Kraks Vejviser 1932 gaderegister

Afdeling I I . A . Gade-Register for Kjøbenhavn.

Postdistrikt: Forkortelserne af disse i anden Kolonne er forklaret i „Forkortelser og Tegn“ (se fjerde Side, først i dette Bind): Hvor der ikke er Plads til Postdistriktet i Kolonnen, er det anført umiddelbart efter Gadenavnet i første Kolonne, f. Eks. Yalby, Søborg, Gjentofte Kvarter eller Kommune: De i denne Rubrik anførte Betegnelser er kbhvnske Kvarternavne, naar Rubrikken Lægedistrikt er ud­ fyldt. Hvor denne Rubrik ikke er udfyldt, er det Kommunen, der er angivet. (Frdbg., Gjentofte, Taarnby, Gladsaxe o. s. v.) Rodemesterdistrikter og Rodekontorer: de 3 kbhvnske Rodemesterdistrikter betegnes ved: 7 (Egilsg. 35), 22 (Pernillev. 5) og 23 (Hvedev. 20). De 17 Rodekontorer betegnes ved: 2 (V-Boulevard 2A), 3 (Bornholmsg. 8), 4 (st. Kongensg. 31), 6 (Prinsesseg. 29 B), 9 (Absalonsg. 3), 10 (Lyrskovg. 6 ), 11 (Nørrebrog. 63), 13 (Arresøg. 20), 14 (Stefansg. 48), 15 (Thorsg. 74), 17 (østerbrog. 42), 18 (Livjægerg. 22), 19 (Jagtv. 227), 20 (Aarestrupsv. 6), 21 (Godthaabsv. 359), 24 (Amagerbrog. 62), 25 (Gimles Allé 3 Å), (se iøv- rigt Artiklen Rodeforvaltningen i Afdeling Y, Real-Register for Kblivn., hvor der ved den tilsvarende Betegnelse findes Rodernes Navne samt Rodekontorernes og Rodemestrenes Adresser). Frdbg.ske Ligningsdistrikter betegnes i samme Rubrik ved F 1 — F 18. Nyboder er beliggende i St. Pauls Sogn, men alle til Søværnet hørende Personer her som andensteds i Kbhvn. har Holmens Kirke til Sognekirke. Kommune-Lægedistrikter under Kbhvns Forsørgelsesvæsen. Øster Kr. (1, Distr.) bestaar af 1.— 5 ., Sønder Kr. (2. Distr.) af 6.—11., Yester Kr. (3. Distr.) af 12.—16., og Nørre Kr. (4. Distr.) af 17.—22. Lægedistrikt. Se iøvrigt i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn. under Forsørgelsesvæsenet, hvor Kredsinspektørernes, Distriktschefernes og Kommunelægernes Adresser og Træffetider findes. Valgkredsene (Afstemningskredsene) i Kbhvn. er betegnede ved deres Numre, 1—15; 2., 4., 9., 12., 14. og 15. Kreds er delt i 2 Dele, betegnede ved N, S, 0 eller V. (o: Kredsens nordlige, sydlige, østlige eller vestlige Del). 12. Kreds’ vestlige Del (12 7) er atter delt i 4 Afstemningskredse: Grøndalsvænge I (12 V1), Grøndalsvænge II (12 V2, Brønshøj 12 V8) og Vanløse (12 V4). De frederiks- bergske Kredse er betegnet ved F 1, F 2 og F 3, sidstnævnte delt i en vestlig og en østlig Afdeling. — A 1, A 2 og A 4 betegner hhv. Kbhvns Amts 1. Kreds (Gjentofte), 2. Kreds (Lyngby) og 4. Kreds (Kjøge). Politikredsene F., N. og S. betegner henholdsvis Frederiksberg, Kbhvns Amts Nordre og Kbhvns Amts Søndre (med Amager) Birk og har Grænser fælles med de tilsvarende Jurisdiktioner. Tallene 1—9 betegner de kbhvnske Politikredse (se Artiklen Politi i Real-Registret). Bygningsdistrikler, Ligningsdistrikter (i Kblivn.), Skyldkredse (under Ejendomsskyld) og Skorstensfejerdistrikter er omtalt i Af­ deling V, Real-Register for Kblivn. Alle de i Gade-Registret nævnte Gader og Veje m. m. hører under Kbhvns Overpostmesterembcde og har indbyrdes Lokal-Porto (se Bestemmelser og Takster paa grønne Blade foran i 2. Bind).

i-ipdSi'i

|

1 *0) O

i *

Gade

Ga de

153oC l *

o g *JS

S oO h

Kvarter eller

Kvarter: eller Hvidovre Redovre

Post- ;

Post­

Sogn i

Sogn

kreds

mune j

Valg- i

kreds j

Kom- ;

Kom­

Valg­

mune

(Kirke)

kontor !

Rode- !

distrikt j

distrikt

(Kirke) i

Hvidovre A 4 s Rødovre A 4 s

Brh. Brønshøj

Aabakkevej . .

21 Grendals 12V3 8 22 Agermosen Valby . . • . 7 2 . 7 Agerskovvej Valby. . . .

Aabenraa

K Rosenborg 4 Trinitatis

Aabjergvej Vanloso . . .

Vanlose 21 Vanlose 12V4 8 22 A gersogade......................... Str. Udb.Klædebo 19 St. Jakobs 15 0 7 i

3—13 V Udb.Klædebo 2 Bethiehems 5 6 18 Aggersborggade....................

0 Udb.Klædobo 18 Frihavns

6 7 4

Aggersvoldvej........................ Brh. Bronshøj Aggervej Vanlose . . . .

15-31 - 33-55 - 12—46 . 48-54 - 66-72 - 74—78 -

F5 St. Thomas F30 F — - _

Frdbg.

23 Brønshøj 12VS 8 22 Vanlese 21 Vanlese 12V4 8 22

— F2

2—10 N TJdb.Klædobo 11 Bethlohems 6 6 18 Agnetevej.............................

S Sundbyester 25 Filips

9 S 4 11

- _

---

2

---

Ablofeldts-1 ul. Nr. og20—30 K Nørrevold 2 St. Andreas 3 1 12

— 14 Hellig Kors - •

- -

— -

_

..

gade

2-18 .

Trinitatis

\

— - — - — -

Brorsons Ahimanns Allé Hellerup. . — - - 19 Ahlmannsgade.................... - -

Gjentofte

Hellerup Al N

N Udb.Klædebo 14 Brorsons 12ø 6 19 N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11 6 2 S Sundbyester 25 Filips 9 S 4 11 S Sundbyester 24 Natbanaels 9 N 4 11 S Sundbyester 24 Allehelgens 9 N 4 11 Str. Udb.Klædebo 13 Taksigelses 150 8 1 N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11 6 2 L Utterslev 15 Kapernaums 15 V 8 20 Gjentofte i Messias A l N L — - Kingos 15 V - Hvidovre Hvidovre Hvidovre A 4 S Hvidovre A 4 S

-

.

— 12 0 -

A hornsgade.........................

86

Aadalsvej . . .

Brh. 21 Grøndals 12V3 8 .22 Ahrenkildes Allé . . . . 4 90—110 N Udb.Klædebo 14 Brorsons 12 0 6 19 Ahrensbergsgade . . . . Bronshøj

_

Aagade. Aagempv Aahaven

- 8

_

Ajos Allé Valby . . . .

1112—144 L

Anna

ej Husum . . .

Husum 21 Husum 12V8 8 22 Aktæons Allé Valby . . . 20 Timotheus 14 V 9 16 Albaniensgade . . . . .

ITalby .

Vigerslev Husum Gladsaxe

Aakandevej . - Aakjærs Allé Søborg . . .

Brh.

23 Husum 15 V 8 21 Soborg A 2 N

Aldersrogade {[VermunTsg!

A&lborggade . . Aalekiste- 4 4 .

10 7 4 Alderstrest Passage . . .

0 Udb.Klædebo 18 Davids

Vnl. Vigerslev 20 Vanløse 12V4 8 22 Alexandervej Charlottl. . .

— - -

vej

.

121-237 og 14-252 .

Vanlose 21

Alexandravej.........................

F 12 Frederiksbg. F 1 F F 9 Frederiksbg. F 2 F Solbjerg - - — F 10 Frederiksbg. F 1 - — -

V Frdbg. l 1—29 F Frdbg.

Aalholrosvai i 1 19og2—20 Vb. Vigerslev 20 Timotheus 14 V 9 16 Alhambrav e j.........................

.

— -

— 12V4 -

” 133-65 og 34-80 Vnl.

Aalstrupvei Vanløse . . . Aalyfekes Passage Aalykkevei„ . . Aarestrupsvej Valby . . . TO—101 og50—112 Aarhus ria a s ........................ Aa8trupgaardsvej Valby. . Aavendingen Husum . . . Abel Cathrines Gade . . . Abildgaardsgade Aarhus- 1—4iJ

Vigerslev 20 Timotheus 12V4 9 16 Allégade . . . .<31—37 - N Udb.Klædebo 14 Hellig Kors 5 6 18 21 Grøndals 12V8 8 22 Valby 20 Timotheus 14 V 9 16 Auersg&ae . . . j 2 _18 _ l 2—28 - Brh. Brønshøj

4 1—17 L Udb.Klædebo 15 St. Stofans 11 8 20

13 Samuels

-

Hvidovre Gjentofte •Gjentofte

0 Udb.Klædebo 19 Davids

Hvidovre A4 S Messias A l N Vangode A 1 N

10 7 4 Allingvej Valby.................... Almevej Hellerup . . . . Almindingen Seborg . . . 4 A lperosevej........................ Alrunevej Hellerup. . . • 1 6 12 Alstedvej Husum . . . . - - - - * - 10 A 4 7 S

--*

2-48 -

18

— —

- Hans Egedes 18 Hans Egedes Hvidovre

-

ø Udb.Klædebo Hvidovre

S Sundbyvest. Gjentofte

25 Sundby Vangede

10

9S A 1

4 N

Husum 21 Husum 12V8 8 22 Alsgade

V Udb. Vester 10 Enghave 14ø 5 15 Husum 21 1usum 12VS 8 22 S Amagerbro 24 Christians 2 S 4 10

V Udb. Vester 2 Maria Østervold 3 Esaias V Udb. Vester 2 Elias 0 Brh. Utterslev 21 Grendals 12V1 8 22

99—133 . . . .

6 3 5 Amager I Boule- c vard I 1 5 13

• -

2—14 -

Abrikosvej. . .

7 H. Tavsens 24 Sundby Christians

9

_ -

(1-43

Eksercerpl.

80-108

10

-

Absalons- gade Acaciavej

. -

---

2—32

- -

.

118-134 - Amagerbro ..

9 Apostel

s Amagerbro 24 Frolsers 9 N 4 11 - Sundbyoster - Nathanaels _

_ - Gethsemane . -

.

1

34—48 -

’ 1-31 37—49 51-111 115—151

V Frdbg. Hvidovre K St. Annæ V.

F 1 Solbjerg I«'30 F Hvidovre A 4 S 3 Garnisons

— - — - — 25

-

-

Achilles Allé Valby . . .

Sundby Filips

' 1-61 63—93

- •

- -

7 3 5 « _ .

9 S _

- -

— -

_

Frederiks St. Pauls

Amager ■ 153—295

95-111. . . . U 13-117. . . .

2—28 - Amagerbro 24 Christians 2 S 10

_

_ 6 _ -

brogade

Adel-

30-32 34—50 52—88 90-100 102-294

Natbanaels

8

— — — —

_

_

.

- -

-

gade

Sundbyvestr.

4 Garnisons

4-3 2 34—58 60—102 106—108

7 -

- -

-

-

3

Sundby

— — —

_ _

-

_ -

-

_ _

-

-

Frederiks St. Pauls

9 S

J

-

-

- -

.

8

25

-

-

-

s Amagerbro 24 Christians 2 S 4 10

) 1 —3 og 2—8 F Frdbg.

F 4 St. Lukas F 2 F

_ _ K Oster V Frdbg. S . Gjentofte Hvidovre Gjentofte Gjentofte

Adilsvej

Amager- 3-41 og 2—4 43—47 fælled-s 49—Husvildeba-

• (5—19 og 10-16

F 3

Nathanaels

.

- ■

.

Admiralgade. .

4 Holmens

8 2 7

vej

Adolnk Steens Allé . . . Adolphsvei Gjentofte . . Adserbovej Valby . . . . Aftenbakken Søborg . . . Adriansveg. • •

rakker og 18—52 119—35 og 10—20 4 1 17 og 2—8 K Krsthvns - — - Eksercerpl.

Sundby Frelsers Taarnby

F 5 St. Thomas F30 F Gjentofte Al N

-

-

.

9 8

Amager- gade

6 Christians 2 N 4

Sundbyester 25

Filips

9 S 4 11

-

-

Amager Lan-j 1—141 dev.Kastrup jl.Nr.o.Rest.u.

Taarnby

Hvidovre A 4 S Vangede A 1 N Messias A l N

Kastrup A2 S

Hellerup . . . .

4 1—33 K Strand

4 Helligaands 7 1 7

Agavevoj Agerland

S Snndbyvest. 25 Sundby 9 S 4 10 Amagertorv • . . j 2 _24 -

- - ■ -

svej . •

Frimands

5

5

Made with FlippingBook HTML5