Kraks Vejviser 1931 Handelsregister

KRAKS

VEJVISER 1931 162. AARGANG • KRAK 69. AARGANG

2 . B I N D K R A K 8 H A N D E L S K A L E N D E R FO R D A NM A R K Emneliste • Real-Register • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet • Eksport-Kalender.

/

KRAK

UDGIVER: KRAKS LEGAT N T T O R V 17 K J Ø B E N AV N K. TELEFON CENTRAL 308 Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

KOMMLL.. . ..

HOVEDEIPL'.L'TKE? ‘LÆ 8E£,-,LEM IN D H O L D S F O R T E G N E L S E Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er m eddelt foran hver af flisse.

1 , B in d . F o r k o r t e l s e r og T egn , anvendt i Vejviseren...................................................................................... Side efter Forordet Afdeling I: Kort og Planer for Kjøbenhavn............................................................................................. 1 Oversigtskort, Sporvejskort og 7 Specialkort over Stor-Kjøbenhavn, litograferede i 4 Farver. 3 Kort­ skitser. Planer over Hospitaler og Teatre. Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) GADE-REGISTER................................................................................................................................ : .......... 49 Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m„ hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER............................................................................................................................................... 67 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendoms­ skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere m. m. (Navn, Stilling' og Telefon). 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling III: Person-Register for Kjøbenhavn......................................................................................... 721 Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i Kjøbenhavn, Frederiksberg og omliggende Villabyer. — TILLÆG: En Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. Afdeling IV: Provins-Register. A. FORRETNINGER.............................................................................................................................................. 1409 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, samt for 23 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER............................... 1708 C. STØRRE GAARDE........................................... 1806 D. KOMMUNEFORTEGNELSE.............................................................................................................................. 1838 TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser. Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd. 2. Jlincl. E m n e lis te til begge Bind. Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal................................1 w gule Bladel T ilf ø je ls e r , der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens Trykning........................ J Afdeling V: Real-Register for Kjøbenhavn ........................ ...................................................................... 2001 Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For­ hold af almen Interesse. B e stem m e lse r og T a k s te r (grønne Blade) vedrørende Post- &Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen. V e jle d n in g for E k s p o r tø r e r . Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark............................................................. 2225 Uddrag af de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret. A. KJØBENHAVN. B. KØBSTÆDERNE. C. LANDET. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark.................................................................................................... 2465 Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre Foran i Fag-Registret paa blaa Blade Fag - og V a re fo r teg n e lseover alle Fag-Registrets Overskrifter med Sidetal og O v e r sæ tte ls e r fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagoverskrifter. Afdeling VIII: Island (røde Blade)......................................................................................................................... 3601 Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser, Fag-Register, Eksport-Register. Afdeling IX: Udlandet...................................................................................... ............................................... 3633 De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Hovedstæder m. in. Danmarks Gesandter og Konsuler i Ud­ landet. Danske Foreninger i Udlandet. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (Fag- og Branchefortegnelser, med Kortskitser over de vigtigste af disse Lande). Kraks Export Directory of Denmark................................................................... sidst i Bogen, særlig pagineret Eksport-Kalender over alle danske eksporterende Firmaer m. m. Engelsk Tekst med Oversættelser til Fransk, Tysk, Spansk og Dansk. A. EXPORTERS (1. List of Firms. 2. List of Products. 3. Advertisements.) B. BANKING, SHIPPING etc. næringsdrivende Erhverv i Danmark branchevis ordnet. I Slutningen af Afdelingen et Fag-Register for Færøerne.

CV/Jy (

\C

w

Kraks Vejviser omfatter:

Kort over Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte; Færdsels- og Sporvejskort; Kortskitser ; Teaterplaner m. m.................................................... Kort over Havn og F rihavn................................................................... Stats- og kommunale Institutioner og Kontorer; Foreninger og Sel­ skaber; Legater og Stiftelser; Dagliglivets Retsforhold;Historie, Topografi og Statistik; Seværdigheder m. m............................... Inddelinger af Byen (Kvarterer, Roder, Ligningsdistrikter, Politikredse, Oppebørselsdistrikter, Forsørgelsesdistrikter (Lægedistrikter), Skorstensfejerdistrikter, Postdistrikter,! Kirkesogne m.m.)..............................................................................I Gader, Veje og Pladser (Oplysning om Gadenavnets Oprindelse, Gadeskitser, Matrikelnr., Ejendomsskyld, Jordværdi, Ejer, Be­ boere —Villabyerne)....................................................................... Privat-Adresser og Forretnings-Adresser............................................. Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold, Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m. m. (Engelsk T ek st)... Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen; Vejledning for Eksportører....................................... Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER................................... Kort over Danmark................................................................................ 23 Kort over de større Købstæder........................................................ Kort over Færøerne og Grønland........................................................... Stats-og kommunale Institutioner i Byerne; Havneforhold; Indbyg- gertal;‘Beskatningsforhold; Foreninger m.m............................. Forretningsadresser,ordnetbyvis(medHenvisningertil Fag-Registret) Privat-Adresser........................................................................................ Større Gaarde (Arealets Størrelse og Inddeling, Ejendomsskyld, Ejer, Forpagter, Godskontor m. m .)......................................................... Administrative Inddelinger; Kommunernes Adresse og Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder.................... Færøerne (Kort, Institutioner, Forretninger, Privatadresser)............ Grønland (Kort, Landet, Befolkningen og Styrelsen, Kolonidistrik­ terne) ................................................................................................. Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold,Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m.m. (Engelsk Tekst). Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen; Vejledning for Eksportører..................................... Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER...................................

. Bind, Afdeling I !. Bind, Eksport-Kalender

!. Bind, Afdeling V

Kjøbenliavn

. Bind, Afdeling II og i. Bind, Afdeling V

. Bind, Afdeling II . Bind, Afdeling III !. Bind, Eksport-Kalender

!. Bind (grønne Blade) 1. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VIJ

2. Bind, Eksport-Kalender 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 2. Bind, Eksport-Kalender 2. Bind (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII

Provinsen

Kort over Island..................................................................................... Stats- og kommunale Institutioner; Fremmede Landes Konsuler; Statistik; Foreninger og Selskaber................................... ____ Forretninger, ordnet efter Byer og Sysler, med Henvisning til deres Plads i Fag-Registret..................................................................... Privat-Adresser....................................................................................... FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER...................................

2. Bind, Afdeling VIII 2. Bind, Afdeling V III 2. Bind, Afdeling V III 2. Bind, Afdeling V III 2. Bind, Afdeling VIII

Island

Kort over Belgien, Czekoslovakiet, Danzig, Storbritannien og Irland, Frankrig, Finland, Letland, Nederlandene, Norge, Sverige, Tyskland......................................' .................................................. De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Statsform, Kolonier, Hovedstæder..................................................................................... Danmarks Gesandtskaber og Konsuler yi U dlandet............................ Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark........................! Danske Foreninger i Udlandet..............\ .............................................. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af D an sk e........ Dampskibsruter, der forbinder danske og udenlandske Havne............ FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER.................................... r / Pjece

2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 1. Bind, AfdelingIV og 2. Bind, Afdeling V 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Eksport-Kalender 2. Bind, Afdeling IX

Udlandet

Instructive information on the contents and use of KRAK’s VEJVISER Krak’s address directory and Com- mercial directory for Denmark and Iceland, incorporating KRAK’s Export Directory of Denmark. When contemplating the esta­ blishment of business connexions in Denmark business men abroad invariably look up addresses in the particular branches in which they are interested, and with a view to facilitating these prelimi- nary steps the desired addresses have been conveniently compiled in the „Fag-Register" Section VII of this volume(Vol. II;. This commercial directory co­ vers the whole of Denmark and comprises the .names of all firms of importance. The latter are shown under the respective bran­ ches of trade, arranged for Co- penhagen first (A. Kjobenhavn) provincial towns (B. Købstæderne) and rural districts (C. Landet). The same section contains a spe­ cial commercial directory for the Faroe Islands (Færoerne) and a special section containing also a commercial directory for Iceland (Island), the latter printed on rose coloured paper. We recommend reference to the translations of the more impor- tant trade lieadings in the Eng- lish, French, German and Spanish languages which will be found on the blue pages preceding the com­ mercial directory. Suppose, for in- stance, you want the names of the Danish pig slaughteries, you look up this word in tlie English (French, German or Spanish) list of words, and find there that the Danish equivalent of the word "slaugh- teries“ is: ''Svineslagterier". By means of this Danish term you are at once able to find this trade ih the Commercial Directory. A number of otlier Scandinavian and foreign firms interested in trade intercourse with Denmark have been included in the special section: "Udlandet" (Foreign coun- tries). In this volume will also be found a list of the Danish Con- sulates and Embassies abroad. A list of registered firms and joint stock companies in Denmark with particulars as to principals, managing directors, board mem- bers, share Capital etc. is provided in a special section of the Directory. The "Real-Register” (subject in­ dex) contains information concer- ning the various institutions of the Danish State, the Municipality of Copenhagen and the admini­ stration, institutions, societies etc. of Copenhagen and the surrounding communes. A complete Export Directory in five languages: Krak’s Export Directory of Den- inark will be found at the end of Volume II. This Export Directory contains the names of all Danish exporting firms. Volume I of Krak’s Directory is primarily a Copenhagen direc­ tory containing street and house section, and a private resident and commercial section, together with sectional maps of the city etc. Moreover it contains a provincial towns directory (Provins-Register) comprising (in A. Forretninger) business concerns in 168 towns. Further a list of about 18.000 pri­ vate residents outside Copenhagen (B. Frivat-Adresser), a landed pro­ perty section (C. Større Gaarde), with much information pertaining Ihereto.

Quelques renseignements sur le contenu et l’emploi du KRAK’s VEJVISER Krak: Livre d’Adresses et Annuaire du Commerce du Danemark et de I’Islande, renfermant aussi KRAK: Annnaire de l’Exportation da Danemark. Les étrangers cherchent presque toujours des adresses dans des bran­ ches spéciales, celles-ci se trouvent dans ce volume (volume II) dans la section Professions VII "Fag- Register”. La section comprend le Danemark entier, et toutes les firmes de quelque importance ont été admises dans chaque bran­ che, d’abord les maisons de Copen­ hague (A. Kjøbenhavn), puis les maisons des villes de province (B. Købstæderne) et enfin les maisons des districts ruraux (C. Landet). Sur les derniéres feuilles du „Fag- Register0 vous trouverez les pro­ fessions des I le s F é r o e - Fær­ øerne - et sur les feuilles roses toute une section avec les profes­ sions de l ’Is la n d e . - Island. Nous vous recommandons de Vous servir des traductions des plus im- portantes professions qui se trou­ vent sur les feuilles bleues précé- dant le „Fag-Register1; elles com- prennent les langues: Anglais, fran^ais, allemand et espagnol. Si par exemple vous désirez savoir le nom des différents abattoirs de pores danois, vous allez chercher ce mot dans le dictionnaire fran- $ais et trouvez lå que la désigna- tion „abattoirs de pores0 se traduit en danois par le mot „Svineslagte­ rier0. Aprés cela vous pourrez aussitot å l’aide du mot danois ainsi tracé trouver le metier dans les proféssions Un grand nombre d’autres mai­ sons scandinaves et étrangéres d’intérét pour les relations com- merciales avec le Danemark se trouvent ,insérées dans la section spéciale Etranger - Udlandet. Ce volume contient en outre une liste des légations et consuls da­ nois å l’étranger. Les firmes et sociétés anonymes enregistrées en Danemark ont été insérées avec l’indication de pro- priétaires, directeurs, membres du conseil d’administration, Capital social etc. dans le „Firma- og Ak­ tieselskabs-Register0. Dans le „Real-Register0 sont groupés des renseignements sur les organes différentes de l’Etat Danois, Municipalité, Institutions, Associa­ tions etc. de la Ville de Copen- hague et des communes environ- nantes. La derniére partie du deuxiéme volume consiste d’unAnnuaire com­ plet de l’Exportation du Danemark en 5 langues: K rak: Annuaire de l’Exportation du Danemark dans lequel ont été admises toutes les maisons d’expor- tation danoises. Le premier volume du „Krak’s Vejviser0 constitue tout d’abord un livre d’adresses de Copenhague avec registres des rues et des im- meubles, et des listes alphabéti- ques d’établissements de commerce et de particuliers. Il contient en- core un registre de villes „Provins- Register0 comprenant (sous A. „Forretninger0) les établissements de commerce de 168 villes. Puis vient une table d’environ 18.000 particuliers domiciliés hors de Copenhague (sous B. „Privat Adresser), et un registre de pro- priétés rurales (sous C. „Større Gaarde0) avec beaueoup de ren­ seignements sur celles-ci.

Einige aufklårende Bemerkungen fiber den Inhalt und den Gebrauch von • KRAK’S VEJVISER Kraks Adressbuch und Handels­ kalender ffir Danemark und Island, in welchem zugleich KRAK’s Export-Kalender liir Danemark aufgenommen ist. Ausliinder suclien fast immer Adressen innerhalb bestimmter Branchen; diese sind in diesem Band (Band II) Abt. VII des Fach- Verzeichnisses zu finden. Dieses Verzeichnis umfasst ganz Dane­ mark, und samtliche Firmen von bloss einigermassen Bedeutung sind unter jederBranche aufgenommen; zuerst die Kopenhagener Firmen (A. Kjøbenhavn), dann Provinz- firinen in den Stiidten (B. Køb­ stæderne), zuletzt Firmen auf dem Land (C. Landet). Am Schluss des Fach-Verzeicnnisses. befindet sich ein Fach-Verzeichnis ffir die F a r o e r und auf den rosa Bliit- tern eine ganze Abteilung auch mit einem Fach-Verzeichnis ffir I s la n d . Wir empfehlen Ihnen die Uber- setzungen der wichtigsten Facli- Uberschriften zu benutzen, die sich auf den blauen Blattern vor dem Fach-Verzeichnis befinden; sie umfassen die Sprachen Eng- lisch, Franzosisch, Deutsch und Spanisch. Wtinschen Sie beispiels- weise einige Namen der verschie- denen dånisclien Schweineschlåch- tereien, schlagen Sie dieses Wort in dem englischen, franzosisclien, deutschen oder spanischen Worter- verzeichnis nach und finden dort, dass das Wort ins Diinische durch das Wort „Svineslagterier0 iibersetzt wird. Sie konnen danacli sofort mit Hilfe des gefundenen daniseben Wortes das Facli im Fach-Verzeichnis finden. Eine Reihe andrer skandinavi- scher und ausliindischer Firmen, die sich ffir den Handelsverkehr mit Danemark interessieren, sind in der besonderen Abteilung „das A u s la n d 0 (Udlandet) aufgenom-- men worden. In diesem Band befindet sich ausserdem ein Verzeichnis fiber diinische Konsuln und Gesandt- schaften im Ausland, Eingetragene Firmen und Aktien- gesellschaften in Danemark sind mit Angabe der Inhaber, Direk­ toren, Aufsichtsratsmitglieder, des Aktienkapitals oder dergl. im Fir­ men- und Aktiengesellscliafts-Ver- zeichnis aufgenommen worden. Im Real-Register befinden sich Aufkliirungen fiber die verschie- denen Organe des dånisclien Staa- tes, die Verwaltung der Stadt Ko- penhagen und herumliegender Ge- meinden und deren Institutionen,- Vereine u. dergl. Am Ende des 2. Bandes ist ein vollstiindiger Export-Kalender in 5 Sprachen aufgenommen worden, Krak’s Export Directory of Den­ mark, in welchem sich samtliche diinische Ausfuhr-Firmen befinden. Der 1. Band von Krak’s Vej­ viser ist vor allen Dingen ein Adressbuch ffir Kopenhagen mit Strassen- und Haus-Verzeichnissen und Namenverzeichnis8en fiber Ge- schåfte und Privatpersonen, eine Karte fiber die Stadt u. a. Dann bringt es ein Stiidte-Verzeichnis (Provins-Register) umfasst (in A. Forretninger) die Geschafte von 168 Stådten. Ferner ein Verzeich­ nis fiber ungefiihr 18.000 Privat­ personen ausserhalb Kopenhagen (B. Privat-Adresser), einLandgfiter- Verzeichnis (C. Større Gaarde) mit vielen Aufkliirungen fiber dieselben.

Aigunas noticias ensefiando acerca del contenido y el uso del KRAK’s VEJVISER Guiay Almanaque Comercial„Krak“ de Dinamarca e Islandia, conteni- endo ademås El Dlrectorio de Exportacion de Dinamarca „KRAK“ Los extranjeros buscan casi si- empre direcciones adentro de cier- tos ramos, estas se eneuentran en este tomo (Tomo II) en la seccion VII, Fag-Register. Este regi­ stro abraza a toda la Dinamarca, y todas las casas comerciales hasta de importancia regular son inclui- das baj o cada ramo, primero las casas de Copenhague (A. Kjøben­ havn), despues las casas provin- ciales de las ciudades (B. Købstæ­ derne), y por fin las casas rurales (C. Landet). Al fin del registro de ar­ tes se eneuentra un Rigistro de Artes de las I s la s Fa roe (Fær­ øerne) y en las liojas color de rosa una seccion entera, tambien inclu- yendo Registro de Artes, de I s- 1an di a (Island). Recomendamo8 a Vd. hacer uso de las traduccioncs de los encabe- zamientos industriales mas impor- tantes que se eneuentran sobre las hojas azules en frente del Registro de Artes; se componen de los idio­ mas Ingles, Frances, Alennin y Ca- stellano. Si por ejemplo se preci- sarå unas direcciones de varios mataderos de cerdos en Dinamarca, habrå que referirse a este nombre en el glosario Castellano, y a este corresponde en Dinamarques la palabra „Svineslagterier0. Con ayuda de esta palabra Dinamar- quesa se en contrarå la industria en et Registro de Artes. Un numero do otras casas escan- dinavas e extranjeras, que son de interés para el intercambio comer- cial con Dinamarca, ha sido in- cluido en la seccion especial: El E x t r a n j e r o (Udlandet). En este tomo tambien se eneu­ entra una lista de los Consulados y las Legaciones de Dinamarca en el extranjero. Casas comerciales y sociedades anonimås registradas en Dinamarca son ineluidas, con indicacion de proprietario, directores, junta direc- tiva, Capital suscrito etc., en el „Firma og Aktieselskabs-Register". Enel„Real-Register“selia reunido informes sobre la administracion del estado do Dinamarca ademås sobre la administracion las insti- tuciones, las uniones etc. de la ciudad de Copenhague y las muni- cipalidades vecinas. Al fin del segundo torno se halla un Directorio de Exportacion completa en 5 idiomas: El Directorio de Exportacion „Krak0 de Dinamarca, el que incluye a todas las casas de ex­ portacion Dinamarquesas. El primer tomo de la Guia „Krak0 es en primer lugar una guia de direcciones en Copenhague con re­ gistro de calles y casas, y registro de nombres de comercios y de par- ticulares, ademås mapa de la ciu­ dad etc. Despues contiene uu re­ gistro de municipalidades, (Provins- Register) incluyendo (en A: For­ retninger) los comercios de 168 municipalidades. Ademås se halla una lista de cerca de 18,000 par- ticularcs afuera de Copenhague (B: Privat-Adresser), un registro de propiedades rurales (C: Større Gaarde) con muehos informes a su respecto.

Emnelisten er en alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af den Overskrift og det Sidetal, hvorunder Oplysningen skal søges. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse1* (der findes i Afdeling V) er der saaledes henvist fra Emne-Ordene: „Augustenborg Sanatorium4*, „Faksinge Sanatorium1*, „Faxe Ladeplads Sanatorium**, „Folkesanatorier“, „Haslev Sanatorium**, „Hjerting Sana- torium**, „Hospitaler og Sanatorier**, „Julemærkesanatoriet**, „Kalø* Vig Sanatorium**, ,,Kampmann-Boysenske Sana- torium**, „Kystsanatorier**, „Nakkebølle Sanatorium**, „Nationalforeningen**, „Nyborg Sanatorium**, „Nysted Sana- torium**, „Ry Sanatorium**, „Silkeborg Sanatorium**, „Skjørping Sanatorium**, „Sønderjydske Fonds Sanatorium ved Augustenborg** og „Tuberkulosens**, samt fra Oversigterne Foreninger B 19: Syge og O 26: Sundhedsvæsen, Sygepleje. * I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt nedenanførte OVERSIGTER, hvorunder sammenhørende Emner er grupperede, dog er Oversigten over Foreninger anbragt i Slutningen af Emnelisten. Hoffets Institutioner Domstole Finansministeriet Indenrigsministeriet

4. Bespisning 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Døvstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselssejskaber 11. Gamle 12. Hjemløse 13. Juleforeninger 14. Konfirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laaneforeninger

Polikliniker Politi Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber

Justitsministeriet Kirkeministeriet Krigsministeriet Landbrugsministeriet Marineministeriet

Ministeriet for Handel og Industri Ministeriet for offentlige Arbejder Ministeriet for Søfart og Fiskeri

Socialministeriet Statsministeriet Udenrigsministeriet Undervisningsministeriet

Underretter Vuggestuer Foreninger

17. Pensionskasser og-foreninger 18. Studie- og Undervisningshjælp 19. Syge 20. Tyender 21. Understøttelsesforeninger, Andre, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dvreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger, Missionsvirksomhed 13. Klubber o. 1. 14. Kreditor-Foreninger 15..Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­ brugsforeninger 18. Landsmandsforeninger 19. Musik-, Sang- og Skuespilkunst 20. Oplysningsarbejde blandt Voksne 21. Patriotiske Foreninger 22. Politik, Sociale Spørgsmaal o. 1. 23. Radio 24. Samvirke med andre Lande 25. Soldaterforeninger 26. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 27. Sædelighed 28. Turistforeninger 29. Videnskab, Sprog og Litteratur O. Forskellige 1. Afholdssagen

A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere 11. Journalister, Blad foretagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselskaber, Revisorer o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere o. 1. 22. Skuespillere, Teaterdirektører etc.

Kommunale' Myndigheder og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden

1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

Abnornjanstalter Alderdomshjem Arbejdsanvisnings- og Engageringskon­ torer Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Frivillige Korps Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. L Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Observatorier

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

B. Velgørenhed, Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse s 3. Begravelse og Ligbrænding i

Opdragelseshjem Optagelseshjem Parker og Anlæg -

FAG- OG VAREFORTEGNELSE •en alfabetisk Fortegnelse over samtlige Fag-Registrets Overskrifter findes paa blaa Blade foran Afdeling VII. TILFØJELSER der er kommet til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt, findes paa gule Blade efter denne Emneliste-

1

1

Emneliste. Side Akademi, Det kgl. (Kunstakademiet) . . . 2002 Akademi, Sorø, se u. S o rø .........................1663 Akademikere, Kvindelige, se Kvindl. . . . 2090 Akademisk Arkitektforen., se Arkitekt­ forening .................................................... 2011 — Boldklub, se Boldklub............................ 2020 — Fægteklub, se Tilføjelser .er denne Emneliste — Idrætsforening, se Idr r.sforen............... 2073 — O rk ester.................................................... 2002 — Roklub, se Roklub, Dahske Studenters 2139 — Skytteforening, se Skytteforen..................2150 — Skyttekorps, se Skyttekorps.....................2150 Akkordretten............................................. 2003 Akkvisitører, Foreningen af Forsikrings-, se Foren, a f................................................ 2044 Aktieselskaber, Indregistrerede, se Afd. VI, Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark................................................. 2025ff Aktieselskabs-Registeret . ......................... 2003 Aktionærforening, D an sk .......................... 2003 Aktionærforeningen af 1929....................... 2003 Aktuarforening, Den d a n s k e .................... 2003 Akureyri, Forretninger m. m..................... 3604 Albaniens Konsulat, so Konsulater. . . . 2084 Albans Kirke, se St. Albans K.................2142 Albertina....................................... 2003 Alderdomsbolig, Søværnets, se Foren. Sov. Alderdomsbolig........................................... 2047 Alderdomsforsørgelseskassen, se Bikuben. 2018 Alderdoms-Friboliger, Foren, f o r ............ 2003 Alderdomshjem (se endvidere Oversigten Stiftelser og Legater) Alderdomshjem, Frdbg................................2003 Alderdomshjemmet i Ordrup.................. 2003 Alderdomshjemmet Solhjem.................... 2003 Boinbebossen................................................ 2020 Centralmissionen........................................ 2027 Diakonissostiftelsen............... ,................. 2031 Døvstnmme, Alderdomshjemmet for . . 2032 Ensomme Gamles Værn........................... 2034 Foreningen Gartnernes Alderdomshjem. 2046 Frdbg. Borgerforening............................... 2050 Frænkels Alderdomshjem........................ 2053 Gamles By (Kbhvns. A .) ......................... 2058 Gnstafsfbrsamlingens Alderdomshem . . 2062 Postbudes Alderdomshjem . . .■.............. 2130 rUderdomsIjassen for Sygeplejersker . . . 2003 Alderdomsunderstottelse af Sygeplejersker, se Foreningen til........................................ 2047 Aldersrente, se Forsørgelsesvæsen............. 2048 Aldersro Sogn, se Taksigelseskirken, . . , 2165 Alderstrøst....................................................... 2003 AlexanderNewski Kirke ............................ 2003 Alimentationsbidrag, se Underholdsh. . . . 2171 Alkoholfrie Restauranter, Kvindernes . . 2003 Alkoholisthjem, se i Emnelisten Oversig­ ten Redningshjem. Allehelgens S o g n ........................................... 2003 Alliance F ran ^aise........................................ 2003 Allieredes danske Vaabenfæller, De . . . . 2003 Allinge, Firma-Register................................. 2343 —, Forretninger m. ....................................... 1455 Almindelig dansk Gartnerforening, se Gart­ nerforening ................................................. 2058 — dansk Hjælpo-Foren. ............................... 2003 — H o sp ita l.................................................... 2003 Almindeligo danske Lægeforen., so Lægef. 2110 — danske Massageforen., se Massagef. . . 2113 — Enkekasse Den, se E nkekasse............ 2034 — Hesteavls Fremme, se Foren. . . . . . . 2047 Almindeligt Dansk Ingeniørforb., se Ing. 2074 Almindeligt Dansk Vare- og Industri­ lotteri, se L o tte rie r...................................2110 Altinget, Isla n d .................................... 3602 Amagerbanen, se Privatbaner. . . . . . . . 2132 Amagerbanken........................... { .................. 2003 Amager Birk, se Søndre B irk ....................... 2164 — Sognefogeder i, se Sognefogeder . . . 2151 Amagermuseet................................................. 2003 Amagermuseets V enner............ .................. 2003 Amagers historiske Samling, se Amager­ museet . . . .-. . . . . . . ..................... ; 2003 Amager Travbane, se Foreningen t. d. alm. Hesteavls Fremmo..................................... 2047

. Skle A abenraa, Firma-Register.......................... 2331 —, Forretninger m. xn.....................................1409 Aakirkeby, Firm a-E egister......................... 2335 ' —, Forretninger m. ni.....................................1411 Aalborg, Firma-Eegister.............................. 2335 —, Kort, Forretninger m. m...........................1412 Aalegaards-Ovemævnet............................... 2001 _Aalestrnp, Firma-Eegister........................ . . 2338 " —, Forretninger m. m......................................1426 Aandssvageanstalterne . . 2001 Aandssvageanst. samv. Funktionærforen.. 2002 Aandssvagesagens Venner............................ 2002 Åarestrups Stift, (se endv. Legater). . . . 2002 Aarhus, Firm a-E egister........................ 2338 —, Kort, Sporvejskort, Forretninger in. m. 1427 Aars, Firma-Register.................................... 2343 —, Forretninger m. m......................................1454 Aarsliste-Udvalg (se Nævningekredse) . . 2124 Aarup,Firma-Eegister..................................... 2343 —, Forretninger m. m.......................................1455 Abel Cathrines Stiftelse............................... 2002 Abnormanstalter Aandssvageanstalterne (Kbhvn.,Østift.). 2001 Aandssvageanst. ved Ribe ........................ 1624 Aandssvageanst. ved Vodskov..................1588 Blinde, Forsørgelsesanstalt f o r ............ 2019 Blindeinstitut, Det kgl., i Kbhvu.......... 2019 Blindeinstitut, Det kgl., paa Refsnæs. . 2019 Døvstumme Institut, se I)øvstummeanst.2032 Døvstummo Institut og Skole i Fredericial48O Døvstummeskolen i Nyborg . i ............ 1573 Kellerske Aandssvageanst., se Aandssv. 2002 Logumgaard, se u. Løgumkloster . . . . 1562 Samfundet ogHjemmet for Vanføre. . . . 2141 Statens Institut for Talelidende............ 2154 Absalon, se Brevdueklubben A................... 2022 Absalons Brønd, se Christiansborg . . . . 2027 Absalonskirken................................................ 2002 Adelige Jomfrukloster, G isselfeld............ 1505 ------- O dense............................................ 1594 ------- R o sk ild e........................... ....................1630 ------- Vallø, se V a llø ............... ........ . . . . 2175 ------- Vemmetofte, se Vemmetofte . . . . 2176 Adels Aarbog, se Foren, til Udg.a f . . . . 2047 Adels Forbund, Dansk. . ......................... 2002 Adgangstider i Samlinger etc., se Samlinger. 2141 Adjutantstab, Hs.Maj. K., se Hofstaterne 2068 Admiral Winterfeldts S. se Trøstens Bolig. 2170 Admiralitetskontor, se Marinemin................2112 Adoption.......................................................... 2002 Adoptionsbureau, se Mødrehjælpen...............2120 Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark, se Kraks Vejviser......................... 2085 Adresseforandringer, Anmeldelse til Vej­ viseren ..........................................................1855 Adressekontoret, se Kraks Vejviser. . . . 2085 Adresser __ Forretningers i hele Landet, fagvis ord­ nede, se Fag-Registret, Afd. V II. . . 2465ff __Forretningers og private Personers, Ho­ vedstaden og Omegn, ordnede efter Gader ......................... ........................... 67fi __Forretningers og privatePersonerB, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabe­ tisk efter Navn og Stilling ............... 722ff — Forretningers i Provinsen, se ............ 14091? ’— Privat-Personers i Provinsen, se . . . 170811 — Større Gaardes, s e ............................... 1806ff Adventisternes Kirke, sb Ebenezer. . . 2032 — Konferens, se Syvende Dags Adv.. . . 2163 Aeronautiske Selskab, se Kongelige D A. 2083 Afholdsfolkenes Lytterforening, se Lytterf. 2110 AfholdB-Forbund, -Foreninger, -Organi­ sationer, -Samfund m. m .. . ................ 2002 se endv. Foreninger C, 1 — Bibliotek, Danmarks, se Bibliotek. . . 2018 Afholds-Ordener, De forenede, se Forenede A 2043 Afstande, Provinsbyernes fra Khbvn. (i Timers Jernbanekørsel), seAfd. IV Real- • Register for de paagældende Byer. . . 14091? Afstandsberegning paa Veje, udgaaende fra Kbhvn., se K ilom etersten............... 2078 Afstøbningssamling, Den kgl....................... 2002 Aftenskoleforening, Dansk. . . . . . . . . . 2002 Agenter i oversøiske Træsorter, se Fore-* ningen a f .................................................... 2043

Side Amalienborg.............................................. 2003 Amalienborg. Beboere............................... 94 Amator-Bokse-Union, Be Bokse............. 2020 Amater Klub, Kbhvns fotografiske . . . . 2004 Amatør-Sejlklub, se Sejlklub, Kbhvns . . . 2144 Ambulance................................................ 2004 American Scandinavian Foundation, The, se Danmarks amerikanske Selskab . . . 2029 Amerikanske Gesandtskab, se Gesandt­ skaber ........................................................... 2059 — Konsulat, so Konsuler............... 2084 Amerikanske Selskab, Danmarks, se Dan­ marks . . . . . ........................................... 2020 Amies de la jeune fille, L e s ...................... 2004 Amtmand over Færøerne................................. 1847 — over Kbhvns A m t.................................. 2001 Amtmænd i de øvrige Amter, so Real-Re- gister for de paag. Byer i Afd. IV. . 14091? Amts, Kbhvns, Institutioner, se i Emne­ listen Kommunale Myndigheder etc. Amts- og Retsbetjentfuldmægtige i Dan­ mark, se Foreningen a f ......................... 2043 Amtslæge i Kbhvns A m t............................ 2004 Amtslægo paa Færoerne.................................1847 Amtslægeri de øvrige Amter, scRcal-Regi- ster for de paag. Byer i Afd. IV . . . 140911' Amtsraadet f. gi. Kbhvns Amt.................. 2004 , Amtsrådsforeningen f. D anm ark............. 2004 Amtssygehuse, K b h v n s..................................20,14 Amtssygehuse i Provinsbyerne, se Real- Registerfordepaag.ByeriA fd.IV. . . 14091? Amtstu c, Kbhvns ........................................ 2001. Amtsvandinspektoratet f. gi. Kbhvns Amt 2001 Amtsvejinspektoratet for Kbhvns Amt . . 2004 Amtsvejinspektører i Provinsen, so lieal- Register fordepaag. Byer i Afd.IV. , . 14091? Amtsvejinspektorfofcningen......................... 2004 Analytisk-kemiskeLab., VStein’s, seStein’s 2158 Anboringsmestro, se Vandforsyningen . . 2175 Anckerske Legat, se L eg ater..................... 2095 Andels-Anstalten Tryg.................................. 2004 Andels-Boligforeninger, se Bygge- og Bo­ ligforeninger.............................................. 202 3 Andelsforbund, Nordisk, se Nordisk. . . . 2123 Andelsforeningernes Sanatorieforening, se Sanatorieforening.......................................2142 Andels Livsforsselsk. nKoldinghus“, Dansk se Livsforsikringss....................................... 2109 Andelsmejeriforeninger, se Mejeridrift. . . 2113 Andels-Pensionsforeningen..............................20i»4 Andelsslagterier, De samvirkende............. 2004 Andelsudvalget........................... 2005 Andersen’s F rib o liger.................................. 2005 Andreas Kirke, se St. Andreas K................2142 —(i Ordrup), se u. Katolske Kirker. . . . 2078 Andreasordenen, se St. Andreasordenen. . 2142 Anker Heegaardske Foredrag..................... 2005 Anklagemyndigheden..................................... 2005 Anlæg, se i Emnelisten: Parker og Anlæg' Anlægsgartner- og Uavearkitektf. Dansk . 2005 Anna K irk e ..................................................... 2005 —se ogsaa n. Katolske K irker................... 2078 Annoncebureaner, se Foren, af Danske A. 2044 Annoncenævnet. .......................................... 2005 Ansgarius-Foreningen.............................. ... . 2005 Ansgars Kirke, se Katolske Kirker . . . . 2078 Antiksamlingen, se Nationalmuseet . . . . 2122 Antikvarboghandlerforeningen...................... 2005 i Antropologiske Komité.................................. 2005 Antroposofisk Selskab, Dansk..................... 2005 Antroposofi, Studieskolen for, se Studie­ skolen f. A .................................................2159 Apolloteatret, se T eatre.................................2165 Apostelkirken................................................. 2005 Apostolisk Vikariat, se Katolske. . . . . 2078 Apotekerforeninger........................................ 2005 — se ogsaa Kreditforen., Apotekernes. . . 2085 Apotekernes Forsørgelseskasse................... 2005 Apptekerraadet, se Sundhedsstyrelsen. . . . 2160 Appeludvalg, se Toldraadet / . . — ............2168 Arabisk Mission, se Mission i Arabien. . . 2116 Arbejde adler . .............................................. 2005 Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for . . . 2005 Arbejderbevægelsens A rk iv ......................... 2005,

Bemærk: 2. Birid begynder med Pagina 2001.

EM N E L IS T E

III

Sido Arbejderboliger, Foreninger f o r .............. 2005 — se ogsaa Alderdoms-Friboliger _. . . . 2003 og Foren, af 1865....................\ . . . 2043 Arbejderforbund,Kvindeligt,se KvindeligtA.2090 Arbejderforeninger, se Foreninger A, 1 i Emnelisten Arbejderforeningen af 1867, se Hermes u. Sygekassevæsen .A.................................. 2066 Arbejderforsikrings-Raadet....................... 2005 Arbejderhjem, Frdbg., se Frdbg. Arb. . . 2049 Arbejderhjemmet Fredenshns, se Fredensh.2049 Arbejderkoncerter, se Studentersamf..........2159 Arbejder Loge, Dansk, se D. A. L............ 2028 Arbejdernes Andels-Boligforen., se Bygge- og Boligforening..................................... 2023 — Bogforings- og Revisionsinst................ 2006 — Brændselsvirksomheder, Fællesr. f. se Fællesraadet for Arb............................ 2054 — Byggeforening........................................ 2006 — Fællesorganisation............................... 2006 — .Idræts-Forbund, se Idræts-Forb........... 2073 — Idrætsklub, so Idrætsklub.................... 2073 — kooperative Byggeforening, se Bygge- og Boligforeninger..................................... 2023 — Landsbank, Spare- og Laanebank . . . 2006 — Læsoselskab.......................................... 2006 — Oplysningsforbund............................... 2006 — Radioforbund, se Radioforbund, Arb. . 2134 se tilligeTilfojelsor,efter denneEmneliste — Radioklub, se Radioklub, Arb................2134 — Samariterforening.................................. 2006 — Teater, 6e Teatre........... ....................... 2166 — Tennis Klub........................................... 2006 Arbejdersangkor, De samvirkende........... 2006 Arbejdsanstalten Sundholm....................... 2006 Arbejdsanvisnings- ogEngageringskonto- rer Arbejdo a d le r .......................................... 2005 Arbcjdsanvisningf.Kbhvn.&Frdbg. . . . 2006 Arbejdsanvisningen og Arbejdsløshedsfor­ sikringen, Direktoratet for................. 2006 Arbejdsanvisningskont. for Døvstumme . 2007 Arbejdsløshedskasser............................ 2010 Boghandler-MedhjælperforeningjDen dan­ ske ........................................................2019 Centralmissionen......................... 2027 Engageringsburcauet for dekorativ Kunst2033 Engageringskont. f. Handel og Industri . 2034 Forhyringsagenter.................................. 2047 Formandsforening, Dansk....................... 2048 Fængselshjælpen..................................... 2055 Fængselsselskabernes K on to r............... 2055 Fæstemænd.............................................. 2055 Gjentofte Kommune.............. 2060 Handelsforeningen af 5. Juni 1864 . . . 2064 Handels- ogKontoristforen., Kvindernes. 2064 Handels- og Kontormedhjælperforen. . 2064 Hjemløse Mænd i Kbhvn....................... 2067 Hjemløses Arbejdsanvisningskontor . . . 2067 Ingeniørforenings Oplysningsbureau . . 2074 Journalistforeningen, Provins-............... 2076 Juristforbundet?..................................... 2077 Landsforeningen af Vanføre etc............ 2093 Lærerforening, Danmarks.........................2111 Musiker-Bors............................... 2119 Musikeres Lands-Forbund, Danske. . . . 2119 Studenterforeningen.................... • • • • 2158 Sygeplejeraad, D ansk...............................2162 Vinkyperforeningen................. 2177 Arbejdsdirektoratet, se Arbejdsanvisningen2006 Arbejdsgiverforening, Dansk.................... 2007 (Foren, og Laug, som ikke henhører herunder, er anført alfabetisk i Real- Registret efter deres Navn) — Kbhvnske Grossisters, se Kjobenh. . . 2080 Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring........... 2009 Arbejdsherbcrger i Danmark, Centralfore­ ningen a f ............,. . . . ....................... 2009 Arbejdshjem, se Centralmissionen.... 2027 Arbejdshjem, K bh v n s....................... 2009 Arbejdshjem for døvstumme Piger, seDov- stum m e......................................... 2032 Arbejdsledere i Danmark, se Foren, af .. . 2044 Arbejdsløshedsfonden . . . . . . . . . . . . 2009 Arbejdsløshedsforsikringen, sb Arbejdsan­ visningen................................................. 2006 Arbejdsløshedskasser, Anerkendte........... 2010 Arbejdsmands Forbund, Dansk, se Fagfor­ bund ...................................................... 2035 Arbejdsnævnet, se Arbejdsanvisningen ... 2006 Arbejds- og Fabriktilsynet.........................2010 Arbejdsraadet............................................... 2011 Arbejdsstuer for B om ................................. 2011 _ se ogsaa St. Lukas S tiftelse.............. 2143 Arbejdstroppernes sjællandske Depot. . . 2011 Arbejdstroppernes jydske Depot. . . . . . 1412 Arbejdsudvalg, Socialministeriets. . 4 . . . 2011

Side Aurehøj Gymnasium, se Statsskoler . . . 2157 Aurora, hemmeligt Samfund.................... 2012 Auto-Industriforening, se Cykle- og Auto-I. 2028 Automobildrosker........................................2012 Automobilforsikring, se Forenede Danske. 2043 — se tillige Dansk Forening for i’"' Motorkøretøjsfors............................ . ; . 202 Automobilforsikrings-Forbund, Dansk. . . 20L Automobil Klub, Kgl. dansk...................201 Automobil-Korps, se Frivilligt ............. 205 Automobil-Køreskoleforeningen forDanm.201 Automobil- & Cyclebranchens Akkord- og Konkurs-Afdeling........................ 2013 Automobil- og Cykle-Gross. Foreningen. . 2013 Automobillygternes Tændingstid, se Cykle- og Automobillygternes.......................... 2028 Avispostkontoret, se Post- og Telegraf­ væsenet......................................................2130 Avissamling, Statens, i Aarhus. . . . . . . 1431 Avlstyre i Fy ns Stift, Forsikringsforenin­ gen for ....................................... 159 Baadebyggere, Foren, af, se Arbejdsgiver­ forening .................................................... 2007 Baby- Golf- Klubben, se Tilføjelser efter denne Emneliste Bach-Foreningen.......................................... 2013 Badeanstalt, Idrætsparkens, se Svømmehal 2160 Badeanstalter,Kommunale............................2013 — se ogsaa i Fag-Registret, Afd. VII . . 2537 Badminton Forbund, Dansk.........................2013 Badminton Klub, Kbhvns............................ 2013 Bageritilsyn, seArbejds- og Fabrikstilsynet. 2010 Bagerlaug, se Arbejdsgiverforening . . . . 2007 Bagerstandens Fællesorg. se Fællesorg.. . 2054 Bagersvendestiftelsen.................................... 2013 Bagsværd, Beboere................................• • • 613 — Grundejerforening................................. 2013 — IlaandværkerforeniDg.............................. 2013 Bakkehus, GI., se Aandssyageanst.. . . . . 2001 Bakkehuset, Dansk Litteraturforen.......... 2013 Bakkehuset, S tiftelsen............................... 2013 Balders Hospital, se Hospitaler................. 2068 Ballerup, Firma-Register............................. 2344 —, Forretninger m. m.................................. 1458 Ballettens Personale, seTeater, Det kgl.. . . 2166 Ballettens private Pensionsfond................ 2013 Ballonklubben............................................... 2013 Baltic and International Maritime Confe- renco...........................................................2013 Baltica, Assurance-Comp...............................2013 Bandy Union, D ansk.....................................2014 Banegaarde, Kbhvns., se Statsbaner . . . 2156 se ogsaa P rivatbaner............................2132 Banegaardsværnet, se Danske Kvinders s Velfæ rd......................... 2030 Baneryttemes Klub....................................... 2014 Eanerytternes Understøttelsesforening. . . 2014 Bangs Virksomhed.......................................2014 Banker, se ogsaa Fag-Registret, Afd. VII. 2555 Amagerbanken........................................ 2003 Arbejdernes Landsbank........................ 2006 Banken f. Lyngby og Omegn.................2014 Banker paa Færøerne...............................1847 Banker paa Island.................................. 3602 Folkebanken for Kbhvn. og Frdbg.. . . 2042 Fyens Disconto K asse........................... 2053 Haandværkerbanken................................ 2063 Handelsbank, Frdbg................................ 2063 Hellerup & Omegns Bank ...................... 2066 Handelsbank, Kbhvns.......................f . 2063 Hypotekbank, Kgr. Danmarks.............. 2072 Købmandsbanken i Kbhvn..................... 2091 Laanebank, Den n y ............................... 2092 Landmandsbanken................................... 2093 Nationalbank, Den dansk vestindiske. . . 2121 Nationalbanken..........................................2121 Privatbanken.............................................2132 Tiendebank, Kgr. Danmarks....................2167 Bankers Forening, Kbhvnske...................... 2014 Bankforeningers Fællesdelegation, Danske. 2014 Bankklubben..................................................2014 Banktilsynet, Bankinspektør................ 2014 — paa Islan d ............................................. 3602 Bankkommissær, kgl., se Nationalbanken. 2121 Baptistmenighedens K irker.........................2014 Barber- og Frisør Lang, Kbhvns................2014 Barber- og Frisørforenings Arbejdsgiver Afd., se Arbejdsgiverforening.............. 2007 Barflastrandasysla, Forretninger m. m. . . 3607 Barfods Skole, se Frederik Barlods Skole 2049 Barners Hjem for unge Piger, se For­ eningen til Værn f o r ................... 2047 Barnets Glæde, Foreningen................ 2014 Barnets Hus...................................................2014 Barnets Væ rn................................. 2014 Baronessens Hvile- og Rekonvaiescenthjem2O14

Side Arden, Firma-Register............................. 2343 —, Forretninger m. m............................... 1456 Areal, Kbhvns, se Indbyggerantal............ 2073 —, de europæiske Staters, se Bagsiden af Titelbladet til Afd. IX............................. 3633 Argentinske Gesandtskab, se Gesandtskaber2059 Argentinske Konsulat, se Konsuler . . . . 2084 Arkitektforening, Akademisk.......................2011 Arkitekt-Forening, Dansk. . ....................... 2011 Arkivarforeningen............................ . . . 2011 Arkiver, se i Emnel. Oversigten Biblioteker Arktiske Station...........................................2011 Armeniervenner, De danske .......................2011 Arnamagnæanske Haandskriftsamling. . . 2011 Arnessysla, Forretninger m. m.................. 3607 Arresthuset paa Nytorv, se Fængsler . . . 2055 Arresodal, se Classenske Fideikomm.......... 2028 Arsenal, se Tøjhus, Kbhvns........................ 2170 A rtilleriet......................................................2011 — se ogsaa under Aarhus............................ 1427 _ _ _ Holbæk..........................1523 — — — Ringsted......................... 1628 Artilleriets Kaserner, se Kaserner. . . . 2078 Artilleriofficersforeningen............................2012 Artilleriofficiantforeningen, se Understottel- . sesanstalten af 1737 ............................. 2172 Asnæs, Firma.Register............................... 2343 —, Forretninger m. m...................................1456 Assens, Firma-Register............................... 2343 —, Forretninger m. m...................................1456 Assistenshuset .............................................2012 — Indleveringskontorer, se u. Laanefor- retninger i Fagregistret, Afd. VII. . . 3006 Assistens Kirkegaard, se Kirkegaarde . . . 2078 ------ Takster m. m., se Begravelsesv.. . . 2016 Assistentforen., Kommunal, se Komm. . . 2080 Association franco-scandinave...................... 2012 Assumptionssøstrenes Kapel, se Katolske 2078 Assurance-Comp. Baltica, seBaltiea. . . . 2013 Assuranceforeningen Skuld ..........................2012 Assuranceselskaber Henvisning til deforskellige Arter Assu­ ranceselskaber, se Fag- og Vareforteg­ nelsen (blaa Blade). Assurandeurer, Private, se Private . . . . 2132 Assurandør-Societetet.................................. 2012 se tilligeTilføjelser, efter denne Emneliste Assurandørernes Hus.................................... 2012 Astronomisk Observatorium.........................2012 Astronomisk S elsk ab .................................. 2012 Astræa, Folkeobservatoriet.............. • . . 2012 Asylbestyrerind. Hjælpeforen., se Hjælpef.. 2067 Asyler for Børn. (se ogsaa Daghjem) Asylet af 28. Maj, se Asylselsk., det kbhvnske................................... 2012 Blinde, Forsørgelsesanstalt f o r ..............2019 Blindeinstitut, Det kgl., paa Refsnæs. . 2019 Daghjem for Smaabørn.......................... 2028 Dronning Caroline Amalies A„ se Asyl 2012 DronningLouisesA., se Asylselskab. . . . 2012 Fortsættelsesasylet af 1890.................... 2049 Frederik d. 6. A., se Asylselskab det kbhvnske ........................................ •. 2012 Frederiksberg A., se Asylselskab . . . 2012 Friskolebornsasyler................................ 2053 General Classens A., se A sy l...............2012 Kbhvnske Asylselskab, se Asylselsk.. . 2012 KongChr. d. 9. og DronningLouises Asyl, se Asyl.................... 2012 Kristianshavns A., se Asylselskab, det kbhvnske............................................... 2012 Kronprinsesse LouisesA., se Asyl . . . 2012 Kvindehjemmet................ ....................... 2090 Menighedsplejernes A. .. .......................2114 Nørrebros Asyl, se Asylselskab, det kbhvnske................................................ 2012 Opdragelsen, se Asylselskabet 0 ............. 2012 Prinsesse Maries A., se Asyl;.................2012 Prinsesse Thyras A., se Daghjem. . . . 2028 Sundbyernes- A., se Asyl . .i................. 2012 Teba, se Diakonissestiftelsen i ............... 2031 Utterslev Daghjem.................i ...............2174 Vesterbros A., se Asylselskabl. . . . . . 2012 Asylskoles Minde, se Dronning' Caroline Amalies Asylskoles Minde ..................... 2031 Athletik, Athletklubber m. m. . 2012 (se ogsaa Krist. F. U. M.). . . . . . . . . 2087 Atlanterhavsoer, De danske, se Feren. Dansk Samvirke...................... \ . . . . 2046 Attende November,seKunstnerforeningen af2088 Auditør, Statsbanernes, se Statsb. \ . . . 2156 Auditørkorpset..................... 2012 Augustenborg, Firma-Register........... \ . . . 2344 —, Forretninger m. m............................. . 1458

— Sanatorium, se Nationalforen. til Tu­ berkulosens Bekæmpelse...................... 2122 Auktionsdirektør, (nu Fogedkontor II) se Byret, Kbhvns. . ............................... 2024 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 200L

Made with FlippingBook Annual report