Kraks Vejviser 1935 personregister

Briiel L udvi" fh. Statsskovrider R . M arie- ly stv . 10 >•] f D am sø 1433 Brygel-Jensen Carl H d lsrejsen d e A m a lie v .7 s 13 S Kva 549 B rygge H ans K un stm aler B iilo w sv . 32C 43 I N 53 ly Bruggemann H B agerm . H alm t. 2 [S ffi V 8(309 - V illy R B a g en n . K ronprinscsseg. 62 E | C ent, 9902 ' A x e l fh. R estauratør B orgerg. 1164 E B ryggens K a lle- & K onfek turelager, v. Sv. A a. A ndersen E g ilsg . 36, 38 (jg) I Am . 3421y - K aldcelovnsforr. v. I A N ielsen N ja lsg . 55 [sj I) Am . 8440 - K olon iallager v. Carl N ielsen Isafjordsg. 4 [S] |1 Am . 2024v - K onditori v. Poul A ndersen Isafjordsg. 9 H | A m . 3321 - K oiifektureforr. v. A F rederiksen Islan ds B ry g g e 11 si |) Am . 8813 - M ejeri v. F M agnussen E g ilsg . 2 [s] $ Am . 3 l6 9 v - M esse v. C D ueh H an sen M anufakturhdl. L eifsg. 7 ®| | Am . 8094 - M ølle, A k ts., M el- & G rynhdl. Islands B ry g g e 9 [S] I Am . 2013 - O stebod, A k ts., Islan ds B ry g g e 11 (S) Il Am . 1143 - T ap et- & Farvehdl., O N ørby E g ilsg .2 5 [s] $ Am . 6018x - W ienerbageri v. P oul A ndersen Islands B ry g g e 1 Hl | Am . 0825 - V in stu e v. Il L H an sen Islands B ry g g e 11 (sj | C ent, 7894 Brygger A Skom agerm . B ad stu evalen 14 D ragør B ryggerhøjskole, D en skandinaviske F or- haabningsholm s A llé 24 |v] |) V 9855 se A fd. V R eal-R ogister B ryggeriet Stjern en A k ts., D ronn. O lgas V . 61 3 I C ent. 1919 B ryggeriforeningen F r e d e r ik sb e rg g .il2 E I Cent. 6291 & 6241 (9-3) Supplerende Op­ lysn in ger se R ea l-R eg istret Bryg mann H F u l dm. Jacobsen s A llé 2 H e ll. - O tto R epræ sentan t N ygaard sv. 32 [O] I R y v . 1162 Bryhm A a g e In geniør E d elslu n d sv . 5 K lpbg. I B ell. 303 Bryld BørgeBeringCand.j’ur. A aboulevard72BD - C. K . D irektør D a lg a s B oulevard 46 3 I G h 9706 - T age Fuldm . H C Ø rsted sV . 32' [V] * Chr. G ross. Strandboulevarden 1022 Hl Jj 0 2261y - Carl L andsretssagf. R aadhuspl. 55 (B . T .’s E jendom ) [3 I C ent. 2465 & 9443 B p.H øierup Station sv. D ragør|ID ragor 268 - H B eriiig M øbelhdl. K æ rm in d ev.l L yn gb y II L yngby 1230 - M B ering M øbelhdl. W ild ersg. 26 B H Am . 6078 B p. V aldem arsg. 4 '[v] * T h B erin g M øbelhdl.G 1.K on gev. 68 s (3 1 Y 175B p. S -F asanv. 33' [Fj I Gb. 5695 y * A strid Sekretæ r R o saag.64 's] * Carl B erin g T apetserer & M øbelhdl. B laa- gaardsg. 28 (Hl D N 6712 B p. B agsvæ rdv. 94 L yngby orynN orm an Jou rn alist B laagaards P1.103IH) * O F R entier A aboulevard 8 0 4 El Bryner H V D irektør T uborgv. 62' I le ll. B riiniche-O lsenLOEFroken H C Ø rsteds V . 39 A 3 3 f N 375v * H ans A P roku rist S øllin g sv . 3 C harlottl. | Ordr. 3358 Brynildsen A lfred M ekaniker V ed G ram sen 6 3 U D am sø 64 * O laf K P an telaaner A arhusg. 50 Hl I 0 2439y • ordning A a g e R epræ sentan t T horupgaard A llé 24 V an l. $ D am sø 976 Bryning Sven d D ep o tch ef i Sparek. N øjsom hedsv. 134 Hl H 0 7252 Brynje A a g e T eaterdirektør H yb en A llé 2 K astrup I K astrup 481 Brynjolf L u d v ig In ten d an t O verassist.-u . Frdbg. K omm . Stæ gers A llé 53 3 54 Person-Heflisler for København

III — 849

B r iie—B r ø g

B rynjolfsson B erth a E n k e e .L æ g e C lassonsg. 1 7 A 1 HJ $ 0 5805 Brynjulfson J on M alerm . K apelv. 40 3 H I N 102Kv - Job s. Trafikkontrol or v. S tatsb . V ester- brog. 244 S | V 8233 Brunner A ago Cigarfabr. V odroffsv. 2 C2 3 Briinnich Chr. A utom obilm ekaniker S k ytte" . 21 !HI | N 2892y Bp. V iktoriag. 10* S] _ - Joh. B ogbinderm . Æ skefabr. Frm . V ikto- riag. 10 S)U C ent, 3889 - John G ross. H jalm ar B ran tin gs PI. 3 Hl D C ent. 14264 P ostk on to 22420 B p. V illa „F ranca“ H elsin g ø r I H elsin g ø r 351 - R ich. Skibsreder B u lo w sv . I l 2 13 I V 3872 Brunniche [Se endv. B ronnichej - E llen E n k e e. D r. med. F redh. K an. 20^10 Il B y 6140 - K a teE n k e e.K on torch ef K a stelsv . 15:! Hl I 0 2790 - II (Malerm. K ristiansholm s 0 El Brdnnlld C T D irek tør E ekersbergsg. 2 0 1 [ø] Brynoldt N P G ross. T aarbæ k Strandv.145 Cs K lp bg. I B ell. 6 B rynskov V ilhelm K o n to rch ef u. M agist. S t. H a n s G. 19 1 Hl Bryrup Carl B o g tryk k er K øbm agerg. 62, 64 E I B y 6907 & B y 1315v B p. N yC arls- berg V . 334 El - Johanne F rue G lasv. 24 1 Hl - & C hristensen G ross. C ykler en gros R e- v en tlow sg. 10 El f Cent. 13990 & V 2094u P ostk on to 2090 - II C Gross. (B ryrup & C hristensen) R o- ventlow sg. 10A 4 13 - S F rue G ross. (B ryrup & C hristensen) Re- v en tlow sg. 10A 4 3 Briisch H erm annV æ rkm ester Parm ag. 29 :i is] Brysting K G P o sta ssist. O verbys A llé 21 V alby I V b. 1334 B ryø Frederik Gross. GI. K on gev. 704 3 Brædder O K aretm agerm . E sk ild sg .5 3 I V 92 Bræ dstrup N O vcrbctj. DM . 1. Isted g .5 4 3 I E v a 1472 Brædstrup-Holm I I P O verofficiant i G en e­ ralst. Søren N orbys A ll« 13 IH I Am . 1982 - V Stabsofficiant H avdrupv. 97 Brh. I B ella 2097 B ræm er [Se endv. Brem er] - S B B ankk asserer D ronn. T væ rg. 144 E I Palæ 420x - A xel F orfatter H valsøv. 61s B rh. I B ella 1579 - Carl G ross. A b el C athrines G .3 2 B | V 7244 - O tto A Æ skefabr. H o lg er D a n sk esV .8 3 E I Gh. 469y Bræmholm Jørgen G F uldm . Ila k o n sv . B a g ­ sværd I B agsvæ rd 263 - Ingeb. K omm unelæ rerinde Søren N orbys A llé 2 A ' i | A m . 8196x Bræmme P S N Piwst. F rederiksborgg. 32 3 E Brænde Importen v. O R asm ussen Strandg. W ild ers P lads E I Am . 5280 Bræ ndegaard C A K omm unelæ rerinde E gernv. 73s E - J en s R L ek tor E gern v. 73" LEI Gh. 5180v Brændeholm E A u tom ob illak ererlioligh ed sv. 10 3 I N 6975 B p. D a lg a s B oulevard 91* E - M arie F ru e N o rg esg . 4 8 [S] I Am . 2861x Brændholt P eter Spiralm adrasfabr. D ron- n in gen sg. 39 E I C ent. 11493 B p. N ygade 4 4 E B ræ ndselscentralen ved T h .H a n sen Mor- len esv . 32 H o lte I H o lte 1180 B ræ ndselsforretningen R otar v. A rthur L in - degaard B ram slyk kev. 38 V alby I Vb. 2962 - S ter lin g ved T J H an sen G rønsrisv. 5 3 I C ent. 7373 B ræ ndselskom pagniet London. A k ts.F rcd e- riksbergg. 10 E I C ent. 1 3 276,13571 & 13572

B ræ ndselskontrolforening, D an sk V esterbrog. 1 Industribygn. 3 J }C en t.l4 1 1 6 se A fd . V R eal-R egister Brænning E lse Børiudconfcktionslidl. Am a- gerbrog. 175 [s] I Am . 5275u - F G O verretssagf. st. K ann ikestr. 15 E I C ent. 4983 (10-3) B p. V æ lde- gaardsv. 31 Gj en to fte § G jent. 250 - ’s E G E ftf. v. O Spangenborg V inhdl. K øbm agerg. 39 E I Cent. 1882 B ræ strup Cosm us B y gn in gsin sp . A rk itek t Ø -V old g. 102 E I Palæ 001 x - M im i E n k efru e llo w itz v . 4 4H h 3 1 Gh. 7113 - E F røken N -V o ld g . 4 2 3 E I B y 888 y - Knud Ingeniør Cand. polyt. S t. Jakob s G. l8 4 Kd | 0 7839 - H a rriet K omm andorinde C lassensgade 133 Hl I 0 328 y - C osm us W L andinsp. Æ læ løg. 27 4 Hl I R y v .3 8 7 5 y - A T L an d sretssagf. B red g. 28 E I P alæ 2870 B p. C lassensg. 133 Hl - Svend T aksator u. S k ifteretten S t. Jakobs G . IH4 Hl 1 0 7839 B ræ strupN ielsenM FrokenProkuristV odroifs- lund 2 2 3 I V 8259 Braunlich H erb ert Ingeniør S t. K nuds V . 37 3 I V 7 9 0 2 B p .N y e la n d sv .l23 1 G h .l8 4 3 x Brøbeck O V A rk itek t L angesund 6 S Hl - A D irektør R . G rundtvigsv. 22 s 3 I E va 2680 - B ertha Enkefrue L im fjordsv. 14 (Kl Brøchner II B ogholder st. K on gen sg, 1102 E I I’alæ 4451v - O tto F D irek tør L a Cours V . 4 3 I G h. 4086 - L ou ise E nke e. G ross. H o lstein sg . 5 3 Hl I 0 8897 - C ecilia Frue M arstalsg. 27 2 Hl I 0 5248 - J en n y Frue H øyrups A llé l 2 H e ll. I H e ll. 3732 - T h. & 0 B r ø c h n e r G ross. Ø rnev. 68 H 1 C ent. 233 - P Sadelm ager & T apetserer W eb ersg. 9 Hl - G erda E nke e. F orfatter Skuespillerin de J en s K ofods G . 2 r’ E - S M V fh. Stationsforst. st. K ongensg. 1102 E I Palæ 4451 v Brøchner-Larsen P F a b rik a n t K ronprinses­ se". 54 E I C ent. 12647 B p. B røndsteds A llé 7 1 3 I V 241x - A Ingeniør E ntreprenør B røndsteds A llé 72 3 ' - H K omm unelæ rerinde M arskensg. 2 S Hl I 0 7984 Brøchner-M ortensen G D irek tør f. S ta ten s Sin d ssygeh osp italer R . D M . J a g tv .2 0 0 3Hl I 0 5655 - K nud L æ g e S t, K jeld s PI. 8 3 Hl I R yv. 4260 Brøckm ann J en sin c B agerforr. Strandv. 140 B 8 Ile ll. I H ell. 3()36y - G Skrædderm . (O luf C ardtz’s E ftf.) V e ­ sterbro". 127s 3 B rødegaard G K F o rretn in g sf.V o d ro ffsv .4 4 3 - EM K omm unelæ rerinde B akkegaards A llé 4 S 3 I V 3386 B r ø d f a b r i k e r , K ø b e n h a v n s , A k ts ., II ovedkont. R y esg . 27 Hl I C en t.2300P ost- konto 548 T elegram adr. „B rødvirke“ B rødfabrikken C eres, A k ts., D ronn. O lg a sV . 34 3 I C ent. 3857 & 1181 P ostkonto 548 - H afnia, A k ts., H eim d alsg. 41 H I C ent. 2381 P ostk onto 548 Brødhandlernes B rødfabrik, A k ts. R eiitc- m esterv. 78 Hl I T g. 1588 B rødsgaardA F uldm . i Finm . Cand. polit. E llin o rsv . 19 C harlottl. I Ordr. 1804 - O Ingeniør Cand. polyt. P ile A llé 5S H o lte I H o lte 330 B røggerKM K om m u nelæ rerindeR ørsan gerv. 4 S Hl I T g. 4971x - J P J en sen P aalæ gsforr. V esterbrog. 179 3 I V 572 y - J Schm idt R epræ sentan t Saxog. 2 8 A 8 3 I E va 2408 - Søren R epræ sentan t S o lv g .9 4 3 E 54.

Made with FlippingBook HTML5