Kraks Vejviser 1935 Handelsregister

KRAKS

VEJVISER 1935 166. AARGANG • KRAK 73. AARGANG

2. B I N D K R A K 8 H A N D E L S K A L E N D E R FOR DANM ARK Emneliste • Real-Register • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet • Eksport-Vejviser.

/

i

KRAK

UDGIVER: KRAKS LEGA N Y T O R V 17 K Ø B E N H A V N K TELEFON CENTRAL 308 Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

KØBENHAVNS KOMMUNEBIBLIOTEKER HOVEDBIBLIOTEKET LÆ SES A LEN

M■' •

v c %

H H

) IN D H O L D S F O R T E G N E L S E Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er m eddelt foran hver af disse.

1 . S i n d . F o r k o r t e l s e r og T e g n , anvendt i Vejviseren

Afdeling I: Kort og Planer for København ............................................................................................. 1 Oversigtskort, Sporvejskort og 7 Specialkort over Stor-København, litograferede i 4 Farver. 6 Kort­ skitser. Planer over Hospitaler og Teatre. Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for København. a) GADE-REGISTER....................................................................................................................................................... 65 Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m„ hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER.......................................................................................................................................................... 85 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) mecf Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendoms­ skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere m. m. (Navn, Stilling og Telefon). 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabgerne. Afdeling III: Person-Register for København .......................................................................................... 769 Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i København, Frederiksberg og omliggende Villabyer. — TILLÆG: En Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. Afdeling IV: Provins-Register. A. FORRETNINGER........................................................................................................................................................ 1489 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, samt for 23 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER.................................................................................................................................................... 1820 C. STØRRE GAARDE..................................................................................................................................................... 1922 D. KOMMUNEFORTEGNELSE........................................................................................................................................ 1954 2 . B in d . E m n e lis te til begge Bind. Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal.................................. 1 T i l f ø j e l s e r , der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens T rykning.......................... J Afdeling V: Real-Register for København ................................................. . ............................................ 2001 Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For­ hold af almen Interesse. TILLÆG: B e s te m m e ls e r og T a k s t e r vedrørende Post- &Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen. V e jle d n in g fo r E k s p o r tø re r (grønne Blade). Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.............................................................. 2225 Uddrag af de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret. , A. KØBENHAVN. B. KØBSTÆDERNE OG KØBSTADSLIGNENDE BEBYGGELSER. C. LANDET. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark.................................................................................................... 2497 Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark branchevis ordnet. Foran i Fag-Registret paa blaa Blade F a g - o g V a r e f o r te g n e ls e over alle Fag-Registrets Overskrifter med Sidetal og O v e r s æ t t e l s e r fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagoverskrifter. TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Navne-Register, Fag-Register. Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd. Afdeling VIII: Island (røde Blade).................................................................................................................................. Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser, Fag-Register. Afdeling IX: Udlandet...................................................................................................................................... De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Hovedstæder, Byer kendt under mere end eet Navn m. m. ^^ÉØTanmarks Gesandter og Konsuler i Udlandet. Danske Foreninger i Udlandet. Større Virksomheder i •'^^^F udlandet, der ejes eller ledes af Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (Fag- og Branchefortegnelser, med Kortskitser over de vigtigste af disse Lande). 3617 3681 Export Directory of Denmark............................................................................... sidst i Bogen, særlig pagineret Eksport-Vejviser over alle danske eksporterende Firmaer in. m. Engelsk Tekst med Oversættelser til Fransk, Tysk, Spansk og Dansk. A. EXPORTERS (1. List of Firms. 2. List of Products. 3. Advertisements.) B. BANKING, SHIPPING etc. Udgiverne paaiager sig intet Ansvar for Fejl og Mangler, der trods al anvendt Omhu, maatle findes i Vejviseren. Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn. KØBENHAVN« KOMMUNEBIBLIOTEK gule Blade I

Kraks Vejviser

/» 'Å .'

Kort over Kbhvn.,Frdbg. og Gjentofte; Færdsels- og Sporvejskort- Kortskitser; Teaterplaner m.m. . . . g oporvejsKort, Kort over Havn og F rihavn.................... ........................................ Bind, Afdeling I Stats-og kommunale Institutioner og Kontorer; Foreninger oé sé f 2’ Blnd’ Eksport-VeJviser ’ Afdelln& V børselsdistrikter, Forsørgelsesdistrikter, Lægedistrikter Skør i r - j aaj r stensfejmngsdistrikter, Postdistrikter, Kirkefogne m m V I o* r - J ^ S eI,'ng 11 °» o ’, 7 T t 0g om b a d e n a v S OpriÅtolse-' AHclln» V °oera - VHIabye“ ) ” E-e" J‘>ms3kr l'k Jordværdi, Ejer, Bel Privat-Adresser og Forretnings-Adresser............................................. «L £?nd’ A(deIinS 11 Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske'Ééhéééésforhoid B ^ k ’. ’ AfdeIinS 111 og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m. m. (Engelsk Tekft? 9 r ;„ , w T o ldm 6rn0? f°r P °st- °“ Tele^af-? Jernbane?‘og ’ Eksport-VeJ t ,, -topografi og Statistik; Seværdigheder m. m Inddelinger af Byen (Kvarterer, Roder, Politikredse ” Onne- 6 r>: □ .

København

...................................

Bind, Afdeling VII

Kort over Danmark.............................. 23 Kort over de større Købstæder ......................................................... Kort over Færøerne og Grønland .. ..................................................... “ “ “^ .In s titu tio n e r i Byerne;' H a^efoA dd ;’indbyg! gertal, Beskatningsforhold; Foreninger mm Priva’tAdresser ^ r.’°r^net^yV*S^meBefolkninffen og Styrelsen, Kolonidistrikl Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske'Erhvervsforhold Bank R Pe^ evæ8e“- Havne og Skibsfart m .m .( E n S k Tekstl ' Toldveæseern°g Takster fOr P °St' og TelegraV-.Xe^bane-8^ l i r a

2. Bind, Eksport-Vej viser 1. Bind, Afdeling IV 2. Bind, Afdeling VII 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 2. Bind, Afdeling VII 2. Bind, Afdeling VII 2. Bind, Eksport-Vej viser

Provinsen

2. Bind (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII

Kort over Island

2. Bind, Afdeling VIII 2, Bind, Afdeling V III 2. Bind, Afdeling VIII 2. Bind, Afdeling V III 2. Bind, Afdeling V III

BjOT °S SjS' er' henvisning til de™ Privat-Adresser................’ **............................................................... FAG- OG BRANOHE-FORTBGNELSBR’.’.’.’ ..............................

D° Hovedetæder^aterS StOTrelse> PoltetoIi Statsform, Kolonier, Navneliste^over Byer kendt under mere end ei’N avn.......................... Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i Udlandet . ' ’ ‘ ‘ Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark................ I Danske Foreninger i Udlandet ’ Større Virksomheder i Udlandet^ dér ejes ’eiler’ltedéé af Déééké.......... FAGBOG ’ • '" •'

Udlandet

2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 1. Bind, Afdeling IV og 2. Bind, Afdeling V 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Eksport-Vejviser 2. Bind, Afdeling IX

Emneliste findes paa gule Blade foran

i 2. Bind

!&!

Instructive information on the contents and use of KRAK’s VEJVISER Krak’s. address directory and Com- mercial directory for Denmark and Iceland, incorporating „Export ■Directory of Denmark**. When contemplating the esta­ blishment of business connexions in Denmark business men abroad invariably look up addresses in the particular branches in which they are interested, and with a view to facilitating these prelimi- nary steps the desired addresses have been conveniently compiled in the „Fag-Register“ Section VII of this volume (Vol. II;. This commercial directory co­ vers the whole of Denmark and comprises the names of all firms of importance. The latter are shown under the respective bran­ ches of trade, arranged for Co- penhagen (København) Arst. The same section contains a special directory for the Faroe Islands (Færoerne) and a special section containing also a commercial direc­ tory for Iceland (Island), the latter printed on rose coloured paper. We recommend reference to the translations of the more impor- tant trade headings in the Eng- lish, French, German and Spanish languages which will be found on the blue pages preceding the com­ mercial directory. Suppose, for in- stance, you want the names of the Danish pig slaughteries, you look up this word in the English (French, German or Spanish) list of words, and And there that the Danish equivalent of the word "slaugh- teries** is: "Svineslagterier**. By means of this Danish term you are at once able to And this trade in the Commercial Directory. A number of other Scandinavian and foreign firms interested in trade intercourse with Denmark have been included in the special section: "Udlandet** (Foreign coun- tries). In this volume will also be found a list of the Danish Con- sulates and Embassies abroad. A list of registered Arms and joint stock oompanies in Denmark with particulars as to principals, managing directors, board mem- bers, share Capital etc. is provided in a special section of the Directory. The "Real-Register” (subject in­ dex) contains information concer- ning the vaiious institutions of the Danish State, the Municipality of Copenhagen and the admini­ stration, institutions, societies etc. of Copenhagen and the surrounding municipalities. A complete Export Directory in Ave languages: „Export Directory of Denmark** will be found at the end of Volume II. This Export Directory contains the names of all Danish exporting Arms. Volume I of Krak’s Directory is primarily a Copenhagen direc­ tory containing Street and house section, and a private resident and commercial section, together with sectional maps of the city etc. Moreover it contains a provincial towns directory (Provins-Register) comprising (in A. Forretninger) business concerns in 169 towns. Further a list of about 18.000 pri­ vate residents outside Copenhagen (B.Privat-Adresser), a landed pro­ perty section (C. Større Gaarde), with mueh information pertaining thereto.

Quelques renseignements sur le contenu et l’emploi du KRAK’s VEJVISER Krak: Livre d’Adresses et Annuaire du Commerce du Danemark et de I’Islande, renfermant aussi. „An­ nuaire de l’Exportation du Dane­ mark1*. Les étrangers clierchent presque toujours des adresses dans des bran­ ches spéciales, celles-ci se trouvent dans ce volume (volume II) dans la section Professions VII 'Tag- Register”. La section comprend le Danemark entier, et toutes les Armes de quelque importance ont été admises dans chaque bran­ che, d’abord les maisons de Copen­ hague (København). Sur les der- niéres feuilles du „Fag-Register** vous trouverez une section avec les professions des Ile s P é r o e - Fær­ øerne - et sur les feuilles roses une section avec les professions de l ’Is la n d e - Island. Nous vous recommandons de vous servir des traductions des plus im- portantes professions qui se trou­ vent sur les feuilles bleues précé- dant le „Fag-Register1; elles com- prennent les langues: Anglais, fran^ais, allemand et espagnol. Si par exemple vous désirez savoir le nom des différents abattoirs de pores danois, vous allez chercher ce mot dans le dictionnaire fran- ?ais et trouvez lå que la désigna- tion „abattoirs de porcs“ se traduit en danois par le mot „Svineslagte- rier“. Aprés cela vous pourrez aussitot å l’aide du mot danois ainsi tracé trouver le métier dans les proféssions. Un grand nombre d’autres mai- sons scandinaves et étrangéres d’intérét pour les relations com- merciales avec le Danemark se trouvent ,insérées dans la section spéciale Etranger - Udlandet. Ce volume contient en outre une liste des légations et consuls da­ nois å l’étranger. Les Armes et sociétés anonymes enregistrées en Danemark ont été insérées avec l’indication de pro- priétaires, directeurs, membres du conseil d’administration, Capital social etc. dans le „Firma- og Ak­ tieselskabs-Register1*. Dans le „Real-Register** sont groupés des renseignements sur les organes différentes de l’État Danois, Municipalité, Institutions, Associa­ tions etc. de la Ville de Copen- hague et des communes environ- nantes. La derniére partie du deuxiéme volume consiste d’unAnnuaire com­ plet de l’Exportation du Danemark en 5 langues: Annuaire de l’Exportation du Danemark dans lequel ont été admises toutes les maisons d’expor- tation danoises. Le premier volume du „Krak’s Vejviser** constitue tout d’abord un livre d’adresses de Copenhague avec registres des rues et des im- meubles, et des listes alphabéti- ques d’établissements de commerce et de particuliers. Il contient en- core un registre de villes „Provins- Register** comprenant (sous A. „Forretninger**) les établissements de commerce de 169'villes. Puis vient une table d’environ 18.000 particuliers domiciliés hors de Copenhague (sous B. „Privat Adresser**), et un registre de pro- priétés rurales (sous C. „Større Gaarde**) avec beaueoup de ren­ seignements sur celles-ci.

Einige aufklårende Bemerkungen uber den Inhalt und Gebrauch von KRAK’s VEJVISER Kraks Adressbuch und Handels­ kalender fur Danemark und Island, in w«)chem zugleich „Export-Kalen- der fur Danemark** aufgenommen ist. Auslander suchen fast immer Adressen innerhalb bestimmter Branchen; diese sind in diesem Band (Band II) Abt. VII des Fach- Verzeichnisses zu Anden. Dieses Verzeichnis umfasst ganz Dane­ mark, und samtliche Firmen von bloss einigermassen Bedeutung sind unter jeder Branche aufgenommen; zuerst die Kopenhagener Firmen (København). Am Schluss des Fach- Verzeichnisses beAndet sich eine Abteilung mit Fach-Verzeichnis fur die F a ro er und auf den rosa Blat- tern eine Abteilung mit einem Fach-Verzeichnis fiir I s la n d . Wir^empfehlen Ihnen die uber- setzungen der wichtigsten Fach- Uberschriften, die sich auf den blauen Blåttern vor dem Fach- Verzeichnis beAnden; sieumfassen die Sprachen Englisch, Franzosisch, Deutsch und Spanisch. Wunschen Sie beispielsweise einige Nam en der verscliiedenen dånisclien Sahwei- neschlåchtereien, so schlagen Sie dieses Wort in dem englischen, franzosischen, deutsclien oder spa- nischen Worterverzeichnis nach und Anden dort, das Wort durch „Svine- slagterier** ins Danisclie ubersetzt. Sie konnen danach sofort mit Hilfe des gefundenen dånischen Wortes das Fach im Fach-Verzeichnis Anden. Eine Reihe andrer skandinavi- scher und auslandischer Firmen, die sich fur den Handelsverkehr mit Danemark interessieren, sind in der besonderen Abteilunge Aus- la n d (Udlandet) aufgenommen worden. In diesem Band befindet sich ausserdem ein Verzeichnis uber danische Konsuln und Gesandt- schaften im Ausland. 2 Eingetragene Firmen und Aktien- gesellschaften in Danemark sind mit Angabe der Inhaber, Direk­ toren, Aufsichtsratsmitglieder, des Aktienkapitals oder dgl. im Fir­ men- und Aktiengesellschafts-Ver- zeichnis aufgenommen worden. Im Real-Register befinden sich Aufklårungen uber die verscliie- denen Organe des danischen Staa- tes, die Verwaltung der Stadt Ko- penhagen und herumliegender Ge- meinden und deren Institutionen, Vereine u. dgl. Am Ende des 2. Bandes ist ein vollstandiger Export-Kalender in 5 Sprachen aufgenommen worden, „Export Directory of Denmark**, in welcliem sich samtliche danische Ausfuhr-Firmen befinden. Der 1. Band von „Krak’s Vej- viser** ist vor !allen Dingen ein Adressbuch fur Kopenhagen mit Strassen-, Hausnummer- und Namen-Verzeichnissen uber Ge- schåfte und Privatpersonen, eine Karte uber die Stadt u. a. Dann bringt es ein Stådje-Verzeichnis (Provins-Register) umfassend (in A. Forretninger) die Geschåfte von 169 Stådten. Ferner ein Verzeich­ nis uber ungefåhr 18.000 Privat­ personen ausserhalb Kopenhagen (B. Privat-Adresser), sowie ein Land- guter Verzeichnis (C. Større Gaar­ de) mit vielen Aufklårungen uber dieselben.

Aigunas noticias ensefiando acerca del contenido y el uso del KRAK’s VEJVISER Guiay Almanaque Comercial„Krak“ de Uinamarca e Islandia, conteni- endo ademås „El Directorio de Exportacion de Dinamarca. Los extranjeros buscan casi si- empre direcciones adentro de cier- tos ramos, estas se eneuentran en este tomo (Tomo II) en la seccion VII, Fag-Register. Este regi­ stro abraza a toda la Dinamarca, y todas las casas comerciales hasta de importancia regular son inclui- das bajo cada ramo, primero las casas de Copenhague (Køben­ havn). Al fin del registro de ar­ tes se eneuentra una seecion con Rigistro de Artes de las I s la s Fa roe (Færøerne) y en las liojas color de rosa una seccion tambien incluyendo Registro de Artes, de Is­ l a n d i a (Island). Recomendamos a Vd. hacer uso de las traducciones de los encabe- zamientos industriales mas impor- tantes que se eneuentran sobre las hojas azules en frente del Registro de Artes; se componen de los idio­ mas Inglés, Francés, Alemån y Ca- stellano. Si por ejemplo se preci- sarå unas direcciones de varios mataderos de cerdos en Dinamarca, habrå que referirse a este nombre en el glosario Castellano, y a este corresponde en Dinamarques la palabra „Svineslagterier**. Con ayuda de esta palabra Dinamar- quesa se encontrarå la industria en el Registro de Artes. Un numero de otras casas escan- dinavas e extranjeras, que son de interés para el intercambio comer- cial con Dinamarca, ha sido in- cluido en la seccién especial: E l E x t r an je ro (Udlandet). En este tomo tambien se eneu- éntra una lista de los Consulados y las Legaciones de Dinamarca en el extranjero. - Casas comerciales y sociedades anonimås registradas en Dinamarca son ineluidas, con indicacion de proprietario, direetores,junta direc- tiva, Capital suscrito etc., en el „Fii ma og Aktieselskabs-Register**. En el „Real-Register“se ha reunido informes sobre la administracion (del estado de Dinamaica ademås sobre la administracion las insti- tuciones, las uniones etc. de la ciudad do Copenhague y las muni- cipalidades vecinas. Al fin del segundo torno se halla un Directorio dejExportacion completa en 5 idiomas: El Directorio de Exportacion de Dinamarca, el que incluye a todas las casas de exportacion Dinamarquesas.

El primer tomo de la Gula „Krak** es en primer lugar una guia de direcciones en Copenhague con re­ gistro de calles y casas, y registro de nombres de comercios y de par- ticulares, ademås mapa de la ciu­ dad etc. Despues contiene un re­ gistro de municipalidades, (Provins- Register) incluyendo (en A: For­ retninger) los comercios de 169 municipalidades. Ademås se halla una lista de cerca de 18.000 par- ticulares afuera de Copenhague (B: Privat-Adresser), un registro de propiedades rurales (C : Større Gaarde) con muehos informes a su respecto.

Emnelisten er en alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af den Overskrift og det Sidetal, hvorunder Oplysningen skal søges. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse** (der findes i Afdeling V) er der saaledes henvist fra Emne-Ordene: „Augustenborg Sanatorium**, „Faksinge Sanatorium1*, „Fakse Ladeplads Sanatorium*1, „Folkesanatorier**, „Haslev Sanatorium**, „Hjerting Sana­ torium , „Hospitaler og Sanatorier**, „Julemærkesanatoriet**, „Kalø Vig Sanatorium**, „Kampmann-Boysenske Sana­ torium , „Kystsanatorier**, „Nakkebølle Sanatorium**, „Nationalforeningen**, „Nyborg Sanatorium**, „Nysted Sana- torium , „Ry Sanatorium**, „Silkeborg Sanatorium**, „Skørping Sanatorium**, „Sønderjydske Fonds Sanatorium ved Augustenborg og „Tuberkulosens**, samt fra Oversigterne Foreninger B 19: Syge og O 26: Sundhedsvæsen, Sygepleje. I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt nedenanførte OVERSIGTER , hvorunder sammenhørende Emner er grupperede, dog er Oversigten Hoflets Institutioner Domstole Finansministeriet Indenrigsministeriet Emnelisten.

over Foreninger anbragt i Slutningen af Polikliniker Politi Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. • Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselskaber, Revisorer o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere o. 1. 22. Skuespillere, Teaterdirektører etc. Underretter Vuggestuer Foreninger '' 10. Ingeniører, Teknikere m. m. 11. Journalister, Blad foretagender 12. Kunstnere, Arkitekter

4. Bespisning 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Døvstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselsselskaber 11. Gamle 12. Hjemløse 13. Juleforeninger 14. Konfirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laaneforeninger

Justitsm inisteriet Kirkeministeriet Krigsministeriet Landbrugsministeriet Marineministeriet

Ministeriet for Handel og Industri Ministeriet for offentlige Arbejder Ministeriet for Søfart og Fiskeri

Socialministeriet Statsministeriet Udenrigsministeriet Undervisningsministeriet

17. Pensionskasser og-foreninger 18. Studie- og Undervisningshjælp 19. Syge 20. Tyender 21. Understøttelsesforeninger, Andre, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger, Missionsvirksomhed 13. Klubber o. 1. 14. Kreditor-Foreninger 15. Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­ brugsforeninger 18. Landsmandsforeninger 19. Musik, Sang, Skuespilkunst og Artistoptræden 20. Oplysningsarbejde blandt Voksne 21. Patriotiske Foreninger 22. Politik, Sociale Sporgsmaal o. 1. 23. Radio 24. Samvirke med andre Lande 25. Soldaterforeninger 26. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 27. Sædelighed 28. Turistforeninger 29. Videnskab, Sprog og Litteratur 0. Forskellige 1. Afholdssagen

Kommunale Myndigheder og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden

1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

Alderdomshjem Arbejdsanvisnings- og Engageringskon­ torer Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Forsorgsanstalter Frivillige Korps Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Observatorier

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

,

, B. Velgørenhed, Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse ' 3. Begravelse og Ligbrænding

Op<1 rageIseshjem Optagelseshjem Parker og Anlæg

\ FAG- OG VAREFORTEG^NELSE en alfabetisk Fortegnelse over samtlige Fag-Registrets Overskrifter findes paa blaa Blade foran Afdeling VII.

T ILFØ JELSER OG RETTELSER der er kommet til ..Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt, findes efter denne Emneliste.

1

1

Emneliste.

A Side Aabenraa, Firma-Register........................ 2347 —, Forretninger m. m.................................. <489 Aabne Dør................................................... 2001 Aakirkeby, Firma-Register....................... 2347 —, Forretninger m. m............................ <491 Aalborg, Firma-Register............................ 2347 —, Kort, Forretninger m. m.........................1492 Aalegaards-Overnævnet..........................’ 2001 Aalestrup, Firma-Register...................... * 2351 —, Forretninger m. m........................... . 1510 Aandssvageanstalterne............................ ’ 2001 Aandssvageanst. samv. Funktionærforen.. 2002 Aandssvagesagens Venner.......................’ 2002 Aarestrups Stift, (se endv. Legater). ' .' 2002 Aarhus, Firma-Register . . . . . . . . . . 2351 —, Kort, Forretninger m. m.. ’ 1510 Aars, Firma-Register....................2358 —, Forretninger m. m................ ’ ’ ' * ’ ’ 1541 Aarsliste-Udvalg (se Nævnjngekredsé)' .' .' 2131 Aarup,Firma-Register.................................. 2358 —, Forretninger m. m.............. ’ ‘ ‘ J \ J542 Abel Cathrines Stiftelse . 2002 Absalon, se Brevdueklubben A.................. 2022 Absalons Brønd, se Christiansborg . . . . 2028 Absalonskirken............................................ 2002 Adelige Jomfrukloster, Gisselfeld........... 1597 -------Odense......................................... 1691 -------Roskilde......................................1734 ------Valle, se V a lle .......................... 2184 -------Vemmetofte, se Vemmetofte . . . . 2185 Adels Aarbog, se Foren, til Udg.a f. . . . 2048 Adels Forbund, Dansk......................... 2002 Adgangsbevis f. udenl. Handelsrejsende. 2002 Adgangstideri Samlinger etc., se Samlinger. 2149 . Adjutantstab, Hs.Maj. K., se Hofstaterne 2069 Adlon-Klub.................................................... 20Q2 Admiral Winterfeldts S., seTrøstensBolig. 2178 Admiralitetskontor, se Marinemin.............. 2117 Adoption..................................................... 2002 Adoptionsbureau, se Mødrehjælpen..............2126 Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark, se Kraks Vejviser....................... 2086. Adresseforandringer, Anmeldelse til Vej­ viseren......................................................1965 Adressekontoret, se Kraks Vejviser. . . . 2086 Adresser — Forretningers i hele Landet, fagvis ord­ nede, se Fag-Registret, Afd. VII. . . 2497ff — Forretningers og private Personers, Ho­ vedstaden og Omegn, ordnede efter Gader ................................................. 8511 — Forretningers og private Personers, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabe­ tisk efter Navn og Stilling .............. 769ff — Forretningers i Provinsen, se........... 1489ff — Privat-Personers i Provinsen, se . . . 1820ff — Større Gaardes, s e ............................192jJff Adventisternes Kirke, se Ebenezer. . . 2033 — Konferens, se Syvende Dags Adv.. . . 2171 Aeronautiske S°lskab, se Kongelige D A. 2085 Afhpldsfolkenes Lytterforening, se Lyttbrf. 2115 Afholds-Forbund, -Foreninger, -Organi­ sationer, -Samfund m. m...................... 2002 se endv. Foreninger C, 1 — Bibliotek, Danmarks, se Bibliotek. . . 2018 Afholds-Ordener, Deforenede,se ForenedeA 2044 Afstande, Provinsbyernes fra Khbvn. (i Timers Jernbanekørsel), seAfd. IV Real- Register for de paagældende Byer. . . 1489H Afstandsberegning paa Veje, udgaaende fra Kbhvn., se Kilometersten.............. 2080 Afstøbningssamling, Den kgl..................... 2002 Aftenskoleforening, Dansk......................... 2002 Afviklingskassen for salgbare Apotekspri­ vilegier. ................................................... 2002 Akademi, Det kgl. (Kunstakademiet) . . . '2002 Akademi, Sorø, se u. Sorø.......................1771 Akademikere, Kvindelige, se Kvindl. . . . 2092 Akademisk Arkitektforening, se Arkitekt­ forening ...................................................2011 — Bokse Club, se Bokse Club................ 2020 — Boldklub, se Boldklub.......................... 2020 — Fægteklub ............................................. 2003 — Idrætsforening, se Idrætsforening . . . 2074 — Orkester................................................ 2003

Side . .

. Bide Amatør-Bokse-Union, se Bokse................. 2020 Amatør Klub, Kbhvns fotografiske . . . . 2004 Amatør-Sejlklub, se Sejlklub, Kbhvns . . . 2148 Ambulance............................................... .. 2004 American Club............................................. 2004 American Scandinavian Foundation, The, se Danmarks amerikanske Selskab . . . 2029 Amerikanske Gesandtskab og Generalkon­ sulat, se Gesandtskaber og Konsulater. 2060 Amerikansk Klub i Kbhvn., se Dansk- Amerikansk K.......................................... 2030 Amerikanske Selskab, Danmarks, se Dan­ marks ................................................... 2029 Amies de la jeune fille, L e s.................... 2004 Amtmand over Færøerne...............................1954 — over Kbhvns A m t................................ 2004 Amtmænd i de øvrige Amter, se Real-Re- gister for de paag. Byer i Afd. IV. . 1489ff Amts, Kbhvns, Institutioner, se i Emne­ listen Kommunale Myndigheder etc. Amts- og Retsbetjentfuldmægtige i Dan­ mark, se Foreningen a f ....................... 2044 Amtslæge i Kbhvns A m t.......................... 2004 Amtslæge paa Færøerne............................ 3586 Amtslæger i de øvrige Amter, seReal-Regi- ster for de paag. Byer i Afd. IV . . . 148911 Amtsraadet f. gi. Kbhvns Amt................. 2004 Amtsrådsforeningen f. Danmark............ 2004 Amtssygehuse, Kbhvns............................. 2004 Amtssygehuse i Provinsbyerne, se Real- Registerfordepaag.ByeriAfd.lv. . : 148911 Amtstue, Kbhvns . ............................... 2005 Amtsvandinspektoratet f. gi. Kbhvns Amt 2005 Amtsvandinspektørforeningen.................... 2005 Amtsvejinspektoratet for Kbhvns Amt . . 2005 Amtsvejinspektører i Provinsen, se Real- Registerfordepaag.ByeriAfd.lv. . . 1489ff Amtsvejinspektorforeningen....................... 2005 Analytisk-kemiske Lab., VStein’s, seStein’s 2166 Anboringsmestre, se Vandforsyningen . . 2184 Anckerske Legat, se Legater.................... 2098 Andels-Anstalten Tryg................................ 2005 Andelsbanken............................................. 2005 Andels-Béligforeninger, se Bygge- og Bo­ ligforeninger........................................... 2023 Andelsforpund, Nordisk,se Nordisk. . . . 2129 Andelsforeningornes Sanatorieforening, se Sanatorieforening....................................2150 Andels Gødningsforretning, se Dansk An- delsgodningforretning............................. 2030 Andels-Kautionsforsikrings-Selsk.............. 2005 AndelsLivsforsselsk. „Koidinghus“, Dansk se Livsforsikringss.................................. 2114 Andelsmejeriforeninger, se Mejeridrift. . . 2118 Andels-Pensionsforeningen.......................... 2005 Andelsskolen, se Brugsforeninger.............. 2022 Andelsslagterier, De samvirkende........... 2005 Andelsudvalget........................................... 2005 Andersens Friboliger. ................................ 2005 Andersens, Laurits, Fond.......................... 2005 Andreas Kirke, se St. Andreas K...............2150 —(i Ordrup), se u. Katolske Kirker. . . . 2080 Andreasordenen, se St. Andreasordenen. . 2150 Anker Heegaardske Foredrag.................... 2005 Anklagemyndigheden.................................. 2005 Anlæg, se i Emnelisten: Parker og Anlæg Anlægsgartner- og Havearkitektf. Dansk . 2005 Anna K irk e................................................. 2005 —se ogsaa u. Katolske Kirker................. 2080 Annoncebureauer, se Foren, af Danske A. 2045 Annoncenævnet............................................. 2005 Ansgarius-Foreningen........... ...................... 2005 Ansgarkirken..............: .............................. 2005 Ansgars Kirke, se Katolske Kirker . . . . 2080 Antiksamlingen, se Nationalmuseet . . . . 2128 Antikvarboghandlerforeningen.............. 2005 Antimilitaristiske Præster, se Foreningen af antimilitaristiske P ræ ster......... 2044 Antropologiske Komité.......................... 2006 Antroposofi, Studieskolen for.............. 2006 Antroposofisk Selskab, Dansk.............. 2006 Apolloteatret, se Teatre........................ 2174 Apostelkirken........................................ 2006 Apostolisk Vikariat, se Katolske...... 2080 Apotekerforeninger . . . .-.................... 2006 — se ogsaa Kreditforen., Apotekernes. . . 2087.

— Roklub, se Roklub, Danske Studenters 2143 — Skytteforening, se Skytteforeninger. . . 2158 — Skyttekorps, se Skyttekorps................. 2158 Akkordretten............................................. 2003 Akkvisitører, Foreningen af Forsikrings-, se Foreningen af Fors............................. 2045 Aktieselskaber, Indregistrerede, se Afd.VI, Firma- og Aktieselskabs-Register . . 2225ff Aktieselskabs-Registeret ......................... 2003 Aktionærforening, D ansk.......................... 2003 Aktionærforeningen af 1929.’*.................... 2003 Aktuarforening, Den d an sk e.................... 2003 Akureyri, Forretninger m. m..................... 3621 Akvarieforening, Kbhvns.......................... 2003 Akvarie-Selskab, Dansk...................... . , 2003 Akvarievenner, Stuekulturs, se Akvarie­ forening, Kbhvns.................................. 2003 Albaniens Generalkonsulat, se Gesandts­ skaber og Konsulater......................... 2060 Albans Kirke, se St. Albans K...................2150 Albertina...................................................... 2003 Alderdomsbolig, Søværnets, se Foreningen Søværnets Alderdomsbolig.................... 2047 Alderdomsforsørgelseskassen, se Bikuben. 2018 Alderdoms-Friboliger, Foren, f o r ........... 2003 Alderdomshjem (se endvidere Oversigten Stiftelser og Legater) Alderdomshjem, Frdbg............................ 2003 Alderdomshjemmet i Ordrup................. 2003 Alderdomshjemmet Solbjem.................. 2003 Bombebøssen............................................ 2020 Centralmissionen..................................... 2027 Diakonissestiftelsen............................... 2031 Døvstumme, Alderdomshjemmet for . . 2033 Ensomme Gamles Værn......................... 2035 Foreningen Gartnernes Alderdomshjem. 2047 Frdbg. Borgerforening............................ 2050 Frænkels Alderdomshjem...................... 2053 Gamles By (Kbhvns A .)....................... 2058 Gustafsforsamlingens Alderdomshem . . 2064 Postbudes Alderdomshjem......................2137 Alderdomskassen for Sygeplejersker . . . 2003 Alderdomsunderstøttelse af Sygeplejersker, se Foreningen til..................................... 2047 Aldersrente, se Folkeforsikring................. 2043 Aldersro Sogn, se Taksigelseskirken. . . . 2173 Alderstrøst................................................... 2003 Alexander Newski K irk e .......................... 2003 Alimentationsbidrag, se Offentlig Forsorg 2131 Alkoholforskning, Selskab til videnskabe­ lig, se Selskab til vidensk........................2152 Alkoholfrie Restauranter, Kvindernes . . 2003 Alkoholisthjem, se i Emnelisten Oversig­ ten Redningshjem. Allehelgens Kirke........................................ 2003 Alliance Fran^aise . . . ............................ 2003 Allieredes danske Vaabenfæller, De . . . . 2003 Allinge, Firma-Register............................... 2358 —, Forretninger m. m..................................1543 All Peoples Association............................ 2003 Almindelig dansk Gartnerforening, se Gart­ nerforening............................................. 2059 — dansk Hjælpe-Foren............................... 2004 Almindelige danske Lægeforen., se Lægef. 2115 — danske Massageforen., se Massagef. . . 2118 — Hesteavls Fremme, Foren, til, se Ama­ ger Travselskab..................................... 2004 Hospital, se Københavns alm. Hosp.. . 2093 Velgørenhedsselsk., se Velgørenh.. . . 2185 Almindeligt Dansk Vare- og Industri­ lotteri, se L o tterier.................................2114 Almindeligt Ingeniørforbund, se Ingeniør­ forbund, Almindeligt............................ 2076 Altinget, Island........................ 3619 Amagerbanen, se Privatbaner...................... 2139 Amagerbanken............................ .-.............. 2004 Antage/ Birk, se Søndre B irk......................2172 — Sognefogeder i, se Sognefogeder . . . 2159 Amagermuseet............................................. 2004 Amagermuseets V enner............................ 2004 Amagers historiske Samling, se Amager­ museet ................................................... 2004 Amager Travselskab................ 2004 Amalienborg................................................ 2004 Amalienborg, Beboere.................................. 114

EM N E L IS T E

Apotekerraadet, se Sundhedsstyrelsen. . . . 2168 Apoteksprivilegier, salgbare, se Afviklings- kassen for................................................ 2002 Appeludvalg, se Toldraadet.........................2177 Arabisk Mission, se Mission i Arabien. . . 2121 Arbejde a d le r............................................. 2006 Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for . . . 2006 Arbejderbevægelsens A rkiv....................... 2006 •Arbejderboliger, Foreninger f o r .............. 2006 se ogsaa Alderdoms-Friboliger . . . . 2003 og Foreningen af 1865.......................... 2014 Arbejderforbund.Kvindeligt.se KvindeligtÅ.2092 Arbejderforeninger, se Foreninger A, 1 i Emnelisten Arbejderforeningen af 1867, se Hermes u. Sygekassevæsen..................................... 2170 Arbejderforsikrings-Raadet, seDirektoratet loi* Ulykkesforsikringen.......................... 2032 Arbej'derhjem, Frdbg., se Frdbg. Arb. . . 2049 Arbejderhjemmet Fredenshus, se Fredensh.2049 Arbejderhøjskoler, se Arbejdernes Oplys- mngsudvalg.............................................. 2006 Arbejder-Idræts-Forbund............................ 2006 Arbejderkoncerter, se Studentersamf.. . . . 2167 Arbejder Loge, Dansk, se D. A.L............ 2029 — Fællesorganisation........................... 2006 Idræts-Forbund, so Arbejder-Idræts-F. 2006 — Idrætsklub, se Idrætsklub.................... 2075 kooperative Byggeforening, se Bygge-og Boligforeninger..................................... 2023 se tillige '1ilf. eftor denne Emneliste Landsbank, Spare- og Laanebank . . . 2006 — Læseselskab.......................................... 2006 — Oplysningsforbund............................... 2006 Radioforbund, se Radioforbund, Arb. . 2141 Radioklub, se Radioklub, Arb.............-2141 — Samariterforening................................... 2006 Skakforbund, se Skakforbund, Dansk A rbejder..................................................2153 Tennis Klub........................................... 2006 Arbejdersangkor, De samvirkende........... 2006 Arbojdets vidensk. Org., se Komite f.A.v. 0. 2082 Arbejdsanstalt, Frdbg, se Offentlig For­ sorg ........................................................2132 Aibejdsanstalten Sundholm . . . '. . . Q006 Arbejdsanvisnings- og Engageringskonto- Aibejde a d le r ........................................ 2006 Arbejdsanvisningf.Kbhvn.&Frdbg. . . . 2006 Arbejdsanvisningskont. for Døvstumme . 2007 Arbejdsdirektoratet. ............................ 2007 Arbejdsløshedskasser............................ 2010 Boghandler-Medhjælperforening,Den dan Centralmissionen , 2027 Engageringskont. f. Handel og Industri . 2035 Forhyringsagenter .....................................^048 Formandsforening, Dansk'. 2049 Fængselshjælpen.......................... ’ ’ 2055 Fængselsselskabernes Kontor 205c Fæstemænd................................... ’ ’ * 2353 Gjentofte Kommune................................ 2062 Handelsforeningen af 5. Juni 1864* . ’ ' 2065 Handels- ogKontoristforen., Kvindernes. 2066 Handels- og Kontormedhjælperforen. . 2066 Hjemløse Mænd i Kbhvn....................... 2069 Hjemløses Arbejdsanvisningskontor . . . 2069 ingeniørforenings Arbejdsforsikrings-, Engagerings- og Oplysningsbureau . 2076 Journalistforeningen, Provins-. . . 2078 Juristforbundet................................. ; 2078 Landsforeningen af Vanføre etc............ 2096 nærerforening, Danmarks.................... 2116 Musiker-Børs............................... . 2125 ^Mker-Forbund, D ansk..................’ . 2125 Etudenterforeningen..................................2166 Vinkvne°faad’-B ansk...............................2170 ukyperforeningen..................................2186 A rbejdsdirektoratet.,............................ 2007 8ROfirSjkr*D?sl)ureau, Ingeniorforcnin- gens, se Ingeniørforenings Arb.............. 2076 S n T VVfOrening’ Dansk, med derunder rende Sammenslutn. og Foreninger. . 2007 (Foreninger og Lang, som ikke hen­ hører herunder, er anført alfabetisk i Keal-Registret efter deres Navn) A r t S VflSke Grossisters, se Københ. . . 2093 ArhoJ;ø8k1Venies Ulykkesforsikring........... 2009 Arte HS^ em, 86 Centralmissionen............ 2027 iS ^ s h je m , K bhvn s.................... 2009 ^rbejdshjemfor døvstumme Piger, s d ) ^ stumme Piger........................................ 2033

. ,

Side

. ...................................2011 Armeniervenner, De d an sk e...................... 2011 Arnamagnæanske Haandskriftsamling. . . 2011 Arnessysla, Forretninger m. m.................. 3627 Arresthuset paa Nytorv, se Fængsler . . . 2055 Arresødal, se Classenske Fideikomm.......... 2028 Arsenal, se Vaabenarsenal............................ 2182 A rtilleriet..................................................' 2o n — se ogsaa under Aarhus............................1510 — Holbæk......................... 1617 . i.„ . — Ringsted.......................1732 Artilleriets Kaserner, se Kaserner. . . . 2079 Artilleri officersforeningen............................2012 Artistforbund, Dansk....................................2012 Asnæs, FirmaiRcgister............................... 2358 —, Forretninger m. m.................................... Assens, Firma-Register............................... 2358 Forretninger m. in...................................4544 Assistenshuset .............................................2012 Indleveringskontorer, se u. Laanefor- retninger i Fagregistret, Afd. VII. . . 3046 Assistens Kirkegaard, se Kirkegaarde . . . 2080 — — Takster m. m., se Begravelsesv.. . . 2016 Assistentforen., Kommunal, se Komm. . . 2082 Association franco-danoiso..........................2012 Assumptionssøstrenes Kapel, se Katolske 2080 Assurance-Comp. Baltica, seBaltica. . . . 2014 Assuranceforeningen Skuld....................... 2012 Assuranceselskaber Henvisning til deforskellige Arter Assu­ ranceselskaber, se Fag- og Vareforteg nelsen (blaa Blade). Assurandørernes Hus.................................... 20U Assurandørernes Pressebureau................... 2012 Assurandeurer, Private, se Private . . . . 2139 Assurandør-Societetet.................................. 2012 Astronomisk Observatorium.........................2012 Astronomisk S elsk ab ....................... ' ’ ’ 2012 Asylbestyrerind. Hjælpeforen., se Hjælpef.. 2069 Asyler for Børn. (se ogsaa Daghjem) Asylet af 28. Maj, se Asylselskab, Det kbhvnske.................................... Blinde, Forsørgelsesanstalt fo r...............2019 Blindeinstitut, Det kgl., paa Røsnæs . . 2019 Børneasyl, Valby...................................... 2025 Daghjem for Smaabørn........................... 2029 Dronning Caroline Amalies A., se Asyi 2012 DronningLouisesA., se Asylselskab. / . . 2012 Fortsættelsesasylet af 1890........... [ . . 2049 Frederik d. 6. A., se Asylselskab |Det kbhvnske.....................................i 2012 Frederiksberg A., se Asylselskab J*. . 2012 Friskolebørnsasyler.......................Y, 2053 General Classens A., se Asyl . . . .’. . 2012 Kbhvnske Asylselskab, se Asylselsk.\ . 2012 KongChr. d. 9. og DronningLouises Asyl, se Asyl......... ................................, 2012 Knstianshavns A., se Asylselskab, det kbhvnske.......................................... Y2012 Kronprinsesse Louises A., se Asyl .. A2O12 Kvindehjemmet.........................................2092 Menighedsplejernes A............................... 2,119 Nørrebros Asyl, se Asylselskab, D et’ U- kbhvnske................................................. 2012 Opdragelsen, se Asylselskabet 0 ............. 2012 Prinsesse Maries A., se A s y l.................2012 Prinsesse Thyras A., se Daghjem. .. . 2029 Sundbyernes A., se A s y l .......................2012 Teba, se Diakonissestiftelsen............... 2031 . Arbejdshus, Statens........... .........................2010 Arbejdsledere i Danmark, se Foren, af . . . 2044 Arbejdslederforening, Danskinspektør- og, se Inspektør- og Arbejdslederf.............. 2076 Arbejdsløshedsfonden............................... 2010 Arbejdsløshedsforsikringen, se Arbejdsdi­ rektoratet ................................................ 2007 Arbejdsløshedskasser, Anerkendte........... 2010 Arbejdsløshedsraadet................................... 2010 Arbejdsmands Forbund, Dansk, se Fagfor­ bund ...................................................... 2036 se •till.Tilføjelser efter denne Emneliste Arbejdsnævnet, se Arbejdsdirektoratet . . 2007 Arbejde- og Fabriktilsynet.........................2011 Arbejdsraadet............................................... 2011 Arbejdsstuer for Børn............................ ’ 2011 — se ogsaa St. Lukas S tiftelse.................2151 Arbejdsudvalg, Socialministeriets................ 2011 Arden, Firma-Register............................... 2358 —, Forretninger m. m.................................. 1543 Areal, Kbhvns, se Indbyggerantal............ 2075 —, de europæiske Staters, se Bagsiden af Titelbladet til Afd IX............................. 3682 Argentinske Gesandtskab og Generålkon-

2012 — Haandværkerforening....................... ' 2013 Bakkehus, GI., se Aandssvageanst............. 2001 Bakkehuset, Dansk Litteraturforen.......... 2013 Bakkehuset, Stiftelsen............................ ’ 2013 Balders Hospital, se Hospitaler................. 2070 Ballerup, Firma-Register............................ 2359 —, Forretninger m. m...........................’ ’ 4543 Ballettens Personale, seTeater, Det kgl.. . . 2174 Ballettens private Pensionsfond . . . . ’ ’ 2014 Ballonparken, se Flyvetropper.............. 2042 Baltic and International Maritime Confe- repeo............................................................ Baltica, Assuranc'e-Compagnict : . . . . . . 2014 Bandy Union, D ansk.....................................2014 Banegaarde, Kbhvns, se Statsbaner ’ ' .’ 2164 se ogsaa P rivatbaner............................2139 Banegaardsværnet, se Danske Kvinders Velfærd................................................... 2031 Baneryttemes Klub.......................................2014 Banerytternes Understøttelsesforening. . . 2014 Bangs Virksomhed...................................... 2014 Banker, se ogsaa Fag-Registret, Afd. VII.2588 Amagerbanken........................................ 2004 Andelsbanken.......................................... 2005 Arbejdernes Landsbank. , . 2006 Banken f. Lyngby og Om egn................ 2014 Banker paa Færøerne............................ 3593 Banker paa Island............3619 Fiskeribank, Kgr. Danmarks................. 2042 Folkebanken for Kbhvn. og Frdbg.. . . 2043 Fyens Disconto Kasse.............................. 2053 Haandværkerbanken................. .. . . . . 2064 Handelsbank, Frdbg......................' ' '. ' 2065 Handelsbank, Kbhvns............................. 2065 Hellerup & Omegns B a n k .................... 2068 Hypotekbank, Kgr. Danmarks.............. 2073 Asyler [fortsat] , Utterslev Daghjem....................................2183 Vesterbros A., se Asylselskab.................2012 Asylskoles Minde, se Dronning Caroline Amalies Asylskoles Minde ..................... 2032 Athletik, Athletklubber m. m......................2012 (se ogsaa Kristelige F. U. M.). . . . ' . 2088 Attende April, se Ungdomsforeningen 18. 4 AP ril.......................................................... 2182 Atteude November, se Kunstnerforeningen af2089 Auditør, Statsbanernes, se Statsb............... 2164 Auditørkorpset. . .......................................... 2013 Augustenborg, Firma-Register.................... 2358 —, Forretninger m. m................................. ... — Sanatorium, se Nationalforen. til Tu­ berkulosens Bekæmpelse...................... 2128 Auktionsdirektør, (nu Fogedkontor H) se' Byret, Kbhvns........................................ 2024 Aurehoj Gymnasium, se Statsskoler . . . 2165 Aurora, hemmeligt Sam fund....................2013 Austria, se Foreningen A u s tria .............. 2046 Autogummi-Forhandler-Foren.......................2013 Auto-Industriforening, se Cykle- og Auto-I. 2029 Automobildrosker..........................................2013 Automobilforsikring, se Forenede Danske..' 2044 — se tillige Dansk Forening for interna­ tional Motorkøretøjsforsikring............ 2030 Automobilforsikrings-Forbund, Dansk. . . 2013 Automobil Klub, Kgl. dansk.................... '2013 Automobil-Korps, se Frivilligt ............... 2053 Automobilkørsel, Foren, af Lærere i, se Foreningen af Lærere i ....................... 2046 Automobil- & Cyclebranchens Akkord- og Konkurs-Afdeling...................................2013 Automobil- og Cykle-Gross. Foreningen. . 2013 Automobillygternes Tændingstid, se Cyklo- og Automobillygternes................ 2029 Avispostkontoret, se Post- og Telegraf­ væsenet....................................................... 2137 Avissamling, Statens, i Aarhus...................1514 Avlstyre i Fyens Stift, Forsikringsforenin- gen for ...................................................... Baadebyggere, Foreningen af, se Arbejds­ giverforening ................. ......................... 2007 Bach-Foreningen........................................ 2013 Baconkontrollen............................... \ 2013 Badeanstalter,Kommunale..........................2013 — se tillige Fag-Registret,.Afd. VII . . . 2566 — samt Svømmehal....................................2168 Badminton Forbund, Dansk.........................2013 Badminton Klub, Frdbg,...................... " 2013 Badminton Klub, Gjentofte........................ 2013 Badminton Klub, Kbhvns............................ 2013 Bageritilsyn, seArbejds- og Fabrikstilsynet. 2011 Bagerlaug, se Arbejdsgiverforening . . . . 2007 Bagermesterforening, Sjæll. og Loll.-Fal- ' sters Stifters, se Sjællands......................2153 Bagerstandens Fællesorg. se Fællesorg.. . 2054 Bagersvendestiftelsen.-.......................... 2013 Bagsværd, Beboere....................’ * ’ * ’ ’ 699 — Grundejerforening.......................... 2013

Arbejdernes Andels-Boligforen., se Bygge- og Boligforening..................................... 2023 Brændselsvirksomheder, Fællesraadet f. so Fællesraadet for Arb........................ 2054 r nesr t ........................ Arkiver, se i Emnel. Oversigten Biblioteker — Byggeforening........................................ 2006 Arktiske Station................. . sulat, se Gesandtskaber.......................... 2060 Arkitektforening, Akademisk.......................2011 Arkitekt-Forening, Dansk............................ 2011 Arkivarforeningen....................................... 2011

Made with FlippingBook Annual report