Kraks Vejviser 1931 Handelsregister

KOMMLL.. . ..

HOVEDEIPL'.L'TKE? ‘LÆ 8E£,-,LEM IN D H O L D S F O R T E G N E L S E Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er m eddelt foran hver af flisse.

1 , B in d . F o r k o r t e l s e r og T egn , anvendt i Vejviseren...................................................................................... Side efter Forordet Afdeling I: Kort og Planer for Kjøbenhavn............................................................................................. 1 Oversigtskort, Sporvejskort og 7 Specialkort over Stor-Kjøbenhavn, litograferede i 4 Farver. 3 Kort­ skitser. Planer over Hospitaler og Teatre. Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) GADE-REGISTER................................................................................................................................ : .......... 49 Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m„ hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER............................................................................................................................................... 67 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendoms­ skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere m. m. (Navn, Stilling' og Telefon). 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling III: Person-Register for Kjøbenhavn......................................................................................... 721 Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i Kjøbenhavn, Frederiksberg og omliggende Villabyer. — TILLÆG: En Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. Afdeling IV: Provins-Register. A. FORRETNINGER.............................................................................................................................................. 1409 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, samt for 23 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER............................... 1708 C. STØRRE GAARDE........................................... 1806 D. KOMMUNEFORTEGNELSE.............................................................................................................................. 1838 TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser. Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd. 2. Jlincl. E m n e lis te til begge Bind. Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal................................1 w gule Bladel T ilf ø je ls e r , der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens Trykning........................ J Afdeling V: Real-Register for Kjøbenhavn ........................ ...................................................................... 2001 Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For­ hold af almen Interesse. B e stem m e lse r og T a k s te r (grønne Blade) vedrørende Post- &Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen. V e jle d n in g for E k s p o r tø r e r . Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark............................................................. 2225 Uddrag af de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret. A. KJØBENHAVN. B. KØBSTÆDERNE. C. LANDET. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark.................................................................................................... 2465 Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre Foran i Fag-Registret paa blaa Blade Fag - og V a re fo r teg n e lseover alle Fag-Registrets Overskrifter med Sidetal og O v e r sæ tte ls e r fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagoverskrifter. Afdeling VIII: Island (røde Blade)......................................................................................................................... 3601 Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser, Fag-Register, Eksport-Register. Afdeling IX: Udlandet...................................................................................... ............................................... 3633 De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Hovedstæder m. in. Danmarks Gesandter og Konsuler i Ud­ landet. Danske Foreninger i Udlandet. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (Fag- og Branchefortegnelser, med Kortskitser over de vigtigste af disse Lande). Kraks Export Directory of Denmark................................................................... sidst i Bogen, særlig pagineret Eksport-Kalender over alle danske eksporterende Firmaer m. m. Engelsk Tekst med Oversættelser til Fransk, Tysk, Spansk og Dansk. A. EXPORTERS (1. List of Firms. 2. List of Products. 3. Advertisements.) B. BANKING, SHIPPING etc. næringsdrivende Erhverv i Danmark branchevis ordnet. I Slutningen af Afdelingen et Fag-Register for Færøerne.

CV/Jy (

\C

Made with FlippingBook Annual report