Kraks Vejviser 1932 Handelsregister

KRAKS

VEJVISER 1932 163. AARGANG • KRAK 70. AARGANG

2. B I N D K R A K 8 H AND E LSK A LEND ER FOR DANM ARK Emneliste • Real-Register • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet • Eksport-Kalender.

KRAK

UDG IVER : KRAKS LEGAT- N Y T O R V 17 K JØ B E N H A V N K. TELEFON CENTRAL 308 ' Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

FeKER'

HOVP-O^ibtlOTSKEr ■

f G v 2 , 5 ( d

IN D H O L D S F O R T E G N E L S E Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er m eddelt foran hver af disse.

1. B in d . ------------------

Side F o r k o r t e l s e r og T e g n , anvendt i Vejviseren............................................................................................ efter Forordet Afdeling 1: Kort og Planer for Kjøbenhavn............................................................................................. l Oversigtskort, Sporvejskort og 7 Specialkort over Stor-Kjøbenliavn, litograferede i 4 Farver. 5 Kort­ skitser. Planer over Hospitaler og Teatre. Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) GADE-REGISTER....................... . . ......................... .................................................................................................. 65 Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER.......................................................................................................................................................... 85 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendoms­ skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere in. m. (Navn, Stilling og Telefon). 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling III: Person-Register for Kjøbenhavn.......................................................................................... 785 Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i Kjøbenhavn, Frederiksberg og omliggende Villabyer. — TILLÆG: En Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. Afdeling IV: Provins-Register. A. FORRETNINGER......................................................................................................................................................... 1521 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, samt for 23 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER.................................................................................................................................................... 1828 G. STØRRE GAARDE..................................................................................................................................................... 1926 D. KOMMUNEFORTEGNELSE........................................................................................................................................ 1958 TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser. Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd. 2 . H ind . E m n e lis te til begge Bind Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal.................................. j >gule Bladel T i l f ø j e l s e r , der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens T rykning.......................... J Afdeling V: Real-Register for Kjøbenhavn ............................................................................................... 2001 Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For­ hold af almen Interesse. Vejledning for Eksportører. B e s te m m e ls e r og T a k s t e r (grønne Blade) vedrørende Post- & Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen. Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.............................................................. 2225 Uddrag af de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret. A. KJØBENHAVN. B. KØBSTÆDERNE. C. LANDET. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark.................................................................................................... 2465 Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre Foran i Fag-Registret paa blaa Blade F a g - o g V a r e f o r te g n e ls e over alle Fag-Registrets Overskrifter med Sidetal og O v e r s æ t te l s e r fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagoverskrifter. Afdeling VIII: Island (røde Blade).................................................................................................................................. 3601 Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser, Fag-Register, Eksport-Register. Afdeling IX: Udlandet...................................................................................................................................... 3633 De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Hovedstæder, Byer kendt under mere end eet Navn m. m. Danmarks Gesandter og Konsuler i Udlandet. Danske Foreninger i Udlandet. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (Fag- og Branchefortegnelser, med Kortskitser over de vigtigste af disse Lande). Kraks Export Directory of Denmark................................................................... sidst i bogen, særlig pagineret Eksport-Kalender over alle danske eksporterende Firmaer m. ni. Engelsk Tekst med Oversættelser til Fransk, Tysk, Spansk og Dansk. A. EXPORTERS (1. List of Firms. 2. List of Products. 3. Advertisements.) B, BANKING, SHIPPING etc. næringsdrivende Erhverv i Danmark branchevis ordnet. I Slutningen af Afdelingen et Fag-Register for Færøerne.

Udgiverne paalager sig intet Ansvar for Fejl og Mangler, der trods al anvendt Omhu, maatlc findes i Vejviseren. . Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

Kraks Vejviser omfatter

Kort over Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte; Færdsels- og Sporvejskort; Kortskitser; Teaterplaner m. m.................................................... Kort over Havn og F rihavn................................................................... Stats- og kommunale Institutioner og Kontorer; Foreninger og Sel­ skaber; Legater og Stift« Iser; Dagliglivets Retsforhold; Historie,* Topografi og Statistik; Seværdigheder m. m............................... Inddelinger af Byen (Kvarterer, Roder, Ligningsdistrikter, Politikredse, Oppeborselsdistrikter, Forsørgelsesdistrikter (Lægedistrikter), Skorstensfejerdistrikter, Postdistrikter,« Kirkesogne m.m.)..............................................................................) Gader, Veje og Pladser (Oplysning om Gadenavnets Oprindelse, Gadeskitser, Matrikelnr., Ejendomsskyld, Jordværdi, Ejer, Be­ boere —Villabyerne)....................................................................... Privat-Adresser og Forretnings-Adresser............................................. Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold,Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m. m. (Engelsk T ek st)... Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen........................................................................................ Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- OG BRANCHE-FOKTEGNELSER................................... Kort over Danmark................................................................................. 23 Kort over de større Købstæder......................................................... Kort over Færøerne og Grønland........................................................... Stats- og kommunale Institutioner i Byerne; Havneforhold; Indbyg­ gertal; Beskatningsforhold; Foreninger m.m............................. Forretningsadresser,ordnetbyvis(medHenvisninger til Fag-Registret) Privat-Adresser........................................................................................ Større Gaarde (Arealets Størrelse og Inddeling, Ejendomsskyld, Ejer, Forpagter, Godskontor m. m .)......................................................... Administrative Inddelinger; Kommunernes Adresse og Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder.................... Færøerne (Kort, Institutioner, Forretninger, Privatadresser)............ Grønland (Kort, Landet, Befolkningen og Styrelsen, Kolonidistrik­ terne) ................................................................................................. Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold,Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m.m. (Engelsk Tekst). Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen........................................................................................ Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER...................................

1. Bind, Afdeling I 2. Bind, Eksport-Kalender

2. Bind, Afdeling V

Kjøbenhavn

1. Bind, Afdeling II og 2. Bind, Afdeling V

1. Bind, Afdeling II 1. Bind, Afdeling III 2. Bind, Eksport-Kalender 2. Bind (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII 2. Bind, Eksport-Kalender 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 2. Bind, Eksport-Kalender 2. Bind (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII

Provinsen

Kort over Island ....................................................................................... 2. Bind, Afdeling VIII Stats- og kommunale Institutioner; Fremmede Landes Konsuler; Statistik; Foreninger og Selskaber............................................. 2. Bind, Afdeling V III Forretninger, ordnet efter Byer og Sysler, med Henvisning til deres Plads i Fag-Registret..................................................................... 2. Bind, Afdeling VIII Privat-Adresser....................................................................................... 2. Bind, Afdeling V III Eksport-Produkter og Eksportører..................................................... 2. Bind, Afdeling VII FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER................................... 2. Bind, Afdeling VIII

/

( Kortover Belgien, Czekoslovakietl Danzig,Storbritannien og Irland, Frankrig, Finland, Letland, | Nederlandene, Norge, Sverige, Tyskland................................1 ... ................................................. De europæiske Staters Størrelse,. Folketal, Statsform, Kolonier, Hovedstæder............................) ....................................................... Navneliste over Byer kendt under niere end et N avn.......................... Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i U d landet............................ Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark........................1 Danske Foreninger i Udlandet..........\ . ................................................. Større Virksomheder i Udlandet, der ejt^s eller ledes af D an sk e........ Dampskibsruter, der forbinder danske og udenlandske Havne............ FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER....................................

2. Bind, Afdeling IX 2. Bind. Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 1. Bind, Afdeling IV og 2. Bind, Afdeling V 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Eksport-Kalender 2. Bind, Afdeling IX

Udlandet

Instructive information on the contents and use of KRAK’s VEJVISER Krak’s address directory and Com- mercial directory for Denmark and Iceland, incorporating' KRAK’s Export Directory of Denmark. When contemplating the esta­ blishment of business connexions in Denmark business men abroad invariably look up addresses in the particular branches in whicb they are interested, and with a view to facilitating these prelimi- nary steps the desired addresses have been conveniently compiled in the „Fag-Regi ster“ Section VII of this volume (Vol. II;. This commercial directory co­ vers the whole of Denmark and comprises the names of all firms of importance. The latter are shown under the respective bran­ ches of trade, arranged for Co- penhagen first (A. Kjobenhavn) provincial towns (B. Købstæderne) and rural districts (C. Landet). The same section contains a spe­ cial commercial directory for the Faroe Islands (Færøerne) and a special section containing also a commercial directory for Iceland (Island), the latter printed on rose coloured paper. We recommend reference to the translations of the more impor- tant trade lieadings in the Eng- lish, Frencli, German and Spanish languages whicb will be found on the blue pages preceding the com­ mercial directory. Suppose, for in- stance, you want the names of the Danish pig slaugliteries, you look up this word in the Enghsli (Frencli, German or Spanish) list of words, and find there that the Danish equivalent of the word "slaugh- teiies“ is: "Svineslagterier1. By means of this Danish term you are at once able to find this trade in the Commercial Directory. A number of ollier Scandinavian and foreign firms interested in trade intercourse with Denmark have been included in the special section: "Udlandet1 (Foreign coun- tries). In this volume will also be found a list of the Danish Con- sulates and Embassies abroad. A list of registered firms and joint stock companies in Denmark with particulars as to principals, managing directors, board mem- bers, share Capital etc. is provided in a special section of the Directory. The "Real-Register” (subject in­ dex) contains information concer- ning the vaiious institutions of the Danish State, the Municipality of Copenhagen and the admini­ stration, institutions, societies etc. of Copenhagen and the surrounding municipalities. A complete Export Directory in five languages: Krak’s Export Directory of Den­ mark will be found at the end of Volume II. This Export Directory contains the names of all Danish exporting firms. Volume I of Krak’s Directory is primarily a Copenhagen direc­ tory containing street and house section, and a private resident and commercial section, together with sectional maps of the city etc. Moreover it contains a provincial towns directory (Provins-Register) comprising (in A. Forretninger) business concerns in 168 towns. Further a list of about 18.000 pri­ vate residents outside Copenhagen (B. Privat-Adresser), a landed pro­ perty section (C. Større Gaarde), with much information pertaining thereto.

Quelques renseignements sur le contenu et l’emploi du KRAK’s. VEJVISER Krak: Livre d’Adresses et Annuaire du Commerce du Danemark et de I’Islande, renfermånt aussi KRAK: Annuaire de 1’Exportation du Danemark. Les étrangers cherchent presque toujours des adresses dans des bran­ ches spéciales, celles-ci se trouvent dans ce volume (volume II) dans la section Professions VII "Fag- Register”. La section comprend le Danemark entier, et toutes les firmes de quelque importance ont été admises dans chaque bran­ che, d’abord les maisons de Copen­ hague (A. Kjobenhavn), puis les maisons des villes de province (B. Købstæderne) et enfin les maisons des districts ruraux (C. Landet). Sur les derniéres feuilles du „Fag- Register** vous trouverez les pro­ fessions des I l e s F é r o e - Fær­ øerne - et sur les feuilles roses toute une section avec les profes­ sions de 1’ I si an de. - Island. Nous vous recommandons de vous servir des traductions des plus im- portantes professions qui se trou­ vent sur les feuilles bleues précé- dant le „Fag-Register“; elles com- prennent les langues: Anglais, franQais, allemand et espagnol. Si par exemple vous désirez savoir le nom des diflerents abattoirs de pores danois, vous allez chercher ce mot dans le dictionnaire fran- Qais et trouvez lå que la désigna- tion „abattoirs de pores** se traduit en danois par le mot „Svineslagte­ rier**. Aprés cela vous pourrez aussitot å l’aide du mot danois ainsi tracé trouver le métier dans les professions Un grand nombre d’autres mai­ sons scandinaves et étrangéres d’intérét pour les relations com- merciales avec le Danemark se trouvent ,insérées dans la section speciale Etranger - Udlandet. Ce volume contient en outre une liste des légations et consuls da­ nois å l’étranger. Les firmes et sociétés anonymes enregistrées en Danemark ont été insérées avec l’indication de pro- priétaires, directeurs, membres du conseil d’administration, Capital social etc. dans le „Firma- og Ak­ tieselskabs-Register**. Dans le „Real-Register** sont groupés des renseignements sur les organes différentes de l’État Danois, Municipalité, Institutions, Associa­ tions etc. de la Ville de Copen- hague et des communes environ- nantes. La derniére partle du deuxiéme volume consiste d’un Annuaire com­ plet de l’Exportation du Danemark en 5 langues: Krak: Annuaire de l’Exportation du Danemark dans lequel ont été admises toutes les maisons d’expor- tation danoises. Le premier volume du „Krak’s Vejviser** constitue tout d’abord un livre d’adresses de Copenhague avec registres des rues et des im- meubles, et des listes alphabéti- ques d’établissements de commerce et de particuliers. Il contient en- core un registre de villes „Provins- Register** comprenant (sous A. „Forretninger**) les établissements de commerce de 169 villes. Puis vient une table d’environ 18.000 particuliers domiciliés hors de Coi enhague (sous B. „Privat Adresser), et un registre de pro- priétés rurales (sous C. „Større Gaarde**) avec beaueoup de ren­ seignements sur celles-ci.

Einige aufklårende Bemerkungen fiber den Inhalt und Gebrauch von KRAK’S VEJVISER Kraks Adressbuch und Handels­ kalender ffir Danemark und Island, in welchem zugleich KRAK’s Export-Kålen der fiir Danemark aufgenommen ist. Auslander suchen fast immer Adressen innerhalb bestimmter Branchen; diese sind in diesem Band (Band II) Abt. VII des Fach- Verzeichnisses zu’ finden. Dieses Verzeichnis umfasst ganz Dane­ mark, und samtliche Firmen von bloss einigermassen Bedeutung sind unter jeder Branche aufgenommen; zuerst die Kopenhagener Firmen (A. Kjobenhavn;. dann Provinz- firmen in den Stådten (B. Køb­ stæderne), zuletzt Firmen auf dem Land (C. Landet). Am Schluss des Facil-Verzeichnisses befindet sich ein Fach-Verzeichnis ffir die F a ro er und auf den rosa Bliit- tern eine ganze Abteilung auch mit einem Fach-Verzeichnis ffir I s la n d . Wir empfehlen Ihnen die Uber- setzungen der wiclitigsten Facli- Uberschrifton, die sich auf den hlauen Plattern vor dem Fach- Verzeichnis befinden; sieumfassen die Sprachen Englisch. Franzosisch, Deutsch und Spanisch. Wfinschen Sie beispielsweise einige Namen der verschiedenen danischen Schwei- neschliichtereien, so schlagen Sie dieses Wort in dem englischen, franzosischen, deutschen oder spa- nischen Worterverzeichnis nacli und linden dort, das Wort durcli „Svine- slagterier** ins Diinische fihersetzt. Sie konnen danach sofort mit Hilfe des gefundenen danischen Wortes das Facil im Fach-Verzeichnis linden. Eine Reihe andrer skandinavi- scher und auslandischer Firmen, die sich ffir den Handelsverkehr mit Danemark interessieren, sind in der besonderen Abteilunge A u s- la n d “ (Udlandet) aufgenommen worden. In diesem Band befindet sich ausserdem ein Verzeichnis fiber diinische Konsuln und Gesandt- schaften im Ausland, Eingetragene Firmen und Aktien- gesellschaften in Danemark sind mit Angabe der lnhaber, Direk­ toren, Aufsichtsratsmitglieder, des Aktienkapitals oder dgl. im Fir­ men- und Aktiengesellschafts-Ver- zeiclinis aufgenommen worden. Im Real-Register befinden sich Aufkliirungen fiber die verschie­ denen Organe des danischen Staa- tes, die Verwaltung der Stadt Ko- penliagen und herumliegender Ge- meinden und deren Institutionen, Vereine u. dgl. Am Ende des 2. Bandes ist ein vollstiindiger Export-Kalender in 5 Sprachen aufgenommen worden, Krak’s Export Directory of Den­ mark, in welchem sich samtliche diinische Ausfuhr-Firmen befinden. Namen-Verzeichnisseii fiber Ge- scliafte und Privatpersonen, eine Karte fiber die Stadt u. a. Dann bringt es ein Stadte-Verzeichnis (Provins-Register) umfassend (in A. Forretninger) die Gesch’åfte von 169 Stadten. Ferner ein Verzeich­ nis fiber ungefahr 18.000 Privat­ personen ausserhalb Kopenhagen (B. Privat-Adresser), sowie ein Land - gfiter Verzeichnis (C. Større Gaar­ de) mit vielen Aufkliirungen fiber dieselben. Der 1. Band von Krak’s Vej­ viser ist vor allen Dingon ein Adressbuch ffir Kopenhagen mit Strassen-, Hausnummer- und

Aigunas noticias ensefiando acerca del contenido y el uso del KRAK’S VEJVISER Gulay AlmanaqueComercial„Krak** de Dinamarca e Islandia, conteni- endo ademås El Directorio de Exportucion de Dinamarca „KRAK“ Los extranjeros huscan casi si- empre direcciones adentro de cier- tos ramos, estas se encOcntran en este tomo (Tomo II; en la seccion VII, Fag-Register. Este regi­ stro abraza a toda la Dinamarca, y todas las casas comerciales liasta de importancia regular son inclui- das bajo cada ramo, primero las casas de Copenhague (A. Kjøben- havn), despues las casas provin- ciales de las ciudades (B. Købstæ­ derne), y por fin las casas rurales (C. Landet). Al fin del registro de ar­ tes se eneuentra un Rigistro de Artes de las ls la s Fa roe (Fær­ øerne) y en las hojas color de rosa una seccion entera. tambien inclu- yendo Registro de Artes, de I s- 1an d ia (Island). Recomendamos a Vd. liacer uso de las traducciones de los encabe- zamientos industriales mas impor- tantes que se eneuentran sobre las hojas azules en frente del Registro de Artes; se componen de los idio­ mas Ingles, Frances, Alenlån y Ca- stellano. bi por ejemplo se preci- sarå unas direcciones de varios mataderos de cerdos en Dinamarca, habrå que referirse a este nombre en el glosario Castellano, y a este corresponde en Dinamarques la palabra „Svineslagterier**. Con ayuda de esta palabra Dinamar- quesa se en contrarå la industria en et Registro de Artes. Un numero de otras casas escan- dinavas e extranjeras, que son de interés pa a el intercambio comer- cial con Dinamarca, ha sido in- cluido en la seccion especial: E l E x t r a n j e r o (Udlandet). En este tomo tambien se eneu­ entra una lista de los Consulados y las Legaciones de Dinamarca en el extranjero. Casas comerciales y sociedades anonimås registradas en Dinamarca son ineluidas, con indicacion de proprietario, directores, junta direc- tiva, capitai suscrito etc., en el „Fii ma og Aktieselskabs-Register**. Enel„Real-Register‘*sehareunido informes sobre la administration del estado de Dinamarca ademås sobre la administration las insti­ tutiones, las uniones etc. de la ciudad de Copenhague y las muni- cipalidades vecinas. Al fin del segundo torno se halla un Directorio de Exportacion completa en 5 idiomas: El Directorio de Exportacion „Krak** de Dinamarca, el que incluye a todas las casas de ex­ portacion Dinamarquesas. El primer tomo de la Guia „Krak** es en primer lugar una guia de direcciones en Copenhague con re­ gistro de calles y casas, y registro de nombres de comercios y de par- ticulares, ademås mapa de la ciu­ dad etc. Despues contiene un re­ gistro de municipalidades, (Provins- Register) incluyendo (en A: For­ retninger) los comercios de 169 municipalidades. Ademås se halla una lista de cerca de 18,000 par- ticulares afuera de Copenhague (B: Privat-Adresser), un registro de propiedades rurales (C : Større Gaarde) con muehos informes a su respecto.

Emnelisten er en alfabetisk Fortegnelse over (le i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af den Overskrift og det Sidetal, hvorunder Oplysningen skal søges. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse" (der findes i Afdeling V) er der saaledes henvist fra Emne-Ordene: „Augustenborg Sanatorium", „Faksinge Sanatorium", „Faxe Ladeplads Sanatorium", „Folkesanatorier", „Haslev Sanatorium", „Hjerting Sana­ torium", „Hospitaler og Sanatorier", „Julemærkesanatoriet", „Kalø Vig Sanatorium", „Kampmann-Boysenske Sana-- torium", „Kystsanatorier", „Nakkebelle Sanatorium", „Nationalforeningen", „Nyborg Sanatorium", „Nysted Sana­ torium", „Ity Sanatorium", „Silkeborg Sanatorium", „Skjørping Sanatorium", „Sønderjydske Fonds Sanatorium ved Augustenborg" og „Tuberkulosens", samt fra Oversigterne Foreninger B 19: Syge og C 26: Sundhedsvæsen, Sygepleje. I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt nedenanførte OVERSIGTER, hvorunder sammenhørende Emner er grupperedo, dog er Oversigten over Foreninger anbragt i Slutningen af Emnelisten. 11offets Institutioner . Domstole Finansministeriet Indenrigsministeriet

4. Bespisning 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Døvstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselsselskaber 11. Gamle 12. Hjemløse 13. Juleforeninger 14. Konfirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laaneforeninger 17. Pensionskasser og-foreninger 18. Studie- og Undervisningshjælp 19. Syge • 20. Tyender 21. Understøttelsesforeninger, Andre, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger, Missionsvirksomhed 13. Klubber o. 1. 14. Kreditor-Foreninger 15. Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov- brugsforeninger 18. Landsmandsforeninger 19. Musik-, Sang- og Skuespilkunst 20. Oplysningsarbejde blandt Voksne 21. Patriotiske Foreninger 22. Politik, Sociale Spørgsmaal o. 1. 23. Radio 24. Samvirke med andre Lande 25. Soldaterforeninger 26. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 27. Sædelighed 28. Turistforeninger 29. Videnskab, Sprog og Litteratur C. Forskellige 1. Afholdssagen

Eolikliniker Politi Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. I. Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere ■ 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere 11. Journalister, Bladforetagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselskaber, Revisorer o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere o. 1. 22. Skuespillere, Teaterdirektører etc. Underretter Vuggestuer Foreninger

Justitsministeriet Kirkeministeriet Krigsministeriet Landbrugsministeriet Marineministeriet

Ministeriet for Handel og Industri Ministeriet for offentlige Arbejder Ministeriet for Søfart og Fiskeri Socialministeriet Statsministeriet Udenrigsministerlet l !nder visningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden Abnormanstalter Alderdomshjem Arbejdsanvisnings- og Engageringskon­ torer Asyler for Bom Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Frivillige Korps Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Observatorier 1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

f (

I B. Velgørenhed, G 1. Almindelige Hjæl 2. Arbejdsløse 3. Begravelse og Ligbrænding

msidig Hjælp ,eforeninger

Opdragelseshjem Optagelseshjem Parker og Anlæg

FAG- OG VAREFORTEGNELSE en alfabetisk Fortegnelse over samtlige Fag-Registrets Overskrifter findes paa blaa Blade foran Afdeling VII. TILFØJELSER der er kommet til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt, findes efter denne Emneliste. 1 1

Emneliste

Side Amagers historiske Samling, se Amager­ museet ................................................... 2004 Amager Travbane, se Foreningen t. d. alm. Hesteavls Fremme............................. 2047 Amalienborg........................................... 2004 Amalienborg, Beboere............................ 113 Amatør-Bokse-Union, se Bokse............ 2020 Amatør Klub, Kbhvns fotografiske . . . . 2004 Amatør-Sejlklub, se Sejlklub, Kbhvns . . . 2145 Ambulance.............. ........................« . . . 2004 American Scandinavian Foundation, The, se Danmarks amerikanske Selskab . . . 2029 Amerikanske Gesandtskab, se Gesandt­ skaber ...................................................... 2059 — Konsulat, se Konsuler........................... 2084 Amerikanske Selskab, Danmarks, se Dan­ marks ................................................... 2029 Amies de la jeune fille, L e s .................... 2004 Amtmand over Færøerne.............................. 1969 — over Kbhvns A m t............................... 2004 Amtmænd i de øvrige Amter, se Real-Re- gister for de paag. Byer i Afd. IV. . 15210 Amts, Kbhvns, Institutioner, se i Emne­ listen Kommunale Myndigheder etc. Amts- og Retsbetjentfuldmægtigo i Dan­ mark, se Foreningen a f ....................... 2044 Amtslæge i Kbhvns A m t.......................... 2004 Amtslæge paa Færøerne........................... 1969 Amtslæger i de øvrige Amter, se Real-Regi- ster for de paag. Byer i Afd. IV . . . 15210 Amtsraadet f. gi. Kbhvns Amt................. 2004 Amtsrådsforeningen f. Danmark............ 2004 Amtssygehuse, Kbhvns............................. 2004 Amtssygehuse i Provinsbyerne, se Real- Registerfordepaag.ByeriAfd.lv. . . 15210 Amtstue, Kbhvns .................................. .. 2004 Amtsvandinspektoratet f. gi. Kbhvns Amt 2004 Amtsvejinspektoratet for Kbhvns Amt . . 2004 Amtsvejinspektører i Provinsen, se Real- Registerfordepaag.ByeriAfd.IV. . . 15210 Amtsvejinspektørforeningen....................... 2004 Analytisk-kemiske Lab., VStein’s, seStein’s 2159 Anboringsmestre, se Vandforsyningen . . 2177 Anckerske Legat, so Legater . . . . . . . . 2095 Andels-Anstalten Tryg............................... 2004 Andels-Boligforeninger, se Bygge- og Bo­ ligforeninger........................................... 2023 Andelsforbund, Nordisk, se Nordisk. . . . 2124 Andelsforeningernes Sanatorieforening, se Sanatorieforening................................2143 AndelsLivsforsselsk. „Koldinghus“, Dansk se Livsforsikringss.................................2110 Andelsmejeriforeninger, se Mejeridrift. . . 2114 Andels- og Folkebank, Dansk................. 2005 Andels-Pensionsforeningen........................ 2005 Andelsslagterier, De samvirkende.......... 2005 Andelsudvalget......................... 2005 Andersens Friboliger................................. 2005 Andersens, Laurits, Fond......................... 2005 Andreas Kirke, se St. Andreas K........... 2144 —(i Ordrup), se u. Katolske Kirker. .. . 2078 Andreasordenen, se St. Andreasordenen. . 2144 Anke? Heegaardske Foredrag.................. 2005 Anklagemyndigheden................................ 2005 Anlæg, se i Emnelisten: Parker og Anlæg Anlægsgartner- og Havearkitektf. Dansk . 2005 Anna K irk e................................................. 2005 se till. Tilføjelser efter denne Emneliste se ogsaa u. Katolske Kirker................. 2079 Annoncebureauer, se Foren, af Danske A. 2044 Annoncenævnet............................................. 2005 Ansgarius-Foreningen.................................. 2005 Ansgars Kirke, se Katolske Kirker . . . . 2079 Antiksamlingen, Se Nationalmuseet . . . . 2123 Antikvarboghandlerforeningen.................... 2005 Antimilitaristisko Præster, se Foreningen af ant....................................... 2044 Antropologiske Komité.................. . . . . . 2005 Antroposofisk Selskab, Dansk.................... 2005 Antroposofi, Studieskolen fo r.................... 2005 Apolloteatret, se Teatre...............................2167 Apostelkirken............................................. 2005 Apostolisk Vikariat, se Katolske........... 2078 Apotekerforeninger..................................... 2005 — se ogsaa Kreditforen., Apotekernes. . . 2086 Apotekernes Forsørgelseskasse.................. 2005

8ide Agenter i oversøiske Træsorter, se Fore­ ningen a f ................................................ 2044 Akademi, Det kgl. (Kunstakademiet) . . . 2002 Akademi, Sorø, se u. Sorø....................... 1782 Akademikere, Kvindelige, se Kvindl. . . . 2091 Akademikeres Nationalraad....................... 2003 Akademisk Arkitektforen., se Arkitekt­ forening ...................................................2011 — Boldklub, se Boldklub.......................... 2020 — Fægteklub............................................. 2003 — Idrætsforening, se Idræisforen............. 2073 — O rkester................................................ 2003 — Roklub, se Roklub, Danske Studenters 2140 — Skytteforening.se Skytteforen................ 2151 — Skyttekorps, se Skyttekorps................... 2151 Akkordretten ............................................. 2003 Akkvisitører, Foreningen af Forsikrings-, se Foreningen af Fors............................. 2045 Aktieselskaber, Indregistrerede, se Afd.VI, Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark......................... 2225ff Aktieselskabs-Registeret .......................... 2003 Aktionærforening, D ansk.......................... 2003 Aktionærforeningen af 1929...................... 2003 Aktuarforening, Den d an sk e.................... 2003 Akureyri, Forretninger m. m..................... 3605 Albaniens Konsulat, se Konsulater . . . . 2084 Albans Kirke, se St. Albans K...................2144 Albertina...................................................... 2003 Alderdomsbolig, Søværnets, se Foren. Søv. Alderdomsbolig. . . ? ............................. 2047 Alderdomsforsørgelseskassen, se Bikuben. 2019 Alderdoms-Friboliger, Foren, f o r ............ 2003 Alderdomshjem (se endvidere Oversigten Stiftelser og Legater) Alderdomshjem, Frdbg................ ... . . . 2003 Alderdomshjemmet i Ordrup................. 2003 Alderdomshjemmet Sollijem.................. 2003 Bombebøssen............................................. 2020 Centralmissionen..................................... 2027 Diakonissestiftelsen............................... 2031 Døvstumme, Alderdomshjemmet for . . 2033 Ensomme Gamles Værn......................... 2034 Foreningen Gartnernes Alderdomshjem. 2047 Frdbg. Borgerforening............................ 2050 Frænkels Alderdomshjem....................... 2053 Gamles By (Kbhvns. A .)....................... 2058 Gustafsforsamlingens Alderdomshem . . 2063 Postbudes Alderdomshjem......................2131 Alderdomskassen for Sygeplejersker . . . 2003 se tilligeTilføjelser efter denne Emneliste Alderdomsunderstøttel^e af Sygeplejersker, se Foreningen til..................................... 2047 Aldersrente, se Forsørgelsesvæsen............ 2049 Aldersro Sogn, se Taksigelseskirken. . . . 2166 Alderstrøst................................................... 2003 AlexanderNewski Kirke .......................... 2003 Alimentationsbidrag, se Underholdsb. . . . 2173 Alkoholfrie Restauranter, Kvindernes . . 2003 Alkoholisthjem, se i Emnelisten Oversig­ ten Redningshjem. Allehelgens Sogn........................................ 2003 Alliance Fran^aise..................................... 2003 Allieredes danske Vaabenfæller, De . . . . 2003 Allinge, Firma-Register......................... 2347 —, Forretninger m. m............................1568 Almindelig dansk Gartnerforening, se Gart­ nerforening ............................................. 2058 — dansk Hjælpe-Foren.......................... 2003 — Hospital .................................................*2003 Almindelige danske Lægeforen., se Lægef. 2111 — danske Massageforen., so Massagef. . . 2114 — Enkekasse Den, se Enkekasse...... 2034 — Hesteavls Fremme, se Foren.......... 2047 Almindeligt Dansk Ingeniørforb., seIn^. 2075 Almindeligt Dansk Vare- og Industri­ lotteri, se L o tterier...........................2110 Altinget, Islan d ..................................... 3603 Amagerbanen, se Privatbaner................ 2133 Amagerbanken........................................ 2004 Amager Birk, se Søndre B irk................2165 — Sognefogeder i, se Sognefogeder . . . 2152 Amagermuseet........................................ 2004 Amagermuseets V enner........................ 2004 se tilligeTilføjelser efter denne Emneliste

. Side Aabenraa, Firma-Register...................... 2338 —, Forretninger m. m.. . ............................1521 Aakirkeby, Firma-Register....................... 2338 —, Forretninger m. m.................................. 1523 Aalborg, Firma-Register............................ 2338 —, Kort, Forretninger m. m.........................1524 Aalegaards-Ovemævnet............................. 2001 Aalestrup, Firma-Register......................... 2341 —, Forretninger m. m................................... 1538 Aandssvageanstalterne............................... 2001 Aandssvageanst. samv. Funktionærforen.. 2002 Aandssvagesagens Venner.......................... 2002 Aarestrups Stift, (se endv. Legater). . . . 2002 Aarhus, Firma-Register............................. 2342 —, Kort, Sporvejskort, Forretninger m. m. 1539 Aars, Firma-Register............................ 2347 —, Forretninger m. m................................... 1567 Aarsliste-Udvalg (se Nævningekredse) . . 2126 Aarup,Firma-Register.................................... 2317 —, Forretninger m. m........................... 1568 Abel Cathrines Stiftelse............................. 2002 Abnormanstalter Aandssvageanstalterne (Kbhvn., Østift.). 2001 Aandssvageanst. ved R ib e ....................1742 Aandssvageanst. ved Vodskov.............. 1705 Blinde, Forsørgelsesanstalt for Blindeinstitut, Det kgl., i Kbhvn.. . Blindeinstitut, Det kgl., paa Refsnæs Døvstumme Institut, se Døvstummeanst.2033 Døvstumme Institut og Skole i Fredericial594 Døvstummeskolen i Nyborg................. 1690 Kellerske Aandssvageanst., se Aandssv. 2002 Løgumgaard, se u. Løgumkloster . . . . 1678 Samfundet ogHjemmet for Vanføre. . . . 2142 Statens Institut for Talelidende............2156 Absalon, se Brevdueklubben A.................. 2022 Absalons Brønd, se Christiansborg . . . . 2027 Absalonskirken............................................ 2002 Adelige Jomfrukloster, Gisselfeld........... 1619 -------Odense.............................................. 1709 -------Roskilde...........................................1748 ------ Vallø, se V allø ................................2176 ------ Vemmetofte, se Vemmetofte . . . . 2178 Adels Aarbog, se Foren, til Udg.a f . . . . 2048 Adels Forbund, Dansk................................ 2002 Adgangsbevis f. udeul. Handelsrejsende. 2002 Adgangstider i Samlinger etc., se Samlinger. 2142 Adjutantstab, Hs.Maj. K., se Hofstaterne 2068 Admiral Winterfeldts S. se Trøstens Bolig. 2172 Admiralitetskontor, se Marinemin............ 2113 Adoption ...................................................... 2002 Adoptionsbureau, se Mødrehjælpen............2121 Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark, se Kraks Vejviser...................... 2085 Adresseforandringer, Anmeldelse til Vej­ viseren......................................................1979 Adressekontoret, se Kraks Vejviser. . . . 2085 Adresser — Forretningers i hele Landet, fagvis ord­ nede, se Fag-Registret, Afd. V II. . . 2465ff — Forretningers og private Personers, Ho- ' vedstaden og Omegn, ordnede efter Gader . . . . ..................................... 850 — Forretningers og privatePersoners, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabe­ tisk efter Navn og Stilling .............. 7860 — Forretningers i Provinsen, se........... 15210 — Privat-Personers i Provinsen, se . . . 18280 — Større Gaardes, s e ............................ 19260 Adventisternes Kirke, se Ebenezer. . . 2033 — Konferens, se Syvende Dags Adv.. . . 2164 Aeronautiske Selskab, se Kongelige D A. 2084 Aflioldsfolkenes Lytterforening, se Lytterf. 2111 Afholds-Forbund, -Foreninger, -Organi­ sationer, -Samfund m. m...................... 2002 se endv. Foreninger C, 1 — Bibliotek, Danmarks, se Bibliotek. . . 2018 Afholds-Ordener, De forenede, se Forenede A 2043 Afstande, Provinsbyernes fra Khbvn. (i Timers Jernbanekørsel), seAfd. IV Real- Register for de paagældende Byer. . . 15210 Afstandsberegning paa Veje, udgaaende fra Kbhvn., se Kilometersten.............. 2079 Afstøbningssamling, Den kgl..................... 2002 Aftenskoleforening, jDansk......................... 2002 2019 2019 2019

Bemærk: 2.

Bind begynder uied Pagina 2001.

III

EM N E L IS T E

Side Apotekerraadet, se Sundhedsstyrelsen. .. . 2161 Appeludvalg, se Toldraadet..................... 2170 Arabisk Mission, se Mission i Arabien. . . 2117 Arbejde a d le r............................................ 2005 Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for .. . 2006 Arbejderbevægelsens A rkiv..................... 2006 Arbejderboliger, Foreninger f o r ............. 2006 — se ogsaa Alderdoms-Friboliger...........200? og Foren, af 1865................................ 2044 Arbejderforbund,Kvindeligt,se KvindeligtA.2091 Arbejderforeninger, se Foreninger A, 1 i Emnelisten Arbejderforeningen af 1867, se Hermes u. Sygekassevæsen....................................2163 Arbejderforsikrings-Raadet..................... 2006 Arbejderhjem, Frdbg., se Frdbg. Arb. . . 2050 Arbejderhjemmet Fredenshus, se Fredensh.2050 Arbejder-Idræts-Forbund.......................... 2006 Arbejderkoncerter, se Studentersamf.........2160 Arbejder Loge, Dansk, se D. A. L........... 2029 Arbejdernes Andels-Boligforen., se Bygge- og Boligforening..................................... 2023 — Bogforings- og Revisionsinst................ 2006 — Brændselsvirksomheder, Fællesr. f. se Fællesraadet for Arb............................. 2054 — Byggeforening........................................ 2006 — Fællesorganisation............................... 2006 — Idræts-Forbund, se Arbejder-Idræts-F. 2073 — Idrætsklub, se Idrætsklub.................... 2073 — kooperative Byggeforening, se Bygge- og Boligforeninger.................................... 2023 — Landsbank, Spare- og Laanebank . . . 2006 — Læseselskab......................................... 2006 — Oplysningsforbund.............................. 2006 — Radioforbund, se Radioforbund, Arb. . 2135 se tilligeTilføjelser,efter denneEmneliste — Radioklub, se Radioklub, Arb.............2135 — Samariterforening................................. 2006 — Tennis Klub.......................i ................. 2006 Arbejdersangkor, De samvirkende . . . . . 2006 Arbejdsanstalten Sundholm . . . . ........... 2006 Arbejdsanvisnings- og Engageringskonto­ rer Arbejde a d le r ........................................ 2005 Arbejdsanvisningf.Kbhvn.& Frdbg. . . . 2006 Arbejdsanvisningen og Arbejdsløshedsfor­ sikringen, Direktoratet for................. 2007 Arbejdsanvisningskont. for Dovstumme . 2007 Arbejdsløshedskasser............................ 2010 Boghandler-Medlijælperforening, Den dan­ ske .................................... 2020 Centralmissionen......................... 2027 Engageringsbureauet for dekorativ Kunst2034 Engageringskont. f. Handel og Industri . 2034 Forhyringsagenter.................................. 2048 Formaudsforening, Dansk. . .,.............. 2048 Fængselshjælpen..................................... 2055 Fængselsselskabernes K o n to r.............. 2055 Fæstemænd.............................................. 2056 Gjentofte Kommune............................... 2060 Handelsforeningen af 5. Juni 1864 . . . 2064 Handels- ogKontoristforen., Kvindernes. 2064 Handels- og Kontormedhjælperforen. . 2065 Hjemløse Mænd i Kbhvn....................... 2067 Hjemløses Arbejdsanvisningskontor . . . 2067 Ingeniørforenings Oplysningsbureau . . 2075 Journalistforeningen, Provins-. . . . . . 2077 Juristforbundet........................................ 2077 Landsforeningen af Vanføre etc............ 2094 Lærerforening, Danmarks............... . . 2112 Musiker-Børs............................................. 2120 Musikeres Lands-Forbund, Danske. . . . 2120 Studenterforeningen..................................2160 Sygeplejeraad, D ansk...............................2164 Vinkyperforeningen..................................2179 Arbejdsdirektoratet, se Arbejdsanvisningen2007 Arbejdsgiverforening, Dansk, med derunder hørende Sammenslutninger og Forenin­ ger .......................................... ................ 2007 (Foreninger og Laug, som ikke hen­ hører herunder, er anført alfabetisk i' Real-Registret efter deres Navn) — Kbhvnske Grossisters, se Kjøbenh. . . 2080 Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring........... 2009 Arbejdsherberger i Danmark, Centralfore­ ningen a f ............................ 2010 Arbejdshjem, se Centralmissionen............ 2027 Arbejdshjem, K bh v n s........... ..................... 2010 Arbejdshjem for døvstumme Piger, seDøv- stum m e..................................... 2033 Arbejdsledere i Danmark, se Foren, af . . . 2044 Arbejdsløshedsfonden ....................... .. • • 2010 Arbejdsløshedsforsikringen, se Arbejdsan­ visningen................................................ 2007 Arbejdsløshedskasser, Anerkendte........... 2010 Arbejdsmands Forbund, Dansk, se Fagfor­ bund ...................................................... 2035

Side Arbejdsnævnet, se Arbejdsanvisningen . . 2007 Arbejds- og Fabriktilsynet ....................2011 Arbejdsraadet.............................................2011 se tillige Tilføjelser efter denne Em­ neliste Arbejdsstuer for Børn................................. 2011 — se ogsaa St. Lukas S tiftelse.................2144 Arbejdstroppernes sjællandske Depot. . . 2011 Arbejdstroppernes jydske Depot.................2011 Arbejdsudvalg, Socialministeriets................ 2011 Arden, Firma-Register............................... 2348 —, Forretninger m. m.............................. 1569 Areal, Kbhvns, se Indbyggerantal............ 2074 —, de europæiske Staters, se Bagsiden af Titelbladet til Afd. IX............................. 3634 Argentinske Gesandtskab, se Gesandtskaber2059 Argentinske Konsulat, se Konsuler . . . . 2084 Arkitektforening, Akademisk...................... 2011 Arkitekt-Forening, Dansk.............. 2011 Arkivarforeningen....................................... 2011 Arkiver, se i Emnel.OversigtenBiblioteker Arktiske Station...........................................2011 Armeniervenner, De d an sk e...................... 2011 Arnamagnæanske Haandskriftsamling. . . 2011 Arnessysla, Forretninger m. m.................. 3608 Arresthuset paa Nytorv, se Fængsler . . . 2055 Arresodal, se Classenske Fideikomm......... 2028 Arsenal, se Tøjhus, Kbhvns........................ 2172 A rtilleriet......................................................2011 — se ogsaa under Aarhus............................1539 — — — Holbæk........................1638 — — — Ringsted. . . . . . . . 1746 Artilleriets Kaserner, se Kaserner. . . . 2078 Artilleriofficersforeningen............................2012 Artilleriofficiantforeningen, se Understøttel­ sesanstalten af 1737 ............................. 2173 Asnæs, FirmaiRegister............................... 2348 —, Forretninger m. m...................................1569 Assens, Firma-Register............................... 2348 —, Forretninger m. m.................................. 1570 Assistenshuset.............................................2012 — Indleveringskontorer, se u. Laanefor- retninger i Fagregistret, Afd. VII. . . 3008 Assistens Kirkegaard, se Kirkegaarde ’. . . 2079 ------ Takster m. m., se Begravelsesv.. . . 2017 Assistentforen., Kommunal, se Komm. . . 2081 Association franco-scandinave. ..................2012 Assumptionssøstrenes Kapel, se Katolske 2079 Assurancø-Comp. Baltica, se Baltica . . . . 2014 Assuranceforeningen Skuld....................... 2012 Assuranceselskaber Henvisning til de forskellige Arter Assu­ ranceselskaber, se Fag- og Vareforteg­ nelsen (blaa Blade). Assurandeurer, Private, se Private . . . . 2133 Assurandør-Societetet.................................. 2012 se tilligoTilføjeiser, efter denne Emneliste Assurandørernes Hus.................................... 2012 Astronomisk Observatorium.........................2012 Astronomisk S elsk ab .................................. 2012 Astræa, Folkeobservatoriet..........................2012 Asylbestyrerind. Hjælpeforen., se Hjælpef.. 2068 Asyler for Børn. (se ogsaa Daghjem) Asylet af 28. Maj, se Asylselsk., det kbhvnske................................................ 2012 Blinde, Forsørgelsesanstalt f o r .............. 2019 Blindeinstitut, Det kgl., paa Refsnæs. . 2019 Daghjem for Smaabørn.......................... 2029 Dronning Caroline Amalies A., se Asyl 2012 DronningLouisesA., se Asylselskab. . . . 2012 Fortsættelsesasylet af 1890.................... 2050 Frederik d. 6. A., se Asylselskab det kbhvnske........................................... 2012 Frederiksberg A., se Asylselskab . . . 2013 Friskolebørnsasyler............ f.................. 2053 General Classens A., se A sy l................. 2012 Kbhvnske Asylselskab, se Asylselsk.. . 2012 KongChr. d. 9. og DronningLouises Asyl, se Asyl.............................'................... 2012 Kristianshavns A., se Asylselskab, det kbhvnske......................... ................... 2012 Kronprinsesse Louises A., se Asyl . . . 2012 Kvindehjemmet.................... ) ................ 2091 Menighedsplejernes A. 2114 Nørrebros Asyl, se Asylselskab, det kbhvnske...............................\ ...............2012 Opdragelsen, se Asylselskabet 0 ............. 2013 Prinsesse Maries A., se Asyl . \ . . . . 2012 Prinsesse Thyras A., se Daghjem. . . . 2029 Sundbyernes A., se Asyl . . . . \ . 2012 Teba, se Diakonissestiftelsen . . . . . . 2031 Utterslev Daghjem....................................2176 Vesterbros A., se Asylselskab.................2013 Asylskoles Minde, se Dronning Caroline Amalies Asylskoles Minde.................... 2032 Athletik, Athletklubber m. m......................2013 (se ogsaa Krist. F. U. M.).................... 2087

Atlanterhavsøer. De danske, se Foren. Dansk Samvirke.................................... 2046 Attende November, se Kunstnerforeningen af2088 se tillige Tilføjelser efter denne Em­ neliste Auditør, Statsbanernes, seStatsb.................2156 Auditørkorpset............................................... 2013 Augustenborg, Firma-Register.................... 2348 —, Forretninger m. m...................................1571 — Sanatorium, se Nationalforen. til Tu­ berkulosens Bekæmpelse........................ 2123 Auktionsdirektør, (nu Fogedkontor II) se Byret, Kbhvns........................................ 2024 Aurehøj Gymnasium, se Statsskoler . . . 2159 Aurora, hemmeligt Samfund...................... 2013 Austria, se Foreningen Austria ........... 2046 Auto-Industriforening, se Cykle- og Auto-I. 2029 Automobildrosker......................................... 2013 Automobilforsikring, se Forenede Danske. 2043 — se tillige Dansk Forening for internat. Motorkøretøjsfors................................... 2030 Automobilforsikrings-Forbund, Dansk. . . 2013 Automobil Klub, Kgl. dansk.................... '2013 Automobil-Korps, se Frivilligt ............... 2053 Automobilkørsel, Foren, af Lærere i, se Foreningen af Lærere i ....................... 2045 Automobil-Køreskoleforeningen for Danm.2013 Automobil- & Cyclebranchens Akkord- og Konkurs-Afdeling..................................... 2013 Automobil- og Cykle-Gross. Foreningen. . 2013 Automobillygternes Tændingstid, se Cykle- og Automobillygternes.......................... 2029 Avispostkontoret, se Post- og Telegraf­ væsenet........................................................2131 Avissamling, Statens, i Aarhus...................1543 Avlstyre i Fyens Stift, Forsikringsforenin­ gen for .....................................................1708 Baadebyggere, Foren, af, se Arbejdsgiver­ forening ................................................... 2007 Bach-Foreningen.......................................... 2013 Badeanstalt og Svømmehal, Idrætsparkens, se Svømmehal............................................ 2162 Badeanstalter,Kommunale........................... 2013 — se ogsaa i Fag-Registret, Afd. VII . . 2536 Badminton Forbund, Dansk.........................2014 Badminton Klub, Kbhvns.......................... 2014 Bageritilsyn, seArbejds-og Fabrikstilsynet. 2011 Bagerlaug, se Arbejdsgiverforening . . . . 2007 Bagerstandens Fællesorg. se Fællesorg.. . 2054 Bagersvendestiftelsen...................... 2014 Bagsværd, Beboere . .......................... • • • 644 — Grundejerforening................................. 2014 — Haandværkerforening.............. i . . . . 2014 Bakkehus, GI., se Aandssvageanst............. 2001 Bakkehuset, Dansk Litterjiturforen............ 2014 Bakkehuset, Stiftelsen.................................2014 Balders Hospital, se Hospitaler................. 2069 Ballerup, Firma-Register............................ 2348 —, Forretninger m. m.................................. 1571 Ballettens Personale, seTeater, Det kgl.. . . 2166 Ballettens private Pensionsfond................ 2014 Ballonklubben................................. 2014 Baltic and International Maritime Confe- rence............................ 2014 Baltica, Assurance-Comp...............................2014 Bandy Union, D ansk.....................................2014 Banegaarde, Kbhvns., se Statsbaner . . . 2156 se ogsaa P rivatbaner.................... .. . 2133 Banegaardsværnet, se Danske Kvinders V elfæ rd................................................... 2031 Banerytternes Klub.....................................2014 Banerytternes Understøttelsesforening. . . 2014 Bangs Virksomhed.....................................2014 Banker, se ogsaa Fag-Registret, Afd. VII.2554 Amagerbanken........................................ 2004 Andels- og Folkebank,Dansk . 2005 Arbejdernes Landsbank...............'. . . . 2006 Banken f. Lyngby ogOm egn.................. 2014 Banker paa Færøerne.............................. 1969 Banker paa Island.................................. 3603 Folkebanken for Kbhvn. og Frdbg.. . . 2042 Fyens Disconto Kasse. .......................... 2054 Haandværkerbanken........... ................... 2063 Handelsbank, Frdbg................................ 2064 Handelsbank, Kbhvns............................. 2064 Hellerup & Omegns B a n k .................... 2066 Hypotekbank, Kgr. Danmarks.............. 2072 Købmandsbanken i Kbhvn.............. 2092 Laanebank, Den n y ............................... 2092 Landmandsbanken.................................. 2094 Nationalbank, Den dansk vestindiske. . . 2122 Nationalbanken..........................................2123 Privatbanken.............................................2133 Tiendebank, Kgr. Danmarks................... 2169 Bankers Forening, Kbhvnske................. . 2014 Bankforeningers Fællesdelegation, Danske. 2014

Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2001.

Made with FlippingBook Learn more on our blog