Kraks Vejviser 1936 Handelsregister

KRAKS

VEJVISER 1936 167. AARGANG • KRAK 74. AARGANG

2 . B I N D K R A K 8 H A N D E L S K A L E N D E R F O R D A NM A R K Emneliste • Real-Register • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet • Eksport-Vejviser.

UDG IVER : KRAKS LEGA r NY TO RV 17 K Ø BENH AVN TELEFON CENTRAL 308 Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

o • : , 4 -

- C

KØBENHAVNS, KOMMUNEB1BLIØTE HOVEDBIBLIOTEKET

LÆSESALEN IN D H O LD S FO R TEG N E L SE

7

Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er m eddelt foran hver af disse.

1 , B i n d . F o r k o r t e l s e r og T e g n , anvendt i Vejviseren Afdeling I: Kort og Planer.

Oversigtskort, Sporvejskort, 7 litograferede Specialkort og 8 Kortskitser over København og Omegn. Sporvognsruter og Planer over Hospitaler og Teatre i København. Plan m. m. over Dansk Købestævne i Fredericia. Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for København. a) GADE-REGISTER .................................................................................................................................................. 33 Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER......................................................................................................................................................... 54 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendoms­ skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere m. m. (Navn, Stilling og Telefon). 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling III: Person-Register for København ......................................................................................... 769 Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i København Frederiksberg og omliggende Villabyer. — TILLÆG: En Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. ’ Afdeling IV: Provins-Register. A. FORRETNINGER........................................................................................................................................................ 1565 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, samt for 23 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER................................................................................................................................................... 1842 C. STØRRE GAARDE.............................................................................................................................................. .. ’ 1946 D. KOMMUNEFORTEGNELSE..................................................................................................................................... 1978 Z 2. B ind . E m n e lis te til begge Bind. Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal.................................. 1 . >gule Bladel T i l f ø j e l s e r , der er komm>Ptil Redaktionens Kendskab under Vejviserens T rykning.......................... J Afdeling V: Rea^R^gister for København ............................................................................................... 2001 Stats-, ko^nunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For­ hold af almen Interesse. TILLÆG: B e s te m m e ls e r og T a k s t e r vedrørende Post- &Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen. V e jle d n in g fo r E k s p o r tø re r (grønne Blade). Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.............. ............................................ 2225 Uddrag af de officielle Handels-Registre, Forsikrings-Registret og Aktieselskabs-Registret. A. KØBENHAVN. B. KØBSTÆDERNE OG KØBSTADSLIGNENDE BEBYGGELSER. C. LANDET. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark.................................................................................................... 2497 Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark branchevis ordnet. Foran i Fag-Registret paa blaa Blade F a g - o g V a r e f o r te g n e ls e over alle Fag-Registrets Overskrifter med Sidetal og O v e r s æ t te l s e r fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagoverskrifter. TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Navne-Register, Fag-Register. Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd. Afdeling VIII: Island (røde Blade).................................................................................i .............................................. 3633 Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser, Fag-Register. Afdeling IX: Udlandet..................................................................................................................................... 3697 De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Hovedstæder, Byer kendt under mere end eet Navn m. m. Danmarks Gesandter og Konsuler i Udlandet. Danske Foreninger i Udlandet. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (Fag- og Branchefortegnelser, med Kortskitser over de vigtigste af disse Lande). Export Directory of Denmark............................................................................... sidst 1 Kogen, særlig pagineret Eksport-Vejviser over alle danske eksporterende Firmaer in. m. Engelsk Tekst med Oversættelser til Fransk, Tysk, Spansk og Dansk. A. EXPORTERS (1. List of Firms. 2. List of Products. 3. Advertisements.) B. BANKING, SHIPPING etc.

Udgiverne paatager sig intet Ansvar for Fejl og Mangler, der trods al anvendt Omhu, maatle findes i Vejviseren. Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

Kraks Vejviser omfatter

Kort over Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte; Færdsels- og Sporvejskort; Kortskitser; Teaterplaner m. m.................................................... 1. Bind, Afdeling I Kort over Havn og F rihavn................................................................... 2. Bind, Eksport-Vej viser Stats- og kommunale Institutioner og Kontorer; Foreninger og Sel­ skaber; Legater og Stiftelser; Dagliglivets Retsforhold; Historie, Topografi og S tatistik; Seværdigheder m. m............................... 2. Bind, Afdeling V Inddelinger af Byen (Kvarterer, Roder, Ligningsdistrikter, Politi- i « R. , Afioiino- tt n kredse, Oppeborselsdistrikter, Forsørgelsesdistrikter, P o s t d i - Af, r % strikter, Kirkesogne m.m.)..............................................................(-.Bind, Aldeling V boere —Villabyerne)....................................................................... 1. Bind, Afdeling II Privat-Adresser og Forretnings-Adresser............................................. 1. Bind, Afdeling III Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold,Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m. m. (Engelsk T ek st)... 2. Bind, Eksport-Vej viser Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen......................................................................................... 2. Bind (grønne Blade) Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) 2. Bind, Afdeling VI FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER.................................... 2. Bind, Afdeling VII Gader, Veje og Pladser (Oplysning om Gadenavnets Oprindelse, Gadeskitser, Matrikelnr., Ejendomsskyld, Jordværdi, Ejer, Be­ Kort over Danmark................................................................................ 2. Bind, Eksport-Vej viser 23 Kort over de større Købstæder......................................................... 1. Bind, Afdeling IV Stats- og kommunale Institutioner i Byerne; Havneforhold; Indbyg­ gertal; Beskatningsforhold; Foreninger m.m............................. 1. Bind, Afdeling IV Forretningsadresser,ordnetbyvis(medHenvisningertilFag-Registret) 1. Bind, Afdeling IV Privat-Adresser........................................................................................ 1. Bind, Afdeling IV Større Gaarde (Arealets Størrelse og. Inddeling, Ejendomsskyld, Ejer, Forpagter, Godskontor m. m .)......................................... .............. 1. Bind, Afdeling IV Administrative Inddelinger; Kommunernes Adresse og Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder.................... 1. Bind, Afdeling IV Færøerne (Kort, Institutioner, Forretninger, Privatadresser)............ 2. Bind, Afdeling V II Grønland (Kort, Landet, Befolkningen og Styrelsen, Kolonidistrik­ terne) ................................................................................................. 2. Bind, Afdeling V II Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold,Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m.m. (Engelsk Tekst). 2. Bind, Eksport-Vejviser Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen......................................................................................... 2. Bind (grønne Blade) Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) 2. Bind, Afdeling VI FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER.................................... 2. Bind, Afdeling VII

København

Provinsen herunder Færøerne

Kort over Island...................................................................................... 2. Bind, Afdeling V III Stats- og kommunale Institutioner; Fremmede Landes Konsuler; Statistik; Foreninger og Selskaber............................................. 2. Bind, Afdeling V III Forretninger, ordnet efter Byer og Sysler, med Henvisning til deres Plads i Fag-Registret..................................................................... 2. Bind, Afdeling VIII Privat-Adresser....................................................................................... 2. Bind, Afdeling V III FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER.................................... 2. Bind, Afdeling VIII

De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Statsform, Kolonier, Hovedstæder..................................................................................... Navneliste over Byer kendt under mere end et N avn .......................... Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i Udlandet............................ Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark........................ Danske Foreninger i Udlandet............................j ................................. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af D an ske........ Dampskibsruter, der forbinder danske og udenlandske Havne............ FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER . . ..............................

2. Bind, Afdeling TX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 1. Bind, Afdeling IV og 2. Bind, Afdeling V 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Eksport-Vejviser 2. Bind, Afdeling IX

Udlandet

Emneliste findes paa gule Blade foran i 2. Bind 45Tu? t Pjece » - / /

Instructive information on the mtents and use of KRAK’s VEJVISER irak’s addreås directory and Com- lercial directory for Denmark nd Iceland, incorporating „Export »irectory of Denmark44. When contemplating the esta- lishment of business connexions a Denmark business men abroad nvariably look up addresses in he particular branches in which hey are interested, and with a riew to facilitating these prelimi- lary steps the desired addresses lave been conveniently compiled n the „Fag-Register4 Section VII )f this volume (Vol. IIj. This commercial directory co­ vers the whole of Denmark and somprises the names of all firm s of importance. The latter are Bhown under the respective bran­ ches of trade, arranged for Co- penhagen (København) first. The same section contains a special directory for the Faroe Islands (Færøerne) and a special section containing also a commercial direc­ tory forlceland (Island), the latter printed on rose coloured paper. We recommend reference to the translations of the more impor- tant trade headings in the Eng- lish, French, German and Spanish lahguages which will be found on the blue pages preceding the com­ mercial directory. Suppose, for in- stance, you vvant the names of the Danish pigslaughteries, you look up this word in the English (French, German or Spanish) list of words, and find there that the Danish equivalent of the word „slaugh­ teries14 is: ;,Svineslagterier44. By means ■of this Danish term you are at once able to find this tråde in the Commercial Directory. A numberof other Scandinavian and foreign firms interested in trade interco'urse with Denmark have been included in the special section:' „Udlandet4 (Foreign coun- tries). In •this volumo will also be found a list of the Danish Con- sulate8 and Embassies abroad. A list of registered firms and joint stock companies in Denmark with particulars as to principals, managing di rectors, board mem- bers, share Capital etc. is provided in a special section of the Directory. The „Real-Register” (subject in­ dex) contains information concer- ning the various institutions of the Danish State, the Municipality of Copenhagen and the admini­ stration, institutions, societies etc. of Copenhagen and the surrounding municipalities. A complete Export Directory in five languages:. „Export Directory of Denmark4 will be forind at the end of Volume II. This Export Directory contains the names of all Danish exporting firms. Volume I of Krak’s Directory is primarily a Copenhagen direc­ tory containing Street and house section, and a private resident and commercial section, together with sectional maps of the city etc. Moreover it contains a provincial towns directory (Provins-Register) comprising (in A. Forretninger) business concerns in 170 towns. Furtlier a list of about 18.000 pri­ vate residents outside Copenhagen (B. Privat-Adresser), a landed pro­ perty section (C. Større Gaarde), with much information pertaining thereto.

Quelques renseignements sur le contenu et l’emploi du KRAK’S VEJVISER Krak: Livre d’Adresses et Annuaire du Commerce du Danemark et de l’Islande, renfermant aussi „An­ nuaire de l’Exportation du Dane­ mark4. Les étrangers cherchent presque toujours des adresses dans des bran­ ches speciales, celles-ci se trouvent dans co volume (volume II) dans la section Professions VII „Fag- Register”. La section comprend le Danemark entier, et toutes les firmes de quelque importance ont été admises dans chaque bran­ che, d’abord les maisons de Copen- hague (København). Sur les der- niéres feuilles du „Fag-Register4 vous trouverez une section avec les professions des Ile s F é r o e - Fær­ øerne - et sur les feuilles roses une section avec les professions de l ’I s la n d e - Island. Nous vous recommandons de vous servir des traductions des plus im- portantes professions qui se trou­ vent sur les feuilles bleues précé- dant le „Fag-Register4; elles com- prennont les langues: Anglais, fran^ais, allemand et espagnol. Si par exemple vous désirez savoir le nom des différents abattoirs de pores danois, vous allez chercher ce mot dans le dictionnaire fran- £ais et trouvez lå que la désigna- tion „abattoirs de pores4 se traduit en danois par le mot „Svineslagte­ rier4. Aprés cela vous pourrez aussitot å l’aide du mot danois ainsi tracé trouver le métier dans les proféssions. Un grand nombre d’autres mai­ sons scandinaves et étrangcres d’intérét pour les relations com- merciales avec le Danemark se trouvent .insérées dans la section spéciale Etranger - Udlandet. Ce volume contient en outre une liste des légations et consuls da­ nois å l’étranger. Les firmes et sociétés anonymes enregistrées en Danemark ont été insérées avec l’indication de pro- priétaires, directeurs, membres du conseil d’administration, capital social etc. dans le „Firma- og Ak­ tieselskabs-Register4. Dans le „Real-Register4 sont groupés des renseignements sur les organes différentes de l’Etat Danois, Municipalité, Institutions, Associa­ tions etc. de la Ville de Copen- hague et des communes environ- nantes. La derniére partie du deuxiéme volume consiste d’un Annuaire com­ plet de l’Exportation du Danemark en 5 langues: Annuaire de l’Exportation du Danemark dans lequel ont été adniises toutes les maisons d’expor- tation danoises. Le premier volume du „Krak’s Vejviser4 constitue tout d’abord un livre d’adresses de Copenhague avec registres des rues et des im- meubles, et des listes alphabéti- ques d’établissements de commerce et de particuliers. Il contient en- core un registre de villes „Provins- Register4 comprenant (sous A. „Forretninger4) les établissements de commerce de 170 villes. Puis vient une table d’environ 18.000 particuliers domiciliés hors de Copenhague (sous B. „Privat Adresser4), et un registre de pro- priétés rurales (sous C. „Større Gaatde4) avec beaueoup de ren­ seignements sur celles-ci,

Einige aufklarende Benierkungen fiber den Inhalt und Gebrauch von KRAK’S VEJVISER Kraks Adressbuch und Handels­ kalender fiir Danemark und Island, inwelchemzugleich„Export-Kalen- der ffir Danemark4 aufgenommen ist. Ausliinder suchen fast immer Adressen innerhalb bestimmter Branchen; diese sind in diesem Band (Band II) Abt. VII des Fach- Verzeichnisses zu finden. Dieses Verzeichnis umfasst ganz . Dane­ mark, und samtliche Firmen von bloss einigermassen Bedeutung sind unter jeder Branche aufgenommen; zu erst. die Kopenhagener Firmen (Kobenhavn). Am Schluss des Fach- Verzeichnisses befindet sich eine Abteilung mit Fach-Verzeichnis ffir die F a ro er und auf den rosa Blat- tern eine Abteilung mit einém Fach-Verzeichnis fiir I s la n d . Wir empfehlen Ihnen die vber- setzungen der wichtigsten Fach- Uberschriften, die sich auf den blauen Blattern vor dem Fach- Verzeichnis befinden; sieumfassen die Sprachen Englisch, Franzosisch, Deutsch und Spanisch. Wfinschen Sie beispielsweise einige Namen der verschiedenen diinischen Schwei- neschlachtereien, so schlagen Sie dieses Wort in dem englischen, franzosischen, deutschen oder spa- nischenWorterv6rzeichnis nach und finden dort, das Wort durcli „Svine­ slagterier4 ins Diinische ubersetzt. Sie konnen danach sofort mit Hilfe des gefundenen diinischen Wortes das Facil ini Fach-Verzeichnis finden. Eine Reihe andrer skandinavi- scher und ausliindischer Firmen, die sich ffir den Handelsverkehr mit Danemark interessieren, sind in der besonderen Abteilunge Au s- la n d (Udlandet) aufgenommen worden. In diesem Band befindet sich ausserdem ein Verzeichnis fiber diinische Konsuln und Gesandt- schaften im Ausland. Eingetragene Firmen und Aktien- gesellschaften in Danemark sind mit Angabe der Inhaber, Direk­ tøren, Aufsichtsratsmitglieder, des Aktienkapitals oder dgl. im Fir- men- und Aktiengesellschafts-Ver- zeiclini8 aufgenommen worden. ■ Im Real-Register befinden sich Aufklarungen fiber die verschie­ denen Organe des diinischen Staa- tes, die Verwaltung der Stadt Ko- penhagen und herumliegender Ge- meinden und deren Institutionen, Vereine u. dgl. Am Ende des 2. Bandes ist ein vollstandiger Export-Kalendér in 5 Sprachen aufgenommen worden, „Export Directory of Denmark4, in welchem sich samtliche diinische Ausfuhr-Firmen befinden. Der 1. Band von „Krak’s Vej­ viser4 ist vor allen Dingen ein Adressbuch fiir Kopenhagen mit Strassen-, Hausnummer- und Namen-Verzeichnissen fiber Ge- schiifte und Privatpersonen, eine Karte fiber die Stadt u. a. Dann bringt es ein Stiidte-Verzeichnis (Provins-Register) umfassend (in A. Forretninger) die Geschiifte von 170 Stadten. Ferner ein Verzeich­ nis fiber ungefahr 18.000 Privat­ personen ausserhalb Kopenhagen (B. Privat-Adresser),sowie ein Land- gfiter Verzeichnis (C. Større Gaar­ de) mit vielen Aufkliirungen fiber dieselben. .

Aigunas noticias ensenando acerca del contenido y el uso del KRAK’S VEJVISER Guiay AlmanaqueComercial„Krak“ de Dinamarca e Islandia, conteni- endo ademås „El Directorio de Exportacion de Dinamarca. Los extranjoros buscan casi si- empre direcciones adentro de cier- tos ramos, estas se eneuentran en este tomo (Tomo II) en la seccion VII, Fag-Register. Este . regi­ stro abraza a toda la Dinamarca, y todas las casas comerciales hasta de importancia regular son inclui- das bajo cada ramo, primero las casas de Copenhague (Køben­ havn). Al fin del registro de ar­ tes se eneuentra una seecion con Rigistro de Artes de las Is la s Fa ro e (Færøerne) y en las' liojas color de rosa una seccion tambien incluyendo Registro de Artes, de I s- la n d ia (Island). Recomendamos a Vd. hacer uso de las traducciones de los encabe- zamientos industriales mas impor- tantes que se eneuentran sobre las hojas azules en frente del Registro de Artes; se componen de los idio­ mas Inglés, Francés, Alemån y Ca- stellano. Si por ejemplo se preci- sarå unas direcciones de varios mataderos do cerdos en Dinamarca, habrå que referirse a este nombre en el glosario Castellano, y a este corresponde en Dinainarques la palabra „Svineslagterier4. Con ayuda de esta palabra Dinamar- quesa se encontrarå la industria en el Registro de Artes. Un numero do otras casas escan- dinavas e extranjeras, que son de interés para el intercambio comer- cial con Dinamarca, ha sido in- cluido en la seccién especial: É1 E x t r a n j e r o (Udlandet). Eh este torno tambien se eneu­ entra una lista de los Consulados y las Legaciones de Dinamarca en el extranjero. Casas comercialos y sociedades anoninnis rogistradas en Dinamarca son ineluidas, con indicacion de proprietario, directores,junta direc- tiva, Capital suscrito etc., en el „Firma og Aktieselskabs-Register44. Enel„Rcal-Register“sehareunido informes sobre la administracién del estado. de Dinamarca ademås sobre la administracion las; insti- tuciones, las unioncs etc. ’de la ciudad de Copenhague y las muni- cipalidades vecinas. Al fin del segundo torno se halla un Directorio de Exportacion completa en 5 idiomas: El Directorio de Exportacion de Dinamarca, el que incluye. a todas las casas de exportacién Dinamarquesas.

El primer tomo de la Gufa „Krak4 es en primer lugar una guia de direcciones en Copenhague con re­ gistro de calles y casas, y registro de nombres de comercios y de par- ticulares, ademås mapa de la ciu­ dad etc. Despues contiene un re­ gistro de municipalidades, (Provins- Register) incluyendo (en A: For­ retninger) los comercios do 170 municipalidades. Ademås se halla una lista de cerca de 18.000 par- ticulares afuera de Copenhague (B: Privat-Adresser), un registro de propiedades rurales (C : -Større Gaarde) con much.os informes a su respocto.

Emnelisten er en alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af den Overskrift og det Sidetal, hvorunder Oplysningen skal søges. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse1 (der lindes i Afdeling V) er der saalcdes henvist fra Emne-Ordene: „Augustenborg Sanatorium4', „Faksinge Sanatorium", „Fakse Ladeplads Sanatorium", „Folkesanatorier"; „Haslev Sanatorium", „Hjerting Sana­ torium", „Hospitaler og Sanatorier", „Julema'.rkcsanatoriet", „Kalø Vig Sanatorium", ,,Kampmann-Boy«enske Sana­ torium", „Kystsanatorier", „Nakkebølle Sanatorium", „Nationalforeningen", „Nyborg Sanatorium", „Nysted Sana­ torium", „Ry Sanatorium", „Silkeborg Sanatorium", „Skørping Sanatorium", „Sønderjydske Fonds Sanatorium ved Augustenborg" og „Tuberkulosens", samt fra Oversigterne Foreninger B 19: Syge og O 27: Sundhedsvæsen, Sygepleje. I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt nedenanførte OVERSIGTER , hvorunder sammenhørende Emner er grupperede, dog er Oversigten over Foreninger anbragt i Slutningen af Emnelisten. Hotiets Institutioner Domstole Finansministeriet Indenrigsministeriet

5. BHnde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Døvstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselsselskaber 11. Gamle 12. Hjemløse 13. .luleforeninger 14. Konfirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laaneforeninger

Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler tor særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikringsselskaber Telelonselskaber

Justitsministeriet Kirkeministeriet Kiigsministe'iet Landbrugsministeriet Marineminis’eriet Ministeriet for Handel, Industri og Søfart Ministei iet for offentlige Arbejder Socialministeriet Statsministeriet Ldei rig*ministeriet Undervisningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institm tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden

Underretter Vuggestuer Foreninger

17. Pensionskasser og-foreninger 18. Studie- og Undervisningshjælp 19. Syge 20. Tyender 21. Understøttelsesforeninger, Andre, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Be'olkningskredse 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige o" religiøse Foreninger, Missionsvirksomhed 13. Klubber o. 1. 14. Kreditor-Foreninger 15. Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­ brugsforeninger 18. Landsmandsforeninger 19. Lytterforeninger 20. Motororuanisationer 21. Musik. Sang, Skuespilkunst og Arlistoi træden 22. Oplysningsarbejde blandt Voksne 23. Patriotiske Foreninger 24. Politik. Sociale Sp^gsmaal o. 1. 25. Samvirke m d andre Lande 26. Soldaterforeninger 27. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 28. Sædelighed 29. Turistforeninger 30. Videnskab, Sprog og Litteratur C. Forskellige 1. Afholdssagen

A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere m. m. 11. Journalister, Blad oretagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. La rere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselskaber, Revisorer o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere o. L 22. Skuespillere, Teaterdirektører, Arti­ ster etc.

1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner Alderdomshjem Arbejdsanvisning As) ler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Fe) iekolonier Forso>gsanstaltcr Frivillige Korps Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissjoner Laboratorier L 'vsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger ^oteringsudvalg observatorier

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

I B. Velgørenhed, Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeningér 2. Arbejdsløse i 3. Begravelse og Ligbrænding \ 4. Bespisning ' \ ----------------------------------- \

Opdragelseshjem Uptagel8eshjem PolikliniketDlæg Politi

FAG- OG VAREFORTEGNELSE en alfabetisk Fortegnelse over samtlige Fag-Registrets Overskrifter findes\paa blaa Blade foran Afdeling VII.

T ILFØ JELSER OG RETTELSER der er kommet tilv e j viserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt, findes efter denne Emneliste.

1

I

Emneliste

Ride Amatør Klub, Kbhvns fotografiske. . . . 2004 Amatør-Sejlklub, se Sejlklub, Kbhvns . . . 2154 Ambulance............................................. 2004 American Club....................................... 2004 American Legion, T h e........................ 2004 American Scandinavian Foundation, The; se Danmarks amerikanske Selskab . . . 2030 Amerikanske Gesandtskab og General kon­ sulat., se Gesandtskaber og Konsulater. 2061 Amerikansk Klub i Kblivn., se Dansk- Amerikansk K............................................. 2030 Amerikanske Selskab, Danmarks, se Dan­ marks ....................................................... 2030 Amies de la jeune fille, L e s ...................... 2004 Amtmand over Færøerne............................... 3602 — over Kbhvns A m t.................................. 2004 Amtmænd i de øvrige Amter, se Real-Re- gister for de paag. Byer i Afd. IV. . 1505ff Amtslorvalterforeningen.............................. 2004 Amts, Kbhvns, Institutioner, se i Emne­ listen Kommunale Myndigheder etc. Amts- og Retsbetjentfuldmægtige i Dan­ mark, se Foreningen a f ......................... 2045 Amtslæge i Kbhvns A m t............................ 2004 Amtslæge paa Færøerne............................... 3602 Amtslæger i de øvrige Amter, ,se Real-Regi- ster for de paag. Byer i Afd. IV . . . 1505Q Amtsraadet f. gi. Kbhvns Amt................... 2004 Amtsrådsforeningen f. D anm ark............. 2004 Amtssygehuse, K b h v n s................................ 2004 Amtssygehuse i Provinsbyerne, se Real- R egisterfordepaag.B yeriA fd.lv. . . 1505ff Amtstue, Kbhvns ........................................ 2005 Amtsvandinspektoratet f. gi. Kbhvns Amt 2005 Aratsvandinspektorforeningen...................... 2005 Amtsvejinspektoratet for Kbhvns Amt . . 2005 Amtsvejinspektører i Provinsen, se Real- Register for de paag. Byer i Afd. IV. . . 15051F Amtsvejinspektørforeningen......................... 2005 Analytisk-kemiske Lab., VStein’s, seStein’s 2169 Anboringsmestre, se Vandforsyningen . . 2187 Anckerske Legat, se L egater....................... 2100 Andels-Anstalten Tryg.................................. 2005 Andelsbanken................................................. 2005 Andels-Boligforeninger, se Bygge- og Bo­ ligforeninger. ............................................ 2024 AndelsFjerkræslagterier, De samv. danske 2005 Audelsforbund, Nordisk, se Nordisk. . . . 2132 Andelsforeningernes Sanatorieforening, se Sanatorieforening.....................................2152 Andels Gødningsforretning, se Dansk An- delsgødningforrelning............................... 2030 Andels-Kaufionsforsikrinas-Selsk............... 2005 Andels Livsforsselsk. „Koldinghus“, Dansk se Livsforsikringss.......................................2116 Andelsmejeriforeninger, se Mejeridrift. . . 2121 Andels-Pensionsformingen............................ 2005 Andelsskolen, se Brugsforeninger................. 2Q23 Andelsslagterier, De samvirkende............. 2005 Andelsudvalget.............................................. 2005 Andersen, H C, Sam fundet......................... 2005 Andersens F rib o lig e r.................................. ~ “''UU Andersens, Laurits, F o n d ............................ 2005 Andreas Kirke, se St. Andreas K................2153 _ ( i Ordrup), se u. Katolske Kirker. . . . 2082 Andreasordenen, se St. Andreasordenen. . 2153 Anker Heegaardske Foredrag...................... 2005 Anklagemyndigheden..................................... 2005 Anlæg, se i Emnelisten: Parker og Anlæg Anlægsgartnerforening, D a n sk ................... 2005 Anna K irk e ..................................................... 2006 —se ogsaa u. Katolske K irker................... 2082 Annoncebureauers Sammenslutning . . . . 2006 Ansgarius-Foreningen..................................... 2006 Ansgarkirken................................................... 2006 Ansgars Kirke, se Katolske Kirker . . . . 2082 Antauen, se Laborista Esperanto-Klubo. . 2097 Antiksamlingen, se Nationalmuseet . . . . 2131 Antikvarboghandlerforeningen...................... 2006 Antimilitaristiske Præster, se Foreningen z af antimilitaristiske Præster . . . . . . 2046 Antropologiske Komité.................................. 2006 Antroposofi, Studieskolen for...................... 2006 Antroposofisk Selskab, Dansk..................... 2006 Apolloteatret, se T eatre.................................2177 Apostelkirken................................................. 2006

Side

A Side -A-abenraa, Firma-Register........................ 2348 —. Forretninger m. m.. . ..................... ... . 1505 Aabne Dør....................................................... 2001 Aakirkrby, Firma R e g iste r......................... 2348 —, Forretninger m. in................... 1508 Aalborg, Firma-Register............................... 2348 —, Kort, Forretninger m. m...........................1508 Aalegaards-Overnævnet............................... 2001 Aalestrnp, Firma-Register........................... 2352 —, Forretninger m. m......................................1526 Aandssvaeeanstalterne.................................. 2001 Aandssvageanst. samv. Funktionærforen.. 2002 Aandssvagesagens Venner............................ 2002 Aarestrups Stift, (se endv. Legater). . . . 2002 Aarhus, Firm a-R egister.............................. 2352 —, Kort, Forretninger m. m.........................1526 Aars, Firma-Register.................................... 2359 —, Forretninger m. m......................................1558 Aarsliste-Udvalg (se Nævningekredse) . . 2134 Aarup,Firma-Register..................................... 2359 —, Forretninger m. m. . ■ ...........................1559 Abel Cathrines Stiftelse. • ......................... 2002 Absalon, se Brevdueklnbben A................... 2023 Absalons Brønd, se Christiansborg . . . . 2028 Absalonskirken................................................ 2002 Academicum Catholicum.............................. 2002 se tillige Tilf. efter denne Emneliste Adelige Jomfrukloster, U isselfeld............ 1615 ------- Odense..................................................1711 ------- R o skild e.............................................. 1755 ------- Valle, se V n lle ..................................2187 ------- Vemmetofte, seVemmetofte . . . . 2188 Adels Aarbog, se Foren, til Udg.af. . . . 2049 Adels Forbund, Dansk................................... 2002 Adgangsbevis f udenl. Handelsrejsende. 2002 Adgangstideri Samlinger ete., se Samlinger. 2151 Adjutantstab, Hs.Maj. K., se Hofstaterne 2071 Adlon-Klub...................................................... 2002 Admiral Winterfeldts S., se TrøstensBolig. 2181 Admiralitetskontor, se Marinemin............... 2120 Adoption.......................................................... 2002 Adoptionsbureau, se Mødrehjælpen............ 2128 Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark, se Kraks Vejviser......................... 2089 Adresseforandringer, Anmeldelse til Vej­ viseren ........................................- ..............1988 Adresser __ Forretningers i hele Landet, fagvis ord­ nede, se Fag-Registret, Afd. V II. . . 2497ff __ Forretningers og private Personers, Ho­ vedstaden og Omegn, ordnede efter Gader ..................................................... 54ff __ Forretningers og private Personers, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabe­ tisk efter Navn og' S tillin g .............. 769ff ‘ ~ ' 1505(1 — Forretningers i Provinsen, se. . . __ Privat-Personers i Provinsen, se . — Større Gaardes, s e ........................ Adventisternes Kirke, se Ebenezer, — Konferens, se Syvende Dags Adv Aeronautiske S°lskab, se Kongelige D A 2087 Afholdsfolkenes Lytterforening, se Lytterf. 2118 Afholds-Forbnnd, -Foreninger, -Organi­ sationer, -Samfund m. m....................... 2002 se endv. Foreninger C, 1 — Bibliotek, Danmarks, se Bibliotek. . . 2019 Afholds-Ordener, De forenede, se Forenede A 2045 Afstandsberegning paa Veje, ndgaaende fra Kbhvn., se Kilometersten............... 2082 Afstøbningssamling, Den kgl....................... 2003 Aftenskoleforening, Dansk........................... 2003 Afviklingskassen for salgbare Apotekspri­ vilegier. . . ............................................. 2003 Akademi, Det kgl. (Kunstakademiet) . . . 2003 Akalemi, Sorø, se u. S o rø .........................1772 Akademikere, Kvindelige, se Kvindl. . . . 2094 Akademisk Arkitektforening, se Arkitekt­ forening ..................... 2012 — Bokse Club, se Bokse Club................ 2020 — Boldklub,, se Boldklub......................... 2020 — Fæ g tek lu b .............................................. 2003 — Idrætsforening, se Idrætsforening .. . 2076 — Kursus, se Kursus til Studentereks.. . 2092 se tillige Tilf. efter denne Emneliste — Musikforening........................................ 2003 —- O rk ester.................................................. 2003 1842ff 1946ff . 2034 . 2174

Akademisk Roklub, se Roklub, Danske Stu­ denters ...........................................................2149 — Skytteforening, se Skytteforeninger. . . 2160 — Skyttekorps, se Skyttekorps.................... 2160 A kkordretten................................................ 2003 Akkvisitører, Foreningen af Forsikring s-, se Foreningen af Fors............................... 2046 Aktieselskaber, Indregistrerede, se Afd.VI, Firma- og Aktieselskabs-Register . . 2225ff Aktieselskabs-Registeret ........................... 2003 Aktuarforening, Den d a n sk e ..................... 2003 Akureyri, Forretninger m. m...................... 3637 Akvarieforening, K bhvns............................ 2003 Akiarie-Selskab, D ansk............................... 2003 Albaniens Generalkonsulat, se Gesandts­ skaber og K onsulater............................ 2061 Albans Kirke, Be St. Albans K..................2153 Albertina.......................................................... 2003 Alderdoms’bolig, Søværnets, se Foreningen Søværnets Alderdomsbolig..................... 2049 Alderdonisfor8ørgelse8ka88en,se Bikuben. 2019 Alderdoms-Friboliger, Foren, f o r ............. 2003 Alderdomshjem (se endvidere Oversigten Stiftelser og Legater) Alderdomshjem, Frdbg.............................. 2003 Alderdomshjemmet i Ordrup.................. 2003 Alderdomshjemmet Solhjem................... 2003 Bombebøssen................................................ 2021 Centralmissionen........................................ 2028 Diakonissestiftelsen........................... ... . 2032 Døvstumme, Aldeidomshjemmet for . . 2034 Ensomme Gamles Værn........................... 2036 Foreningen Gartnernes Alderdomshjem. 2018 Frdbg. Borgerforening............................... 2051 Frænkels Alderdomshjem.......................... 2054 Gamles By (Kbhvns A .) ........................ 2059 Gustafsforsamlingens Alderdomshem . . 2065 Husassistenternes Byggeforening og Al­ derdomshjem ............... 2074 Postbudes Alderdomshjem ........................2140 Alderdomskassen for Sygeplejersker . . . 2003 Alderdomsunderstøttelse af Sygeplejersker, se Foreningen til........................................ 2049 Aldersrente, se Folkeforsikring.....................2044 Aldersro Sogn, se Taksigelseskirken. . . . 2176 Alderstrøst....................................................... 2003 Alexander Newski K irk e ............................ 2003 Alimentationsbidrag, se Offentlig Forsorg 2134 Alkoholforskning, Selskab til videnskabe­ lig, se Selskab til vidensk......................... 2155 Alkoholfrie Restauranter, Kvindernes . . 2003 Alkoholisthjem, se i Emnelisten Oversig­ ten Redningshjem. Allehelgens Kirke........................................... 2003 se tillige Tilf. efter denne Emneliste Alliance Fram jaise....................................... 2004 Allieredes danske Vaabenfæller, De . . . . 2004 Allinge, Firma-Register................................. 2359 —, Forretninger ni. m....................................1560 All Peoples Association.............................. 2004 Almindelig dansk Gartnerforening, se Gart­ nerforening................................................ 2060 — dansk Hjælpe-Foren.................................. 2004 Almindelige danske Lægeforen., se Lægef. 2118 — danske Massageforen., se Massagef. . . 2121 — Hesteavls Fremme, Foren, til, se Ama­ ger Travselskab........................ < . . . . 2004 — Hospital, se Københavns alm. nosp.. . 2095 Almindeligt Dansk Vare- og Industri­ lotteri, se L o tte rie r................................... 2117 Almindeligt Ingeniørforbund, se Ingeniør­ forbund, A lm indeligt.............................. 2078 Altinget, Isla n d ............................................. 3635 Amagerbanen, se Privatbaner........................2142 Amagerbanken...................................................2<*04 Amager Birk, se Søndre B irk ....................... 2175 — Sognefogeder i, se Sognefogeder . . . 2162 Amagermuseet................................................. 2004 Amagermuseets V enner............................... 2004 Amagers historiske Samling, se Amager­ museet ....................................................... 2004 Amager Travselskab..................................... 2004 Amalienborg.................................................... 2004 Amalienborg Beboere.................................... 83 Amatør-Bokse-Union, se Bokse................... 2020"

i .

III

EM N E L IS T E

Side

Side

Sirte Apostolisk Vikariat, se Katolske........... 2082 Apotekerforeninger..................................... 2006 — se ogsaa Kreditforen., Apotekernes. . . 2089 Apoteksprivilegier, salgbare, se Afviklings­ kassen fo r................................................ 20r'3 Appeludvalg, se Toldraadet...................... 2180 Arabisk Mission, se Dansk Kirke-Mission i Arabien................................................... 2031 Arbejde s d le r............................................. 2006 se tillige Tilf. efter denne Emneliste Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for . . . 2006 Arbejderbevægelsens A rkiv....................... 2006 Arbejderboliger, Foreninger f o r .............. 2006 — se ogsaa Alderdoms-Friboliger . . . . 2003 og Foreningen af 1865 .......................... 2044' Arbejderforbund,Kvindeligt,se KvindeligtA.2094 Arbejderforeninger, se Foreninger A, 1 i Emnelisten Arbejderforeningen af 1867, se Hermes n. Sygekassevæsen..................................... 2170 Arbejd^rforsikrings-RaadetjSeDirektoratet for Ulykkesforsikringen.......................... 2033 Arbejderhjem, Erdbg., se Frdbg. Arb. . . 2051 Arbejderhjemmet Fredensbus, se Fredensli.2050 Arbejderliojskoler, se Arbejdernes Oplys­ ningsforbund ........................................... 2006 Arbejder-ldræts-Forbund........... ................ 20' 6 Arbejderkoncerter, se Studentersainf..........2169 Arbejder Loge, Dansk, se D. A.L............ 2030 Arbejdernes Andels-Boligforen., se Bygge- og Boligforening..................................... 2024 — Brændselsvirksomheder, Fællesraadet f. se Fællesraadet for Arb........................ 2055 — Byggeforening........................................ 2006 — Fællesorganisation............................... 2006 — Idræts-Forbund, se Arbejder-Idræts-F. 20n6 — Idrætsklub, se Idrætsklub.................... 2077 — kooperative Byggeforening, se Bygge-og . Boligforeninger..................................... 2024 — Landsbank, Spare- ogLaanebank . . . 2006 — Læseselskab.......................................... 2006 — Oplysningsforbund............................... 2006 — Radioforbund, se Radioforbund, Arb.. 2'44 — Radioklub, se Radioklub, Arb................2114 — R oklub................................................... 2006 — Samariter Forbund..................................20i 6 — Samarilerforening................................... 2006 — Skakforbund, se Skakforbund, Dansk A rbejder.................................................. 2156 — Tennis Klub........................................... 2006 Arbejdersangkor, De samvirkende . . . . . 2007 Arbejdets vidensk. Org., so Komite f.A.v.O. 2084 Arbejdsanstalt, Frdbg., se Offentlig For­ sorg ........................................................ 2134 Arbejdsanstalten Sundholm....................... 2007 Arbejdsanvisning Arbejde a d le r ................................ 2006 Arbejdsanvisningf.Kbhvn.&Frdbg. .. . 2007 Arbejdsanvisningskont. for Døvstumme . 2007 Arbeidsdirektoratet...................... 2007 Arbejdsløshedskasser...................... 2010 Bogliandler-Medhjælperforening,Den dan­ ske ...................................................... 2020 Oentralniissionen............................ . . . 2028 Engageringskont. f. Handel og Industri . 2036 Forhyringsagenter................................... 2049 Formandsforening, Dansk....................... 2050 Fængeelshjælpen..................................... 2056 Fæstemænd.............................................. 2057 Ojentofte Kommune................................ 2063 Handelsforeningen af 5. Juni 1864 . . . 2067 Handels- og Kontoristforen., Kvindernes. 2067 andels- og Kontormedhjælperforen. . 2068 HJ/mlose Mænd i Kbhvn....................... 2070 T2 ^ ! 08es Arbejdsanvisn-ngskontor. . . 2070 n\,n,0rfoIeninS8 Arbejdsforsikrings-, gagerings- og Oplysningsbureau . 2078 Journal,stforenin|en,PProvin8-...............20^0 Juristforbundet. . . ’ 2080 Landsforeningen ‘af Vanføre etc.’ ’. .’ .’ 2099 Lærerforening, Danmarks . . . . 2118 Musiker-Børs................. ‘ . . . . 2128 Musiker-Forbund, Dansk ' . . . . * i . ’. 2128 Studenterforeningen * 2169 Sygeplejeraad, Dansk . . ’ ’’ ’ [ * ’ 2173 Vinkyperforeningen............ ’ " ’ . 2189 Arbeidsdirektoratet.................................... 2007 Arbejdsforsikrirgsbureau, Ingeniørforenin­ gens, se Ingeniøiforenings Arb............. 2078 Arbejdsgiverforening, Dansk, med derunder hørende Sammensluln. og Foreninger. . 2007 (Foreninger og Laug, som ikke hen- høier herunder, er anført alfabetisk i Real-Registret efter deres Navn) — Kbhvnske Grossisters, se Københ. . . 2095 Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring............2010 Arbejdshjem, se Centralmissionen............ 2028

Asyler [fortsat] Prinsesse Maries A., se A sy l.................2013 Prinsesse Thyras A., se Daghjem. . . . 2030 Sundbyernes A., se Asyl .......................2013 Teba, se Diakonissestiftelsen............... 2032 Utterslev Daghjem....................................2186 Vesterbros A., se Asylselskab.................2013 Asylskoles Minde, se Dronning Caroline Amalies Asylskoles Minde.................... 2033 Athletik, Athletklubber in. m......................2013 (se ogsaa Kristelige F. U. M.).............. 2090 Attende April, se Ungdomsforeningen 18. April.......................................................... 2184 Attende November, se Kunstnerforeningen af2092 Auditor, Statsbanernes, se Statsb............... 2167 Auditørkorpset............................................... 2013 Augustenborg, Firma-Register......................2360 —, Forretninger m. m.......................... • • • lb63 — Sanatorium, se Nationalforen. til Tu­ berkulosens Bekæmpelse...................... 2131 Auktionsdirektør, (nu Fogedkontor II) se Byret, Kbhvns........................................ 2025 Aurehøj Gymnasium, se Statsskoler . . . 2168 Aurora, hemmeligt Sam fund......................2013 Austria, se Foreningen A u s tria .............. 2048 Autogummi-Forhandler-Foren.......................2013 Auto-Industriforening, se Cykle- og Auto-I. 2029 Automobildroskekørsel................................. 2013 Automobilforsikring, se Forenede Danske.. 2045 — se tillige Dansk Forening for interna­ tional Motorkøretøjsforsikring............ 2031 Automobilforsikrings-Forbuud, Dansk. . . 2013 Automobil Klub, Kgl. dansk.................... 2013 Automobil-Korps, se Frivilligt ............... 2054 Automobilkørsel, Foren, af Lærere i, se Foreningen af Lærere i ....................... 204T Automobil- & Cyclebranchens Akkord- og Konkurs-Afdeling...................................2013 Automobil- og Cykle-Gross. Foreningen. . 2013 Automobillygternes Tændingstid, se Cykle- og Automobillygternes.......................... 2029 Avispostkontoret, se Post- og Telegraf­ væsenet........................................................2141 Avissamling, Statens, i Aarhus................... 1530 Avlstyre i Fyens Stift, Forsikringsforenin-- gen for .....................................................1711 Baadebyggere, Foreningen af, se Arbejds­ giverforening ........................................... 2007 Bach-Foreningen.......................................... 2013 Baconkontrollen. . .......................................2013 Badeanstalter............................................... 2014 — se tillige Fag-Registret, Afd. VII . . . 2568 — samt Svømmehal.................................. 3457 Badminton Forbund, Dansk........................2014 Badminton Klub, Frdbg,.............................2014 Badminton Klub, Gientofte....................... 2014 Badminton Klub, Kbhvns........................... 2014 Bageritilsyn,seArbejds-ogFabrikstilsynet. 2011 Bagerlaug, se Arbejdsgiverforening . . . 2007 Bagermesterforening, Siæll. og Loll.-Fal- sters Stifters, se S jæ llands................... 2156 Bagerstandens Fællesorg. se Fællesorg.. . 2055 Bagersvendestiftelsen....................................2014 Bagsværd, Beboere..................................... 681 — Grundejerforening................ 2014 — Haandværkerforening.............................. 2014 Bakkehus, GI., se Aandssvageanst.............. 2001 Bakkehuset, Dansk Litteraturforen.......... 2014 Bakkehuset, Stiftelsen................................. 2014 Balders Hospital, se Hospitaler.................. 2072 Ballerup, Firma-Register................... 2360 —, Forretninger m. m.................................. 1563 Ballettens Personale, seTeater, Det kgl.. . . 2177 Ballettens private Pensionsfond................ 2014 Ballonparken, se Flyvetropper................. 2043 Baltic and International Maritime Confe- rence...........................................................2014 Baltica, Assurance-Compagniet. ; ..............20t4 Bandy Union, D ansk.....................................2014 Banegaarde, Kbhvns, se Statsbaner . . . 2166 se ogsaa P rivatbaner............................ 2142 Banegaardsværnet, se Danske Kvinders Velfærd................................................... 2032 Banerytternes K lub ..................................... 2014 Banerytternes Understøttelsesforening. . . 2014 Bangs Virksomhed.......................................2014 Uanker, se ogsaa Fag-Registret, Afd. VH.2591 Amagerbanken . r ................................... 2004 i Andelsbanken............................................ 2005 l Arbejdernes Landsbank............................ 2006 Banken f. Lyngby og Om egn................ 2014 Banker paa Færøerne............................. 3602 Banker paa Island.................................. 3635 Fiskeribank, Kgr. Danmarks................. 2043 Folkebanken for Kbhvn. og Frdbg.. . . 2043 se till.Tilføjelser efter denne Emneliste Fyens Diaconto Kasse............................. 2055

Arbejdshjem for døvstumme Piger, seDøv- stumme Piger........................................ 2034 Arbejdshjem. K bhvns................................. 2010 Arbejdshus, Statens...................................... 2010 Arbejdsledere i Danmark, se Foren, af . . . 2046 Arbejdslederforening. Danskinspektør- og, se Inspektør- og Arbejdslederf.............. 2078 Arbejdsløshedens Bekæmpelse, se Selska­ bet til Bekæmp, af Arbejdsløsheden . . 2155 Arbejdsløshedsfonden............................... 2010 Arbejdsløshedsforsikringen, se Arbejdsdi­ rektoratet ................................................ 2007 Arbejdsløshedskasser, Anerkendte............. 2010 Arbejdsløshedsraadet....................................2011 Arbejdsmands Forbund, Dansk, se Fagfor­ bund ...................................................... 2037 Arbejdsnævnet, se Arbejdsdirektoratet . . 2007 Arbejds- og Fabriktilsynet.........................2011 Arbejdsraadet............................................... 2011 Arbejdsstuer for Børn...................... 2012 — se ogsaa St. Lukas Stiftelse . . . . . . 2153 Arbejdsudvalg, Socialministeriets................ 2012 Arden, Firma-Register............................... 2359 —, Forretninger m. m............................... 1560 Areal, Kbhvns, se Lndbyggerantal............ 2077 —, de europæiske Staters, se Bagsiden af Titelbladet til Afd IX............................. 3698 Argentinske Gesandtskab og Generalkon­ sulat, se Gesandtskaber.......................... 2061 Arkitektforening, Akademisk.................... 20'2 Arkitekt-Forening, Dansk.............................2012 Arkivarforeningen...................... 2012 Arkiver, se i Emnel.OversigtenBiblioteker Arktiske Station...........................................2012 Armeniervenner, De d an sk e...................... 2012 Arnamapnæanske Haandskriftsamling. . . 2012 Arnessysla, Forretninger m. m . .............. 3644 Arresthuset paa Nytorv, se Fængsler . . . 2057 Arresødal, se Classenske Fideikomm.......... 2029 Arsenal, se Vaabenarsenal............................2186 A rtilleriet............................................. 2012 — se ogsaa under Aarhus............................1527 — — — Holbæk............ .. 1635 — — — Ringsted........................1752 Artilleriets Kaserner, se Kaserner. . . . 2082 Artilleriofficersforeningen............................2012 Artistforbund, Uansk....................................2"12 Asnæs, Firma-Register............................... 2359 —, Forretninger m. m...................................1561 Assens, Firma-Register............................... 2359. —, Forretninger m. m...................................1561 Assistenshuset .............................................2012 — Indleveringskontorer, se u. Laanefor- retninger i Fagregistret, Afd. VII. . . 3064 Assistens Kirkegaard, se Kirkegaarde . . . 2083 -------Takster m. m., se Begravelsesv.. . . 2017 Assistentforen., Kommunal, se Komm. . . 2084 Association franco-danoise..........................2012 Assumptionssøstrenes Kapel, se Katolske 2032 Assurance-Comp. Baltica, seBaltica. . . . 2014 Assuranceforeningen Skuld ........................2012 Assuranceselskaber Henvisning til deforskellige Arter Assu­ ranceselskaber, se Fag- og Vareforteg­ nelsen (blaa Blade). Assurandørernes Hus................................ . 2012 Assurandørernes Pressebureau................... 2012 Assurandeurer, Private, se Private . . . . 2142 Assurandør-Societetet.................................. 2012 Astronomisk Observatorium.........................2012 Astronomisk S elsk ab..................................2012 Asylbestyrerind. Hjælpeforen., se Hjælpef.. 2071 Asyler for Børn. (se ogsaa Daghjem) Asylet af 28. Maj, se Asylselskab, Det kbhvnske.................................................2013 Blinde, Forsørgelsesanstalt for.............. 2020 Blindeinstitut, Det kgl., paa Røsnæs . . 2020 Børneasyl, Valby........... ......................... 2025 Daghjem for Sniaabørn.......................... 2030 Dronning Caroline Amalies A„ se Asyl 2013 DronningLouisesA., se Asylselskab. . . . 20<3 Fortsættelsesasylet af 1890.................... 2050 Frederik d. 6. A., se Asylselskab Det , kbhvnske.....................................•. . 2013 Frederiksberg A., se Asylselskab . . . 20,13 Friskolebørnsasyler................................ 2054 General Classens A., se A sy l.................20(2 Kbhvnske Asylselskab, se Asylselsk.. . 2013 KongChr. d. 9. og DronningLouises Asyl, \ se Asyl....................................................2012 Kristianshavns A., se AsylBelskab, det kbhvnske............................................... 2013 Kronprinsesse Louises A., se Asyl . . . 2013 Kvindehjemmet...................... 2094 Menighedsplejerne .....................................2122 Nørrebros Asyl, se Asylselskab, Det kbhvnske................................................. . 2013 Opdragelsen, Asylselskabet 0 ........... 2013

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online