Kraks Vejviser 1932 gaderegister

Animated publication

Afdeling I I . A . Gade-Register for Kjøbenhavn.

Postdistrikt: Forkortelserne af disse i anden Kolonne er forklaret i „Forkortelser og Tegn“ (se fjerde Side, først i dette Bind): Hvor der ikke er Plads til Postdistriktet i Kolonnen, er det anført umiddelbart efter Gadenavnet i første Kolonne, f. Eks. Yalby, Søborg, Gjentofte Kvarter eller Kommune: De i denne Rubrik anførte Betegnelser er kbhvnske Kvarternavne, naar Rubrikken Lægedistrikt er ud­ fyldt. Hvor denne Rubrik ikke er udfyldt, er det Kommunen, der er angivet. (Frdbg., Gjentofte, Taarnby, Gladsaxe o. s. v.) Rodemesterdistrikter og Rodekontorer: de 3 kbhvnske Rodemesterdistrikter betegnes ved: 7 (Egilsg. 35), 22 (Pernillev. 5) og 23 (Hvedev. 20). De 17 Rodekontorer betegnes ved: 2 (V-Boulevard 2A), 3 (Bornholmsg. 8), 4 (st. Kongensg. 31), 6 (Prinsesseg. 29 B), 9 (Absalonsg. 3), 10 (Lyrskovg. 6 ), 11 (Nørrebrog. 63), 13 (Arresøg. 20), 14 (Stefansg. 48), 15 (Thorsg. 74), 17 (østerbrog. 42), 18 (Livjægerg. 22), 19 (Jagtv. 227), 20 (Aarestrupsv. 6), 21 (Godthaabsv. 359), 24 (Amagerbrog. 62), 25 (Gimles Allé 3 Å), (se iøv- rigt Artiklen Rodeforvaltningen i Afdeling Y, Real-Register for Kblivn., hvor der ved den tilsvarende Betegnelse findes Rodernes Navne samt Rodekontorernes og Rodemestrenes Adresser). Frdbg.ske Ligningsdistrikter betegnes i samme Rubrik ved F 1 — F 18. Nyboder er beliggende i St. Pauls Sogn, men alle til Søværnet hørende Personer her som andensteds i Kbhvn. har Holmens Kirke til Sognekirke. Kommune-Lægedistrikter under Kbhvns Forsørgelsesvæsen. Øster Kr. (1, Distr.) bestaar af 1.— 5 ., Sønder Kr. (2. Distr.) af 6.—11., Yester Kr. (3. Distr.) af 12.—16., og Nørre Kr. (4. Distr.) af 17.—22. Lægedistrikt. Se iøvrigt i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn. under Forsørgelsesvæsenet, hvor Kredsinspektørernes, Distriktschefernes og Kommunelægernes Adresser og Træffetider findes. Valgkredsene (Afstemningskredsene) i Kbhvn. er betegnede ved deres Numre, 1—15; 2., 4., 9., 12., 14. og 15. Kreds er delt i 2 Dele, betegnede ved N, S, 0 eller V. (o: Kredsens nordlige, sydlige, østlige eller vestlige Del). 12. Kreds’ vestlige Del (12 7) er atter delt i 4 Afstemningskredse: Grøndalsvænge I (12 V1), Grøndalsvænge II (12 V2, Brønshøj 12 V8) og Vanløse (12 V4). De frederiks- bergske Kredse er betegnet ved F 1, F 2 og F 3, sidstnævnte delt i en vestlig og en østlig Afdeling. — A 1, A 2 og A 4 betegner hhv. Kbhvns Amts 1. Kreds (Gjentofte), 2. Kreds (Lyngby) og 4. Kreds (Kjøge). Politikredsene F., N. og S. betegner henholdsvis Frederiksberg, Kbhvns Amts Nordre og Kbhvns Amts Søndre (med Amager) Birk og har Grænser fælles med de tilsvarende Jurisdiktioner. Tallene 1—9 betegner de kbhvnske Politikredse (se Artiklen Politi i Real-Registret). Bygningsdistrikler, Ligningsdistrikter (i Kblivn.), Skyldkredse (under Ejendomsskyld) og Skorstensfejerdistrikter er omtalt i Af­ deling V, Real-Register for Kblivn. Alle de i Gade-Registret nævnte Gader og Veje m. m. hører under Kbhvns Overpostmesterembcde og har indbyrdes Lokal-Porto (se Bestemmelser og Takster paa grønne Blade foran i 2. Bind).

i-ipdSi'i

|

1 *0) O

i *

Gade

Ga de

153oC l *

o g *JS

S oO h

Kvarter eller

Kvarter: eller Hvidovre Redovre

Post- ;

Post­

Sogn i

Sogn

kreds

mune j

Valg- i

kreds j

Kom- ;

Kom­

Valg­

mune

(Kirke)

kontor !

Rode- !

distrikt j

distrikt

(Kirke) i

Hvidovre A 4 s Rødovre A 4 s

Brh. Brønshøj

Aabakkevej . .

21 Grendals 12V3 8 22 Agermosen Valby . . • . 7 2 . 7 Agerskovvej Valby. . . .

Aabenraa

K Rosenborg 4 Trinitatis

Aabjergvej Vanloso . . .

Vanlose 21 Vanlose 12V4 8 22 A gersogade......................... Str. Udb.Klædebo 19 St. Jakobs 15 0 7 i

3—13 V Udb.Klædebo 2 Bethiehems 5 6 18 Aggersborggade....................

0 Udb.Klædobo 18 Frihavns

6 7 4

Aggersvoldvej........................ Brh. Bronshøj Aggervej Vanlose . . . .

15-31 - 33-55 - 12—46 . 48-54 - 66-72 - 74—78 -

F5 St. Thomas F30 F — - _

Frdbg.

23 Brønshøj 12VS 8 22 Vanlese 21 Vanlese 12V4 8 22

— F2

2—10 N TJdb.Klædobo 11 Bethlohems 6 6 18 Agnetevej.............................

S Sundbyester 25 Filips

9 S 4 11

- _

---

2

---

Ablofeldts-1 ul. Nr. og20—30 K Nørrevold 2 St. Andreas 3 1 12

— 14 Hellig Kors - •

- -

— -

_

..

gade

2-18 .

Trinitatis

\

— - — - — -

Brorsons Ahimanns Allé Hellerup. . — - - 19 Ahlmannsgade.................... - -

Gjentofte

Hellerup Al N

N Udb.Klædebo 14 Brorsons 12ø 6 19 N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11 6 2 S Sundbyester 25 Filips 9 S 4 11 S Sundbyester 24 Natbanaels 9 N 4 11 S Sundbyester 24 Allehelgens 9 N 4 11 Str. Udb.Klædebo 13 Taksigelses 150 8 1 N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11 6 2 L Utterslev 15 Kapernaums 15 V 8 20 Gjentofte i Messias A l N L — - Kingos 15 V - Hvidovre Hvidovre Hvidovre A 4 S Hvidovre A 4 S

-

.

— 12 0 -

A hornsgade.........................

86

Aadalsvej . . .

Brh. 21 Grøndals 12V3 8 .22 Ahrenkildes Allé . . . . 4 90—110 N Udb.Klædebo 14 Brorsons 12 0 6 19 Ahrensbergsgade . . . . Bronshøj

_

Aagade. Aagempv Aahaven

- 8

_

Ajos Allé Valby . . . .

1112—144 L

Anna

ej Husum . . .

Husum 21 Husum 12V8 8 22 Aktæons Allé Valby . . . 20 Timotheus 14 V 9 16 Albaniensgade . . . . .

ITalby .

Vigerslev Husum Gladsaxe

Aakandevej . - Aakjærs Allé Søborg . . .

Brh.

23 Husum 15 V 8 21 Soborg A 2 N

Aldersrogade {[VermunTsg!

A&lborggade . . Aalekiste- 4 4 .

10 7 4 Alderstrest Passage . . .

0 Udb.Klædebo 18 Davids

Vnl. Vigerslev 20 Vanløse 12V4 8 22 Alexandervej Charlottl. . .

— - -

vej

.

121-237 og 14-252 .

Vanlose 21

Alexandravej.........................

F 12 Frederiksbg. F 1 F F 9 Frederiksbg. F 2 F Solbjerg - - — F 10 Frederiksbg. F 1 - — -

V Frdbg. l 1—29 F Frdbg.

Aalholrosvai i 1 19og2—20 Vb. Vigerslev 20 Timotheus 14 V 9 16 Alhambrav e j.........................

.

— -

— 12V4 -

” 133-65 og 34-80 Vnl.

Aalstrupvei Vanløse . . . Aalyfekes Passage Aalykkevei„ . . Aarestrupsvej Valby . . . TO—101 og50—112 Aarhus ria a s ........................ Aa8trupgaardsvej Valby. . Aavendingen Husum . . . Abel Cathrines Gade . . . Abildgaardsgade Aarhus- 1—4iJ

Vigerslev 20 Timotheus 12V4 9 16 Allégade . . . .<31—37 - N Udb.Klædebo 14 Hellig Kors 5 6 18 21 Grøndals 12V8 8 22 Valby 20 Timotheus 14 V 9 16 Auersg&ae . . . j 2 _18 _ l 2—28 - Brh. Brønshøj

4 1—17 L Udb.Klædebo 15 St. Stofans 11 8 20

13 Samuels

-

Hvidovre Gjentofte •Gjentofte

0 Udb.Klædebo 19 Davids

Hvidovre A4 S Messias A l N Vangode A 1 N

10 7 4 Allingvej Valby.................... Almevej Hellerup . . . . Almindingen Seborg . . . 4 A lperosevej........................ Alrunevej Hellerup. . . • 1 6 12 Alstedvej Husum . . . . - - - - * - 10 A 4 7 S

--*

2-48 -

18

— —

- Hans Egedes 18 Hans Egedes Hvidovre

-

ø Udb.Klædebo Hvidovre

S Sundbyvest. Gjentofte

25 Sundby Vangede

10

9S A 1

4 N

Husum 21 Husum 12V8 8 22 Alsgade

V Udb. Vester 10 Enghave 14ø 5 15 Husum 21 1usum 12VS 8 22 S Amagerbro 24 Christians 2 S 4 10

V Udb. Vester 2 Maria Østervold 3 Esaias V Udb. Vester 2 Elias 0 Brh. Utterslev 21 Grendals 12V1 8 22

99—133 . . . .

6 3 5 Amager I Boule- c vard I 1 5 13

• -

2—14 -

Abrikosvej. . .

7 H. Tavsens 24 Sundby Christians

9

_ -

(1-43

Eksercerpl.

80-108

10

-

Absalons- gade Acaciavej

. -

---

2—32

- -

.

118-134 - Amagerbro ..

9 Apostel

s Amagerbro 24 Frolsers 9 N 4 11 - Sundbyoster - Nathanaels _

_ - Gethsemane . -

.

1

34—48 -

’ 1-31 37—49 51-111 115—151

V Frdbg. Hvidovre K St. Annæ V.

F 1 Solbjerg I«'30 F Hvidovre A 4 S 3 Garnisons

— - — - — 25

-

-

Achilles Allé Valby . . .

Sundby Filips

' 1-61 63—93

- •

- -

7 3 5 « _ .

9 S _

- -

— -

_

Frederiks St. Pauls

Amager ■ 153—295

95-111. . . . U 13-117. . . .

2—28 - Amagerbro 24 Christians 2 S 10

_

_ 6 _ -

brogade

Adel-

30-32 34—50 52—88 90-100 102-294

Natbanaels

8

— — — —

_

_

.

- -

-

gade

Sundbyvestr.

4 Garnisons

4-3 2 34—58 60—102 106—108

7 -

- -

-

-

3

Sundby

— — —

_ _

-

_ -

-

_ _

-

-

Frederiks St. Pauls

9 S

J

-

-

- -

.

8

25

-

-

-

s Amagerbro 24 Christians 2 S 4 10

) 1 —3 og 2—8 F Frdbg.

F 4 St. Lukas F 2 F

_ _ K Oster V Frdbg. S . Gjentofte Hvidovre Gjentofte Gjentofte

Adilsvej

Amager- 3-41 og 2—4 43—47 fælled-s 49—Husvildeba-

• (5—19 og 10-16

F 3

Nathanaels

.

- ■

.

Admiralgade. .

4 Holmens

8 2 7

vej

Adolnk Steens Allé . . . Adolphsvei Gjentofte . . Adserbovej Valby . . . . Aftenbakken Søborg . . . Adriansveg. • •

rakker og 18—52 119—35 og 10—20 4 1 17 og 2—8 K Krsthvns - — - Eksercerpl.

Sundby Frelsers Taarnby

F 5 St. Thomas F30 F Gjentofte Al N

-

-

.

9 8

Amager- gade

6 Christians 2 N 4

Sundbyester 25

Filips

9 S 4 11

-

-

Amager Lan-j 1—141 dev.Kastrup jl.Nr.o.Rest.u.

Taarnby

Hvidovre A 4 S Vangede A 1 N Messias A l N

Kastrup A2 S

Hellerup . . . .

4 1—33 K Strand

4 Helligaands 7 1 7

Agavevoj Agerland

S Snndbyvest. 25 Sundby 9 S 4 10 Amagertorv • . . j 2 _24 -

- - ■ -

svej . •

Frimands

5

5

II - 66

i; -OpOg

< Wl i3 i? 2 j S

C as' bo o .3

fti’S

a> o lo "3 ipp-5

Gade

bDjZ

t S S o o P > a

bora i x i « « 3 > 5 | o 1

ibO m æ-E b-q OT

G a d e

a> W i a,

K varter eller

P o st- .1

1PH

K om - j

m une j

Sogn

d istrik t I

(K irke) '

Annæ 0 .

G jen to fte

A 1 j N

G jen to fte

3

l- 4 7 o g 2 - 4 6 k o sten 1 1-J3 I K osten

G jt. H ell

A m a lie g a d e .....................................

B aunegaards vn.j \ B aunevej V alby B .ivn eh oj A llé

K St.

6 6

G arnisons

8 1 . 8 3

A m alien b org . . .

.

.

K 1 St. Annæ 0 .

3 G arnisons

A 4 S 14 0 9 ! 15

H vid ovre E n gh ave

Brh. H vid ovre Udb. V ester V alb y B røn shøj S tr. IU db.K læ debo V alby

A m alie Skram s A llé V a lb y . A m a lie v e j.......................................... A m bra A lle K astrup . . . A m e r ik a v e j ..................................... A m ic is v e j........................................... A m orinvej V alby . . . . A m sto r d a m v o j............................ A nchorsvej K lpbg. . . . . A n d ob ak k osti. . . . • • A n d e m o se v o j................................... A ndersen N exø V. S oborg P A n dersens V ej . . . . A nders llo n rik sen s G ade . A n d c s tie n ........................................... A ndreas B jørns G ade. . . A ne K atrin es Voj . . . . A n em onevej G jen to fte . . A n g o lg a d e .......................................... A nker U eegaard s G ade . . H 0 A n dersens G ade . .

|

V alby ■ 20 T im oth eu s 14 Vi 9 16

V Frdbg.

F 2 1 S t. M arkus F 1 F

T aarnby

K ast nip A 2 S

15 V 15 0 14 V

B rønshøj K ildevæ lds T im oth eu s Taarbæ k S un db y F redh olm s (Jjentofto M essias B røn shøj G rondals K ildovæ lds K ildevæ lds H vidovre L in d ovangs M essias G odthaabs C itad els S ion s II. T avsen s H vidovre G odthaabs G odthaabs G jen tol’to .Slotskirken M aria Sundby Sundby Gro ud al s

V I Udb. V ester

B avnovangon ■ • B ech gaard sgad e . Ilochs A llé Valby B ech svej Ivlam penborg B odfordvej . B eeth ovcn sve, B egon iavcj G jon tofto B ekkasinvej H ellerup B eldringovoj . . . B o lfa stv ej . . . . B elgien sgad e B ellaliejvej B ellisv o j............................ Bel! m an sgade . . Bellina.ns B lad s .

1 4 0 5 15

9

K rist

V 1

F li F redoriksbg.

F 1 F

Frdbg.

S

!

R ødovre

R odovro

A l

A 2 1 N OS j 4 I l o! 9 A l i N A l i N 12V:| OS 9 N 12V:! 12V' 12V:!! 8 ; 15 ø l 7 15 ø ! 7 ' A 4 I S , F 2 I F ! A l ! N F 2 i F ;

L yngb y-T b k.l S un db yvost. : K ong. E ngh.j Gjon to fte j G jen tofte j B ronsbøj ; S un db yvost. i S u n d b yoster U ttorslev

s | Sundby ostor 25

F ilip s

9 S 4 11

! G jontofto

Skovshovod A 1 N

F !

F 9 S olb jerg

F 2 F

Frdbg.

L Em drup

22 G rundtvigs 15 V 8 21

G ladsaxo

Søborg

A 2 N

,S ! 22 4 1 10 4 i 11 8 ! 22

2 St. A ndreas F 1 3 fiod th aahs

K N ørrevold

3 i 1 12

F

Frdbg.

F 2 1 F

S A m agorbro

8 N athan aols 9 ft ! 4 10

L K

23

B røn shøj |I 5 V 8 21

B røn shøj K rsth vn s

2 N 4

8

6

|

F relsers

B røn sh øj 21 U db.K læ debo 19 U db.K læ debo! 19 H vid ovre Frdbg. G jen to fte Frdbg. Ø stervold U db.K læ debo A m agerbro H vidov re F 8 18 19 F H

F

F rdbg.

F 16 M ariendals |F 3V F

G jen tofte

G jen tofte ! A 1 N

V i Udb. V ester 10

E nghave 114 0 5 15

V ' V ostervold

B ond strup vej V alby B ondzvøj V anloso . B en gtasvej H ollenip B en tzon svej . . . B ergonsgade . . . B erggreensgad e . . B orgtlrorasgade • ISori nggaardsvej Val by B erin g sv o j. . . . Bernhard B angs A llé Borris tor Hl linds A llé Oh ar] 11.1. { u lig e Nr. 2 — 4 k o sio n 1— 131 111— 171 150

12

2 S lotskirk en 3 i

A nnasve.j H ellerup

.

. .

j G jen tofte

M essias B røn shøj

A 1 N

A n n o b e v g v o j................................... B ih .i B røn sliøi

23

12V; 8 22

A n n e k e g a d o ...................................

S tr [U db.K læ dobo 13 T a k sig elses 15 0 8

i

6 I 5 ø 2 S A 4 F 2 F 2 A 1 3

A nnottøvoj C liarlottl.

. .

i G jen tofte [ R o do v ro

Ordrup

A 1 N A 4 S

A n nexgaardsvoj V alby . .

R ødovre

A n nexstræ de V alby . A n sgars A llé V alby . A n tø in ctlev o j V alby .

. .

!

V alby

20 T im oth ous 14 V 9 16 20 T im oth eu s 14 V 9 16

.

.

V igerslev

F 17 F 17

Frdbg. Frdbg. G jen tofte V estervoid

. .

20

Valby

Jesu s

14 V 9 15

IC K jøbm agor

7

A n t o n ig a d e ..................................... A n tvorsk ovvoj V alby . . . A p olløvcj V an løse . . . . A r a b ie n s v e j ...................................

4 H elligaan d s

7 2

U vid ovro V an loso

U vid ovro A 4 S

21

V anløso 12V l 8 22

s S u n d b yøstor 25

F ilip s

9 S 4 l i

s

U db. V ester G jen to fte

4

A ren dalsgad e

. . . .

G uadcls

ø ste rv o ld , 18 H usum 23

G 7

G jen tofte | A 1

A rib lsgaard vej H usum . .

[lo ll Clill IIoll

8 21 5 13

H usum 15 V 13

10

i J 1— 23 V A rkonagauo . . . i 2 __ A rm en ion svoj................................... A r n o .sv o j............................................ Brli. 22 s

H ellerup M essias

_

.

14

B orn storllsvej

152— l?o— 218—

S u n d b yoster 25

F ilip s

9 S 4 II 12V:i 3 22 2 S 4 10 11 6 9

C ldl.

23

B rønshøj

B rønshøj S iin eon s

Ordrup E n gh ave G røndals Sol bjerg F ilip s St. M arkus V an loso U vidovro T im o th eu s S t. J oh an n es

A r r e s ø g a d o ...................................

N U db.K læ dobo 13

15

13 12 V4 8

10

Udb. V ester B rønshøj Frdbg. S un db yøs tør Frdbg. Van løso U vid ovro V ig er sle v U db.K læ debo S un db yoster U db.K læ debo Em drup U tter sle v Frdbg. U tterslov Udb. V ester Frdbg. U db.K læ debo U vid ovro V alby Gj on tofto II vidovre V an lose

V ’rh. V S V

( u l.N r.t. A xolIIeid osG .

S E ksorcerpl.

B e v lo fig a d e . . . A F B eyers Vej B ianco L un os A llé . B ien s A llé . • . P.illo B rahos Vej . B iliesb orgvcj V an lose B ilk o A llé V alby . B irkobakkon V alb y. B irkegade . . . . B irkehøj H ellerup . B irkend evej V a lb y . B irkholm voj V an løse B irm avej . . . . B iskop K rags V æ nge B isp eb jerg Parkallé B isp eb jorgvej . . B isp een gen . . . B isp evej. . . . . B issen sgad e . . . li jarkes ve j . . . B jolkes A llé . . . Bj o rga go rvnj V alby

21 7

Sundby

22

21 F 10

A,rt“ ' J

derfra

F 1 F 9 S 4 11 F 3 ø F 12V 1 8 22 A 4 S 14 V 9 16 4 S 6 2 A l N A 4 S 12V4 8 22 9 s i 4 l i i 15 G 8 15 V 8

.

_ -

9

l®11" i ligoN r. t. A x ol II eidosG -

A m agerbro E ksorcerpl.

11. T a v sen s

__

-

-

-

(

derfra

F 2 21 20 11

A rv o p rin so n sv o j............................ A s g a a r d s v e j.................................... A sger R ygs G ade . . . . A sk øg ad o ..........................................

F

Frdbg.

F 14 S olb jerg

F 2 F

V Frdbg.

jF 15 F redoriksbg. F 1 F

V Udb. V ester i 10 A b salons

13 5 14

1

Str. Udb.K læ dobo! 19 K ild evæ ld s 1 5 ø 7 L Udb.K læ debo! 14 St. S tefan s 1 2 0 8 19

A sm iu deredgad e

. . . .

V angedo H vidovre V an lose F ilip s

A sm u ssons A l l é ............................ A sn æ sg a d e ..........................................

F rdbg.

j F 15 F rederiksbg. F 1 F

V

2 4

N Udb.K læ dobo 13 0 Udb.K læ debo! 19

Sim eons

11 6 10 7

21 25 15 22 15 F Hl

A ssen sgad o

...................................

D avids

A s t e r s v e j ..........................................

Brh.

H usum V an løse B rønshøj

! 23 ! 21 I 23

H usum 15 V 8 21

F 8 | T a k sig elses G ru nd tvigs G ru nd tvigs M ariendals 22 jK apernaum s li rist St. L ucas A nna H vidovre Fredholm s 14 i

A stru p -)

1 — 13 Brh.

V an løse B røn shøj H olm en s

12V'1 8 22

1

-

vej

(R e s t u l.N r .o g l.N r.

-

-

15 V ; 8 F 3V ! F 15 V 1 4 0 F 2 F

A sylgad o ........................................... A sylvej K lam pon b ovg. . . A t h e n s v e j .......................................... A u g u sta g a d o ..................................... A urohojvoj H ellerup . . . A urikelvej V alby . . . . A uroravoj V alb y............................ A u s tr a lio n s v o j............................ A v n sø io j G jen to fte . , .

K

Ø ster

7

4

8 2

L yngby-T bk.

Taarbæk A 2 N

S S u n d b yoster i 25 M S u n db yoster ! 24

F ilip s

9 S 4 11 9 S 4 11

F ilip s

H ellerup A 1 N

G jen to fte !

2 F

P 2 ø A l 13

Frdbg.

F 9 F redoriksb g.

F

R ød ovre

R odovro

A 4 S

Bjergm and sstien Valby B jorgm arksvoj H usum B jergstod vej H usum . B jergtofton H eller u p . B jcrncdovoj V anløse . B jerrcgaards S id evej Valby B jorregaardsvoj V aliiy B joverskov A llé Valby B jø d stm p v cj V alby . B jorn ovcj V alby . . B jørn sliolm vej V an løse B jørn son sA llé S øborg . B jørn son svej V alby . B laabæ rvoj............................ B laa- ' i 1— 33 og 2 - 2 4 gaard sg. (3 5 — 59og26— 46 B laagaards B lad s . . B laam ejsevej . . . . B laam unkevoj. . . . I B legdam shosp . R igsh osp .-E van gli. Bl o k i n g e g a d e . . . . P B loelis A llé H ellerup B loklm svoj O lia r lo ttl.. llløm m cliavon V alby . B l y t s v e j ............................ Blytæ kkurvoj . . . . B liesonborgvej Husum B odonlioffs P la d s . . B od ilsgad o............................ B ogensogado . . . . B ogen æ svej H usum B oglin k evej . . . . B ogholder A llé V an løse B o g ø v ej.................................... II C B ojsons V ej V aluy B oldhusgado . . . . Bom b u sv e j............................ N B onavondts A llé V alby V A B orgen s 1 u lig e Nr, V ej | 2— 42 44— 78 80— 132

Str. U db.K lædobo! 19 K ildovæ lds 15 0 7

1

12V:l 12V-‘ A 1 12V:1 14 V 14 V A 4

H usum H usum Gj en tofto i lusum

H usum H usum G jen tofte H usum V alby V alby H vid ovre

G jon tofto A m agerbro E ksorcerpl.

G jen to fte

A l

N

9 _

A xel G uides

lu lig e Sido ( lig e S ide

s

7 11. T avsens

2 8 4 _ - Å 4 S

G ade

A xel liøj V a l b y ............................. A xoltorv................................................. A zalea vej V alby.............................

R ødovre

R ødovre ' 9 D om kirken 3 1 12

J øsus J esu s

V V estorvold

Frdbg.

j F 9 Fredoriksbg.

F 2 F

H v iil

R ødovre A 4 Rodovro A 4

R ødovre R ød ovre V an løso G lad saxe V alby U tter sle v U db.K læ dobo

B a a d sm a n d sstr . . . .

K K rsth vn s

F rolsors

2N 4

8

6 i

12V 4

V anlose S øborg

21

B aarsovoj V alby

.

. . •

H vidovro ;

S

! Il vidovro A l

A 2

S IS un db yestør |

9 S 4 11

F ilip s

B ack ersvej . j ^ V e s t e n B adensgad o .................................... B a d s t u e st r æ d e ............................. B agdadvej . . . . . .

J esu s

14 V 12V i

20 21

25 I

G røndals

S S u n d b yoster 1 24 1A lloliølgon s 9 N 4 11

\

5

11 B laagaards 2 B etlilohem s li B laagaards 5 15 K apcrnaum s 12V 02 G rundtvigs 15 V II St. Joh an n es 4 S 17 _ 4 N 11 — 4 S 17 F redens 4 N _ Na zar etb 24 N athan aels 9 N llollorup A l G jentofte. A 1 20 T im oth ou s 14 V F H Sol bjerg F 2 15 K ilieriiaum s 15 V 23 H usum 15 V 6 Frolsørs 2 N 10 E ngh ave 13 19 D avids 10 21* H usum 12V * 15 K apernaum s !2V = 21 V an løse 12 V 4 F 4 M ariendals F 3V H vidovre A 4 4 H olm ons 8 22 G ru nd tvigs 15 0 H vidovre A 4 10 E ngh ave 14 0 20 — - 24 C h ristian s 2 S 4 S t. P au ls 7 3 — - _ F rederik s _ _ S t. P au ls 8 - F rederik s -

K S n aren s

3

4 i lle llig a a n d s

7

S u n db yoster! 25 !

9 S 4 11

F ilip s E lia s

s

U db.K læ debo | 11 U tter slo v Em drup U db.K læ dobo

V U db. V ester : 9 2

1 5 13

B agorstræ do . . . | o ~ ] 2

B a g g esen s-j 1— 31 og 2— 32 N U db.K læ debo. 11 B laagaards

5 6 17

-

_ ' H ellig Kors

-

_

gad o

i 33— 37og34— 48

B ag R aad b u sct .

.

9 1 S lotskirk en 3 1 12

V V estervoid :

1 B oborg

B akkedraget Soborg . . .

A 2 N

G ladsaxe,

Fredoriksbg. F 1 F

F rdbg.

i F 15' F 9 !

V

B akkegaards A llé |

Sundhyøstor G jen tofte G jen tofte Vigorslov Frdbg. U tterslev H usum K rsth vn s U db. V ester U db.K læ debo H usum U tter slo v V an lose Frdbg. H vid ovre Ø ster Em drup H vidovro U db. V ester V alby A m agerbro St. A nnæ V.

B akkekam m en H usum . . . B a k k o lo d e t .................................... Brh.

H usum 21 i

H usum 12V:; 8 22

B rønshøj' i 23

Brønshøj'

15 V 8 21

B akkevoj . . . . . . .

Brh. 12V:i 8 22 i 1— 37 L U db.K læ debo 15 St. S tefan s 15 V 8 20 “ ■ lu n g e s 11 - St. S tefa n s (3 8 — 76 U tter sle v ! 21 ' G rondals

K ingos K ingos

B ald ers P la d s.................................. B aldrianvoj H ellerup . . , B a llu m g a d o ....................................

L U db.K læ debo 15 |

11 8 20

G jen tofte

V anged e K rist

A 1 N

14 0

V Udb. V ester

15

9

B andholm voj V alby

. .

,

V igorslov

20 T im o! huns 14 V 9 1G

B anevoj C lia rlo ttl........................

G jon tofto '

Ordrup

A l

N

N U db.K læ debo s ! H ellig K ors

5 6 18

B angsbo P lad s V an løse . . H angsbovej V an loso . . .

V anløse V an løse

j 21 i 21

V anløse V anløse Sundbv

12V1 8 22 12V4 8 22 2 S 4 10

B ard en floth sgade

. . . .

S E ksorcerpl. I 24

F

C T B arfoed s Vej . . . . Iiarfred svoj V alb y . . . . B arsehoj H ollon ip . . . . B arth oldys A llé V an løse. .

F rd b g.

F 18 L in d evan gs H vidovre

F 2 F A 4 S

H vid ovre >

G jon tofto V a n lø se

G jen tofte A 1 N

I2V4 8

| 21 j

V an løse

22

( 1 — 15 K N ørrevold i

3

7 1 12

- 1 4

lig o Nr, B orgerbo .......................................... / 1— 19 og 2— 62 1 2 1 -4 7 49— 87 og 66— 132 89— 93 ' 134— 144

B arth olin sgad e . B asnæ svej . . .

_

!

B orger­ gad e

12VS 8 22

B røn sh øj ; 23 |

Brh.

. . .

B røn shøj H vidovre

A 4 S

B aun eb ak kensl.T væ rv.V alby B aunebakkevej V alby . . .

H vidovre H vid ovre

i H vidovre A 4 S

II - 67

jx o P h

1 fH © O c S & -2

I I h © O O C

I

(O 'C© -t-i

f h i ® f-1 ® O ~ c«ES O O

£1 a

V* rS o 3 CO M

H S hc M

•§ ® å | > © M h w

i p i

G a d e

<«®

G a d e

04.2

co W,

O CL, h J “

>

S

* 3

w

B orgervæ n get................................... S tr. U db.K læ debo 19 K ildevæ lds 15 0 7 1

B y p o r ten H usu m . . . . B y stæ v n et H usum . . . .

H usum 12V3 8 22 H usum 15 V 8 21

H usum 21 H usum 23

B orghaven V alby . . . .

V ig o rslev 20 T im otb eu s 14 V 9 16

B orgin. C h ristian sen s G ade V K ong. E ngb.

B y t i n g e t ........................................... Brh. B y v a n g e n .......................................... B rh.

B røn shøj B rø n sh ø j V an ged e

15 V 8 21 15 V 8 21

B rønshøj B røn shøj G jen to fte B røn shøj G jen tofte G jen tofte

10 F red h olm s 1 4 © 9 15

23 23

B orgm .Jen son s ( 1— 9 o g 22 0 U db.K læ debo 17 S t. Jak obs

10 7

4

-

- S t. Joh ann es 4 N -

B æ kkebo S øb org............................. B æ k k e s k o v v e j ............................ B ø d k e r v e j........................................... B ogeh øj H ellerup . . . . B øgevej H ellerup . . . .

A llé

( fra. O -A llé

A 1 N

3

L U db.K læ debo 15 S t. S tefan s 15 V 8 20

Brli.

B orgm estervan gon . . . . B o r n e o v e j.......................................... B o r n h o lm sg a d e ............................. B o rre b y v e j.......................................... Brh.

12V-1 8 22

23 B ronshoj

L U tto rslo v

S S un d b yoster 25

15 K apernaum s 15 V 8 20

F ilip s

9 S 4 11

K Ø stervold

S t. Pauls B røn shøj

8 3

V angode M essias

A l

3

N

5

A 1 N

B rønshøj

12V 3 8 22

23

B o rth ig sg a d © ................................... S tr. U db.K læ debo 13 T a k sig e lse s 15 0 8 1

B øh m en s- j 5 — 9 og 6 — 10 S S un db yøster 24 N atb an aels 9 N 4 11

( 1 — 3o og

-

-

-

-

-

2 -2 4 L U db.K læ debo 14

gado

} 31— 49 og 40

A lleh elg en s

A n na

12 0 8 19

1 105— 1 41ogl02 —156 -

B øllegaard svoj .

.

.

L U tter sle v

15 G ru nd tvigs T a k sig elses 22 G ru n d tvigs

15 V 8 15 0 8

F 16 M ariendals F 3V F

F rdbg.

1

S

-

B orups 1 143 — 177 A llé 1 179— 259

S tr. Udb K lædobu 13

12 V i 8 22

U tterslev

21

G røndals

1"

t > .„ .

B ollem osegaardsvej i B ørglum vej V an løse . . B ø r s e n .................................................

.

-

— —

-

-

-

-

-

Brh.

Em drup V anloso

-

1 5 8 —174 L 17(5— 236 B rh.

21

.

12V4 8 22

V an lose

15 K apernaum s 12 V2 -

_

-

__

-

K Strand K S tran d

8 1 8 1

t

4 S lotsk irk en s 4 S lotsk irk en s

7 7

i 1 — 7

B ersgad e . . . .

.

.

L Udb.K læ debo 14

A nna S t. S tefan s

12 0 8 19

30

B orups P la d s .

.

B oserupvej H usum . . . .

H usum 21

H usum 12V3 8 22

B osta M ose K lpbg.

. . .

S k ovsb oved A 1 N

G jen to fte

B otoftovej H usum . . . .

C a llise n s v e j H ellerup . . C aprivøj..................................................

H ellerup A 1 ■N

H usum 15 V 8 21

G jen to fte

H usum .23

( 1 __17

9 S 4 11

S S u n d b y ø ster 25

F ilip s

V Udb. V ester

9 S t. M atth.

1 4 ø 5 14

B oy esg a d e. .

. . j g —8

-

C arit E tlars V ej

. . . .

V

F 1 F

Frdbg.

F 12 F rodoriksbg. F 1 F

Frdbg.

F 12 F rederik sbg.

A 1 N

Carl B aggers

j 1-21 og 2-22

1 - 2 9 og 2 - 2 0 L U db.K læ debo 15 S t. S tefan s 15 V 8 20

G jen tofte

Ordrup M essias

-

B ia g esg a d e | 31_ 3 5 0S22 —28

-

__

-

_ _

__

-

A lléC h a rlo ttl. (

R esten

K in gos

S S un db yoster 25 0 U db.K læ debo 19

F 1 F A 2 N

B rah esb org A llé

. . . .

C arl B ern h ard s V ej . . . C arl B loch s A llé S eb o rg . . Carl D a n feh lts A llé Islev , H u s u m ........................................... C arl F eilb erg s Vej . . . . Carl Jacob sen s Vej V alby . C arl J oh an s G ade . . . . Carl L a n g es V ej V alby . . Carl L un d s G ade . . . . Carl M øllers A llé Søborg v • ( u h g e N r‘ Carl P lo u g s Vej | ]jge jjr C a r ls g a d e ........................................... C arolinevej H ellerup . . . C a r ste n sg a d e.................................... C atherino B ooth s Vej V alby C e r e s v e j ........................................... C e y lo n v e j .......................................... C h arlotten lu n d svej H ellerup C h risten B ergs A llé V alb y . C h ristian d. 2d en s A llé . . C h ristian d. 2d en s P la d s . C h ristian eh ej S øborg . . . C h ristian P a u lse n s V. V anl. C hristian R ich ard ts V e j . . C h r is tia n s b o r g ............................. C hristian sborggad o C h ristian sdal V alby . C hristian sholiu K lpbg. . C hr.holm s P arallelvoj K lpbg. C hr.holm s P arkvej K lpbg. C hr.holm s S lo tsa llé K lpbg. C hr.holm s T væ rv. K lpbg. C h ristian sb olm svej K lpbg. C h ristian sh vilevej C b arlottl. . . . . . C astb ergsvej V alb y . C h ristian d. 9. G ade . . . . B J ( lig e Nr.

V

F 12 F rederik sbg.

F ilip s

9 S 4 11

Frdbg.

B ra m m in g eg a d e............................. B ram slyk kevej V a lb y . . . B ram s S id evej C b arlottl. . B ram svej C b arlottl. Branddam m on H usum . L 1 B ran des A llé . . . . B randhol ras A llé V a lb y . . . . . . . B rannorsvej C b arlottl. . B ratsk ovvej V an lese . . . B red ah lsvej V alby . . . . . B redogaards A llé V a lb y . . B red egad es P a ssa g e . . . B r e d e g r u n d ................................... C J B randts V ej . . . . B rede pr. L yngb y .

Seborg

D avid s

4

G ladsaxe

10 7

V igerslev G jen to fte G jen to fte

20 T im oth eu s 14 V 9 16

Ordrup

R odovre

R od ovre

N

A 4 S

A l

Ordrup A 1 N

F

Frdbg. V alby

F 14 L in d evan gs F 2 F

H usum 23

20

J esu s

14 V 9 16

H usum 15 V 8 21

V

10 7

Frdbg.

0 U db.K læ debo 17 S t. Jakobs

4

F 1 S t. T hom as F 3 ø F

R od ovre U tter sle v G jen to fte

V alby

20 T im oth eu s 14 V 9 16

A 4 S

R ødovre

1,

S A m agerbro 24

F relsers

1

9 N 4 11

15 G ru nd tvigs 15 V 8

N

G ladsaxe

G ladsaxe A 2 » S t. M arkus F 1 F

Ordrup V an løse

A l

V F rd b g.

F i l

V an løse

12V 1 8 22

21

-

— F 6

V alby L yngb y-T b k.

20 T im oth eu s 14 V 9 16

Vb.

J esu s

1 4 0 9 15

A 2 N

V alby

20

L yngb y

— 14 V -

-

-

•k

H vidovre

H vidovro A 4 S

F

Frdbg.

S S un db yøster 24 A lloh elgen s 9 N 4 11

F 2 F

F 9 F rederiksbg.

S S u n db yoster 24

N

G jen to fte

H ellerup

A l

9 S 4 11

F ilip s

ø.

K St. A nnæ

6

9

14 0 5 15

V U db. V ester

4 G arn ison s

7 3 _ -

K rist

■ —

-

5 - 3 7

-

V alby

3

20 T im oth eu s 14 V 9 16

— — —

-

-

-

H vidovro

H vidovro A 4 S

-

F rederik s

»Bredgade .

.

. • •!

-

-

- -

V Frdbg.

8 -

F 1 S olb jerg F 3 ø F

- -

-

2— 22

S S u n d b y ø ster 25

F ilip s

9 S 4 11

-

4 3

G arn ison s

-

-

-

G jen tofte

M ossias

A 1 N

( 2 4 - 7 8

V alby

B regen tved s A llé G jen tofte

G jen to fte G jen tofte

20 T im otb eu s 14 V 9 16

G jen tofto A 1 N

O hll

s

N

S un db yvest. S un db yvest.

Sundby Sundby

9 S 4 10 9 S 4 10

Ordrup M essias

25 25

A l

B regn egaard s- 1

g J2 J

-

-

-

— —

s

-

-

U eli

K K jeb m agor

7 2

J

i

26-30

4 H ellig a a n d s

7

L U ttorslov

Søborg

A 2 N

B r e g n o r o d g a d o ............................ B regn evej G jen to fte . . . B reid ablik A llé . . . . . B rem en sg a d o .................................... B r ig a d e g a a r d e n ............................

G ladsaxe

15 K apernaum s 12V2 8 19

N

Frdbg. Frdbg.

G jen tofte

F 18 L in d evan gs F 2 F . F 1 S t. L uk as F 3 0 F

G jen tofte

A l

S S un db yvest.

V

Sundby

9 S 4 10

25

S S un db yoster 24 A lleh elg en s 9 N 4 11

K Strand V V estervold

7

4 S lotsk irk en s 2 S lotsk irk en s

8 1

s

S uu db yvest.

Sundby Sundby

3 1 12

24 24

2 S 4 10 2 S 4 10

( 1— 11 s S u n d b yvest.

R ød ovre G jen to fte G jen tofte G jen tofte G jen tofte G jen tofte G jen to fte G jen to fte

A 4 S

R ød ovre

-

-

E ksercorpl. - S u n d b yvest.

S kovsh oved A l S kovsh oved A l Skovshoved A l

N N N

B rigadevej .

.

j ^ Z lj e

N athan aels

-

-

-

-

( 4 8 - 6 6

E ksercorpl. S u n d b yvest.

s

Sundby

B ristol A l l é ................................... B roagergade .................................... B rob ergsgad e.................................... B rodorsens A llé H ellorup . B r o d e r sk a b sv o j............................. B rofoged v e j .................................... B rogaardsv. G jen to fte . .

9 S 4 10 13 5 14

S kovsh oved A 1 N S k ovsh oved A 1 N S k ovsh oved A 1 N

26

V U db. V ester 10 S t. M atth.

K K rstb vn s

8

F relsers

6

2 N 4

G jen to fte

H ellerup A 1 N

Ordrup

A l

N

C h ristian sm ind evej. C hristian srovej K lpbg.

.

. . . .

S tr U db.K læ debo 19

F

Frdbg.

1

S ions

IS O 7

F 14 L in d evan gs F 2 F 15 K apernaum s 15 V 8 21

L yn gb y-T b k .

L U tto rslo v

T aarbæ k A 2 N

N

C h ristian svej (1 — 3 5 o g 2 — 38

G jen tofte

G jen tofte K rstb vn s G jen to fte

Ordrup M essias

A l

A l

G jen tofte F relsers

N

\

-

-

K

C harluttl.

R osten

8

B rogade

..........................................

6

2 N 4

N

C h ristian S v en d sen s G ade C h ristian W in th ers V ej . C h ristof. B oeck s A llé S oborg C itygad e................................................. C ity p a ssa g e n ................................... C larasvej C har-J u lig e S id e

S S un db yøster 24 N a tb a n a els 9 N 4 11

B roh olm s A llé C h arlottl.

S k ovsh oved A l

5 6 19

N U db.K læ debo 14

.

V

Frdbg.

F 1 Solbjerg F 3 0 F

B rorson s

B rohusgade j 1

J 2— 20

-

-

-

__

G ladsaxe

12 0 -

G ladsaxe

A 2 N

K K jøbm ager K K jøbm ager

B r o k s e v e j.......................................... Brh.

B ronsboj

23

B rønshøj

4 H ellig a a n d s 4 H elligaan d s

7 7

12V3 8 22

7 2 7 2

K S naren s

7

B rolæ ggerstræ de

. . . .

4 H elligaan d s

3 1

Brh.

B r o m b æ r v e j................................... B rorson sgad e.................................... B rostyk k evej V alb y . B rovæ n get H usum . . . . B runevang H usum . . . . L E B ruuns V ej C b arlottl. . B r y g g e r g a d e ................................... B ryggerivej ( 1-5 og 2-6 B r y g g e r v a n g e n ............................ B rygb usgad e .................................... B r y n h ild e g a d e ............................ B red h ej G jen tofte . . . . B redrevøj Søborg . . . . . . B ryd es A llé . . , . V alb y \ 7-9 og 8-10

U tter sle v

21

G jen tofte

G rondals

Ordrup

A l

N

12V 1 8 22 14 0 5 14

-

V U db. V ester

lo ttl.

1

lig e S id e

S kovsb oved -

9 S t. M atth.

| 1— 49 0 U db.K læ debo 17

H v id o v re

4

H vidovre

A 4 s

F rih avns

6 7

-

_

- -

C la ssen sg a d e. . . <51— 67

H usura

21

H usum 12V 8 22 H usum J2V3 8 22

18

\ 2— 72

-

.

_

H usum 21

Ø ster vold G jen to fte

C itadols

H A C lau sen s V ej G jen tofte

G jen tofte

M essias Sundby

A 1 N

G jen tofte A 1 N

S S un db yvest.

C lausholm vej V an løse

.

.

V an løse

25

21 25

2 S 4 10

V an lese Sundby M aria M aria E saias H olm en s M essias

12V4 8 22 9 S 4 10 1 5 12

C lo m a t is v e j................................... C olb jørn sen sgade . . . .

Str. U db.K læ debo i 13 T a k sig e lse s 15 0 8

1

S Sun db yvest. V V estervold V V estervold

V alby

20

J esu s

2 2

14 V 9 15

_ -

-

16

1. C olb jørn sen sgade

.

. .

1 5 12

S tr. U db.K læ debo 19 K ild evæ ld s 15 0 7

1

C ollin sgad e..........................................

Ø stervold 17

0

5 6

6 3 8 2

K V ester

Cort A d elers G ade

.

.

. .

K Ø ster

2 S lotsk irk en s

3 J 12

4

L Udb.’K lædobo 13

1

C ottagevej H ellerup . . C um berlaudsgade . . . . C y p e r n s v e j ....................................

G jen to fte

K ingos

15 V 8

A 1 N

S S un d b yøster 24 A lleh elg en s 9 N 4 11

G jen to fte G jen tofto H vidovre

G jen tofto A 1 N

s

S u n d b yøster 25

V an ged e H vidovro

A 1 N A 4 S F 1 F

F ilip s

9 S 4 11

B ren d ager V alby

. . . .

C æ ciliavej V alby

. . . .

V alby

20 T im oth eu s 14 V 9 16

B røn dsted s A llé .............................

V Frdbg.

F 15 Frdbg.

B ren d um vej V an lose

. .

21

V anløse

V an lese 1 2 V 8 22

B renlunds A llé H ellerup . . B ren sh øjgaard vej . . . . B r ø n s liø j g a d e ............................. B rønshøj holm s A llé. . . • Brh. Brh. B rønshøj v e j .................................... Brh. B uen V a n l ø s e ............................ B ulb jergvej V an løse . . . B u lg a r io n sg a d o ............................. B rønshøj K irkevej . . . . Brh.

G jen tofte B røn shøj B rønshøj B rønshøj B rønshøj

V an gode Bro nsbøj

A 1 N

H v id o v re

D a g ly k k o v o j V alby . .

.

23

12V:i 8 22

H vidovre S am uels K ingos S t. S tefa n s

A 4 S

li U db.K læ debo 14 St. S tefan s 1 2 ø 8 19

( 1— 5 og 2 — 10 L U db.K læ debo 13

11 8 20

D agm ars- )

12— 38

-

-

-

— 15

23 23 23

15 V 8 21 15 V 8 21 I2V3 8 22

B rønshøj B røn shøj B rønshøj

_

gad e

( 7 - 4 5 og 40

-

-

D agvej H ellorup............................. D a g ø g a d e ........................................... D aiilén sstræ d e G jen to fte. . D a h le r u p s g a d e ............................ D alb yvej V a n lø se . . . . D a len S øb org.................................... D a l f ø r o t ........................................... D algas A llé V a l b y . . . . B o u le- { 59-137og 72-138 \ 139-163ogl40-180 N D alh offs V e j ............................. D a lm o s e v e j .................................... vard D alsk o vs A llé V an løse. . . D a ls la n d s g a d e ............................ D al str ø g e t Søborg . . . . D a lg a s ( 1-57 og 2-70 D alsgaard svej K lpbg. . .

G jen tofte

G jen tofte A 1 N

Frdbg.

F 18 L in d evan gs F 2 F

S S u n d b yvest.

24

S un db y

2 S 4 10

V an løse

21

G jen to fte

V a n lese'

12V ‘ 8 22

N

G jen tofte A l

S S u n d b yoster 24 A lleh elg en s 9 N 4 11

V V esterv o ld

2 D om kirkens

3 1 12

B urm eistersgad e

. . . .

6

H usum 21

K K rstb vn s

2 N 4

8

F relsers E nghave S un db y V an løse Sundby V an g ed e

H usum I2V3 8 22

B u stru p gad e . . . . . . B y a g e r v e j.......................................... B ygh olm vej V an løse . . . B y g la n d sg a d e...................................

V U db. V ester 10

G ladsaxe

13 5 15 9 S 4 10 12V4 8 22 2 S 4 10

Søborg Sundby

A 2 N 9 S 4

10

S S u n d b yvest

s

25 21 24

S u n d b yvest.

25

V alby F rdbg.

V an løse

20 T im oth eu s 14 V 9 16

S E k sercorp l.

F

F 14 L in d evan gs F 2 F

B y lo d d et G jen to fte

. . .

-

-

- -

G jen to fte

A 1 N F 1 F

F 18

i 1— 5 C . . V

-

-

— F 17 G odthaabs

Frdbg.

F 10 S olb jerg

F

F L

1

7— 15

. .

— F 1

*

F 17 G odthaabs 22 G ru nd tvigs 15 V 8 F 2

F rdbg. E m drup G jen tofte Vanlese Gjentofte

F 3 0 .

— F 7 S t. T hom as — F 11 S t. M arkns

21

-

-

2 __12

B u low svej

<

N

S kovsh oved A l

F 1 -

12V4 8 9N 4

— F 2

I (

14— 26

22 11

-

__

21

V an løse F relsers V an ged e

S

28— 50B -

-

S t. T hom as F 3 ø ..

A m agerbro 24

N

Jesus

14 V 9

B ym osevej V alb y . . . .

V alb y

20

16

A l

II - 6 8

v, JL © © g c ■—1 Q g -M S

I1?S

I ® o i ! o c ' I« S i

o S

Gade

^ a M w

« £

G a d e

>

w

K varter i eller K om ­

P o st- j

m une

S ogn 1

!" V alg­ kreds 1 5 0 7

strik t [

kontor i '

(K irke)

d istrik t 1

L æ g ed i-!

P o litik r .!

f R od e­

1

D a lsv in g e t H ellerup . . . D altoftevej S øborg . . . D alum vej V alby............................. D a lv a n g e n .......................................... D alvej G jen tofte . . . . D a m a g o r v e j................................... D am gaardsvej K lpbg. . . D am hus Boulevard V alby D am liu sdalsvoj V alby. D am husdæ m ningen Vanl. S.' V a lb y ................................................. D am husengvej V alby . . D am sh oltevej V alby . . . Darnsfcien Van loso . . . . D a m io fte G barlottl. . . . „ . ( 1.-25 og 2-24 D a n a sv o j. . 1 27-43og 26-40 D an haven V alby............................. D a n m a r k s g a d e ............................ ( 1— 37 „ . ) 3 9 - 5 7 D an n eb rogsgad e. . \ 2 __38 (4 0 — 60

G jentofto A 1 N

Edvard Griegs l u ligo Nr S ir ■Udb.Klædebo 19

G jen tofte G ladsaxe H vidovre l’.ron sh ej G jen tofte Kong.Engh. G jen tofte

S ion s

1

A 2 N A 4 S

_ -

-

_ K ildevæ l Is

Søborg

G ade

(

ligo Nr.

H vidovre B rønshøj

10

V Udb. V ostor

E dvard Storm s Voj

.

.

E nghave

14 0 9 15

15 V 8 21

Brh.

G jen tofte K odovro H vidovre G jen tofte Erndrup R odovre G jon tofto V an løse

E ftoraarsvej C h arlottl. . E gby voj V a l b y ............................ E go A llé V a lb y ............................ Ee-ebjerg A llé H ellerup . . Egobæ ks v e j ............................ E gegaurdsvoj V alb y . . . . E gohojvoj C h arlottl. . . . E gelykkovej V anloso . . . E gom arkovej V an loso. . . E go rn v e j .......................................... E gogado

N

A l

Ordrup

G jen to fte A 1 N i F redliolm 13 i 0 1 S kovsh oved A 1 N 1 ' R odovre A 4 S 1 ' R ød ovre A 4 S

A 4 S

R ød ovre

15

llv id o v ro A 4 : S H ollorup A 1 I N

j

S tr

22 ■ G ru nd tvigs 1 5 0 8

R odovre K odovro

I

R od ovre

A 4 1 S

9

N U db.K læ debo n S t. Joh ann es 4 S i 0

12 V 1 S A 4 1 s

V an lose R ødovre H vidovre V an lose

22

V an lose K odovre H vidovre V an lose G jen to fte V rdbg.

S kovsh oved A 1 N

21 21

V anloso 12Y>! 8 22 V anloso 12V 8 22

s

A 4

V an leso

22

F

Frdbg.

|12V- 1 ®

F 16 M ariondals F3V F

G jø n lo lto

! Skovsbovod A I i N ; S t. M arkus F 1 F

E g etoften H ellerup. .

.

.

A 1 N 15 V 8

j

V angede B rønshøj

21

E g e v a n g e n .......................................... Brh B ron shøj

23 j

■ G jen tofto

E ggorsvej H ellerup . . .

G jen to fte A I N

21

!

V an loso

V igerslev Frdbg. U db. V ester

T im otheus 14 V 9 16 St. M arkus F t F A p ostel 1 5 13 G eth scm anoi - - A postol 13 G eth sein ane i 1 E ngh avo 14 0 5 15 H vidovre A 4 s T im oth eu s 14 V 9 16 G ru nd tvigs l o ø 8 1 H vidovre A 4 S S lotsk irk en s 3 1 12 B rønshøj 12V* 8 22 St. P au ls 8 3 5 F ilip s 9 S 4 u Sundby 9 S 4 10 R od ovre A 4 S S oborg A 2 N Sundby 2 S 4 10 Sø borg A 2 N ’ F ilip s 9 S i n St. T hom as F 3 0 F V anloso 12 V 1 8 22

E gbolm vej V an loso

.

. .

V anloso

12V 1 8 22

S j A m agerbro

9

7 II. T avsen s 2 S 4

E g ils g a d e ...........................................

1 U db.K læ debo 19

1

E hlorsvej H ellerup

. .

.

S ion s

1 5 0 7

i

G jen tofto

E inar Ilo [b oils Voj C h arlottl. E ivindsvoj C harlottl. . . . E jb y Al, é V alby . . . . E jdorstodgade . . jjp oo E jgaards T væ rvoj C harlottl. E jgaard svej C h a r lo ttl.. . . E jstrupvoj V alby . . . . E lbagado .......................................... E loktravpj V alb y . . . . E lia s g a d e .......................................... .

M essias M essias

N N

A l A l

i G jen to fte ! H vidovre

llvid ovro A 4 S

Q 5 15

14

U db. V ester H vidovre V igerslev Erndrup llv id o v ro V estervold B rønshoj >St. An næ V. S u n d b yoster S u n d b yvost. R ød ovre G ladsaxe SundbyO vdr. G ladsaxe Sund b yosior F n ib g. V an lose Frdbg. H vidovre D yngby-T bk. S u n d b yvest. Smid by vest. G jen tofte V anlose liksorcerpl. U tterslev U db.K læ debo U db.K læ debo S u n d b yoster V alby S u n d b yvost. K rstliv n s 0. St. A nnæ V. St. A n næ H vidovre U tterslev U db.K læ debo

( 2— 16 V Udb. V estor 10

D annevirkpgadc . . D ansborg A llé V alby D an shojvej V alby . D anstrupvej . . . D an svej V alby . . D an tes P I. . . . D egn em ose A llé . . De l f i ngade . . . . D elosvej. . . . . D erbyvej . . . . D ianavoj V a lb y . . D ick en s A llé S eb org

-

-

E n gh ave

G jen to fte G jen tofto llv id o v ro

Ordrup Ordrup

A l A l

N N

4 S

H vid ovre

A

S Sundby østeT 25

9 S 4 11

F ilip s

R ød ovre

R odovre

A 4 S

4 11

S S un d b yoster 24 A lleh elgon s 9 N

Brh.

21

B rønshøj Erndrup G jen tofto G jen tofte G jontotto O jon to 1to G jen tofto G jon tofto G jen tofto G jen tolto B rønshoj G jon tofto llvid ovro

E lisavoj

G røndals

12V:> 8 22

22 G ru nd tvigs 1 5 0 8

E U o b a k k en jl og 2 .

. . .

1

llolloru > ( 3 - 3 3 og 4 - 2 8

N N

V angede V angedo

A l A l

E llebæ ks voj G jen tofto

. .

Vangodo A l

N N

E llogaardsvoj G jen tofte . . E llegaard svæ n ge G jen tofte E llolm svoj K lpbg.......................... E lleh øj lieiloru n . . . . E llem ose voj H elleru p . . .

D orth e av ej D ok tor W ille s Voj V alby D om usvej K lainponborg . D oras A llé V alby . . . 1-45 og 2-3 01-99 og 52-7 I 2 - 3 D o v e r v e j ............................ D ø v rø g a iln .................. D raebm annsvoj Kip lig. D ragsliolin vej V anloso D r o cliso lsg u le . . , D r e je r v e j............................. D r e jo g a d e ............................ < 9 A L D row sons V ej ( o — 14 D rogd en sgad e................................... D ronn ingD agm arsA llé V alby D ronn ing B lisab oth s A llé . D ron- 1 I— 51 og 2 — 48 n in gen sg. (5 5 -- 79 og 54— 08 i 1 - 1 1 I D osseringen D ig o v e j.......................................... D igtorgangou S o b o r g . . D ir c h s v o j.................................... D oktor A bildgaards A llé. D oktor llin d h e d e sA llé Van] D oktor Priem ns Vej . . D ronn ingensvoj D ron n in gL ou ises V .G barlttl D ronninglundvcj V anleso D ronn ing O lgas V. . . . D r o sso lv e j.................................... D u b lin v e j................................... D u e v e j .......................................... D unliam m orvej . . . . D untr.foldts A llé H ellerup C 9 - 3 9 D yb bels- / 14 gad e ^ 1® 3® B 141— 49 og 40— 50 151— 61 og 52— 70 D ybokæ r H usum . . . . D yb en d alsvej . . D yb en sgado ............................ D yb lan d svan gen . . . D yreh avogaard svej K lpbg. D yro- ( H om lm set— K ildoeon haven ( Skovrdg.,E rm t.Spri'b D yrobavcvoj K lpbg. . D yrovæ rnsvej V alby . D y r k o b .................................... D yssobakkon Ilollom p n , D yssogaard svoj j .D yssevæ nget H usum . D yvekes A llé . . . • D æ m ningen V alby . • D æ m ringsvej Ilo lle iu p D onnerupvej . . • E b e r tsg a d e . . . . E ck ersb ergsgad e. . . E delgavo A llé G jen tofte E d elslu n d svej K lpbg. . E d elsm in d evej . . . Edi s o ns v o j . . . . . E dithevej C harlottl. . E dlevoj H ellerup . . Edvard F alck s G ade . E dv. G iæ sels Vej . . . ( 1-37 og 2. . . K osten D ronn ing.T væ rg. 1 3 -3 1 3 3 - 4 7 4 9 -6 1 2— 14 16— 50 52— 58

V angodo

A l

D yngby-T bk.

T aarbæ k A 2 N

V angodo V angede Ordrup M essias B ronsbo j

A 1 N A 1 N A 1 N A 1 N

F 1 21 F 10

EU onsvoj C h arlottl. . E llovad svoj C harlottl.

. .

Frodoriksbg. F 1 F llv id o v ro A 4 S T aarbæ k A 2 N H vidovre A 4 S K apornaum s 15 V 8

.

.

Brh.

23

15 V 8 21

E llovang

N

E llin orsvcj C h arlottl. . . E lm e Al é V alby . . E lm e g a d o .......................................... H lm elum e v o j.................................... Brh. ■ . •

M essias

A 1.

21

H vidovre

A 4 S

9

N U (ib.K lædobo IL St. Joh an n es 4 S 0

-

Uronshoj

-

B rønshøj II viiløvrø

5 6 17

23

B ronsboj

12 Va 8 22

B laagaards lietliielieniH

E lsborgv ■ i V alby . . . . E ls d v r s g a d o .................................... Elvon.M:.. ■'Isve,i V alb y. . . E m anuel O lsens Vej . . . Erndrup 'h ig v e j............................ E m drupg lardsvej . . . . Erndrup K æ r v e j............................

18

H vid..vro A 4 S

3 S t. I’anls

5

K St. Annæ V.

8 3

Sundby •Sundby

9 s 4 10 :> s 4 10

lU .In v.o

Roilnvrn

A 1 .S

Frdbg.

F 17 G odtliaabs F. i V F 22 G ru nd tvigs 15 V 8

F

Skovs hoved A 1 N V anlos« 12 V 1 8 11. 'Tavsens 2 S 4 K apornaum s 15 V S5 20 S t. Jak ob s 15 G 7 • 1 L utliors ti 7 4 Sundby 9 N - 4 n T im oth eu s 14 V 9 16 Sundby 9 S 4 10 C n ristian s 2 N 4 9 Frolsors - - 8 G arnisons 7 3 6 22 9

1

Erndrup

L

1

G ru nd tvigs 15 V 8 G ru n dtvigs 15 V 8 G ru nd tvigs 15 V 8

L Erndrup

E ind n ip

i

T|

1

22

Erndrup M osovej

. . . .

L Erndrup

2-10 og u lig e N r.til

1

22

Erndrup

M øllegaardsv.

G rundt.v igs 15 0 8

Erndrup-

S tr.

-

-

— —

-

dorf. t. B anelin ien D

vej

-

-

15 V -

R oston

. .

Frdbg. Frdbg.

F 17 G odtliaabs F 2 F F 6 S t. M arkus F l F

E m il Olu H ansens V.

F

E m ilio g a d o ................................... E m iliok ild evej K lpbg. . . E m iliovoj C h arlottl. . . . E m il S lom an n s Voj . . . E m m asvej G jen tofte . . .

v

G jon totto G jon tofto

Skovsb ovod A 1 N

N

Ordrup

A l

Frdbg.

F

F 18 L in d evan gs F 2 F

G jen to fte U tter sle v G jon tofto

G jen tofte A 1 N

E n eb æ rv ej.............................

G rondals

I2V1 8 22

21

llrli.

5 v G

St. A nnæ 0. S t. A n n æ V . ]

G jontofto A 1 N

E nom arK voj G jentofto . .

Frederiks

-

-

21

15 V 8

E nem æ rket

............................

B røn shøj

23

D B rønshoj

-

6

G jen tofto

G jon tofto A 1 N

Engbnkk« voj C liarlottl

. .

2.1

22 G ru nd tvigs 15 V H

E n y b lo m m e v o j............................. E ngbovoj V a lb y ............................. E ngdals A llé V alby . . . E ngd raget V alby . . . .

L Erndrup

F 2 F

S o lb iers M essias V an lose

Frdbg. G jen tofto V an lose

A 4 S

R ød ovre

R od ovre V igorslov V ig erslo v

A l

N

r ! 21 | F 7 iF 16 1 25 F Hi i 22 i I 10 9 10

20 T im othous 14 V 9 20 T im othous 14 V 9

22

16 16 99

I2V-I 8

M ariondals F3V F M ariondals F3V F Sundby 9 S 4

Frdbg. Frdbg. Sundbyvost. Frdbg. Erndrup G jen to fte Udb. V ester

B rønshøj

12V3 8

23

E n g e lh o lm v e j................................... Brh B rønshøj

I

S tr. 1 U db.K læ debo 13 T a k sig o lses 15 0 8

E n g e ls to d s g a d e ............................

10

R od ovre A bsalons E n gh ave

R edovro

A 4 S

M ariondals F3V F G ru nd tvigs 15 V i "1 21 K ollerup A l N A b salons 13 5 13 M aria 1 - A b salons - G otlisom ano 13 14 S t. M atth. - - H usum 12V:l 8 22 G røn dal s 12V:l 8 22 H olm en s 8 2 7 B rønshøj 15 V 8 21 D yngby A 2 N Taarbæ k A 2 N

Udb. V ester 10 v U db. V ester 10

13 9 15 13 5 15 13 5 14

E nghavo- ( 1— LI o g 2— 12 V U db. V ester 10 S t. M atth.

K rist

-

-

15

-

P la d s (1 3 — 25 og 14— 20

9 S t. M atth.

V U db. V ester

1— 31

14 0 5 14

— — —

K rist

10

3 3 - 5 7 61— 79 8 1 - 8 7

13 -

15

-

E n gh ave

-

-

-

-

.

9

H usura B rønshøj O s tor B røn shoj

-

_

- :K ong. E ngh.

Frodholm s

n

1 9 9 -3 3 9

-

V alb y

Vb.

20

16

R est. u lig e Nr. .

K rist

V U db. V ester

9

14 0 5 15

-

-

-

E n gh ave

56— 74

10

D yngby-T bk, D yngby-T bk.

9

-

-

---.

- -

9 8 -1 9 8 .

1K ong. E ngh.

-

-

-

Frodholm s

2 0 0 -3 3 0

— 14 V -

V alby

16

V b .!

20

R est. lig e N r ..

.

Skovsb ovod A l

N

G jen tofte V alby K læ debo G jen tofto Gj en to fto

L yn gb y Sundby

L yngb y-T b k.

A 2 N

E nirhavovoi K lpbtf.

. . .

Frodholm s

13 ! 9 IG

9 S 4 10

25

i l -2 2 9 og 2— 230 S Sun db yvost.

D om kirken 3 1

7

E nglan ds j 231

-

T aarnby A 2 S

T aanib y

V angedo V an ged e

A 1 : N

vej

-

-

1 R osten K astrup

A l

N

H oll Sob.

V igorslov 20 T im oth eu s 14 V 9 16

E ngloddon V alby . . . . E ngm oscvej C h arlottl. . . E n c r sk ifte v e i...................................

Ordrup

G jen tofto

A 1 N 15 0 7

H usum 12V:i 8 22 Sundby 9.S 4 10 T im oth eu s 14 V 9 10 G jen tofto A 1 N B røn shøj 12V:! 8 22

H usum S u n d b yvest.

S ion s

Str. U db.K læ dobo 19

1

B ron sboj

22 23

15 V 8 21

( til Ilyrdovangon L U tter sle v

E ng-

V igerslev G jen to fte B rønshøj

-

B ron shej

-

-

sv in g o t (

R e sten -

F 12 F rederik sbg.

F 1 F

V Frdbg.

E n g t o f t e v e j ....................................

Brh.

.K lips

9 S 4 11 15 V 8 21

S S u n d b yoster 25

E ngvej .

B rønshoj G jen tofte H vidovre

B ronshej

23

E nighods A l l é ............................. Brh.

Ordrup

A 1 N A 4 S

10

E n igh od svej C liarlottl. . . Enrum voj V alb y............................

Sundby E saias

2 S 4

S un db yvest. O stervold G jen tofte D yngby-T bk.

H vidovre

6

5

3

2 S 4 10 9 S 4 10

S A m agerbro 24 C h ristian s

E nveloppevej

............................

G jen tofte A 1 N T aarbæ k A 2 N H usum I2V:! 8 Frodoriksbg. F 1 F M essias A 1 N M essias A l N S lotskirk en s 3 1 G odtbaabs F3V F

Sundby

25

S Sundbyvost.

E r a n tis v o j..........................................

T aarbæ k A 2 N

L yngb y-T b k.

E rem itagev. K lpbg.

. . ■

22

21 F 10

H usum Frdbg.

G jen tofte G ladsaxe G jen to fte G ladsaxe

V an ged e S øb org

A l

N

1 1— 35 og 2 - 3 2

E ricavej

G jen to fto ( . . .

R eston

A 2 -

G jen tofte G jen to fte V estervold Frdbg.

G jen tofte A l

N

E ricb sonsvoj G jen tofte . Erik B øglis A llé Søborg . . .

Søborg A bsalon E ngh ave

A 2 N

12

V U db. V ester 10

_ .. _ (u lig e Nr.

13 r> 14

F 17

Erik E jogods G ade j iig 0 Nr.

-

-

-

15

Made with FlippingBook HTML5