Kraks Vejviser 1935 personregister

Fibi—Fise

III

5)28

P erson -R eg ister for K øbenhavn

Fibiger E F roken K IkollektriceV osterbrog.98 D 3 ffl - B R K nnsthdl. B red". 4 5 E £ Falæ 219x B p. H eslegaardsv.13* U e li. - A ndreas P astor orner. R . D M . Fred. d. G. A llé 12- [ø D Gh. 8131 - M athilde Frofcssorinde Frederiks". 12' E £ Palæ 3740 - V ilhelm Proprietæ r M F .B a k k eg a a rd sA llé 8 LY] | V 9350x - Johannes T a n d la g e Ø sterbrog. 72° El £ 0 5 8 1 9 (1 0 -4 ) - P N T andlæ ge P eter B a n g s V. 7 5 1® £ Gh. 4088 Bp. D a lg a s B oulevard 93 33. Fich P oul D isp o n en t R orholm sg. 14-’ E £ B y 476x - H elen e E n k e e. G ross. C lassensg. 4 4 ’ El £ 0 0308 - K itte E nke e. Sk atteinsp. L a k seg . 142 [K] £ B y 2883y - K Frue K ochsv. 92 V 1388x | • A ddy Froken V ingaardstr. 5 S Kl - A G ross. (B e n tz o n & F ic h ) M ariev. 14FIell. | H e ll 1503 - A lfred B G ross. K apt.-D egnem ose A llé 15s P.rh. ,$ B ella 3134x - Carl G ross. D ronn. T væ r". 3 E £ Palæ; 4000 & Palæ 5210 Post konto 30201 B p. J a g tv . 1012 (SI £ T g . 4770 - O tto V G ross. C aroline A m alie V . 50 L yngby D L yngby 371 - O skar H o je ste re tssa g f.R . R a a d h u sstr.l K] £ C ent. 7342 & 7842 B p. F rid tjo f N ansen s PI. 5 4 El |] 0 5800 - H C M alerm . N æ stved g. 28 2 El £ 0 8210 - L M askininsp. Am agerbrog. 733 [Si £ Am . 519u - Carl P ianostem m er L y k k esh .A llé3 5 s El £ V 3054 - H elg a P rovstin d e K lk ollek trice Forch- hamm ersv. 22 3 ffl £ N 1922y - A nton R edaktor Laurav. I 1 V alby - A E R estaurator R ev en tlo w sg . 10 [9 £ E v a 1185 Bp. Isted g. I 1 El - Edvard R evisor B orups A llé 184(SI £ T g . 3045 - G I A F roken T elegrafkontrolor Ø -Søgade 363 El £ B y 1525x - P ou l T oldklarerer A nnebergv. 42 B rh. - Gerhard fh. U rtekr. L ed agerv. 72 R odovre V anl. D R øiiovre 420 - V iggo V are m æ gler V esterport El £ C ent. 13188B p .F orch h am m ersv.22s E £ N 1922y - A rthur V inhdl. O eh len seh læ gersg.49 E £ E va 400 B p. D yrehavev. 83 K lp b g. $ Ordr. 2232 Fick O lga Frue N ørreg. 353 Kl £ B y 1400y - A x e l H d lsa g en t E g ils g .I l4 (S) £ Am . 880 - S K asserer i A rbejdernes A n d els-B olig- foren.) E llevangen 3 2 B rh . $1 B ella 577 - B Murerm . Stran dv. 293 C C harlottl. £ Ordr. 1713 - Chr. Murerm . Strandv. 287 C harlottl. Fiebig's C arlBoghdl.Nørrebrog.38(H l £ N 8 3 8 y - O J B oghdl. (Carl F ieb ig ’s B ogh d l.) Jagtv. 1152 (S £ T g . I309x Fiebiger [Se endv. F ibiger] - In geborg E n k e e. Fabrikant Peder H v it- feld ts Str. 5 B b ‘ El - ’s H E nk cT ragan tfab r.P ed erH vitfeld tsS tr. 5 Bbl IH £ By 2 2 9 ly Fledler H a n s D irek tør H C Ø rsteds V . 30 E) £ V 9930 - J u liu s D irektør Svanem øllev. 10s El £ R y v. 2004 - Frederik, A kts., G ross. st.K o n g e n sg . 3 1 E £ C ent. 1581 & 10581 - V F le d le r, Akts., K lein sm ed ie M eta l- traau varefabr. H C Ø rsteds V . 30 ffl £ C en t.2790 G rund lagt 1881 - & L undgren, A k ts., T obaksfabr. H o lg er D anskes V . 91 ® £ G h. 1119 Flehn Martrrete F ru e C ort A d elers G .12SE £ B y 1290y - Fan ny Frøken F ød ek linik Jordem oder T agesm in lev. G jentofte £ G jent. 724 - Erik K om p onist V esterbro". I l 4 ffl ® V 2 01 v

F ieh n llo r m a n L æ g e K o n g .N v t.lR 2 E £ C en t. 1 2 1 1 0 (1 2 -1 ) - H Proprietæ r L y n g b y v . 430 G jen to fte £ G jen t. 25 - E rik T an d læ ge N -V o ld g .2 n 3[K] £ B y 848 B p . V ilvord ev. 18 C harlottl. $ Ordr. 3005 Fife A g n es E nke e. K on su l H eib ergsg. 1 8 ’E £ R y 3797 Figgé Mario. Enke e R edaktør L odreborgA llé 7 G jeiitofte £ G jent. 340 - C II F Glarm . G odthaabsv. 20 C [£] £ Gh. 3 4 8 2 y - H .T C B Sm edem . ITogev. 00 H vidovre V alby Fi Ibert .1ohannes Mekaniker v.Statsb. Paludan M ullers V . I l 2 E £ V 2 7 8 lv Filborna A lbert B ngho’dcr S ten losev. 40 Brh. Filial a f Fabr. chem . Gravil ren, L u p p e& H eil- bronner, M iincln n, ved A xel M adsen V esterbro". 5 A E £ By 3771 Filips Kirke, Præ ster, K ordegnekontor m. m. se A fd. V R ea l-R eg ister F i l m a k t i e s e l s k a b e t P a r a m o u n t , V -B oulevard 2'J E JJ ' ;ent. 1 4 r 2 7 ,14057 & 14077 P ostk onto 27350 Film scansur, S tatens. Frcdli. K an. 25 00 £ B y 7205 (2-3) se A fd. V Ilea l-R eg ister Filskov O K K omm unelæ rer Sønderborgg. 4 1 El - Johs. U nderdirektør H dlsbanken Strandv. 73 Springforbi £ Slcodsb. 153 Filtenborg Eufro E nke e. G ross. V -R oulevard 172 VJU B y 2024 - Ida E n k e e. G ross. C arolinev. 12* ITell. £ H el l 3931 - A n d réG ross.R . (H en rik F ilten b o rg )K a lv e­ bod B ry g g e 2 4 E £ B y 5953 - H enrik G ross. Frm . K om pagnistr. 20 E £ C ent. 4400 & 4409 - I C, A kts., F ilia l G ross. U re en gros Kron- prinsensg.8K ) £ C ent. 57, P ostk onto 22750 - M F rok en fh. K om m unelæ rerindeL IB ran- des A llé 133 ffl £ N y ^ u - A T h. R epræ sentan t G yldenrisv. 8 :1V alby Filtfabrikken N orden, A k ts., L yn g b y H oved- g. 4 L y n g b y £ L yn g b y 1203 Financieringsakts. Franco V -B ou levard 3G E £ C ent. 0025 & 0029 Financieringsselsk. af 10. A u g u st 15)30,A k ts., st. K on gen sg. 72 E £ C ent. 7 i 54 Finanshovedkassen Slotsh olm sg. 4 E £ C ent. 15300 se A fd . V R ea l-R eg ister u. F in a n s­ m in isteriet Finansm inisteriet Slotsh olm sg. 2 1 E se A fd . V R ea l-R eg ister Finansudvalgene se A fd .V R ea l-R eg ister Finck A L F m e C lassensg. G8S El £ 0 2 3 8 3 x Find E lisab eth E n k e e. B irkedomm er D a lg a s B oulevard 53 (F! £ Gh. 1403 y Finderup A K ørelæ rer E lm eg . 2 S El £ N 3 9 4 G - E lia s O vcrpakm ester A sm inderodg. 4 :*(H1 - M Skrædderm (Chr. C hristensen & C o.'s E ftf.) M olle A llé 73 V alby £ Vb. 1816x Fink D an A rkitekt W illem o esg . 912 El £ 0 9327 Fink-Jensen Chr. fh . Fuldm . i Fyrdirektora- te t R . L ivjæ ge>g. 45' El £ 0 3344 - P oul K ontor uldm. i Fyr- og V a eerv . Fræ ndev. 11 A Søborg £ Søb. 1749y Finkelstein S In geniør W esten d 3 0 2 ffl - J Skrædderm . S tefa n sg . 4G2 El £ T g. 2G51v Finn E K Frue G ross. K onserves én gros K obm agerg. 28 E £ Palæ 4974 Finneberg F K onditor O rdrupv. 13 C harlottl. £ Ordr. 2707 Finneberg-Sørensen Fabrikant Am agerbrog. 22 5 (U £ Am 1280y Finnerup V E Fuldm . u. Frdbg. Sk attev. G ustav Johan nsens V . 19 [0 £ D am so 1407 Finsen H e lg e H A rk itek t B erlin gsb akke 8 C harlottl. £ Ordr. 4228 - In g e Fruo B illcdhu ggerind e B akkedal 25 II. 11. - E yvind elektr. Install. In gen iør (D ansk E lek trisk K om p agni) S o lv æ n g et 9 GU £ R y 382

Finsen D ora E nke e. B ankbestyrer M athilde F ib ig e's V. 172 (F3 £ Gh. 5093x - H ed ev ig Enke e. T rafikkontrolør E skilds". GO'1ffl £ V 1325x - N anna Enke e. D omm er K ronprinsesse So- fies V. 12 C 1 \V\ £ G h. 5547v - O laf E tatsr. A poteker R. B aunegaardsv. 75 H ell. £ H e ll. 45)05 - N u lle Frøken F orfatterinde A ren d alsg. 9 r’ m £ 0 039v - ln"C Frue B redg. 09' 0® £ Palar 3995y - A F rue K lk ollektrice H vidkildev. 105 33 £ Tir. 5 2 4 7 v - A age K ontorchef i Indenrm . Cand. jur. R . GLsselfelds A lle 14 G jentofte £ H e ll. 4828 ' - n ilm a r K ontorchef Cand. jur. G otfred R odes V . 7 C harlottl. £ Ordr. 2 5 i O - II Læ go Ø sterbrog. 53 El £ 0 7850 (1-3, M and. & Onsd. till. Gl/->-8) B p. C F R iclis V. 45 !K i£ tih . 5*314 - V L æ ge R aadhuspl. 45 ffl £ B y 8259 (2- 372 ) Postkonto 27559 B p .B a k k e d a l2 5 H e ll £ G jent. 1321 - V ilh. H fli. O verpostkontrolør R . D M . \ Jæ gersborg A llé 120 G jen to fte £ Ordr. 2325 - Ingebor" Professoriude I E O h lsen s G . 4 3 El £ 0 7009 F i n s e n i n s t i t u t e t og R a d i u m ­ s t a t i o n e n Strand boulevarden 49 El £ C ent. 15381 S e R ea l-R eg istret Finsk Industri Ex [tort ved T h. B a g g e R osen- paarden 5 [Kl £ C ent. 11408 - R ejse- & O plysningsbureau ved Imm . P etersen N y T old b od " .31 E £ Palæ 4G 4v Finsrud Th. Tandtekniker (DcntalLaborato- riet) Jagtv. 2023El £ 0 5970 Fiona, Akts., Sk inderg. 27 E £ C ent. 4940 & 105)40 G rundlagt 189G Fire H erregaardes M ejeri, D e, Frdb g. A llé 31 ffl £ C ent. 2935 Firgang P G ross. (E K litm ark & Co.) B ispe- en gen 153 [S £ T g . 2083x Firkløveret ved M arie P etersen V agtbureau E n g to ftcv . 4 ffl £ V 2314 x Fisch R obert G ross. F arver en gros R avns- liorgg 21 El £ C ent. 504 & N 2 l2 4 y P ost­ konto 347 B p .T h orvald sensv.l< 4ffl £ V 4 9 7 3 - F H a tte fabr. B orgerg. 108 E £ Palæ 4872y B p. N orrcbrog.2003 El Fischbeck I l O P K O vcrassist. v. Statsb. K lam penborgv. 9 Ivlpbg. £ Ordr. 2033 Fischer [S e endv. Fisker] - I I K urtz fh. A fd elin g sch ef A alholm sv. 50s V alb y - E ig il A rk itek t K unstm aler G raabrodret.l74 E £ Palæ. 4402x - Ida Frue Assist. Nybrog. O2E £ By 2792? - K ai A ssurandør S t. Jakob s G . 4 A s E) S 0 7002 - E llen Froken B al'etdan serinde D ronn. Tværg. 103E £ Palæ lOnGv - Sim on B ankfuidm . H artm annsv. 51 Char* lo ttl. £ H ell. 4013 - J o s e f B ib liotek ar R abbinatskand. N y K on' g en sg. 63 E £ B y 4491 (1 0 -1 1 ) - P R B ib liotek ar Cand. m ag. Paa Bjerget2& El £ T g . 2348x - A dam B illedhugger F e m v e je n 2 C harlottl £ Ordr. 3549 - A rth u r B likk en slagerm . GI. Strand 28 Bb. E £ Palæ 3374 * . - T h. P B likkenslagerm . V aldem arsg. 37 - A sg er B oghdl. H aglem osev. 18 Charlottl- £ H ell. 3719 - Franz B untm ager L ybæ k g. 23 [S] £ Am- 0092y - A a g e D ekorationsm aler V ig g o R o th es »• 23 C harlottl. £ H ell. 2009 a - M ika fh. D irektrici' Forchhamm ersv.278 l*' - M artin D irek tør Frdbg. A llé 3 2 4 ffl £ V 9590 v - V ilh . D irektør Raadmand M F K . Prinses^ M aries A llé l 2 [V] £ V 1582y - A lb ert D r. med T agensv. 16 El - B I* L D omm erfuldm . H en rik StclTens V* l 4 ffl

Made with FlippingBook HTML5