Kraks Vejviser 1933 personregister

Tillæg til Afdeling I I I

III — 1455

Liste over Døde

Faurhøj II J Forstander v. Kblivns Arbejdsh.jem (7. Juli) Ficli Andr. Im. Tastor emer. (20. Juni) Ficlc Otto L B fh. Skolebestyrer (25. Jan.) Filtenborg Niels Gross. R. (2. A ur .) Flensborg Villi. fli. Herredsfoged KancelLiraad II. DM. (21. Sepl.) Fondt A O Direktør Korintli (28. Febr.) Fortincier H uro Ingeniør (5. Dec. 1931) F-oss Victor Kodaktor R. (20. Okt,) Frideriebsen P O N Apoteker Kjellc- rnp (30. Marts) Fric

Haugstrup S Bibliotekar Kallund- borg (23. Nov. 1931) IluxUiauscn C F l.egalionsraad Kon- . torclief i I'

Jensen J P Overlærer Odense (24. AIarts) Jensen Audi’. Overretssagf. Ih. Bank­ direktør Esbjerg (14. Juni) Jensen Olga Skuespillerindo (5. Sept.) Jepsen Lauritz Konsul Skibsmægler Korsør (14. Aug.) Jespersen Villi. I, Ingeniør (21. Icbr.) Jespersen Olfcrt Komponist (7. Jan.) Jcsi>crscn C li fh. Prokurator Glo- sirup (7. Nov.) Jespersen Emil Stabsiniendant K. DA1. (13. Alaj) Johnimcsscn Jobs. Godsejer Atar- Hvinsholm, Skanne (12. Aug.) Joliannscn Claus fb. Kreditforenings- direktør Vaarst (20. Dec. 1931) Joliansen 11 Sagfører Ornpgaard pr. Faxe (12. Okt.) Johansen Joh. Amtsraad-smcdl. R. • IlalkjaT (26. April) Joliansen Jens Forretningsf. AIB. (1. Alaj) Johansen Carl fh. Overlærur R. Skagen (4. Nov.) Johansen Peter Rentier Slagelse (3. Alaj) Jubl IL G Knpt. R. (9. Aipril) Julebæk Holger Adjunkt (28. Sept.) Jungersen T G Direktør It. (1. April) Justesen Jørgen Vicckonsul Gross. Aalborg (29. Alarts) Jørgensen A’ilhelmino Enkefrue Søn- dersted (26. Dec. 1931) Jørgensen Chr. Jul. Kapt. R, DAI. (1. Okt.) Jørgensen Lauritz Overretssagf. (5. Alaj) Jørgensen J A fli. Skibsfører R. (19. Dec. 1931) Kaae Axel Overretssagf. (13. Febr.) Kalckar J F Alanufakturlidl. (29 April) Ketclscn Hans Dyrlæge R. (21. Jan.) Kiclcr Laura, Forfatterinde Aals- gaarde (23. April) Kinch V .1 Apoteker Aartius (4. Nov.) Kja'deb.vc T .1 SIali om-foret, Skan­ derborg (14. April) Kjær Hans Mtisoiimsinsp. R. (29. ■ Sept.) Kjær FiniI Postkontrolør Kapt, R, (19. Jan.) Kjær Jens Proprietær Amtsnuids- me

Larsen 11 Abiklstnip Lægo (9. Dec 1931) Larsen Ejner V Major Revisor (9. Maj) Larsen 'Waldemar Alusikdireklør (13. Dec. 1931) Larsen II P Provst Sognepræst (22. Alaj) Larsen Olo Pr.æst Kapellan- v. Ilel- ligaands Kirke (17. April) Larsen Jnsua E VinbdJ. (13. Aug.) Lassen Tb. Gross. (29. Febr.) Lassen Alf Redaktør (14. Dec. 1931) Lassen P Rentier Rødding (24. Febr.) Lassen Wald. fh. Skomagerm. R. (14. Febr.) Laub AV F Oberst K. DAT. (11. Dec. 1931) Lauridsen P J Tcglværkscjer Birke­ rød (11. Febr.) Lauritzcn Paul Lægo Horsens (9. Okt.) Lebrccht F fb. Bogholder DAT, R, (30. Maj) Lehmnnn Aago Kommunelægo R, Aalborg (9. Febr.) Lehmnnn Julius fh. Sceneinstruktør R, DAT. (2. I)oc. 1931) LelixvnId Carl E Kreditforeningsre- præsentnnt (23. Febr.) Lowald V G J Oberst Slolsfon-alter K. DAT. Hillerød (11. Sept,) Lembcko Tmimanucl Kmh. Genoral- løjtnant SK. DAI. Aabyhøj (10. Febr.) Lemming Axel E Overretssagf. R, (30. Dec, 1931) Lendorf Oscar Pianofn.br. (13. Sept.) Letting C Pastor orner. (10. Juli) Levin Hugo Lægo (12. Febr.) Lovinscn Aug. Overretssagf. (25. Jan.) Lind Viilh. Skorstonsfcjerm. (17. April) Lindcburg n P Figurmalcr (15. Maj) Lindeganrd Otto fh. Skovrider T.øjtn. (18. Juni) Linncmann G J fh. Slotspræst K. DAI. (17. Juni) Imrango Georges fh. Gross. R. (22. Juni) Lorck Oda. Eta.tsrnndindo (20. Jan.) Lorentzen AVilliam Overretssagf. 23. April) Lorentzen Carl Prof. Dr. med. R. FAT, (5. April) Lmv Sinius Postmester (27. Nov. 1931) Ludvigscn Jørgen Sparekassedirek­ tør Hillerød (25. Jan.) Lund Afogens Treschow Adjunkt Cqnd. mag. (9, Dec. 1931) Lund J C Obcrstløjtn. R, (16. Jan.) Lunøo S Sparekassedirektør Grcnna (24. Dec. 1931) Lyngsio- Ar O Forretningsfører Landstingsmand (31. Dec. 1931) Liitken Pauline Frøken Stiftsdame (14. April) _ Lønliolt V fil. Afarineoveringeniør R, DAT. (23. Maj) Loiv Carl L.ægo Hinnerup (27. Madsen N C fh. Branddirektør R. (28. Febr.) Madsen K K Araskån,fabrikant As­ næs (24. Aug.) Aladsen Thorvald II S Sognepræst Tranderup (8. ALarts) AlaJta-Miiller Johs. Pastor emer. (13. April) Alarcnssen Niels fh. Tolddn6p. R. DAT. (29. Maj) Afarfens X V Ritmester Kmjkr. R. (14. Juli) Afartin John Bogforlægger (6. Afaj) ALathiesen J P Kammcrraad (12. Okt.) ALafthicseri HIFC Pastor emer. R. (8. April) Alcilstriiip Vilh. Gross. (28. Juli) Aloisner Emil fh. Bankdirektør Vor­ dingborg (12. Jan.) Afclbye K L Pastor emer. (30. Juni) Meyer Ernst Gross. (28. Nov. 1931) .Meyer Ernst Varemæglcr R. (22. Sept.) Michaelis Sophus Forfatter Cand. mag. R, DM. (28. Jan.) Alicbelsen C V A fh. Adjunkt (10. April) Mikkelsen Thor\r. Direktør Kagerup d . Dec. 1931) Mikkelscii Søren fh. Postmester R. Eroeskjøbing (4. Nov.) Mogensen Alaria fh. Museumsånsp. (30. Okt.) Alolde F L fh. Skattedirektør K. DM. (18. Dec. 1931)

Made with