Brøduds. £llcll.591V Mikkelsen L Skomagcrm. £ IIell.2617y i .Alønnicho G Guldsmcdcforr.' £ Hel1.2255 a Poulsen A'rsa, Frøken £ IIclI.235A’ 3 Scelmsen Olivia Enkefrue Sanglæ­ rerindo £ Hcll.l078y Kleinstrup C, Frøken £ Ilell.1078V Blinkcnbcrg Olga, Frøken £ Hell.l078x 4 .Tanson Chr. Kontorassiat. Brondstad KM Frk. Massøso £ nell.591v Gclcff T Frk. Bogbinder 16i Poulsen Tb. Frue, Kogersko £ IfeII.3577 4 Bcrgli A, Snedker £ Hell.2617X 20 Andorscn Helga J Frue, Syge­ plejerske £ Ilell.3140x ATollmcr II Frk., Tilskærcrlærcr- indc £ Hell.3140U 22 Nyebølle Ellen Enkefruo £ Hell.3184 26 Krilger Paul Adjunkt £ Hell.5625 34 Parnow Ida Enkefrue £ Ilell.262 36 Sørensen Alma. Enkefrue £ Hell.1441 Møllegaard E Rlomsterlidl. £ Hcll.2059 38 Hannover Knud Direktør £ Hell.3362 40 Clauson-Kaas FAV Kapt, £ Ueli.1767 42 Elk.iær Fr. Inspektør £ ncll.4477 Bogh P Lærer £ ncli.3715 Bojsen-Møllor Tove, Frøken £ Hell.l75y Møller Helga Enkefrue 44 Boring Otto I'uldm. £ Hell.3925 46 Holdings NM Furagohdl. £ He11.1147 Røhlings Alfr. Gross. £ IIcll.1147 Camilla Nielsens Vej OB (Kommunalbestyrelsesmedlem, 1856-1932) Fra Roskildcv. (sc dennes Skitse) til Trods-Lunds V. 2-14 (= Roskildev.76) 2, Lund A, llnandværkcr v. Slalsb. & Lund Selma Frue, Sprog­ undervisning £ Damsø 3271Y 3 Jensen Aage Ingeniør £ I)amsø864Y 4 Hansen RM fh. Kominmicla'rer- indc £ Damsø 3112 Buschardt K, Musiker £« Damsø 1634X 4s Roskiklegaarden Ejendomssclsk., Varinein. £ Damsø 3173 i Olsson B Afdelingschef 9 Poulsen C, Bankassist. £ Dainsø 3018 4 Michclsen JG, Maskinassist. £ Damsø 3097Y 6 i Holstebroe S Biitzow Ingeniør £ Damsø 3102Y 9 lMesncr S, La-rer £ Damsø 3073 Jensen E AVennerslrøm Kom­ munelærer 89 Hansen Erik Forv. £ Dainsø 3061A' 10i Sclicrrclieck .Al Boyum Frøken 3 Nielsen CJ, Repnes. £ Damsø 2577X 4 Hansen G Ktougaard, Ekspedient £ Dainsø 3130Y 12, Olsen Elisalætli, Frue £ Damsø 2158 9 Andersen Kai, A'a-rkførcr £ Damsø 3237 s Bruun GA Ovcrbanenicslcr £ Damsø 1628 Ilørner FE, Alolorfører £ Damsø 1634Y 143 Hansen Aage, Cenlralmekaniker £ Dainsø 3149X 4 Mikkelsen C Maskinm. £ Damsø 1755 16-24 (42 af) (Frdbg. Boligselsk.) I 61 Ilolmgaard Tonny, l’arkelkeg- gcr £ Damsø 1634Ar I 83 Jensen Alf Formand £ Damsø 3234 3 Ileede V, £ Damsø 3074 243 Thygcscn Carl From Tøinrenn. £ Damsø 3141 26-34 (42ae) (Frdbg. Boligselsk.) 26s Overbyo L Cand. pharin. £ Damsø 2052V 1 Andersen Georg Schmidt Assist. 3 Jørgensen Ole Malcrm. £ Damsø 3062 4 Andersen Sigrid Konimiinelærcr- indo £ Damsø 3271\r

Børsen DB3 (Skitse Slotsholmsg.) (Børsen og Rampen med Neptun- og Merkurstatuemo er fredet i Klasse A) (61 • E .l,000,000 - G .800,000) (Grosserer-Societetet) B ø r s s a l e n (kun aaben i Børs- tiden) Børsen Telefon-Station H o v e d e t a g o n Grosserer-Societetets Komité £ ★ C.5320 X C.2 Børskontoret # ★ 0.5320 X- 0.2 Ben danske Handelsstands Fælles- repr. Børresen Jørgen M & T Broo Vare- mæglere & Pedersen Alfr., Va­ remægler £ C.903 X 0.2308 Rrne Mogens Vttremagler £ ★ C.1099.1- 0.9910 Femcrn-Ruto-Komiteen £ C.5320 Fondsbørs-Bestyrelsen & Fondsbørs- Tilsynet £ 0.1985 Hcnriques R ir. Møller IIO, Vekselerer £ C.2840 Kblivns Handelsbank, Thirstcd Laur., Børstjener U n d o r o t a g o n m o d S l o t s - h o l m s g. Ottcson & Meyer Varomægloro S O.1206& C.1219 Kblivns Ejendomssclsk. Akts. £ C.2858 & C.3648 Hvidovre Udstykningsselsk.. £ C.2858 & C.3648 Kreditforeningen af Kommuner i Danmark £ C.3190 Gallisensvej, Hell. (Læge, 1740-1824) Fra 143 Strandv. (so dennes Skitse) til Ryvangs Allé. 3,5 (= Strandv. 143) 3s Andersen A Blikkenslager £ Hell.ll89x Høgholt GP Bngerm. £ ★ Hcll.5383 i Sørensen IIII & N Nørgaard An­ lægsgartnere £ Hcll.2405 Sørensen H il Anlægsgartn. £ Ilcl 1.2405 Pommcrcnckc E Enkcpastorindo £ . Hcll.2754X t Jørgensen M, Frøken £ Uoll.2754Y • nenriksen J, Bryggeriarb. £ Hcll.ll89v 5s Gunlund Karl Vaskoriejer & Dampvaskcriot Svanen £ Hell.945 Jørgensen Albert Giarm. £ IIcll.449x Hartmann Alfred Isenkr.£HeII.3852 Hartmann Viggo Banseinstruktør £ Hell.3852 i Mikkelsen JP Stabsintcnd. fl Hell.3202 i Sæbye Chr. fh. Kontorchef Cand. polyt. £ nell.996 » Petersen Elly Enkefruo

Made with FlippingBook Ebook Creator