Kraks Vejviser 1920 del 2 provinsregister

Afdeling V I .

Provins-Register

Vejviser for Danmarks Købstæder^og Landdistrikter, inddelt efter de 4 Hovedlandsdele

A. Sjælland mdIm, SnunsBinMi. B.

Hver af disse Underafdelinger er atter inddelt i: 1) Forretninger; Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden for Handel, Haandværk og Industri, et Firma-Register, samt forskellige Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Et Firma-Register over Virkomheder> der har Hjemsted uden for Byerne, findes efter hver Landsdels Byer. 2) Privat-Personer. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for en større Kreds. 3) Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc. vurderede til en Ejendoms­ skyld af 100,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Gaardens Størrelse Vurdering til Ejendomsskyld, dens Ejer, Forpagter m. m.

Inddelingen i Landsdele er markeret ved Kort, paa hvilke en brun Farve angiver det Omraade, der falder ind under vedkommende Afsnit.

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side,

Made with FlippingBook Ebook Creator