Kraks Vejviser 1929 gaderegister ny

Animated publication

Kraks Vejviser indeholder ikke alt - men alt af Betydning.

Afdeling IL

Real-Register for Kjøbenhavn.

Den danske Stats højere udøvende, dømmende og politiske Organer. Kbhvns og omliggende Kommuners Styrelse og In­ stitutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet Formaal. Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden. Oplysninger om Bygninger, offentlige Parker, forsvundne Gadenavne, Monumenter, Samlinger og Seværdigheder samt Staddele af særlig Interesse. Vejledning i forskellige praktiske For­ hold (som Adoption, Begravelse og Ligbrænding, Firmaanmeldelse, Anmeldelse til Folkeregistrene, Hjemmesygepleje, Mønt, Maal og Væ gt, Navneforandring, Pas, Ægteskab m. m,). Real-Registrets Ordning er alfabetisk. Bestemmelser og Takster for Post- og Telegrafvæsen samt Jernbane- og Toldvæsen findes paa grønne Blade foran i 2. Bind. Fjr man i Tvivl om, under hvilken Overskrift et Emne maa søges, bør man benytte Emnelisten (paa gule Blade foran i dette Bind). Her findes Henvisninger fra de „Overskrifter*, hvorunder man kunde tænke sig, at'Publikum vilde søge Artiklen. Paa alfabetisk Plads i .Emnelisten er indskudt eu Række Oversigter (se Bagsiden af denne Karton). Artiklerne om Hovedstadens administrative Inddelinger m. in. maa benyttes i Forbindelse med Afdeling III A , Gade- Register (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register) samt med Kortene over Kjøbenhavn i Afdeling I, Kort og Planer. I Real-Registret er der mod Betaling givet enkelte meget store Virksomheder, der har Karakter al Institutioner, Lejlighed til at meddele Oplysninger, som ifølge deres Art hører hjemme under, denne Afdeling. Oplysninger om Foreninger og Institutioner udenfor Kjøbenhavn findes i Afdeling V , Provins-Register ved de enkelte - Byer, for Færøernes og Grønlands Vedkommende i Slutningen af Afdelingen. (Institutioner, hvis Virksomhed omfatter hele Landet, er som Regel optaget i Real-Register for Kjøbenhavn). Real-Register for Island, se Afdeling V III. Danmarks Gesandter og Konsuler samt danske Foreninger i Udlandet, se Afdeling IX .

Danske Gesandter og Konsuler hele Verden over benytter Kraks Vejviser, naar de skal give Oplysninger om danske Erhvervsforhold.

1 Emnelisten paa OVERSIGTER over en

de gule Blade foran i dette Bind findes efterfølgende Del af Real-Registrets Indhold indordnet alfabetisk:

Hoffets Institutioner Domstole Finansministeriet Indenrigsministeriet

Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikringsselskaber TelefonseIskaber A . Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- ogBestillingsmæud, Kom­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Sta­ tens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere 11. Journalister, Blad foretagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i private Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselska­ ber o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere 22. Skuespillere etc. Underretter Vuggestuer Foreninger

4. Bespisning 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Devstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselsselskaber 11. Gamle 12. Hjemløse 13. Juleforeninger 14. Konfirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laaneforeninger 17. Studie- og Undervisningshjælp 18. Syge 19. Tyender 20. Understettelses-ogPensionsforenin- ger, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse \ 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger, Missionsvirksomhed 13. Klubber o. 1. 14. Kreditor-Foreninger 15. Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­ brugsforeninger 18. Landsmandsforeninger 19. Musik, Sang og Skuespilkunst 20. Oplysningsarbejde blandt Voksne 21. Patriotiske Foreninger 22. Politik, Sociale Spørgsmaal o. 1. 23. Radio 24. Samvirke med andre Lande 25. Soldaterforeninger 26. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 27. Sædelighed 28. Turistforeninger 29. Videnskab, Sprog og Litteratur 0 . Forskellige 1. Afholdssagen

Jastitsministeriet Kirkeministeriet Krigsministeriet Landbrugsministeriet M arineministeriet Ministeriet for Industri, Handel og Søfart Ministeriet for offentlige Arbejder Ministeriet for Sundhedsvæsen Udenrigsministeriet Undervisningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden Abnormanstalter Arbejdsanvisnings- og Engageringskon­ torer Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Frivillige Korps Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Observatorier Opdragelsesanstalter Optagelseshjem Parker og Anlæg Polikliuiker Politi 1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

B. Velgørenhed. Gensidig H^jælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse '3. Begravelse og Ligbrænding

Kort over Kjøbenhavn, Frederiksberg og Gjentofte, Kort over de kbhvnske Sporvejes Linienet med forklarende Tekst samt Planer over Teatre, større Hospitaler m. m. findes i Afdeling I, Kort og Planer. Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf- samt jernbane- og Toldvæsen findes paa grønne Blade foran i Vejviserens 2. Bind.

Afdeling I I . Real-Register for Kjøbenhavn.

EnudforligEmneliste findespaa de guleBlade foran i dette Bind. Real-Registre for Provinsen (medFæroerne ogGrønland i et Tillæg) findes i Afdeling V ved de enkelte Byer, for Island i Afdeling VIII. — Bestemmelser og Takster vedrorende Post- og Telegraf­ samt Jernbane- og Toldvæsen findes paa de grønne Blade foran i 2. Bind. Danske Gesandter og Konsuler samt danske og skandi­ naviske Foreninger i Udlandet, se Afd. IX.

4. G o r m, * 24. Febr. 1919. 5. 0 1u f, * 10. Marts 1923.

1887,ægtede 17. Januar 1914 M a tild e af det grevelige Hus Calvi di Bergolo (Prinsesse Aage, Grevinde af Rosen­ borg) * 17. Septbr. 1885. 2. A x e l,* 12. August 1888, ægtede 22. Maj 1919 M a rg a reth a , Prinsesse af Sverige, *25. Juni 1899. Born: 1. G e ­ org, *16. Apr. 1920; 2. F le m m in g ,* 9. Marts 1922. 3. E rik , Greve af Rosenborg, *8.Novbr. 1890, ægtede 11.Feb. 1924 Lois B ooth (Prinsesse Erik, Grevinde at Rosen­ borg). *2. Aug. 1897. 4. V ig g o , Greveaf Rosenborg, * 25. Decbr. 1893, ægtede 10. Juni 1924 Ele- anor Margaret G ree n (Prinsesse V ig­ go, Grevinde af Rosenborg) * 5. Novbr. 1895. 5. M a rg re th e , * 17. Septbr. 1895, ægte­ de 9.Juni 1921 Re né, Prins af Bourbon- Parma, * 17. Oktbr. 1894. I Kvinder; normeret Belægning 380. For­ stander: E K r o g h . K e lle r s k e A a n d s s v a g e a n s ta lt, Brej- ning pr. Børkop Jl Sellerup 2, har paa et ca. 335 Tdr. Land stort Areal Plads til 1400 Aandssvage i 3 fra hinanden adskilte Afd.: Skolehjem, Arbejdshjem og Asyl. Paa Live pr. Løgstør erenFilial for 95 for­ bryderiske, vagabonderende Mænd. Bestyrer: Inspektør Viggo J e n se n , R. Paa Sprogø er en Filial for ca.48 let aands­ svage, seksuelt vanskelige Kvinder. Forstanderinde: Frk. Frida N ie lsen . Bestyrelse: Kmh. Stiftamtmand V B a r ­ den f le t h, SK . DM ., Formand, Vejle; Murerm.AA n d e rs e n, R.,Kolding; Gaard- ejer P E js in g , R., Jellinge. Overlæge; Prof. Chr. K e lle r ,'K .D M . A a n d s s v a g e a n s ta lte n ved R ib e , se - Real-Reg. for Ribe Afd. V, S. 1434. A a n ’d s s v a g e a n s ta lte n ved V o d s k o v , se Real-Reg. for Nørre Sundby, S. 1401. Aandssvageanstalters samvirkende Funktio- nærforeninger, De danske, stiftet 4. Nov. 1917. Repræsentantskabets Formand: Ma­ skinmester N H a n se n , Brejning pr.Børkop D Sellerup 2. Aandssvagesagens Venner, en Forening, som yder Støtte til afgaaede Funktionæ rer og selverhvervende Aandssvage; stiftet 1877. Bestyrelse: Prof. Chr. K e lle r , K . DM ., Formd.; Inspektør Harald L e th , R .; Skole- best. Johan K e lle r , R.; Fuldm. Henry Le- vyso h n, Brejning, Forretningsf.; Lægefor­ stander Frøken N C h r i s t e n s e n , Vod­ skov; Lærerinde Frøken Helene S ch i øn - nemann ; Forstander J No r r i l d , R. Aarestrups Stiftelse, Baggesensg. 35 Si (se endv. Legater (Aarestrups)). Abel Cathrines Stiftelse, Abel Cathrines G 13 ESerstiftet afAbel CathrineMesing, Enke efterHansHansenOsten,Proviantskriver paa Kjøbenhavns Slot og Inspektør over Dron­ ningens Gods paa Lolland og Falster, ved Testament af 27. Decbr. 1675. Udvidet 1726, 1742 og flyttet til den nuv. Bygning (Arkitekt: V Storck) 1886. [Kbhvns MagistJ Præst: F La s s en , R., kst. 6

Kong Ch ristia n X , * 2 6 .Septbr. 1870,til- traadte Regeringen 14. Maj 1912, ægtede 26. April 1898 Dronning A le x a n d rin e , Her­ tuginde af Mecklenborg, * 24. Decbr. 1879. Børn: 1. Kronprins Fr ede ri k, * 11. Marts 1899. 2. K nud , *27. Juli 1900. Kongens Søskende: H aak on V II, Norges Konge, * 3. Aug. 1872, ægtede22. Julil896M aud, Prinses­ se af Storbritannien og Irland, *26.Novbr. 1869. H a ra ld , * 8. Oktober 1876, ægtede 28. April 1909 H e len a , Prinsesse af Slesvig- Holsten-Sønderborg-Q-liicksborg. * 1.Juni 1888. Børn: 1 . F eodora, * 3. Juli 1910. 2. C a rolin e M& thilde,*27.Aprill912. 3. A le x a n d r in e L o u is e , * 12.Decbr. 1914. Aalegaards-Overnævnet (efter Lov af 2. Juni 1917) øverste Instans i Sager, der an- gaar Kystejernes Ret til Udsættelse afAale- gaarde, enhver ud for sin Kyst, og Fiskeres Ret til ud for Kysterne at anbringe deres Ruser og Ruserækker uden at træde Kyst­ ejerens Ret for nær. Formand: Fiskeridir. F V M o r te n s e n , R. DM . MfæD., Landbrugsministeriet 89. Aandssvageanstalterne (Love af 21. Febr. 1902 og 10. Febr. 1905) er selvejende Stif­ telser. Efter min. Bkg. af 25. Jan. 1907 har aandssvage fra Sjællands og Lolland-Fal- sters Stifter fortrinsvis Adgang til Den sjællandske Aandssvageanstalt, aandssvage fra Fyens Stift og Jylland til den K el­ lerske Aandssvageanst., forsaavidt de ikke bør henvises til Aandssvageanstalterne ved Ribe og i Vodsbov, hvortil Adgang fortrinsvis haves for de i Ribe, Ringkjø- bing, Viborg, Thisted, Aalborg og Hjørring Amter hjemmehørende aandssvage Asyli­ ster, hvis Tilstand udelukker dem fra skole-, landbrugs- eller haandværksmæs- sig Oplærelse. Andragender om Opta­ gelse indsendes til de resp. Bestyrelser. For Patienter, der indlægges udelukkende for priv. Regning, retter Betalingen sig efter de stillede Fordringer; for enuformuende aands- svag udreder vedk.Kommune eller priv.For- sørger 600 Kr. aarl. (Lov af 22/ 12 1920). D en s jæ lla n d s k e A a n d s s v a g e a n ­ s t a lt . Bestyrelse: Departementschef K II K o - f o ed, FM.,Formand; Læge Raadmand Fru A Harbou H o f f ; Redaktør J C Th. W i 1- m ann, MF. Regnskabsfører og Kasserer: Frøken Agnete C h ristian sen (tr. 91/* - lD/oRah- beks Allé 19) ft V 7146. Kontorfuldmægtig: Frk.Margrethe B en t- sen. S k o le h j emm et paa GI. B akk ehu s, Rahbeks Allé 21 K , traadte i Virksomhed d. 15. Nov. 1855. Ca. 215 Pladser for Børn, som er modtagelige for Undervisning. (Un­ der Tilsyn af Skolehjemmets Forstander er i 6

In g e b o rg , * 2. August 1878, ægtede 27. August 1897 Carl, Prins af Sverige, Hertug af Vestgotland, *27. Febr. 1861.

T h y r a ,* 14. Marts 1880. G u sta v , * 4. Marts 1887.

D a gm ar, * 28. Maj 1890, ægtede 23. Nov. 1922 Hoi'jgm. Jørgen 0 a s te n s k io ld , Kongstedlund. Kongens Faders Søskende: T h yra, * 29. Septbr. 1853, ægtede 21. Decbr. 1878 E r n s t A u g u s t, Hertug af Cumberland og Brunsvig-Liineborg, * 21. Septbr. 1845, f 14. Novbr. 1923. V a ld em a r, * 27. Oktbr. 1858, ægtede 22. Oktbr. 1885 M arie, Prinsesse afOrléans, * 13. Januar 1865, f 4. Dec. 1909 - Børn: 1. A ag e, Greveaf Rosenborg, * 10. Juni Forstander: Henry 0 1 s e n f) Cent. 2913. Økonoma: Frøken J J e n se n JlV 5221y. Overlærerinde: Frøken Louise H a s tru p n Gh. 1267y. Plejemoder ved Skoleafdelingen: Frøken Astrid M a d s e n . Plej emoder ved Drengeafdelingen: Frøken Anna J on assen . Plejemoder ved Beskæftigelseshjemmet: Frøken Franziska O lsen . Læge: C C R iis . E b b e rø d g a a rd pr. Birkerød, etabi.i 1892, har Arbejdshjem for voksne Mænd og Kvinder med brugelig Arbejdsevne og Plejehjem for voksne Mænd og Kvinder samt Børn af begge Køn. Ca. 1027Alumner. Anstaltens Kontorer: ft Birkerød 12. Overlæge: Dr. med. J A V N ø r v ig § Birkerød 52. Inspektør, Bogholder og Kasserer: Harald L e th , R. D Birkerød 205. R e servelæ ge:A S teen b u ch £1 Birkerød 172. Materialforvalter: Fr. H ei b e r g. Økonoma: Frøken Dagmar W e s t . Afdelingsinspektør ved Mandsafdelin­ gerne: J P J en sen ft Birkerød 179. Inspektrice ved Kvinde- og Børneafdelin­ gerne : Frøken Marie J e n s e n . Natinspektrice: Frøken D . L a u rb e rg . Smaabørnshjemmet H Birkerød 110. K a ren s M inde, Enghavev. IS ft Vb. 277, Plejehjem for ca. 150 Børn. Forstanderinde:Frøken C C h ristia n sen . Plejemødre: Fru Eva R e w e n s d o r ff- J e sp e r se n ; Frøken Elna S c h u ltz . Læge: C C R iis. L illem o s e g a a rd med G amm elm ose­ hus pr. Buddinge, J} Søb. 700, det første et Plejehjem for ca. 125 voksne Mænd, det sid­ ste for ca. 100 voksne Kvinder. Forstander: O Olesen G o ld . Plejemødre: Frk. M M a ds e n ; Frk. Ellen K lis te r. Læge: C C R iis. R ø d b y g a a rd , Rødbyhavn. Anstalten er under Opførelse. Plejehjem for Mænd og i desuden ca. 240 Børn og Voksne anbragte i k o n tr o le r e t F am ilie p le je ).

Abel—Altle

Ileal-Register for Kjøbenhavn

1 1 — 82

Afholdsforening „Det blaa Kors“, kristelig A f holdsforen, for Danmark, Led af et inter­ nat. Selsk., stiftet i Genf 21. Sept. 1877, KontorGothersg.l65sKl £ Cent.ll623(10-3). Foreningen er Ejer af Redningshjemmet „K j æ rshoved gaard “ pr.Bording,der kan optage ca. 30 drikfældige Mænd, af Op­ tagelseshjemmet „ E n k r a te ia “ (s. d. A .) samt af Redningshjemmet „ Il aro 1ds ej e“, Danstrup pr. Fredensborg. Hovedbestyrelsens Formand: Pastor N Juh l, R. Afholdsorganisationer, Fællesrepræsentatio­ nen for kbhvnske. Formand: Prokurist E G ob el, Luganov. 20 CD £ Am. 5324. Sekretær: I A S tje r ­ ne, Overg. n. V . 11 E £ Am. 0361x. Afholdssamfundet, stiftet 21. Maj 1889. Formand for Hovedbestyrelsen: Gross. O E M o r te n s e n , Hillerødg. 403ID£ N 4444. Næstformand: Vognfabrikant PChr. J en ­ sen , Roskilde £ 183. Sekretær og Kasserer: Husmand Andeis J R a sm u ssen , Nørreby pr. Bogense £ Grindløse 79. Afholdsselskabers Landsforbund, Danske, stiftet 6. Sept. 1903. Ilovedkont. st. Kon­ gensg. 36,38 Kl £ Palæ 2135, omfatter 17 Organisationer med ca. 100,000 Medl. For­ mand: Redaktør Ferd. N ie ls e n , MF., Odstrup pr. Grevinge. Sekretajr : Adolph H an sen . Afholdsselskabet Den danske Rekabitter-Or- den, stiftet 20. April 1891, Forvalter K P ed e rse n , Andreas Bjørns G. 64 Kl. Afholdsselskabet „Det blaa Baand“ . Det er et fritstillet Selskab, der fordrer person ­ lig t A fh o ld . In g e n r e lig iø s e C ere­ m onier. Hovedbestyrelsesmedl.: Revisor L S eh u n em a n n , Vesterbrog. 601 E £ V 4165. Afstøbningssamling, Den kgl., i Statens Mu­ seum for Kunst Sølvg. Kbhvn.E,aabnet 10. Novbr. 1898, indeholder Afstøbninger over antik og nyere Billedhuggerkunst. Aab. Hverdage (undt. Mand.) 12-3, Sønd. 12-4 (15. Okt. - 14. April dog 11-3) tillige Tirsd. og Fred. 7-9 Em. (15. Okt. - 14. April). D i­ rektør: Dr. phil. F B e c k e t t, R. 1)M.; Kon­ servator: Billedhugger Jens L u n d . Aftenskoleforening, Dansk (Ungdomsskole­ foreningen), stiftet i August 1921, sammen­ sluttet med Ungdomsskoleforeningen 1927. Formand: Bibliotekskonsulent Jørgen B anke, Bagsværdv. 4 Lyngby. Formænd for henholdsvis Landsbyafd.og Købstadafd.: Lærer C J en sen -H a m mer, Sønderup pr. Skjelskør og Lærer S T h o r­ se n, Slagelse. Kasserer: C D u p o n t,st.Glasv.43,Odense. Akademi, Det kgl., for de skønne Kunster paa Charlottenborg E . Stiftet 31. Marts 1754; det var tidligere en privat Forening af Kunstnere. Institutionen hed dengang „Det kgl. Skildre-, Bildhugger- og Bygnings- academie14; det nuværende Navn fastsloges i 1814. Den førsteKunstudstilling (Salon) af­ holdtes 1769, derefter 1778,1794 og fra 1807 hvert Aar. (Se ogsaa Charlottenborg Slot). Udstillingsbygningen toges i Brug 1. Apr. 1883 (Arkitekt: Albert C Jensen). Akademiets Kontor er aabent hver Søgne­ dag 11-5, endvidere i Januar og Oktober Mand. og Fred. 6-8 £ Cent. 8444. Biblioteket er aabent 1. Okt. til 30. April hver Søgnedag 1-6 ; i Sommermaanederne 1-4 (Ferien undtagen) £ By 8659. Direktør: Stadsarkitekt P H o lsø e , R. Vicedirektør: Prof. E U tzo n-F rank, R. Administrator: fh. Departementschef A P W e is , K . DM . FM. Formand for Akademiets Skoleraad: Ma­ ler Prof. Sigurd W a n d e1. Skoleraadets Sekretær: Akademiinspektør Cand. mag. E S p a n g -H a u s s e n . Akademiets Kontor. Akademiinspektør og Slotsforvalter: Cand. m ag.E Sp an g-H an s- sen. j Akademiets Bibliotek. Bibliotekar: Cand. jur. Aage M a rc u s.

K u n s tn e r s am fu n d e t ved det kgL Akademi for de skønne Kunster bestaar af de Kunstnere, deri Henhold til Akademiets Fundats af 31. Marts 1927 § 5 har opnaaet Valgret og Valgbarhed til Akademiraadet. Betingelserne herfor er forskellige Me- dailler, Akademiets Afgangsprøve, Arbej­ deranerkendte af Kunstnersamfundetsjury samtDeltagelse ide afdenne anerkendteUd- stillinger, for Tiden Charlottenborg-Udstil- lingen. Den Frie Udstilling, Udstillingen Grønningen og Kunstnernes Efteraarsud- stilling. Nærmere Oplysning giver Akade­ miets Kontor. U d s tillin g s k o m ite e n . Anordn. iH .t . kgl. Resol. af 17. Juli 1857 og min. Bekg. af 28. s. M . Kontor i Udstillingsbygn. Charlot­ tenborg, aabent fra 10. Marts-20. Maj dgl. 9-2 (under Foraarsudst. (15. Marts-15. Maj) 9-6), fra 21. Maj-10. Marts dgl. 11-2. £ By 191. Formand: Maleren Eiler S øren sen , R. Inspektor, Sekretær og Kasserer: F J C H a rtm ann , R. Akademisk Architektforening, se Architekt- forening. Akademisk Boldklub, Nørre Allé El, se Bold­ klub. Akademisk Idrætsforening, se Idrætsforening, Akademisk. Akademisk Orkester, Adr. Frdbg. Allé 383(vi £ V 3492, stiftet 1899, for Tiden 65 aktive Medlemmer. Orkestret optager ogsaa pas­ sive Medlemmer. Formand: Ingeniør Hel­ muth M o ltk e . Koncert dirigent: Vilhelm P o u lse n , R. Akkordretten Adr. Højesteret, Christians­ borg E (Lov af 14. April 1905). Medlemmer: Højesteretsdommer A L S c h o u, K .DM ., Formand; Gross.Wm. L e- v y s ohn ; Direktør Ludv. E ls a s s , R. I )M. * Gross. Paul L a s s e n ; - - - - - - - - - Sekretær: Byretsdommer A D B e n tz o n . Aktieselskabs-Registeret, Raadhuspl. 45 E £ Cent. 4280 (Eksp. 10-3). Overregistrator: H B K re n chel, R .DM . Uddrag af Aktieselskabs-Registret findes i Vejviserens Bind II Afd. V I. Aktionærforening, Dansk (Association of Da- nish Shareholders), stiftet 25. Nov. 1925- Adr. Vesterbrog. 802 [vj. Formand: G M Iv e r s e n . Aktuarforening, Den danske, stiftet d. 23.Apr. 1901. Bestyrelse: Direktør V E G a m b o r g, Formand; Direktør P E V L ø n borg, R ., Kasserer; Cand. aet. Aktuar E H u d e, Se­ kretær. Akvarieforeningen, stiftet 5. Sept. 1905. Adr„ Kultorvet! A 3 B £ Cent. 5062 (8-5) H A S c h je r n in g . Formand: K T A J e n s e n , R., Borups Allé 1412 E £ Gh. 4381. Albertina, Legat, stiftet 19. Novbr. 1879 (Thorvaldsens Fødselsdag) afCarl Jacobsen, stort 100,000 Kr., hvis Renter skal anven­ des til Anskaffelse af Billedhuggerværker til Pryd for off. Pladser og Haver i Kbhvn. Bestyrelse: Brygger Helge J a c o b s e n , R . DM ., Formand,et afKbhvns Kommunalbe­ styrelse valgt Medl. (Arkitekt Henning H an s e n , MB . R.) og et af Kunstakade­ miet valgt Medl. (Billedhugger Ludvig B ra n d stru p , R. DM .). Alderdoms - Friboliger, Foreningen for, stiftet 29. April 1871, opfører Boliger, passende for Arbejderklassen, og udlejer dem for enLeje, der efterhaanden synker, saa at Lejeren ef­ ter en vis Tids Forløb bor frit. Foren, har i Kbhvn. og i Prov. 7 Huse med 139 Lej­ ligheder, som 1. Jan. 1928 var bogført til en Værdi af 305,647Kr.(Ejdsskyld.446,000Kr.). Foren, har oprettet Sygekassen af 1872, der ved Beg. af 1928 havde 4804 Medl. og ejede ca. 214,000 Kr. Bestyrelse: Raadsformand Axel K o fo d ,K . DM ., Formand;Høj esteretssagf.AM ar te n ­ se n-L ar s en, R.,Kasserer; Tømrerm.CA T e s ch; Gross. Holger P rio r; Oberst Axel Ramm , K. DM .; Stadsarkitekt P H o ls ø e , R.; Konsul Chr. H e n n in g s ; Kreditkasse-

Inspektør: 0 K A b ra h am se n . Kordegn: J C C K ø h n ,D M . Absalonskirken S-Boulevard (Arkitekter: Wittmaack & Hvalsøe). Ejer og Patronat: Det kbhvnske Kirke­ fond. Kirkens Kasserer: Fragtmand J J ø rg en- sen, Krusaag. 351 IS £ V 4450. Sognepræst: I C P ou lsen , GI. Kongev. 33(S. Træffes daglig i Hjemmet 10-llundt. Onsdag samt Tirsd. - og Fredag i Menig­ hedshuset 6-7 £ V 3281. Kaldskapellan: Kai S in d in g -J e n s e n , Vesterbrog. 544 IS. Træffes daglig i Hjem- met 10 - 11 undt. Fredag samt Tirsd. og Torsdag iMenighedshuset 6 - 7 £Eva511y. Kordegn: S A n d e r s e n . Organist og Kantor: Frk. Busck L a r s e n . Kirkens Kontor: Ingerslevsg. 13H1 S JO V 6952 v. Aab. Søgnedage (undt. Torsd.)9-l samt Fred. 5 - 7 . Sognet begrænses af: S-Boulevard, Som- merstedg., Kalvebodstrand,Erik EjegodsG. og dennes Forlængelse til Stranden. - 1 Ga­ de-Registret foran i Afd. III er anført til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Adels Forbund, Dansk, Ny Toldbodg. 49 Kl D Palæ 2846. Kontortid: 15-17. Formaalet er at virke til moralsk og mate­ riel Støtte for Standen. Adoption (LovNr.87 af 26.Martsl923). Adop­ tionsbevilling udfærdiges af Justitsministe­ riet eller af vedkommende Overøvrighed (i Kbhvn. Overpræsidenten, udenfor Kbhvn. Amtmanden). Gebyret for Bevillingen er 33 Kr. 66 Øre. Aeronautiske Selskab, se u. Kongelige Dan­ ske Aeronautiske Selskab. Afholdsfoikenes Oplysningskontor og Dan­ ske Afholdsselskabers Landsforbunds Ho- vedkontor:st.Kongensg.36,38B£Palæ2135. Ledere: Højesteretssagf. 0 C H e ile s e n , M F .; Sekretær Adolph H an sen . Afholdsforbund, Danmarks studerende Ung­ doms, stiftet 1903, omfatter Afdelinger ved Universitetet i Kbhvn. samt ved Seminarier og Gymnasier over hele Landet. Formaal: at vække Forstaaelse af Ædrueligheds- spørgsmaalet blandt de studerende Unge. Formand: Pastor Kristian P o n to p p id a n , Kastrupv. [H £ Am. 111. Afholdsforening, Danmarks, stiftet 1879, for­ drer fuldstændigt Afhold fra berusende Drikke. Kontor: st. Kongensg. 36,383 Kl £ Palæ 2135 (10-2) Postkonto 8733. Sekretær Adolph H an sen . Hovedbestyrelsens Formand: Overlæge Carl O t t osen, IL, Skodsborg. K b h v n s K re d s, Formand: Kommunel. H D h en k e, Rothesg. 1 0 El £ 0 2 3 1 1 x ; Se­ kret.: Oversergent J A K l i n k v o r t , Ty- rolsg. 103 (ED. Har følg. Afd. med respektive Formænd: B r ø n s h ø j o g O m e g n s A f h o ld s f o r ­ en ing, Snedkerm. L H am m e rs h ø j,L y s­ høj Allé 17 Valby. F rd b g . A fh o ld s fo r e n in g , Farveriarb. H J P e t e r s e n , Holger Danskes V . 43 El. Frem,Skræderm. Adolf P etersen,Rant- zausg. 62 IH) £ N 1149 x. K jø b e n h a v n s A fh o ld s fo r e n in g , Faktor HC J e n s e n , H C AndersensG.3B5 m. N ø rreb rosA fh old sfo ren in g,M u rerm . L L a r s e n , Venøg. 131^ £ Ryv. 1709.' S a n a , Gross.B M T h y g e s e n , W est- end 5 1 IS £ V 1520. S und b y A fh o ld s fo r e n in g , Murer C M N ie lsen , Tyrolsg. 191 (s). V e ste rb ro s A fh o ld sfo r en in g , Fa­ brikant C A lb e r tse n , Dannebrogsg. 521El £ V 5286 y. Ø sterb ro s A fh o ld s fo r e n in g , Skoma­ ger R R as mus s en, Heimdalsg. 6 B E .

Afholdsforening, Danske Lægers, stiftet 26. Aug. 1903. Adr. Frederiksborgg. 442 B £ By 949 u. Formand: Dr. med. K A H eib er g.

Real-Register for Kjøbenhavn

Alde—Amal

1 1 — 83

Bestyrelsesraad: Direktør II P H je r l H a n s e n ,R ., Delegeret; Etatsr. Bankdir. Fr. N ø r g a a r d , K . D M .; Generalkonsul Johan II an s en, K .D M . FM .; Ingeniør Poul L a rsen , R .DM .; Konsul Direktør Chr. G H an s en, R .; Gross. Carl H o 1b e k, K. A dm.Dircktør:Gross.OttoEA n d e rs e n,R. Almindelige Hesteavls Fremme (AmagerTrav- bane), se Foreningen til den almindelige Hesteavls Fremme. Amagerbanen, se Privatbaner. Amagerbanken, Akts., stiftet 14. Jan. 1903 under Navn af Kastrup Bank. 27. Febr.1906 udvidet og ændret Navn til Amagerbanken. Hovedkontor: Amagerbrog. 25 [s] J) Cent. 2090 & Am. 1698 (10-3, 5V2-6 '/,, Lørd. 10-2, 51/2-C*1/ o ), Postgirokonto Nr. 979, Afdelings­ kontorer: Islands Brygge 3 [Si Jj) Cent. 9398, Sundby: Amagerbrog. 114 [S] J) Cent. 1798 & Am. 98 samt Kastrup og Dragør. Aktiekapital: 1 Miil. Kr. medBemyndigelse for Bankraadet til at udvide til 2 Mili. Kr. BankraadetsKommitterede: Kancellir. H A B u s c h , R., og Overretssagf. H C W a n - d r u p. Direktør: G Marckman H a n sen . Formand for Bankraadet: Kancellir. H A Bu sch, R. Amagermuseet, Hovedv.StoreMagleby indviet 14. Juni 1922; aab. Vinter (1. Okt.-l.April) Sønd. 11-3; Sommer (1. April-1. Okt.) Sønd. og Onsd. 10-5; de øvrige Dage kan Skoler og Foreninger faa Adgang efter forudgaaende Aftale med Opsyns­ manden Isbrandt P e te r s e n , der har Bolig i Museumsgaarden $ Dragør250. Entré: Voksne 50 Øre Børn 25 Øre (Skoler og For­ eningerhalv Pris). Bestyres al' F or c ni n- g e n Ø e n A m a g e r s h is to r is k e Sam- 1i ng, stiftet 17. Novbr. 1901.Byadr.: Gross. Kai L ip pm a n n , V-Boulevard 47:i E ffi By 7022. Amagermuseets Venner, stiftet 7. Sept. 1925. Adr. V-Boulevard 34 13 § Cent. 4536. Formaal: A t støtte Amagermuseet. Besty­ relse : Overretssagf. V F a l b c -H a n s e n , Formand; Bankdir. GMarckman H an sen ; Gaardejer P P e t e r s e n ; Gross. K L ip p ­ m ann; Generalkonsul J R i e tb er gen, K . Amager Travbane, se Foreningen til den almindelige Hesteavls Fremme. Amalienborg. Fred. I II’s Gemalinde Sofie Amalie havde udenfor Vesterport en Have, der blev ødelagt under Belejringen i 1658. En anden blev derfor anlagt paa Arealet fra nuv. St. Annæ PI. til Fredericiag., og heri lod Dronningen i 1669—73, omtr. paa de nuv. nordlige Palæers Plads, opf. et lille Slot, som kaldtes Sofie Amalienborg. Det havde 3 Etager, Kuppel paa Midten, hej Stentrappe til 2. Etage og lave Bygninger paa hver Side. Det nedbrændte 19. April 1689; kun Kirken og nogle Smaahuse red­ dedes. I Chr. V ’s Tid gjordes ikke andet ved Tomten, end at Kirken blev nedbrudt i 1697, for at dens Materialier kunde anvendes til Garnisonskirken. Men der foretoges Foran­ dringer i Omgivelserne. St. Annæ PI. blev anlagt, og langs denne samt langs Bredg. dannedes en 30 Alen bred Grav, der saaledes udgjorde Grænsen for den sydlige og den østlige Side, medens der paa de andre Sider anbragtes Plankeværker, nemlig mod Ny Toldbodg., som ligeledes opstod nu, og paa den nordlige Grænse, som laa i Nærheden af Toldbodvejen. le n lang Aarrækkehen- laa Terrainetnu ubenyttet, indtil Fred. IV , efter at Ruinerne var fjernede og nogle sum­ pige Arealer i den nordlige Dole opfylpte,lod opf. en Række Orangerihuse og andre lave Bygninger med en Pavillon i Midten ; her­ ved deltes Pladsen i 2 Dele, hvoraf den min­ dre sydlige indrettedes til Have og denstorre nordlige til Eksercerplads, Mønsterplads, som den kaldtes. Det hele Anlæg kaldtes Amalienborg, uagtet der ikke varnoget Slot. Fred. V kundgjorde ved Reskript af 12.

dir. H Tli rane, R.; Direktør Povl M u n ck ; Lektor fh Minister C V B r a m s n æ s , M L. Alderdomshjem, Frdbg., Godthaabsv. 83 EJ. Indviet 17. Nov. 1923, beregnet for Alders­ rentenydere, der formedelst Sygdom eller Svækkelse er trængende til vedvarendeTil- syn og Pleje, som de ikke ved egen Hjælp kan forskaffe sig. Besøgtid: Alm. Afd. Hver Dag Kl. 11-1 og 3-0, Sygeafd. I Iver l)ag Kl. 11-1 og 3-f). Alderdomshjemmet, se De Gamles By. Alderdomshjemmet i Ordrup, Ityldegaards Tværv.Charlottl. flOrdr. 1495,Sygeafdeling j§ Ordr. 2094; ejes af Gjentofte Kommune, indviet 28. Septbr. 1919; beregnet for Perso­ ner, der nyder Aldersrente og enten paa Grund af Sygdom eller Alder trænger til stadig Pleje. Besøgtid paa Sygeafd. K l.2-4. Forstanderinde: St. Lucassoster Frk. Theodora H a n s e n . Læge: Kommunela'ge L A n d re s en. Alderdomshjemmet „Solhjem", Solhjemsv. Gjentofte ft Gjent. 137; ejes af Gjent. Komm., indviet 15. Sept. 1904, udv.1913; beregnet forPersoncr, dernyder Aldersrente, og som enten paa Grund af Sygdom el. Alder trænger til stadig Pleje. Forstanderinde: Frk. Manda L a r se n . Læge: Kommunelæge Stefan J ø r g e n ­ sen. Alderdomskassen for Sygeplejersker, stiftet d. 5. Juli 1911. Kassen har tilFormaal at støtte Sygeplejersker i Bestræbelsen for at opspare Midler til Hjælp i Alderdommen. Enhver uddannet Sygeplejerske under 40 Aar, der arbejder under en af de af Kas­ sen anerkendte Institutioner (Dansk Syge- plejeraad, Dansk Røde Kors og Centralfor­ eningen af Sygeplejevirksomheder udenfor Kbhvn.), kan optages som aktivt Medlem. Bestyrelse: Læge Vilh. R y d er, R ., For­ mand; Prof. Dr. jur. & polit. Harald W e- s te rg a a r d, K .DM .; Klosterlæge C C h ri­ s tia n s e n ; Forstanderinde Frk. Charlotte M u n c k ; Højesteretssagf.Alb. V Jø r g en- s e n ; FruHenny T s c h e r n in g , FM .;Over­ sygeplejerske Frk. Anna H a n sen . Forretningsfører: Direktør H J ep sen . Kassens Adresse: GI. Strand 46 E 9 Cent. 12776. Kassen har fra 1. April 1913 overtaget Ad­ ministrationen af „Foreningen til Alder­ domsunderstøttelse afSygeplejersker i Dan- mark“ og fra 1. Jan. 1917 af „Sygeplej- erskeforeningen14. Aldersro Sogn, se Taksigelseskirken. Alderstrøst, se underSygekasser, statsanerk. Alderstrøst, en Stiftelse for gamle Haand- værksmestre, som er eller harværetBorgere i Kbhvn., disses Enker samt under særlige Omstændigheder tillige deres ugifte Døtre. Den grundedes 1862 af Haandværkerfor- eningen og ejer Ejendommene Nørrebrog. 17 ED (fuldf. 1879), Baggesensg. 10, Blaa- gaardsg. 9, (Arkitekt: Theodor Sørensen) J) N 4232 og Mølleg. 28, 30 111 (fuldf.1895; A r­ kitekt: Thorvald Sørensen) samt Nørre Allé 15,17 &19 og Alderstrøst Pass. 2,4,6 & 8 8N 2441x & N 2441y. I disse findes 483 til Fri­ boliger bestemte Lejligheder, hvoraf 383 f. T. erfrigivne. Fribeboerne faar fri Læge­ hjælp og Medicin samt Lys og Brændsel. Nogle nyder Pengehjælp fra særlige L e­ gater. Stiftelsen har samme Bestyrelse som Alexander Newski Kirke, Bredg.53 E f Palæ 3974, den russ. ortodokse Menigheds Kirke, opført af den daværende russ. Regering med ArkitektAlb. Jensen som Konduktør; ind­ viet 9. Sept. 1883. Adgang v. Kirkebetj. smstds. Præst: P ro vstL eon idK oltsch eff. Kantor: Ivan S chum o f f. Kirkeværge: Baron M de M e y e n d o rff. Alimentationsbidrag, se Underholdsbidrag. Alkoholfrie Restauranter, Kvindernes, stiftet 1911, har til Formaal at oprette Restau­ ranter, hvor Mænd og Kvinder kan indtage Haandværkerforeningen (se d. A.). Kontorchef: A C E P e t er sen.

deres M aaltider uden at fristes til at nyde Spiritus; Mødelokaler findes i Taarnborg. Foreningen har oprettet 6 Restaurationer (Hallen, Øbro, Taarnborg, Nørrehal og Sønderbro iKbhvn. samt.Mejlhal iAarhus). Adresser: Se Bind I I : Alkoholfri Restau­ rationer. Kontor: Vesterbrog. 35’ ® |! Cent. 10417. Form and: Enkefru Edla L a r se n . Allehelgens Sogn er oprettet den 3. Nov. 1924 af Dele af Nathanaels ogSundbySogne.(Som Sognekirke benyttes indtil videre Krypten, der ligger paa Hjørnet af Ungarnsg. og Lergravsv.). Sognepræst: Charles N e d e rm a r k . Kaldskapellan: Dr.thcol.FlemmingH v i d- b e r g . Kordegn: Fredrik N ie ls e n , Kordegnens Kontor: Bremensg. 64s HD J) Am. 6508 x. Aab. Søgnedage 9-1 (undt. Torsd.) Fred. tillige 5-7. Sognet begrænses af Midtlinierne af Prags Boulevard, Vermlandsg., Holm- bladsg., Mecklenborgg.,Frankrigsg.og Ørc- sundsv., mod Øst af Sundet. - I Gade-Re­ gistret foran i Afd. III er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade liører. Alliance Franpaise i Kbhvn., stiftet 1885 som særlig Afdeling af det franske Selskab A l­ liance Francaise i Paris. Formaal: Fremme af Studiet og Interessen for fransk Sprog og Litteratur, bl. a. ved Afholdelse af franske Foredrag og Kursus. Den franskeGesandt er ForeningensÆres- præsident. Formand: Kontreadmiral A V S c h e e l, K. DM . Indmeldelse ved Henvendelse til Kassere­ ren : Holm. Kanal 16 E |l Cent. 6318. For­ eningens Bibliotek og Lokaler Kiøbmagerg. 52> KJ | By 8306. Almindelig Dansk Hjælpe-Forening (A.D .H .F.) en kristelig Forening, stiftet 1906 med det Formaal atopsøge dem, der lid er i det s k ju lte , og komme dem til Hjælp paa d isk r etMaade. Kun Bidragydere har Ret til at indgive (for tr o lig ) Ansøgning paa særlig Blanket for den nødlidende (som ikke selv kan søge), og dette skeruden dennes V i­ dende. Bidraget er mindst 3 Kr. aarlig. Bestyrelse: Ingeniør C E W a lso e , For­ mand ; Sognepræst Chr. H jo r th , Faxe La­ deplads, Sekretær; Fru H K r a r u p ; Over- retssagf.CS t a f fe 1dt ,Næstformand fa b r i­ kant N P S ig g a a r d ; Hofjuvelér A D r a g ­ ste d , Kasserer; Revisorer: Kontorchef J G la C our og Inspektør Jens T o ftc - g a a rd ; Raadgiv. Læge: N Chr. S chm id t. Foren. Kontor: Nørrebrog. 29 4 E ®N586y (11 - 1 ). Almindelig Hospital, Ryesg.15 E JJCent.1543. Aabnet 1769 som Plejestiftelse og Arbejds- hus i en for Hospitalet opført Bygning i Amaliegade; 1771 udvidet til Sygehospital; 1892 flyttet fra Amaliegade til Nørre Allé og 1. April 1919 herfra til Ryesgade til den nedlagte St. Johannes Stiftelses Bygninger. Hospitalet har Plads til 615 Personer. Til Hospitalet er desuden knyt­ tet et Sygehus med 215 Senge, der foruden syge H usfæller optager Patienter, dels fra Byen dels fra andre Hospitaler. Besøgtider: Sygeafd. 3—4 ; Plejeafd. 2—4 ; alm. Afd. 2— 5. Inspektør: G H S H edem ark . Fuldmægtige: MB B un ch-Chris ten sen ; Aage K C hr is te n sen. Overlæge: Dr. med. F C P V o g e liu s, R. Præst: R P R asm u ssen , MB. Almindelige Handelskompagni, Det, Akts., (The General Commercial Company, Ltd.), St. AnnæPl. 26 E $ Cent. 890 Stats $ 1, Telegramadr.: „Alminko". Formaal: Gennem Etablering af Filialer i Udlandet, specielt oversøisk, at drive Han­ delsvirksomhed af enhver Art, derunder ogsaa Afsætning af danske Industrifrem- bringelser. Selsk. arbejder i Tilslutning til Det sibiriske Kompagni. Aktiekapital: 30 Miil. Kr.

Real-Register for Kjøbenliavn

Imal—Ankl

II — 84

1911 fuldbyrdet Sammenslutning overtog Selskabet, hvis dav.ærende Firmanavn var: „ D e t g e n s id ig e L iv s fo r s ik r in g s s e l­ skab And e ls -A n s t a lt e n “, hele den „Tryg, L iv s f o r sik r in g s- A n sta lt, A k t s .“ tilhørende Forsikringsbestand. Anstalten tegner alle Arter af Livs-, K a­ pital-, Udstyrs- og Børneforsikringer samt de saakaldte Folkeforsikringer med ugent­ lig Præmiebetaling. Hele Nettoudbyttet tilfalder de Forsik­ rede som Bonus. Garantikapital: 1 Miil. Kr., fuldt indbe­ talt. Direktion: I C K j ær s i g; And. H a n se n . Ultimo 1927 havde Forsikringsbestanden en Størrelse af 117 Mili. Kr. Andels-Pensionsforeningen (Gensidigt Pen­ sionsforsikringsselskab), Rosenørns Allé l ø | Cent. 2728. Stiftet 8. Sept. 1919. Besty­ relse: Direktør Fr. L S iec k , R., Frederiks­ sund, Formand; Bogholder V B N i e l s e n , Svendborg, Næstformand; Gaardejer M Lam b æk, R.,Lem ;BrugsforeningsuddelerI M ads e n, Vrov; Sognefoged Rs. P c t c r se n, V ærslev. Repræsentantskabets Formand: Direktør N D au g bj e rg, Aalborg. Direktion: H C N ie lse n ; II M u x o ll. Andelsslagterier. Det første A . opr. 1887 i Horsens; nu er der ialt 51, hvis Anlægs- og Driftskapital udgør ca. 15 Miil. Kr. D e sam v irk en d e danske A n d e ls ­ si a g t e ri e r, opr. 1897, omfatter samtlige A . Kontor: Vesterbrog. 4 A 4 0 J) Cent. 5074, Stats |J 83 (9-4). Formand: Godsejer J T h e i 1m a n n,R.,Bjergbygaard pr. Morkøv; Næstformd.: Gaardej erCarl M a ds en,Klim; Sekretær: Fr. S J e n sen , R. Angaaende de enkelte under Samvirksom- heden hørende Slagterier se Afd. V II, Fag- Register under Svineslagterier. De danske Andelsslagteriers Sammenslutn. om Arbejdsforhold. Formand: KaptajnH V M ae g aar d, MF. R., Rønne. KontorVe- sterbrog. 4 A 0 1) Cent. 5074 & 11285, Stats D 83. Andelsudvalget, Fællesrepræsentation for danske Andelsforetagender,dannet 18. Febr. 1899, Kontor: Njalsg. 15 [S] |l Cent.4015, Lokal 41. Formand: Højskoleforst. J Th. A r n fr e d ; Næstformænd: Direktør L P B ro b e rg , R .DM . og Godsejer Jens T h e il- m a n n ,R . Sekretær: A Axelsen D r e je r . Andersen’s, Familien,Friboliger for Enker og ugifte Piger af Borger- og Embedsstanden, Ny Vesterg. 3 |K|. Anker Heegaardske Foredrag. Etatsr. Anker Heegaards og Hustrus Testamente bestem­ mer bl. a., at der til Det tekniske Selskabs Skole testamenteres „50,000 Kr. til Afhol­ delse aarlig af en Række populære Foredrag for Menigmand i Naturlære og andre Natur­ videnskaber samt i Historie.14 Foredragene afholdes, naar deresEmner ikke kræver sær­ lige Installationer, efter Legatstifternes Øn­ ske som Regel i Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygn. Adr.: Ahlefeldtsg. 2 E . Anklagemyndigheden. R i g s a d v o k a t e n , Christiansborg RI Cent. 7200. igsadvokat: Aug. Go 11, K . DM . Statsadvokat v. Høj esteret: G J L e 11. Fuldmægtig: Poul E i b e. S ta ts a d v o k a te r n e for Ø stre L a n d s- re t s kredse,Embedskontor: Fredericiag.24 El D Cent. 1758. 1. Statsadvokatur (for Kjøbenhavn) P H G a m m e lto ft, R. 2. Statsadvokatur (for Sjælland) VQ M o lt- ke, R. 3.Statsadvokatur (for Fyen, Lolland-Fal- ster og Bornholm) V B T ho ms en, R. S ta tsa d v o k a te rn e s K on tor. Chef: M L Jurgensen L e y ssa c . Fuldmæg­ tige: M R e is e r c r ; V M K o lb y e . M edh j æ lp ere for S ta tsa d v o k a te rn e for Ø stre L a n d s r e ts k r e d s : Højeste

Sept. 1749 til Magistraten, at han vilde bort­ skænke Amalienborg Have og Mønsterplads til Bebyggelse. Enhver, som vilde bygge,fik en Grund til fri Ejendom og desuden Skatte­ lettelse i nogleAar,menhan skulde nøje følge den approberede Plan og opfylde forskellige Betingelser, hvoraf den vigtigste var, at Ega­ liteten skulde observeres, hvorfor Vinduerne skulde danne en lige Linie. Den 3. Okt. tik Magistraten Skøde paa Arealet, hvorved Kongen dog forbeholdt sig Grundene om Pladsen, og disse skænkede han til 4 Adels- mænd, som forpligtede sig til at bygge gan­ ske ens. Planen for det heleAnlæg varudarbej det af Eigtved, som ogsaa var Arkitekt l'orde 4 Pa­ læer ved Pladsen, der opf. 1749-60. De varik- ke ganske somnu, idet Forbindelsesbygnin­ gerne mellem Hovedbygningen og Pavillo­ nerne kun havde een Etage med fladt Tag, og Hovedindgangen var midt paa Faqaden, hvor en udvendig Trappe førte op til de 3 store Indgangsportaler. Den nye Bydels Bebyggelse foregik meget hurtig, og ved Fred. V ’s Død i 1766 var der kun faa ubenyttede Grunde tilbage. Ved Christiansborg Slots Brand i 1794 blev Kongefamilien husvild og flyttede da til Amalienborg. Det ene Palæ (nu „Enke­ dronningens Palæ“) var allerede købt i 1767 for at benyttes til Landkadetakademi,og nu blev de 3 andre erhvervede. For at gøre dem bedre egnede til deres nye Anvendelse fore­ toges en Ombygning, hvorved de fik deres nuværende Skikkelse, og Kolonnaden op­ førtes ; disse Arbejder lededes af Harsdorff. Amatør-Klub, Kbhvns fotografiske, Atelier GI. Kongev. 96 BOf) V 1169y, stiftet 13. Novbr. 1895, Aarskonting. 18 Kr.fh. Direktør O J B ro der s en, R., Formand; Bogholder H W M ich e l sen, Bredg. 33 IS, Sekretær; Over- assist. Sven K H a n s e n , Australiev. 5 13, Kasserer. Ambulance. Paa 6 af Kbhvns Brandstatio­ ner er anbragt Ambulancevogne til Brug ved Ulykkestilfælde og pludseligt opstaa- ede Sygdomsanfald, der efter en Læges Ud­ talelse kræver øjeblikkelig Hospitalsind­ læggelse. Ambulancevognene rekvireres ved mundtlig Henvendelse paa en Brand­ station eller pr. Telefon (U Am b u lan ce K jø b e n h a v n ); Ambulancen paa Frdbg. Brandstation pr. Telefon (D A m b u lan c e F rd b g .); Redningskorpsets Ambulance paa Ørnegaardcn pr. Telefon (j| A m b u la n c e G j e ilt of t o); se ogsaa Redningskorpset for Kbhvn. og Frdbg. Amies de la jeune fille, Les, international Forening, hvis danske Afd. (Kontor Frdbg. Allé 542 BO $ V 5211; 1-2) er stiftet 1899. Foren, støtter og vejleder unge Kvinder, der staar ene i Udlandet eller rejser dertil. Bestyrelse: Generalinde K iih n e 1, For­ mand; Frk. S F ri is , Sekretær. Åmtmænd og Stiftamtmænd. Stiftamtmand over Kbhvns og Roskilde Stifter og Amtmand over Kbhvns Amt: Kmh. C E A Amm en torp , K . DM ., Bleg­ damsv. 6 SI. Amtskont. aabent 1 0-4 J) Cent. 5138, Stiftsøvrighedskont. 10-12 J) N 1186. Se endvidere Afd. V under: Aabenraa, A al­ borg, Haderslev,Hillerød (FrederiksborgA.), Hjørring,Holbæk, NykjøbingF. (MariboA.), Næstved (Præstø A .), Odense, Randers, Ri­ be, Ringkjøbing, Rønne (Bornholms A ,), Skanderborg (Aarhus A.), Sorø, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tender, Vejle og V i­ borg samt Færøerne. Amtslæge i Kbhvns og Roskilde Amts- raadskredse og Kredslæge paa Frdbg.: Dr. med.Max C h r is tia n s e n , Vesterbrog.1753 m | V 3940. Amtsraadet for gl.KbhvnsAmt. Kontor Bleg- damsv. 6 IH f Cent. 6330 (10-4). Formand: Amtmanden over Kbhvns Amt. Medlemmer: Sogneraadsformand N P N i­ e ls en, MF., Taarnby; Redaktionssekr. J M J o s e p h s e n , Hellerup; Murer Ras­ mus O lsen ,K lovtofte; Gaardejer A C A n d e rsen , Brøndbyvester; Oberst H

P ark o v, MF. K .DM .; Gaardejer Tønnes P ed e rse n , Ballerup; Entreprenør F H ii- benbeck er,H olte; Gaardejer D B D irch- sen, st. Magleby; Arkitekt Volmar J e n ­ sen, Gjentof'te; Murerm. Laur. L a r s e n , Glostrup; .Proprietær Georg L e h w a ld , ML., Lyngby. Amtsraadssekretær: Cand. jur. E W a a g e c h r is t e n s e n . Amtsrådsforeningen for Danmark, stiftet 3. Juli 1913. Kontor: Blegdamsv. 0 [N|. For­ mand: Gaardejer II Chr. P ed e rsen , R., Villa Nordgaarden, Storehedinge. Amtssygehuse Kjøbenhavns. Direktion: Amtsraadsmedlemmerne Kmh. Stiftamtmand C A m m e n to r p , K .D M ., Formand; Redaktionssekr. J M J o se p h - s e n ; Gaardejer A C A n d er s en, Brøndby­ vester ; Proprietær G L e h w a ld , ML., Lyngby; MurerR O lse n , Klovtofte; Oberst H P P arkov,M F . K .DM . A m ts s y g e h u s e t paa N y e la n d sv . 66, 68 Hl (fuldf. 1894. Arkitekt: Philip Smidth). Besøgtid: 2I/a-4; Telefon-Forespørgsel om Patienter 11-12. |! Cent. 3162. Indlæggelse, Forespørgsel til Patienter. For Provinssamtaler: Provins25. JP Cent. 11207 & Gh. 4129 (Inspektøren personlig). Hovedkontor (10-4, Helligdage 9-11). J) Gh. 1006. Medicinsk og Epidemiafd. (Forespørgsel 11-12). S Gh. 1076 x. Lægekandidaterne. Gh. 103. Sygeplejerskerne. Gh. 1688x. Økonomien. K ir. A fd .: Overkirurg: H a n sW u lff. Reservekirurg: Folmer Søegaard . M e d .-e p id . A fd .: Overlæge: Dr. med. Ferd. W u lf f . Reservelæge: Tage H y g e. Inspektør: Knud W arm ing. A m ts s y g e h u s e t iG je n t o f t e , H j. af Kildegaardsv. og Niels Andersens V . Post- adr. Hellerup. (Grundstenen nedlagt Aug. 1922; aabnet Jan. 1927. Arkitekter: Emil Jørgensen og Helge Møller).J) Gjent. 1200, Omstilling til samtlige Afdelinger. Telefon-Forespørgsler til Patienter 11-12. J) Gjent. 1182. Sygeplejerskerne privat. Besøgtid: 2 - 3. K ir .-A fd .: Overkirurg: Dr. med. A H e l ­ ste d . Reservekirurg: S H in d s e -N ie l- sen. M ed. A fd .: Overlæge: Dr. med Axel J ø rg e n se n , R. Reservelæge: Dr. med. K H B a ago e. Inspektør: Knud W a rm in g . A m ts s y g e h u s e t i K o n g en s L y n g b y (fuldf. 1891, Arkitekt: Philip Smidth). T u b e r k u lo s e h o s p ita le t (fuldf. 1908, Arkitekt: V Ingemann). Besøgtid 3-4 V2; Telefonforespørgsler paa begge Afd. 8-9 og 3-5. |) Lyngby 47. Kontoret. D Lyngby 91. Tuberkulosehospitalet. Overlæge: N D S c h r e ib e r . Forvalter: F r k .E F r id e r ic h s e n . Amtstue, Kbhvns og Kbhvns Skovkasse, i Børsbygn. (Indg.f.Børsg.) J) Cent.2105 (9-2) sammesteds er Udsalg af Stempelpapir (9-3), Amtsforvalter: J M B R e im u th , R. DM . Amtsvandinspektoratet for gi. Kbhvns Amt, Kontor Evaldsg. 1 0 ISI £l Cent. 4940. Amts­ vandinspektør: Landinspektør O V E g e d e B u d tz. Amtsvejinspektoratet for Kbhvns Amtsraads- kreds.Kontor Blegdamsv.6B IH JICent.364. Amtsvejinspektør: H J N y bo rg. Amtsvejinspektørforeningen for Danmark, stiftet 1911. Formand: Amtsvej inspektør Kapt.JP L om h o lt, R., Odense; Kasserer: Amtsvejinsp. J D J e s p e r s e n , Skander­ borg; Sekretær: Amtsvejinsp. S E l l e r t , Holbæk. Andels-Anstalten Tryg (gensidigt Livsforsik­ ringsselskab). Kontor Rosenørns Allé 1 0 $) Cent. 5050; PostgirokontoNr.l70,stiftetl904. Ved en i

Real-Register for KJøbenhavn

Anhl—Arbe

11 —

85

Industri-Afdelingen (Lov af 6. Juli 1916* Kap.6). fh.Dcpartementschci Raadsfornic nd Henrik V e d el, K . DM . FM ., Formand; Overkirurg Dr.med. P N H ansen, K .DM ,; .fh. Kontorchef C E T r a p, 11. DM .; Direktør Cand. polyt. R I le lw e g , R. DM .; Ingeniør K S ch øl ler, R .; Ho­ vedkasserer A J ohan s e n ; Murer A L u n d - b e rg ; Murorm. II E h ie r s, Brædstnip; Tilforordnede: Direktor f. Sygekassev. L P B or b e r g ,R .; Fabrikinsp. Cand polyt. Carl J O tte s e n . Søfarts- og Fiskeri-Afdelingen (Lov af 6. Juli 1916, Kap. 7 og 8). Raadets Formand samt Formand for Sundliedsstyrelsen G T ryd e, K .DM .; Kontorchef Clara B la c k ; Direktør P de Nully B r ow n , K . DM.; Kutter fører M C J e n s c n, M L . D M .; Kas­ serer M atiiias N ie ls e n ; Styrmand H C li r i- s t i anse n ; Fisker Chr. L u d vig sen, MF. Tilforordnede: Direktør f. Sygekassev. L P B o rb erg ,R .; Fabrikinsp. Cand. polyt. Carl J O t tesen. Landbrugs-A fdelingen (Lov af 6. Juli 1916, Kap. 9). Raadets Formand samt Over­ læge P G u il d a l, R .; fh. Landbrugsmi­ nister Poul C h r is te n s e n ; Sekretær Fr. S J e n s e n, R .; Gaardejer Mads L a ni b æ k, R .; Stenhugger N P H a n s e n ; Land­ arbejder H P H a n s e n ; Murer J K n u d ­ sen ; Husmand Chr. J o h a n s e n ; Til­ forordnede: Direktør f. Sygekassev. L P B o rb e rg ,R .; Fabrikinsp. Uand. polyt. Carl J O tte s e n . Afdelingen til Afvikling af den tyske Forsikring i de sønderjydske Lands­ dele. (Ifølge § 5 i Lov Nr. 314 af 28. Juni 1920 for de sønderjydske Landsdele angaaentfe Forsikring mod Ulykkestilfælde og § 5 i Lov Nr. 315 af 28. Juni 1920 om Invalideforsik­ ring m. m. i de sønderjydske Landsdele kan de af Kredsudvalgene (Ulykkesforsikrings- udvalgene) trufne Afgørelser inden en Frist af 1 Maancd fra Afgørelsens Dato indbrin­ ges for Arbojderforsikiings-Ilaadet. Hvor Udvalget er i Tvivl om en Sags Afgørelse er det berettiget til at forelægge Arbejder- forsikrings-Raadet Sagen 1il Afgørelse). Raadets Formand samt Overkirurg, Dr. med. P N H a n se n , ll.DM .; fh. Kontorchef C Trap, R.DM .; fh. Murermester J M J ur- g en sen ; Ingeniør P K N ie lse n ; Snedker Jørgen M adsen ; Arbm. Chr. J e p sen . Kontorchef: Cand. polit.Axel B irkm ose, Afdelingschefer: Caml. polit. Harriet B ir km o s e ; Cand. polit. G L Dam. Kasserer: Emil G B j ørling. Fuldmægtige: Oand.polit.HU am me ric h: Uand. polit. Fritze W ilk e n s ; Cand. politi Hans O E K io r b o e ; Cand. polit. JA L a r­ sen. Læger: Overlæge Dr. med.AageK o c k,R.; Overkirurg Hans W u1f f ; Dr. med. K M a llin g ; Dr. med. Mogens F e n g e r ; Læge Karl E r ik s e n ; Reservekirurg Aage A ls N i e l s e n ; Reservekirurg Dr. med. S V B a g g e r . Arbejdernes Andels-Boligforening, Axelborg, se u. Byggeforeninger. Arbejdernes Bogførings- og Revisionsinstitut, Aktieselskab, stiftet 17. Aug. 1920. Kontor: Nikolaj PI. 26 KJ f Cent. 6011. Kontortid 9-5, Lørdag 9-2. SelskabetsFormaal er at driveBogforings- og Revisionsvirksomhed, samt yde Vejled­ ning i alle regnskabsmæssige ogokonomiske Forhold. Aktiekapital 50,000 Kr. Bestyrelse: Overretssagf. Raadmand L J e ssen , Formand; Forretningsf. Vald. J e n s e n ; Forretnings! Jens "Jo h a ns e n, M B .; Forretningsf. K A L y n g e ; For­ retningsf. V S P e te r s e n , MF. Direktør: statsaut. Revisor S A S ø r e n ­ sen. Arbejdernes Byggeforening, Kontor: For- tunstr. 1 1 E f) By 2049 (9-3,Lørd.9-2samtf Fred.Aften 6-8), stiftet 1865 afBurmeisterA

Apoteker-Forening, Danmarks, opr. 4. Sept. 1844. Formand: Apoteker Harald B a r - fo e d , R., Frederiksborgg. 381 IH Cent. 10781. Apoteker-Forening, Kbhvns, Formand: Apo­ teker Knud H J ens en , Jagtv. 11 [Li $) Gh. 3737x. Apotekernes Forsørgelseskasse for Enker og Børn. Adresse: Ministeriet for Sundhedsvæ­ sen. Kassens Vedtægt godkendt af Justits­ min. 18. Dec. 1913 med Ændringer af 22. Dec. 1920 og (i. Aug. 1921. Bestyrer: By­ retsdommer T T C Sp a n g -H a n s s e n $ Am. 3930. Kasserer: Kontorchef i Justits­ min. O E F B Bi 1fe l d t, R. DM. „Arbejde adler“ , Landsforeningen, stiftet 3. Febr. 1911; Formaal: at fremme Hjælp til Arbejdsløse, ikke ved Almisse, men ved Ar­ bejde. Formaalet søges naaet ved Oprethol­ delse af Arbejdsherberger og Arbejdsko- lonier over hele Landet. Konting.: mindst 2 Kr. aarl. eller K O Kr. een Gang for alle. Næstformand: Sognepræst Jobs. E n g e l, II.; Kasserer: Overretssagf. Otto L e s s o w ; Generalsekr.: Aa. v. H o ls t e in . Hovedkontor: Pileallé 1 IH Eva 1021. Postgirokonto Nr. 1815. - L ok a lfo r en in g fo r K bhvn ., F rd b g . og Om egn ; Formand: Pastor C R e eh . Foren, har et Arbejdsherberge Thorsg. 40 E $ Tg. 1109. Kontor: Pileallé 1 0 | Eva 1021. Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for (U.f.A.), N -Voldg.l2s 13S!By 1260y, aab. 6. Julil912. Fri Adgang Søndag 1-3, TorsdagAften7-9. Udvalgets Formand: Hypotekbankdir. J J e n s e n -S ø nd er up, K .D M .; Sekretær: Kontorchef A 13i rk m os e, R. Forstander: Fabrikinsp.Carl J O tte s en. Arbejderbevægelsens Arkiv, Rosenørns Allé 12 3 | Cent. 14558. Arkivar: Oluf B erto lt. Arbejderboliger, Akts. til Opførelse af Bo­ liger for Arbejdsklassen, ejer 3 Bygninger i Overg. o. V . 66-74 og 84-88 Kl. Beboernes Antal c. 200. Bestyrelse: Arkitekt Christen B o r c h , R., Formand;Overretssagf.TMørck,R.; Gross. W H e e r in g , R .; Fabrikant John J a c o b ­ sen , R.; Læge Vilh. liy d e r , I I .; Forret­ ningsf. Overretssagf. A B lo k m a n n ; In­ spektør : A F S p e ic h, DM . Arbejderboligerne ved Tagensv. (Kbhvn.). Styrelse: Direktør Carl H e r fo r t h,R. DM., Formand; Overretssagf. S H e ts c h ; In­ geniør H T R i me s t a d; Tomrerm.V Z e 11- n e r, R. Arbejderforeningen a f 1860, N-Voldg. 92 E D Cent. 1144. Foreningen har daglige Lo­ kaler med billig Restauration. Den udgiver et Ugeblad og lader afholde ugentlige Møder med Foredrag foruden selskabelige Sam­ menkomster med Underholdning af forskel­ lig Art. Indmeldelse sker ved et Medlem; Kontingent 1 Kr. maanedlig. Bogsamlingen er ca. 20,000 Bind. Forman d : Pi oI. J T L un d b y e, II. Arbejderforsikrings - Raadet, Kontor Kong. Nyt. 3,5 OS (12-4) f) Cent. 9258, er oprettet ved Lov Nr. 4 af 7. Jan. 1898, jfr. Lov af 3. Apr. 1900, Lov af 15. Maj 1903, Lov af 1. April 1905, Lov af 30. Marts 1906 og Lov af 27. Maj 1908, hvilke Love er afløstafLov Nr. 205 af 6. Juli 1916, jfr. Lov Nr. 394 af 28. Juni 1920 og Lov af 14. Juli 1927. Til Raadet skal atun. ethvert Ulykkestilfæl­ de i de under sidstnævnte Love hørende Virksomheder, som antages at ville med­ føre Krav efter samme. Afgørelsen af, om en Virksomhed eller et Arbejdsforhold hører under Loven, om hvem der er at anse som forsikringspligtig Arbejdsgiver, om en Per­ son har Adgang til at tegne frivillig Forsik­ ring i Medfør af Loven, om et anmeldt Til­ fælde begrunder Krav efter Loven, samt om Størrelsen og Arten af de Ydelser, der til­ kommer den forsikrede eller hans efterladte,

retssagførerne Otto B a n g ; 0 A h n fe ld t- R on n c; Overretssagfører D G M B a c h e ; Fuldm. i Justitsmin. Ernst C o lo v ; Fubl- mægtige: M R eis er er, kst.; V M K o l­ li y e, kst. S tatsad vok atern e for V e s tre L a n d s - re tsk red s. 1. S tatsad vokatu r(A alborg). Statsadvokat forAalborg,Hjørring, Thisted og Randers Amter samt en Del af Viborg Am t: Svenno S chm id t. Medhjælper for Statsadvokaten: H(lge H o l'f, kst. 2. S ta tsa d v o k a tu r (Viborg). Statsadvokat for Resten af Viborg Amt samt Ringkjøbing og AarhusAmter: TECM B e r th in g . Medhj. for Statsadvokaten: S K a a rse n ; J kl H a n s e n , kst. 3. Sta tsad v okat ur (Sønderborg). Statsadvokat forVejle, Ribe,Aabenraa, H a­ derslev,SønderborgogTenderAmter: H H hl H o lm ; Medhjælpere for Statsadvokaten: E V R e in stru p ,k st.; Sigurd A n d r e s e n , kst. Anlægsgartner- og Havearkitektforening, Dansk, stiftet 5.Febr.l902, KontorCFRichs V. 75É3 $ Gh.61. Formand: ValdemarII an­ se n. Foreningen udgiver „Havekunst“. Annas Kirke, Bjelkes Allé E . Den foreløb.Del af Kirken indviet 27.Doc.l914,udvidetl921, fuldført 1928 (Arkitekt: P V Jensen Klint). Ejer: Det kbhvnske Kirkefond. Overtilsyn: Overpræsidenten, Kbhvns Biskop og Prof. I)r. jur. & polit. Harald W e s t e r g a a r d , K .D M . Kirkens Kasserer: Revisor C M N i e 1s e n. Sognepræst: M Grue. Kaldskapellan: A M J en sen. Kordegn: L S v e n d s e n. Organist og Kantor: Frk. H S e i d e 1i n. Kordegnens Kontor: Kronborgg. 122 E ^ Tg. 1892 y. A ab.: Søgnedage (undt. Torsd.)9-l; Fred. tillige 5-7. Sognet er oprettet 1. Oktober 1912, be­ grænses af Jagtv., Julius Bioms G., Ste- fansg., Tisvildeg. og Ladegaardsaaen. - I Gade-Registret foran i Al'd. III er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Annoncenævnet, stiftet 24. Febr. 1921. Adr. V-Boulevard 18 Industribygn. [S j| Cent. 14977. Sekretær: Direktør C E N is s e n . Ansgarius-Foreningen, Formand: Arkivar F J W e s t, Ellevadsv.20 Charlott). $} Ordr. 2417. Antikvarboghandlerforeningen. Formaal: Varetagelse al Antikvarbog­ handlernes Interesser. Bestyiclsc: Eddie S a lic a th $Cent.ll831, Formand ; Aksel B a g g e r, Boghallens An­ tikvariat J) Cent. 8297, Sekretær; Chr. F Kch le t j|l By 0304, Kasserer. Antropologi$keKomité,Den,Værnedamsv.l3B S), leder Masseumlersogelser af det danske Folks Legemsbygn. og øvr. fysiske Forhold. Prof. Dr. jur. & polit. H W e s t e r g a a r d , K . DM .; Departementschef Adolph J en ­ sen, K .D M . FM .; Sanitetslæge Dr. med. GustavJ ø rg e ns e n; Prof.OverkegeDr. med. Aug. W iinm er, R .; Formand i Sundheds­ styrelsen GT ryd e,K. DM.; Politilæge Søren H a n sen,R ., Formand og forretningsf.Med- lem. Anvendt Kunst, se Foreningen. Apostelkirken i Saxog. 13 (Indgang ogsaa fra WestendlO), indviet24. Nov. 1901, Sogne­ kirke for Apostelkirkens Sogn. (Arkitekt: V Koch). Kjer og Patronat: Kbhvns Kirkefond. Kirkens Kasserer: A A H jo llu n d . Sognepræst: Dr. phil. Julius Schou sboe. Res. Kapellan: J A J ø rg en sen . Kordegn: 0 O P e d ers en. Organist ogKantor:EJ u e1-F red erik sen . Kordegnens Kontor: Dannebrogsg. 121 3 jj V G859v. Aab.; Søgnedage (undt.Torsd.) 9-1; Fred. tillige 5-7. Sognet begrænses af Istedg., Absalonsg., Vesterbrog. ogOehlenschlægersg. - 1 Gade- Registret foran i Afd. III er anført, til hvil­ ket Sogn hver enkelt Gade hører.

henhører under Raadet. Raadets Medlemmer er:

Made with FlippingBook flipbook maker