Kraks Vejviser 1920 del 2 provinsregister

Animated publication

Afdeling V I .

Provins-Register

Vejviser for Danmarks Købstæder^og Landdistrikter, inddelt efter de 4 Hovedlandsdele

A. Sjælland mdIm, SnunsBinMi. B.

Hver af disse Underafdelinger er atter inddelt i: 1) Forretninger; Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden for Handel, Haandværk og Industri, et Firma-Register, samt forskellige Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Et Firma-Register over Virkomheder> der har Hjemsted uden for Byerne, findes efter hver Landsdels Byer. 2) Privat-Personer. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for en større Kreds. 3) Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc. vurderede til en Ejendoms­ skyld af 100,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Gaardens Størrelse Vurdering til Ejendomsskyld, dens Ejer, Forpagter m. m.

Inddelingen i Landsdele er markeret ved Kort, paa hvilke en brun Farve angiver det Omraade, der falder ind under vedkommende Afsnit.

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side,

Vejledning i Brugen

af Provins-Registret.

1. Forretninger er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først, meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Af Forretninger er saadanne medtaget, livis A rt eller Størrelse g ’ver dem mere end lokal Interesse. Ved Forret­ ningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret den kan søges, thi der, og kun der, finder man de Tilføjel­ ser, der angiver deus særlige Specialitet. Firma-Fortegnelsen er et Uddrag af de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret. Redaktionen af Firma-Fortegnelsen er sluttet med de i Statstidende for 130. September bekendtgjorte Anmeldelser. Firmaer, der ikke har Hjemsted i nogen By, er samlet sidst i hvert Afsnit under Overskriften L a n d e t . Se i øvrigt Bemærkningerne paa Kartonen foran Afdeling V, Firma-Register for Kjobenimvn. De i nogle Tilfælde anmeldte særligo Kogler ved Salg og Pantsætning al' faste Ejendomme er udeladt lier. 2« Prlvat-Personer. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV , Person-Register for Kjøbenhavn (se den grønne Karton foian dette Regist er). 3. Større Gaarde. De lier meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i

en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for liver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn og Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i .1060 var Sæde for en adelig F a ­ milie.' eller som seneio er gjort til Sædegaard ved kgl. B e­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle Dage bar været, gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid or fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. i>) om den borer under et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (E r dette Tilfældet, bor man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For n,t undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et (Jods borende Gaarde, samlet under Hovedartiklen). I) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet livor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E ). b) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld. (Det erindres, at Værdien af Besætning og Inventar ikke er ind­ befattet i denne Sum). 0) om der horer Skov (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum 1il Fjendomsskyld. S) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndorgodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. II) Forpagterens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc.

Fortegnelse over de 137 Købstæder o g købstadlignende Bebyggelser om hvilke der findes Oplysninger i Provins-Registret.

B. Lolland-Falster.

I Ribe j Ringkjøbing Rødkjærsbro Silkeborg Sindal j Skagen Skanderborg Skive Skjern Skjørping Struer

Give ! Grenaa j Grindsted j Hadsten j Hadsund I Hammel j Herning j Hjørring j Hobro | Holstebro I Holsted I Horsens . I Hurup j Kjellerup I Kolding

Ringe Rudkjebing Svendborg Ærøeskjobing Aalborg Aalestrup Aarhus Aars Arden Bjerringbro Bramminge Brande Brædstrup Brønderslev Brørup Børkop Dronninglund

; Hornbæk i Høng ; Hørsholm ! .Jyderup j Kallundborg : Kjøge : Korsør , Nexø ■Nykjøbing S. i Næstved i Præstø I Rønne >Samsø j Sandvig I Skjelskør j Slagelse i Sorø |Stege j Storehedinge I Svaneke j Taastrup i Tølløse j 'Vordingborg I Ringsted |Roskilde

I Maribo j Nakskov |Nykjøbing F. |Nysted I Rødby ; Saxkjebing ; Stubbekjøbing C.. Fyen | Aarup i Assens I Bogense i E jb y i Faaborg j Glamsbjerg Kjerteminde !

A. Sjælland med Møen, Samsø og Bornholm. Aakirkeby Allinge Asnæs Ballerup Birkerød Faxe Faxe Ladeplads Fredensborg

D. Jylland.

med Langeland, Ære og Taasinge.

Sæby Tarm

Thisted Tørring Ulfborg Vamdrup Varde Vejen Vejle Viborg Vinderup Vraa Ølgod

Frederikssund Frederiksværk Gilleleje Gjørlev

Langaa Lemvig Lunderskov Løgstør Mariager Nibe Nykjøbing M- Nørre-Sundby Odder Randers

Glostrup Gudhjem Hasle Haslev Helsinge Helsingør Hillerød Holbæk

Ebeltoft Esbjerg Fanø

Korinth Marstal Middelfart Nyborg Narre Aaby Odense

Fjerritslev Fredericia Frederikshavn

I

AfdelingV I . Provins-Register (A, Sjælland. B, Lolland-Falster. C, Fyen. 0, Jylland.)

A. Sjælland.

Afdeling V I .

A« S jæ lland med Møen, Samsø og Bornholm, 1) Forretninger.

2) Privat-Personer. 3) Større Gaarde. 1, Forretninger.

Aak irke by . (Hy ved Aa Kirke og i Nærheden af Læs Aa.)

Forretningsnavn og Adresse

se Fagregistret under

Nielsen II I Købmd. f 55 Nielsen Jobs. f 104........................................Blikkenslagero Nielsen Will. J) 61......................................... Sadelmagere Nygaard A P | 8 9 ...................................... Snedkere Smidt H & Co.’s Eftf. Købmd. f 19 . . . Korn Svendsen J £ 174. ........................................ Bødkere Svendsen Peter f 56.................................... Smede Sørensen S Sagfører Nexø Jl 10 Kontordag i Aakirkeby hver Fredag Østerby S B L f 22 ...................................... Bagere Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.) Aakirkeby Bank, Akts. Bestyrelse: Maskinfabr. Il J Jensen (Formand), Branddir. A P Henriksen (Næstform.). Kebmand II K Engeil, I'ropr. O A Kofoed, Gaard- ejer J P Hals samt Tegnelærer L P Andreasen (Bogholder), M Oam (Kasserer), Dyrlæge N N Petersen og tia elmagerm. J W Nielsen. Frm. tegnes af Kas­ sereren, Bogholderen, Formanden, Næstformanden og Dyrlæge N N Petersen, to i Foren. Prok.: .1 Kofoed, MDam, L P Andreason og Frk. A- V Becker, to i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Aakirkeby Cementstøberi ved Niels Andersen. Indeh. N Andersen. Aakirkeby Manufakturhdl., Simon Madsen, Indeh. S C Madsen, Kønne. Prok.: H P Andersen. Aakirkeby Materialdandel ved P Simonson. Indeh. P Simonsen. Aakirkeby Skæren ved Peter Andersen, indeh. P Andersen.,Prok.: EA Andorsen. Aakirkeby Sæbebus ved Christian Larsen indeli. C L Larsen. Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind. Indeh. C A J Lind. Almindingen Savværk, Aaker,Akts-, Aakor Sogn. Bostyrelso: A OMuller (Formand og Direktør), der tegner Frm-, I’ropr. A V L Muller og Dir. E Bruel, Hillerød. Aktk. 50,000 Kr. Boghandelen i Aakirkeby, Johanna Jørgensen. Indeh. Johanna Jørgensen. Bornholms Landbo Spare- og Laanekasse i Aakirkeby. Bestyrelse: Løjtnant C M Koefocd (Bogholder og Kasserer), fh. Gaa dejer M Hansen, Avlsbruger A Ipsen. Borgmester H P Hansen, alle af Aakirkeby, Partikulier^ I Muller af Klippely, Gaardcjer A J Kratlund og Landstingsmand P L Koefoed, begge af Pedersker og Gaardejer A Schou af Tvilliuggaard, af hvilke tre i Foren, teg­ ner Frm. Smidt H & Co. Indeh. H A Smidt og L C P Lund.

Borgmester: II P Hansen J 71. Dommer, se u. Nexo. Elektricitetsværket (kommunalt), anl. 1909. Indbyggerantal 1916: 1,443(1801: 455; 1901: 1,176). Kæmner: Andreas Ipsen. Købstadrettiglieder: Aakirkebys

ældste Privilegier er stadfæstet 1228. Politimester, se u. Hanne. Skattemyndighedernes Vurde- dering: Ejendomsskyld: 2fl Mili. Kr.; Formue: 3,9 Miil. Kr.; Ind- 'komst: 0 ,7 Mili. Kr.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Bogtrykkerier- Hoteller Banker, Ineasso Bryggerier (Cementvarer, Murer- ( mestre, Tagstensfabrik Mauul'akturtidl. ISygeplejeart., Materialister ( og Farvehdl. Møller { Bygningsart., Maskinsned­ kerierogSavv.Møbler engr. Sæbeudsalg Ilerreekviperingshdl.

Aagesen C Papirhdl. J 4 0 ............................. Aakirkeby Afholdshjem Jl 1 1 6 ................... Aakirkeby Bank, Akts. § 46......................... Aakirkeby Bryggeri |) 9 8 ............................. Aakirkeby Cementstøberi ved iS’ iels An­ dersen J1 65 .................................................... AakirkebyManufakturhdl, HP Andersen Jl 24 Aakirkeby Materiallidl. v. P Simonsen D 10 Aakirkeby M ølle.............................................. Aakirkeby Skæreri ved Peter Andersen f 9 & 65......................................................... Aakirkeby Sæbehus ved Chr. Larsen f 119 Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind f 94 Almindingen Savværk, Akts. f 4 8 ............. Andersen Brødrene J 9 ................................ Andersen N | 65 . ; ...................................... Andersen P f 9 ............................................... Andreasen M ...................................................... Bech II J | 186.............................................. Becher V 3 8 .................................................. Boghandelen i Aakirkeby, Johanna Jørgen­ sen J 5 ............................................................ Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse | 1 8 ................................................................. Bornholms Va>semølle Victoria ved O V Munch J 39.................................................. Dam II JJ 34.................................................. Dam Johannes f 200. ............................. . Eilertsen Marie |) 37.................................... Engeil Niels J 6 0 ......................................... Erostegaard Skæreri, Julius Andersen f) 78 Hammer N § 189........................................... Hansen J, Skovbroen $ 161........................ Hansen Janus § 44 ...................................... Hansen Jobs. |) 7 6 ...................................... Hansen Otto f 195....................................... Henriksen A P Købmd. D 87 Henriksen M J 102............................. . . Hotel Jomfrubjerget, Almindingen J 13 . . IPSEN M P Købmd. S 3 .............................. ’ Ipsen Sigurd D 139...................................... Jensen Chr. Jl 100....................................... Jensen Chr. M ............................................... Jensen II C Jl 8 ............................................ Jensen H I f 26.......................................... Jernbanehotellet fl 2 7 ................................ Kann’s Hotel f 1 2 ...................................... Kofoed Carl Købmd. f 30 Kofoed Mads Farve- & Tapethdl. Kofoed P A J 115................................ Kofoed P M f 5 8 ...................................... Lind V .......................................................... Madsen Andr. f 130..................................... Mogensen II C f 144. . ............................... Myreby Mølle ............................................... Møller Joh...................................................... Moller Jobs. f 9 2 ........................................ Nielsen Andr. f 85...................................... Nielsen H Chr. f 2 9 ...................................

Savværker Savværker Murermestre Tømrermestre

Snedkere Snedkere Smede

Boghandlere Sparekasser

A l l i n g e .

Møller Bagere Bagere

Sandvig Købstæder udgør een Kommune. Kommunen har for­ mentlig aldrig formelt faaet Rettigheder som Købstad, men behandledes allerede i det 18. Aarh. som saadan. Først 1 1897 fik den qt Vaaben. Politimester, se u Rønne. Skattemyndighedernes Vurde­ ring (for Allinge-sandvig): Ejen­ domsskyld: 3,s Miil. Kr.; F’or- mue: 1 ,$ Mili. Kr.; Indkomst: 0,4 Mili. Kr. Vandværket (kommunalt), anl. 1911. Vejer, Maaler og Vrager: C E P Christensen.

Borgmester: Stcnhuggerm. Chr. Larsen f 97. Bornholms Spare- og Laanekasse i Rønne, Filial f 54. Kontortid 10-12 og 2-4. Kontorchet og Bogholder: N M Bidder. Kasserer: H Ipsen. Dommer, so u. Kønne. Gasværket (kommunalt), anl. 1911. Bavnedyhde: 5 ,7 m. indbyggerantal 1916:1,544(1801: 337; 1901: 1,859). Kæmner: HMortensen. •Kgl. oktr. Søassnrance-Komp. Kopr.: Kapt. Joh. C Koefoed. Købstadrettigheder: Allinge og

Manufakturhdl. Manufakturhdl. Savværker Malermestre Smede Murermestre Manufakturhdl. Møllebyggere Urmagere

Bade- og Sommerhoteller (Trælast- og Tømmerhdl., < Bygningsart ,Cement,Kul, ( Markfrø, Tagpapforhdl. Malermestre

Snedkere Urmagere Smede Maskinfabrikker

Forretningsnavn og Adresse Allinge Bog- & Papirhdl., M Gjerow f 56 Allinge Kalkværk f 60................................ ALLINGE KOLONIAL- OG PRODUKT­ FORRETNING, AKTS. f 10 Telegramadr. „Produkt"....................................................... Allinge Røgeri & Salteri J 3 .................... Allinge Savværk, Gert Hansen f 127 . . . 'Allinge Teglværk f 29................................. Bendtsen M .................................................. Berggren I .................................................... Bornholms Laane- og Diskontobank, Akts. f 7 0 ............................................................. BORNHOLMS SPARE- OG LAANEKASSE I RØNNE, Filial f 54 Kontortid 10-12,2-4 Fanch M.C f 3 4 .........................................

Se Fagregistret under Boghandlere Kalkv. og Kalkværkskont. 1Korn,Trælast-&Tømmerh., ( Kul, Gødning, Foderst. Sild en gros < • Maskinsnedkerier og Savv, Teglværker Murermestre Murermestre Banker (Rønne) Sparekasser Cykler, Blikkenslagero 7S

Hoteller Hoteller

Cykler Isenkræmmere Blikkenslagere Cykler, Motorcykler Snedkere Møller Malermestre Savværker Malermestre Cykler

78

Forretninger — Allinge

VI — 1154

Provins-Hegister, Sjælland I

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Gornitzka Otto j! 7 4 ............................. Bogtrykkerier Grønbech’s Hotel |) 36............................... Bade- og Sommerhoteller Hansen H L |) 57...................................... Sadelmagere Hansen Jens $ 29...................................... Manufakturhdl. Hansen Johs. j 20...................................... Malermestre Henriksen S M | 3 7 ................................. Bagere Holm Chr..................................................... Snedkere Holm P |1 78'.............................................. Bagere Holm P C Købnid. D 39 Hotel „Allinge1* § 2 5 ................................. Hoteller Hotel ..du Nord“ § 11............................... liade- og Sommerlioleller Hotel Sandkaas |) 9 4 ............ ................... Bade-og Sommerhoteller Hotel Stammershaide J)121......................... Hoteller Høiers Hotel | 3 ...................................... Hoteller Juul Peter A § 108.................................... Smede Jørgensen Chr. § 9 2 .................................. Røgerier Jørgensen II § 73...................................... Bagere Jørgensen Waldemar Købmd. § 73 Kofod M Kr., „Hallelyst1 § Sandvig 6 . . Gartnere Larsen Hans & Jørgen § 1 4 ...................... Stenhuggerier (Kbhvn.) Larsen I B Købmd. § 12 Lindberg A M | 93, . ‘.............................. Urmagere Lund II Chr. Bankdirektør......................... Sagførere, Incasso Mogensen Chr., Tejn § 106...................... Fisk en gros Mortensen II § 31..................... Dampskibsekspeditioner Mortensen Jul. J) 6 8 ................................. Snedkere Møller Ilulda.............................................. Modeforr. Nielsen A F Bendix § 4 8 ......................... Apotekere Nielsen Carl Jl 87..................................... Malermestre Ny Mølle, C O Kofocd Jl 2 ...................... Møller Nørre Mølle, Chr. Lind J) 95................... Moller Olsen Chr., Messens Udsalg § 100... . . . Manufakturhdl. Pedersen Andreas....................................... Vognfab.r. og -forkdi. Pedersen Carl Jl 98.................................... Smede Salmon Georg g 65.................................... Bryggerier, Maltfabr. Sommer J P g 5.............................................Manufakturhdl. Sonne Anton g 69 ................................... Snedkere Svendsen E ................................................. Smede Westh Chr...........7 ..................................... Herreekviperingshdl. Wiberg Axel g 41....................................... Granit Indregistrerede Firm'aer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.) Allinge Bog- og Papirhandel ved M Gjerow. Indeh. M Gjerow. Allinge Kolonial- & Produktforretning, Akts, Bestyrelse: Bankbest. M P Ipscn (Formand), Købmd. ,1 Hansen, fli. Gaardojor I. Olsen, Ols, Kapt. J C Koefoed, Gaardojer C M Christensen, Pæregaard, Sandemand H M Hansen, Pilogaard, og Partikulier P G Koi'ocd, Klemens, der i Foren, tegner Frm. Prok.: N P Kuch. Aktk. 50,375 Kr. Bornholms Spare- og Laanekasses Afdeling i Allinge (Filial af Bornholms Spare- og Laanekasso i Henne). Bestyrelse: II Ipsen (Kasserer), N M Bidder (Bog­ holder) og Avlsbruger P L Ilolm, af hvilke to i Foren, tegner Frm. Jørgensen Waldemar. Indeh. Il W Jergenscn. Prok.: Charlotte A Jørgensen. Messens Ene-Udsalg ved Chr. Olsen. Indeh. C Olsen. Nordlandets Handelshus, Akts. Bestyrelse: Gaardojcrne II V Maegaard, Olsker, (Formand), D ,1 Funch, Olsker, og M Lund, Ro, samt Agent I’ J Sandersen og Partikulier II Mortensen, Olsker. Suppleant: Avlsbruger G II Kjøller, Olsker. Frm. tegnes af samtlige Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: P Kure. Aktiekapital 70,000 Kr. A s n æ s . (Næsset ved Aasen gennem Ods Herred og ved Aastofto og Aasevang.) Ilondest. Sparekasse § 50 (Tirsd. og Fred. 2-4). Dommer, se u. Nykjobiug S. Indbyggerantal 1916: 647 (1906: 504). Politimester, se u. Holbæk. Vandværket (Interessentskab),anl. 1905. Andelsbank, Den danske, A. m. b. A. § 91 Banker Andersen Peter, Høve § 4 5 ...................... Bagere Asnæs Bank, Akts. (Akts. Banken for Hol­ bæk og Omegn) § 3 4 .............................. Bankei•, Incasso Asnæs Damp-Teglværk, Akts. § 37 . . . . Teglværker Asnæs Hotel, Yilh. C Igel § 40 ........... Hoteller Asnæs Hovedkontor for inden- &udenlandsk Salg, N Juel Schmidt Jl 3 & 82........... Landbrugsmaskiner Asnæs Mølle, Chr. Hansen Jl 3 3 .............. Møller Asnæs Sogns Spare- og Laanekasse . . . . Sparekasser (Automobiler, Cykler, Au- BILCENTRALEN ved Axel Andersen§ 120. J tomobilkoreskoler, Auto- ( mobilrep. Motorcykler Bondestandens Sparekasse § 50 (Tirsdag og Fredag 2 -4 )....................................... Sparekasser (Kbhvn.) Clemmensen Chr., Høve J 53................... Smede Clemmensen Otto § 102.............................. Smede . , «, (Grøntsager, tørrede (Tol- Dansko Tørrerier, De, Akts. § 8 9 ...........j ]øS(.) Eliassen II P § .......................................... Skræddere Eriksen Jens f 6 6 .................................... Tømrermestre Korn,Kul,Jjandbrugsmask., Trælast- og Tømmerhdl., Bygningsart., Markfrø, hdl., Foderst., liave- og Markredsk., Rørvæv, Tag­ pap NORDLANDETS HANDELSHUS, AKTS. Gødn., Kolonial, Isenkr., D 7 Telegraraadr. „Nordlandet11.............. Støbegods, Manufaktur­ Forretningsnavn og Adresse So Fagregistret under

Frederiksen Hans § 138........................... Tømrermestre Gyldenvang P Købmd. § 5 0 ...................... Skallecksport Hansen Chr. Jl 87...................................... Skomagere Hansen Niels Købmd. Aastofte § 46 Hansen Peter § 124.................................. Biavlsredskaber Hansen P Thorvald § 2 6 ......................... Cementvarer Ilardbjerg Th. Jl 64................................... Skomagere Høve Mølle, Svend Jensen §116.............. Moller Jensen Albert JJ 32................................... Manufakturhdl. Jensen Chr. Købmd. Jl 63 Jensen Chr................................................... Smede Jensen J P Jl 117................ ..................... Trikotagehdl. Klinten Badehotel, Aage Wiggers, Hove Skov | 6 ........... ‘ ..................................... Bade- og Sommerhoteller (Trælast- og Tømmerhdl. Krabbe Chr. Købmd. Jl 4........................... p s s a s s s s a ^ . Mikkelsen Michael Jl 78............................ Murermestre Nielsen Brødr., Høve Jl 88....................... Smede Nielsen Hans § 2 7 .................................... Malermestre

Mølermestve Murermestro Bagere

Nielsen Henrik J) 25................................ . Nielsen Lauritz Jl 114................................ Norby I Kobmd. § 1 Olsen Chr. Jl 42......................................... Olsen Hans § 9 8 ................................ .. . . Petersen Ludvig, Aastofte Jl 115.............. Petersen O luf......................................................... Rasmussen F A Kobmd. § 5 ................... Rasmussen Otto § 8................................... Sørensen Lars P, Høve § 6 0 ................... Wilken Julius § 55...................................

Herreekviperingshdl. ■ Yognfabr. og -forhdl. Cykler { Foderstoffer, Trælast- og Tømmerhdl., Bygningsart. Manufakturhdl. Murermestre Apotekere

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Ilandels-Registre.) Asnæe Bank, Akts. (Akts. Banken for Holbæk og Omegn). Imloh. Akts. Banken for Holbæk og Omegn, Holbæk, [se dette]. Asnæs Damp-Teglværk, Akts. Bostyrelse: Tømrorm. J Eriksen (Formand), Gaard- ejer I P Olsen (Næstformand), Propr. A Wiuff og Gaardojer II Larsen, Gyl­ denholm. Frm. tegnes af Formanden eller i hans Forfald af Næstformanden eller af to andre Bestyrelsesmedlemmer i Foren. Aktiekapital 20,000 Kr. Asnæs Sogns Sparo- og Laanekasse. Bestyrelse: Propr. Wiuff (Formand), Dyrlæge J Jensen, Forp. J Nielsen og Parcellist J Madsen samt Gaardejerne H P Hansen, O Olsen, Høve, og H P Nielsen, Aastofto. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Madsen Bredr., Asnæs Maskinfabrik, Akts. Bostyrelso: Dir. I’ H Heilbuth, Lyng­ by (Formand), Kobmd. A Larsen, Holbæk, og N J V Schmidt (Direktor). Frm. teg­ nes af Formanden aleno eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Jladsen’s P Maskinfabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. .1 A Ohlseii, Hellerup (Formand), Dir. K Dorph-Petcrsen, Frdbg. og Insp. V J Graae, Itefsnæs. Frm. tegnes af Formanden aleno eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: P Madsen. Aktk 100,000 Kr.

B a l l e r u p . (Balle, Mandsnavn; Torp).

Dommer, se Artiklen Underretter i Afd. II, Real-Register f. Kbhvn. Gasværket (kommunalt), anl. 1909. Indbyggerantal 1916: 1200 (1906: 1044).

Politimester, se Artiklen Politi i Afd. II, Real-Reg. f. Kbhvn. Vandværket (Privat-Eje), anl.1905.

Forretningsnavn og Adresse Andersen A H ............................................... Andersen’s Emil Enke Kobmd. Jl 72 Augustinus N P Jl 55................................... Ballerup Kro, I P Jensen Jl 9 ................... Buus C M ....................................................... Christensen C Y ............................................ Christensen P.................................................. Dahl A, Maglegaard § 6 ............................. Dansk Børnemelsfabrik ved MCMoller§157 Dansk Gamascho- &Lædervarefabrik § 111 Dyregaard R P | 2 2 ................................... Hansen Emil J i l l .................... < ................ Hansen Laura § 1 0 6 ................................... Hansen Laurits Jl 120................................... Hansen Thorvald § 1 0 ................................ Hansen Thorvald............................................ Høgsbro Einar, Holmegaavd § 110............ Iløyev Halvor Jl 182...................................... Jacobsen A § 140......................................... Jensen A § 59............................................... Jensen Albert Jl 1 7 4 .................................. Jensen Johan.................................................

Se Fagregistret under Bagere Tømrermestre Bade- og Sommerhoteller Urmagere Malermestre Murermestre Tapetfabrikker Børnemel Gamascher Gartnere Herreekviperingshdl. Manufakturhdl. Bagere Manufakturhdl. Snedkere Trælast- og Tømmerhdl. Art. f. Gartnere

Boghandlere Murermostre Gartnere Malermestre

Birkerød — Forretninger

Provins-Register, Sjælland

1155

VI

Forretningsnavn og Adresse Messerselimidt lians § 231............. -. . . . Mogensen II C § 122................................. Moller Georg § 152.................................. Møreb Chr. J) 55........................................ Nielsen G A, Stavnsbolt § 207................ Nielsen J G § 101...................................... Nielsen Knud § 1 2 5 ................................. Nobis Mølle v. Chr. Larsen § 22.............. Petersen Chr. § 135................................... Petersen Chr. § 7 6 ...................................... Petersen Hanne. Blomsterhdl. § 189 Rasmussen II § 82..................................... Rasmussen 1 .............................................. Rasmussen M L § 1 3 6 ............................ Rohde C W § 104 .................................... Schwartz C II Kobmd. § 79 Steen Cornelius § 66.................................. Steffensen Carl, Bidstrup § 81................. Steffensen Edvard § 170........................... Thomsen F W § 3 5 .................................. Tornevang Teglværk, Akts. § 64..............

Se Fagregistret under Isenkræmmere Tømrermestre Gartnere Bagere Blikkenslagere Agentur- og Kommissionsf.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Vognfa.br. og -forlidl. Apotekere Blikkenslagere Banker (Glostrup) Manufakturhdl. Murermestre

Johannessen Th........................................... Jørgensen Oh. J) 8 3 ................................... Jørgensen S C.............................................. Kbhvnske Forstæders Bank, Akts. £ 57. . Manufakturliusot ved F 0 Petersen |j 112 Mouritzøn L C § 166................................ Nielsen J |J 26........................................... Pedersen S U 23 ...................................... Petersen Aage § 3 3 ................................... Petersen Fritz § 1G3.................................. Petersen Karl & Va:ring § .129................ Petersen Lanr. Sadelmagerm. § 69........... Petersen L P .............................................. Petersen P G §1 37...................................... Petersmindc Lervarefabrik, P J Christen­ sen § 77.................................................... Petersmindc Teglværk, Akts. § 3.............. Pødenphant Sigurd § 100 ......................... Reelt C § 4 & 104......................................

Smede Moller Skræddere Smede Blikkenslagere Malermestre Tømrermestre Tømrermestre Malermestre Gartnere Giarmestre Malermestre Teglværker

Cykler Smede Smede Murermestre

(Lædervarer en gr., Cykle- ! tilbehør,Galanteri varer en ( gr., Sports- og Jagtrekv. (Lædervarer en gr., Ryg- \ sække Murermestre Smede Lervarefabrikker Teglværker Murermestre (Korn, Trælast-og Tommer- < hdl., Bygningsart., Isen- ( kræmmere

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.)

Sehmidt J) Petersen, Skovlunde § 87 . . . Gartnere

Birkerod og Omegns Bank, Akts. Bestyrelsen besfaar af ct Bankraad: Slagterm. P O .11 Rasmussen (Formand), Melleejer 0 J Larsen, l’rol'. A II Friis, l!ygm. H -I Horenson (Hojsgaard), Kobmd. C Jensen, Tomrerm. F C Madsen, Partikulier E V J Rasmussen, Korsholm, Kobmd. P V jlockt. Korsholm, Tomrerm. A Pe­ tersen, Lillored, Forstol. A Christiansen, Blousirod, og Gaardejer J P Pedersen, Kajerød, samt en Direktion: A Andersen. Kasserer: C A Olsen. Frm. tegnes af Formanden eller Direktøren eller Kasseroron hver i Foren, mod et llankraads- medl. eller af Direktoren i Foren, med Kasseroron. Aktk. 100,000 Kr. Christiansen 1. & Son. Tndeh. L 1’ Christiansen og J C .1 Christiansen, t'h.Hansen’s HC El'tf., Oscar Sorenscn. Indoh. O Sorensen. l’rok.: F V Petersen.

Indregistrerede Firmaer. ('Uddrag af de officielle Handels-Registre.) Ballerup Maskinfabrikker, Akts. Bestyrer: Ingenioi vi K O Sundenæs, Gjon toft0, der tegner Fnn. Aktk. 25,000 Kr. Ballerup Mol le vod Schmidt A Madsen. Indch. K A Madsen, Kblivn., eg P C V .Schmidt, Brdbg. Dansli Rornemelsfabrik ved M 0 Moller. Indeli. JI C Moller. Brok.: S A Moller. Dansk Gamasoko-

F a x e .

Bondest. Sparekasse § 206(Mand. 0i)6d. og Fred. 10-12). Dommer, se u. Storehedinge. Elektricitetsværket (Akts.), ank 1904. Indbyggerantal 1916: 1449 (1906: 1019). Politimester, se u. Storehedinge. Vandværket (Akts.), anl. 1900. Vejer og Maaler: Stationsforst. Karl Rosonstand.

Amtssygehuset. Overlæge: Hans Svonné. Banken for Faxe og Omegn. Kon­ tortid: Hver Søgned. 10-12 Fmd. §29. Kontorsteder i Karise, Faxo Ladeplads og Orup, aabne: i Ka­ rise hver Mand., Onsd. og Fred. 2-31/2Eftm.; i Faxe Ladepi. hver l)ag fra 10-12; i Orup hver Tirsd., Torsd. ogLord.10-1li/2.Aktiekapi­ tal: 200,000 Kr. Reserver: ca. 170,000 Kr. Adm. Direktør: Sagf. II P Johannessen. Forretningsnavn og Adresse Albreclitsen II § 127.................................... Andcrsson J Sigfr. § 167............................. Arboe Poul Blikkenslagerm.......................... Banken for Faxe og Omegn, Akts. § 29 Bondest. Sparekasse § 206 (Mand., Onsd., Fred. 10-12)................................................... Boserup C J Kobmd. § 100 & 7 ............... Busk Brødr. § 5 1 ............................... Carlsen E § 195............................................ Cementvarefabrikken „Faxeu § 42............ Centralhotellet § 94.................................... Christensen Chr. § 3 3 ................................ Christiansen N § 2 1 ................................... Damgaard Thorvald Kobmd. § 2 6 .............. Dinesen G § 112........................................... Eilertsen W § 8 8 ......................................... Eriksen Anna § 174...................................... Faxe Frøkontor & Faxe Maskinforr. ved C O Brenoe § 30 ........................................... Faxe Gartneri § 54...................................... Faxe Isenkramhdl. v. Kristian Fonss § 86 Faxe Savværk, Niels Clemmensen § 118. . Faxe Savværk & Tømmerhandel, II P Nielsen § 175 & 182................. ................. Faxe Stenhuggerier, Akts. § 181............ Flyge Holger Blikkenslagerm. § 131. . . . Franzcn Marie § 91...................................... Frederiksen J, Ebbeskov § 1 6 5 ............... Fritzen Knud § 41......................................... Hansen H II D, Hovby § 1 07.................. Hansen Jens P § 185.................................... Hansen O V § 55 ......................................... ■Hansen Ove..................................................... Hansen P § 14.............................................. Hansen V § 1 9 6 ............................................ Hjorth Martin § 5 8 ...................................... Hotel Faxe § 5 & 50................................... Hovby Mølle, R Andersen § 6 4 ............... Jensen C § 40. . ...................................... Jensen Frederik § 22.................................. Jensen Martin § 115.................................... Juulsgaard P Godsforvalter &N Engelsted § 2 5 ............................................................

Bi rke rød . (Oprind. Birkeryth; den af en Mand Birke ryddede Jord.)

Laanekasse, Filial af, Kontor­ tid: Tirsd. 3-4’ / h . Gasværket (kommunalt), anl. 1913. Indbyggerantal 1916: 1845 (1906: 1481). , Politimester, se u. Helsingør. Vandværket (Interessentskab),anl. 1906.

Dommer, se u. Hørsholm. Birkerod og Omegns Bank, Akts., st.1907 §71. Aktickapit al: 150,000 Kr. Reservefond: 42,000 Kr. .Bestyrelsens Formand: Slagterm. G Rasmussen. Adm. Direktør: Lærer A Andersen. Frederiksborg' Amts Spare- og

Se Fagregistret under Cykler EjendomshandIerc Kobbersmede Banker, Incasso Sparekasser (Kblivn.) Korn Cykler Fiskehandlere Cementvarer Hoteller Snedkere Malermestre Kolonial Manufakturhdl. Snedkere Modeforr, { Landbrugsmask., Fro, Markfrø Gartnere Isenkræmmere Savværker (Savværker, Mobclfabr.,Art. { f., Pakkassefabr. Stenhuggerier (BlikkensJagere, Elektr.Lys- ( install., Gas- og Vandm. Modeforr. Tømrermestre Konditorier Tømrermestre Tømrermestre Apotekere Vognfabr. og -forhdl. Skomagere Sadelmagere Urmagere Hoteller Møller Giarmestre Manufakturhdl. Murermestre Sagførere

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Andersen A § 138......................................... Skomagere Andersen Carl Kobmd. Kajerød § 105 Andersen Y Marott § 176............................ Murermestre Bahrenscheer H W § 151............................ Cykler Binas Hans § 9 ............................................ Mauufakturhdl. Birkerød Boglidl., E Axelseu Drejer §165 Boghandlere Birkerød Cementstøberi & Kalkmørtelværk, Ferd. Nielsen § 80...................................... Cementvarer BIRKERØD KOSTSKOLE § 29.................. Kostskoler Birkerød Kro § 18....................................... Bade- og Sommerhoteller BIRKERØD OGOMEGNSBANK, AKTS. §71 Banker, Incasso Birkerød Teglværk § 63.............................. Teglværker Birkerod Trælasthdl., J Jensen § 36. . . • Tradast- og Tommorhdl. Bruun G §141................................................ Malermestre Christensen II § 157..................................... Malm-mestre Christensen Johs. & A Duchwaider § 4 &6 Malermestre Christensen P § 62....................................... Snedkere Christiansen Chr. § 108.............................. Tømrermestre Christiansen L & Son § 150 . .................. Murermestre Ebbe L § 73.................................................. Tømrermestre Eckert E § 1 4 ............................................... Murermestre Frerslew J § 1 3 0 ........................................... Planteskoler Gran K C Kobmd. § 86 Hansen’s II CEttf., Oskar Sørensen Kobmd. § 10 Hansen Johs. § 2 4 ......................................... Maskinfabrikker Hansen N P § 94......................................... Cykler Hansen R L § 4 4 .......................................... Sadelmagere Hansen Svend § 4 0 .......................... Isenkræmmere Hermann Georg § 5 7 .................................. Bogtrykkerier Jacobsen Karl E Kobmd. § 30 Jensen Carl Kobmd. § 21 Jensen Willi. § 49......................................... Konditorier Jeppesen L Kobmd. Ludserod § 147 Juncker’s Avlscentre § 92........................... Kartofler en gros Jørgensen J Chr. § 2 7 ................................ Manufakturhdl. Kahle H § 26 ................................................ Tobakker og Cigarer Kamp Chr. §;;200............................................ Manufakturhdl. Lauritzen P J § 89 . . ................................ Teglværker Lundqvist F § 166......................................... Blikkenslagere Madsen F C" J 1 5 ......................................... Tømrermestre Mazar de la Garde C § 163............... Bryggerian], og -art.

Forretninger — Faxe

VI — 1156

Provins-Register, Sjælland

Forretningsnavn og Adresse Cementvarefabrikken Hylleholt£28 . . . . Christensen H C £ 4 0 ................................. Christensen L £ 1 8 ...................................... Christiansen Anders £ 6 .............................. Christiansen II P £ 38................................ Christoffersen 0 £ 110................................ Faxe Kalkbrud, Akts. £ Faxe 4 ............... Faxe Ladeplads Bank, Akts. £ 110 . . . . Fiskernes Fællessalg £ 84 .......................... Uroth-Han8en E Købmd. £ 2 Hansen Daniel £ 52 & 4 6 ........................... Hansen Frederik £ 8 1 ................................ Hansen Julius £ 1 0 7 ................................... Hotel Faxe Ladeplads £ 2 0 .................. Hotel Gelion, P Abelqvist £ 60.................. Jensen Chr. £ 98. . ................................... ■Johansen J £ 21............................................ Jørgensen liaurits £ 77................................ Koefoed’s I Skibsbyggeri, Akts. £ 4 & 86 Liniln JV1 £ !> ............................................... Linde OUo $ I1 Telegiiiimulr. ,iLiiulo b'axebulepbni.i“ ............................................ Lund Axel, Akts. Jjl 3................................... Madsen A II JJ 8 8 ....................................... Møbelfabrikken Frem, Olaf Olsen £ 34 . . Nielsen Olirifiiiaii £ H H ................................. Nielsen Johan £ 30 ...................................... Nielsen Martin £ 7 ...................................... Nii'liirn Poul J5 78 ................................ l’ AI.M .It W II.I.Y |) f.l Pedersen Peder II £ 2 4 .................................. Pensionat „Sølyst14 £ 23.............................. Petersen P Købmd. £ 41 Svendsen P .................................................... Tøjhuset v. Iiii.iiril.i5 Ilansen |l 27.............. Vraamose Mølle £ 6 4 .................................

Se Fagregistret under Smede

Forretningsnavn og Adresse Jørgensen Jens, Havby £ 190.................... Larsen Brødrene | 9 ................................... Larsen Carl M Købnid. § 1 5 ..................... Larsen P £ 1 0 5 ............................................ Larsen Rasmus Kebmd. $ 28 Ludvigsen Henry Blomsterhdl. D 191 Ludvigsen TI I ............................................... Mineralvandsfabrikken Faxe £ 1 8 ............... Møller Thøger £1 8 8 ...................................... Nedergaard M P £ 6 8 ................................ Nicolajsen C A £1 201................................... Nielsen Chr. £ 201......................................... Niolsen’s Conr. Enke £ 52........................... Nielsen IT P £ 3 5 ......................................... Nielsen Knud £ 65....................................... Nielsen N £ 114............................................ Nielsen N P £ 1 08...................................... Nielsen Th. £ 53............................................ Olsen Carl £ 74............................................... Pedersen Kai Købmd. £ 159 Petersen Axel £ 4 2 ..................................... Petersen Brødr. £ 12!)................................... rekii'Hcn JuliuH jjj 131)................................. VHc.r»c*n & llot-d j|) ICO............................... IkiiHniUMunn’H Vvan FiiUu J§j 2 1 .................. Sparokasson for Faxe or Omo^n Jj) 25 . . Svendsen M K jj) 17 & X0(i.............................. Thorkil 1/ | I H 7 ...................................... ... Tinglof P N £ 1 3 ......................................... Vett & Wessels Uds., .Jos. Nielsen £ 37 ZaeliariiiRcn H jjl 75...................................... O h I. h ji*-.Ihuidfj A vis H) e I .............................. , . OntHiti-,Ilands Folkeblad £l 1 1 ................. Østsjællands Venstreblad £ 172...............

Se Fagregistret under Cementvarer Cykler Bagere Manufakturhdl. Boghdl. Sagførere, Incasso Kalkværker, Gødning, |Byirningsart. Banker. Incasso Fisk en gros Savværker Murermestre Tømrermestre Hoteller Hoteller Tømrermestre Murermestre Smede i'Skibsbygg., Savværker, l Art. f. Stolefabr., Art. f. ) Møbolfabr.,Liste- ogRund - ( stukket'. Uartiisre Mægl øre SkihHproviantonngHl'nrr. Sm ed« Havemøbler Toinreiniestn! Urmagere Manufakturhdl. Cykler 1bi ger« Gartnere Bade-og Sommerpensionat. Blikkenslagere IleiTcøkviporingHlnll. Moller

Bogtrykkerier Isenkræmmere Boghandlere

Ilerreekviperingslidl. Mineralvande Konditorier { Maskinfabr., Køleanlæg, Mejerianl. og Mejerimask. Snedkere Smede Bryggerier Herreckviperinsslidl. Sagførere, Incasso Snedkere Smede Urmagere Bagere Murermestre dart noro Mil lonnotitro 1 bdi t.r. 1.yHi nHtal1al;i o n PulHufubrik kor Sparekasser ) Kimi, Kul, k'odei'Hton'er, Kolonial Uyli ler Boghandlere Maiiufakturlull.

Rebningen* Avisui ( K A viser (K joge) Aviser

Indrogi8trorodo Firmaer. (Uddrag uf de oldololle Hutideln Uordstre.'

P.ankon fnr Faxe o;r (Im<‘an, Akts. lionlyvolso: Kolirml N Hansen (Eormanib, Unirrilmil. N Kriniiiiihim .liilnin, lluulliy. i insi ilrjer II .1 .lnnni'ii, Onip, .ilmmin. J Andersen, Fiskcoksporior 11 (I Larsen ig ps. Lærer 1’ C Johansen, alle af Faxe Ladeplads, (Liarriejcriiø N R Nielsen, KjoHsem'nip, A R Andrca-on, Als­ lov, li Pedersen, Skj'ellenip, 1’ Nielsen Øster^aard, si, Taarojo, eg J P Niel­ sen, Eskildstrup, samt Hagerm. P llanson, Karise. Direktion: Onardejor .1 O idirsen, Blilipokov, Mnrenn, li Pwlørnmi, Ajinl,olier 0 Y Ilammn og Hagl', II I’ .l(diannoss'en. Fim. tegnes af l.o llirelilerer i Foren, al' un liirelitdr enten i Foren. mod Forinamion oilor mod en af Rankens Funktionærer: A Hansen olier II V l'ormdoiMfli. Aldk. )i(i0,000 Kr. lii)H(iiii|i <1 .1, Induli. (! .1 lioHPriip op' I1! V Holm. Faxo Frokontor »V. Faxo MawkMiromd.niiiK vod ■/, (iaaidojor .1 (' Ij.irson, i'lhbeMkov. Aktk. 20,000 Kr. Potersen a Roed. Indoh. \V T M Roed og* J P l’otersen, (ler i Foren, tegner Frm. Sparekassen for Faxe og Oimv,». Ilnslyreiso: (inive Aage Mollke. Tryggevm'de, (Jnaidejer L I’ Larsen. Sl.ul>bnnip, l'aj lilinlier .1 Andeisen, Fm p. Selclian iliuiHen, Alslovgaarden, Claardejer .1 C Niolson, Kskildstrup. Konsul C J Eosorup, l’areol- list L Jensen, Stubborup, Forp. M C II Egodo, Vemmotoflo, og Ingonior N Lang- kilde, der to i Foren, togner Frm.

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de ollieielle Hnndels-Hegistre.) Cementvarefabrikken Hylleholt, ved lians Niolson & N P Niolson, Indoh. Tem- rerimiNtrmir> N P Nielsen og II Nielsen, lliimlHlioved. Faxe Ladeplads Batik, Alds. Urs yrolso: linielejer (.' V Olsen, lvobind Jj (Jiolh liaimMi, Savværksojor 1) O Uannon, Hanorm. J .) V .Tonson, Kiskor II T IlanRon. Hltibsl.omror II V llnhor^, ii;umlujm il .ior^fiiNnnf Fatirah.v, (liuudojor J • loi'IJioi on, Vullt'lm. Dnoklor (HaiiBopH I hmioi ): I'* <1 <'JiriNtolVoiNtm. h'im. I o ^ iidh nC l'.jinki'iis Ludni i l’oron. iik *<1 ot lt<‘hlyi'olHOsniodl. ollm af l.o Rosty- rolio^inodl. i Koicn. Akl.k. .50,000 Kr. K oo I' imk I’ k I Skibsbyg-ol i i K;i\o I/adoplads, Akl.s. UosfyrolHo: Oodsl’orv. VV F *S Poulsen, Faxo (Formand), Gross. 11Ooroig, Kbhvn. Fabr. C Frederiksen, Roskilde^ Kobrnd. A Christiansen eg iSliibsbygm. ./.I lioefned. Fnn. tegnes af Feniimiden t l'dren. med et lleslyrelfiesniedl. eller uf tre af disse i l'Ven. l’ndi.; Den arltn. J)lL'. : 11C Christ unsen i Foren, mod J J Koefoud eller Bogholder A Nielsen. Aktk. 400,000 Kr. Lund Axel, Akts. Bestyrolso: Mainif'akturhdl. A O Christiansen, Stationsforst. O F A Firlt og (lartner M It bimle, der i Foren, tegner Fnn. Prok.: A (.'liri- Htiansot: ok ltoHtyj'or A bitmi i Kurmi. Altl.k. S/iOO Kr. F re d e n s b o r g . (Østrup Slot blov kaldt saalodes af Frederik IV 1722 med Tanken ora don to Aar for i Fredoriksborg sluttedo Fred.) Dommer, .so u. H elsingør. Fredensborg Slot er opf. af Fred. IV i 1719-22 i 'en Skikkelse,

som Gartner, og ban omdannedo den i engelsk Stil, dog med Bibeholdelse af noget af det gamle. Slotsforvalter: Oberstlojtn. G I-< Jijorrin&K.; Assisf. liosiSlolsforv.: L Rnsinnsson, 1)M. Slotsgartner: Jul. Meag. FrpclerilTHhorff lin I h Hjm.ro- og fin a iiok a ssts Filial af, 85. K ontnrlid : O iihc I. J -i. Gas- og Vandværket (Akts.), anl. 1906 (se Firma-Registret). Indbyggerantal 1916:1320(1801: 443; il)01 : 930). Kommunekasserer: GaardejerCarl Nielsen, Grønholt pr. Fredens­ borg. P olitim ester, ae. u. llelsingor. Vejer, Maaler og Vrager: Sta­ tionsforstander Villi. Sarauw.B-

aom HCMiero er bioven en Del for- nrnlrnt red Tilliygnifi^r, Hyg- mon tor var 1ta Iion aren Mar<;an« toniu Tclli under O vertilsyn al: J O onr. K m h I; o % J Uørn. K ric- ger. Don sidstnævnte byggede Kirken, dur indviedes II. Olit. 1726. Under Fred. V foretoges omfattende Bebyggelser, ledede af Eigtved og Tliura, saaiedes lilov l’avillonorno vod Hovoilhyg- ningens Hjørner opførte, og de 4 Taarne om Slottets Kuppel anbragtcB. llitvon, som var ble- ven anlagt i don stive.sto franske Stil, blev i 1760-69 prydet med de fleste af Billedhuggerarbej­ derne. Fra 1833 virkede R Rothe

F a x e L a d e p l a d s .

flomitK'l1, fip |. f-iloi'p|)C(lmge. lf «»xe ilm n h a iip . l£jes uf Faxe Kalkbrud. Koncessioner 1868 og 1880. yfiilmel, lor JViBONtralik 1880. Hitfarer ttlne.kuin&e.n Kaxe HtaLion H (HtuRberup H olde- plads) til Faxe Ladeplads. Formand: Kmii. Gch.-Konfr. llofjgm. Lensbaron K T T O Remllz-Thott, SK. DM.; Adm. Direktør: O Mortensen, R. Fax« Kalkbrud, Akts., stiftet 1. Jan. 1884. Kontor i Kbhvn. og Faxo Ladeplads. D river Kalk­ bruddene ved Faxe og er E|er af Faxe Jernbane og af Havnen (se disse Artikler). Aktiekapital: 2,250,000 Kr. Adm. Direktør: Cand.polyt. Otto Mortensen, R. Faxe Ladeplads Bank, Akts.,

filillnfl!) 18£ 110 kontortid: 10-12. Aklir.kiipilnl-. fiO.udu Kr. A ti ni. Hi- rektor: rtugl’orerKGClinKtoirer.seii. Masværket (J’rivat-Ljo;, anl. 1911. linviK idyLdri: ll,t. m. liidbyggeruiiLal 11)16: 919 (1906: 708). Konsuler: Viockonsulorno C J Boserup (Norge), 0 Mortensen, R. (Sverrig). Politimester, so u. Storehcdinge. Turistforeningen for Faxo Lade­ plads. Formand:........................ ............... Strimdbado. Smukke Naturomgivelser. Alle Oplysnin­ ger om Lejeforhold m. in. ved Henv. til Fapirhdl. H P Chri­ stiansen £ 38. Vandværket (Interessentskab), anl. 1914.

Forretningsnavn og Adresse Andersen Chr. £ 7 0 ......................................... Asminderød Kro £ 2 ................................... Avertissementstidende for Fredensborg og Omegn £ 6 5 ............................................... Bodenhagen A T, Asminderød £ 2 6 ............ Brask Sophus £ 136...................................... CLAUSEN HARALD £ 8 5 ........................... Crome & Gold.ichmidt’s Fabr.’a Uds. £ 155 Fredensborg Koutantforr., Henrik A Lin- denmayer £ 177

Se Fagregistret under Tapetserere Bade- ogSommerpbnsionat. Aviser 2 Malermestre Blikkenslagere Sagførere Manufakturhdl.

Se Fagregistret under Bade- og Sommerhoteller

Forretningsnavn og Adresse Badehotellet Solvang £ 49........................... Banken for Faxe og Omegn, Akts. £ IL • Boeberg & O lsen .......................................... Boserup C J Købnid. £ 8 & 61 Carlsen E £ 108............................................

Banker, Incasso Baadebyggerier Fiskehandlere

Provins-Register, Sjælland

VI — 1157

Frederikssund — Forretninger

Forretningsnavn og Adresse Fredensborg og Omegns Spare- og Laane- kasse § 4 8 ...................................... .. Sparekasser Frederiksborg Amts Tidende $ 9 8 ........... Aviser (Hillerød) Grendahi Henry L W $ 8 ........................ Anlægsgartnere Hansen K E $ 6 0 ................................... Murermestre Hansen N P $ 64...................................... Herreekviperingshdi. Harmsen Knud $ 1 6 4 .............................. Snedkere Heinrichsen H $ 6 6 ................................. Murermestre Helsingør og Omegns Bank, Akts. $ 129 Banker, Incasso Hotel Prinsen $ 36................................... Hoteller Hotel Store Kro $ 4 7 .............................. Hoteller Jenné C Nielsen $ 195.............................. Guldsmede Jensen J P $ 2 8 ...................................... Møllebyggere Jernbanehotellet $ 6 ................................. Hoteller Jørgensen J................................................. Drejere Knudsen Cilius $ 113................................ Bagere Kryger Carl, Asminderød$ 131.................. Tømrermestre Lange F $ 1 4 7 .......................................... Gartnere Larsen Cbr., Endrup $ 157...................... Tømrermestre Larsen lians P, Vexebo $ 226 a .............. Smede Larsen S $ 96............................................ Cykler livvy W $ 173........................................... lloglv,indleve Licbst P VV Kohiml. $ 11 MMM'I r im . $ J5 & Helsingør ff 835 . . Sagførere Ijøhmann P 11, Skipperhusct $107................ Haad- og Færgefart MmlH.ni C A $ Hi5................................... ,Sk.miag,ro Moller Aksel $ 67...................................... Konditorier M oiih I w I N l» Knlniii! |J 71 Nielsen I, I’ $ |(i!l................................... Skræddere Nielsen Sigurd Kolnnd. $ !) Nordsjællands Social-Demokrnt $ 123. . . Aviser Nordaii.ll.ui.lH Volmt rol.lail | « 7 .............. Avis«. No.l.loI... Kr.. Al UH.................................... 1 ol.tillor Olsen Chr. $ 7 5 ........................................ Snedkere Pedersen Niels $ 127. . . •......................... Gartnere Petersen Al Ired Købnid. Asminderød $ 89 Poterson Chr. $ 5 6 ................................... Bagere Petersen Laurits........................................ Miilerme.sl.ro Petersen N P, Asminderød Savværk $ 13 Savværker I’ oi .I moii l’eler J) I...................................... lilikI.enslagnre Rasmussen Finer Købmd. $ 125 Rekonvalescenthjemmet Alexandrahouse $ 50.................................. ; ...................... Syge- og Plejehjem Kekonvnlesreiit,hjemmet Christiansro $1 HD Sygo- op Plojelijem Rydnlil Otto Asiumdorml $1 90................... Sadelmagere Schwalhe. Alh. $ 191................................ Maleriuesl.re Sl.iirck Aage $ I3H........................... . . Smede Svaeum Ejnar $ 209................................ Klektr. l.ysinatall. Sorensen j{, (! $ 2.3 .................................. Tiiiiirernic.Ht.ro Werner I. $ 27............. ............................. Apotekere Vett& Wensels Udsalg, Sehultz &Rasmussen f 34 ............. , Maiml’iikinrlid! Vinther Harald 1 $ 1 .............................. Snedkere Indregistrerede Firmaer. nm.in.i! i>r .iii.siru.) l'i'(idenn|Jorg (las- og Vandværk, Akts. .Bestyrelse: Sagf. .1

Forretningsnavn og Adresse Andersen A C $ 149................................. Andersen H P $ 6 5 ................................. Andersen N P $ 5 0 ................................. Andersen N P $ 223................................. Andersen Peter $ 224 ............................... ARFFMANN V Overretssagf., H Larscn’s Eftf. $ 207................................................ Barkhus C V N Købmd. $ 44 Bi-lidt Strandhotel $ 175........................... Blicher Charles Købmd. $ 262 Bondestandens Sparekasse $ 255 (10—12) Carstcnscn L M $ 287............................... Caspersen A $ 4 2 ................................. . Cementvarefabrikken Bonderup ved A C Andersen $ 124........................................ Christensen Georg $ 188........................... Christensen Georg $ 7 5 ........................... CHRISTIANSEN CHR, Købmd. $ 22 & 244 Cromo & Goldsohmidt’s Fuhr.’s Uds,, N C ChriMtmmini $ 63 (v, 300........................... Drcvei- Alfred $ 1 1 8 ..................................... Ideli OI.I 11 OverrelHKiigf. $ 14 *4. 121. . . , Elsass A $ 1 3 .................................................

Se Fagregistret under Murermestre Tømrermestre Smede Malermestre Snedkere Sagførere, Incasso Bade- og Sommerhoteller Sparekasser (Kbhvn.)

Automobiler Murermestre Cementvarer Blikkenslagere Tømrermestre

(Korn, Foderst., Gødning, < Kul, Markfrø, Koks, Træ- ( last- og Tømmerh.

Miinnfukl.iirlldl. I mcii K i ., Værk tøj

Dag-førere Mede fore. Elsass’ L N Sønner Købmd, $ 13 N 16. . Træ last- og Toiiim erhdl., Engelsk IleklædniitgHniiigasiiu ved I’ C l’o- dersen $ 115........................................... llerrcrkviprriiigshill. Engmann P K $ 325 ............................................ Malerm estre |,’aa5i>i>> Kii-1 1 II 1 -.I ,41 1 5 5 ............................. MaI oi iiiom I 10 Fleim-.tier .1 Keluml. $5H ......................... l<'rHleller Frederiksborg Amts Avis $ 2 6 ............... Aviser Frederiksborg Am!s Spare- og Laanekasse $ 3 5 ....................................................... Sparekasser

FllF.BKUUvKSllNII ANBEI.N-NVTNHNLAG- I TER1 $ 33 & 103, Telegramadr. „Svine- j slagteriet.44............................................................. ( Erøderikssuud B ogtrykkeri ved K V N iel­ sen $ 9 . . . ................................................ Frederikssund Cemcntvarcfabrik, Vald. Hansen $ 10.................................................

Svineslagterier, servesl'abr. Bogtrykkorier Cementvarcr

/Kg, Kon-

lMTileilkHiiiuitl l)iUU|iiiBillo........................... Moller Frederikssund Isenkram- og lidst,yrsma- gasin, Willi. Mndxcn’s Kftf. ved Kilede $37 Isenkræmmere , Støbegods FrederikhSiunl .leriifd.øberi. Akts. $1 32 A- 79 Jrnistelierier Freilerikssund KalVensl.eri, AxclB Lange $ II &84...................................................... KaH'eimj). og Kall'ebr. Frederikssund Maskinsnedkeri & Listefa- brik ved A P Niolm'ii 1 5 ..................... MiikkinfiumlkoriorogSuvv, KraleriknHuml Materialhandel, N PNieUou $ 104.............................................- , . . . . Tapethdl., Farvehdl. Frederikssund Møbcludstyrsforrotning ved Werlin & Sørensen $ 1 4 8 ....................... Moheludsalg PrcdrriliMHimd "g Omegns Hank, AUI h . $ 66 &280 Kontortid 10—1og 3—4 . . . . Banker, lueasso Frederikssund Savværk, LOhristenson $ 240 Savværker Frederikssund Skibsværft, Akt,H. f) 70. . . Skibsbyggerier Frederikssunds Vognfjederfabrik, LP Lar­ sen $ .8 0 ...................................................... Vognfjederfabrikker Frølund Th. $ 69.......................................... Cykler Hansen Chr. Materialhdl. $ 12 liansen Chr. $ 212 ........................................ Murermestre Hansen 1 P $ 91..........................................Maskinforlidl. Hansen ,1 P MalevinUuU. $ 47 Hansen Karl $1 1-10 ...................................... Urmagere Hannen h g GO.............................. UemekvipevnigsMl. Hntiflcn 1. 11 Kobinil. |! 28.......................... Korn, FoilorslolIVv lliuiueii Sophus A A Uo. Kolund. $ Jl) IlfiiiRfii Vald. $1 311...................................... Arkitc.ktcr Haslnnd Viggo $ 290................................... Agentur- og KoinTnisimiHi. Ileiino 1. $ flllll.............................................. Urmagere Hotel Frederikssund $ 34........................... Hoteller Hotel Isefjord $ 2 . . ................................. Hoteller Hoy Charles Købmd. $ 263 iReljoi'dH-Posten-KrodcnkHborgAnilsUdeBdo Jensen Jørgen $ 2 0 ....................................... Maskintorhdl. Jensen L ....................................................... Malermestre Jensen L P $317.......................................... Tømrermestre Jensen N ....................................................... Gartnere Jensen P J $1 209 ........................................ Agentur- ogKommissionøf. Jensen Signe................................................ Modelorr. Jensen William$ 92.................................... Konditorier JernbanehotelIet $ 7 2 .................................Hoteller Jespersen J $ 9 0 ......................................... Læderhdl. Jydske ■Strikkeriers Udsalg, De, A Mor­ tensen $ 112.................................................. Trikotagehdl. Jans Sophus& Co. $ 3 6 .............................. Manufakturhdl. Kanstrup P Overretssagf. $ 185............... Sagførere Knudsen’s N Enke $ 1 1 0 .......................... Trikotagehdl. Kock Christian $ 1 0 1 ................................ Gartnere $ i9................................................................ Aviser Jakobsen Jakob, Sundbylillc $ 107 . . . . Smede Jensen Axel Jensen Chr.$ 7 6 ......................................... Bagore Jensen ,1 P $ 197.......................................... Cykler $ 3 9 ............................ Manufakturlull.

F r e d e r i k s s u n d .

o li ig-lierier) Inilll.V ftgoriU ltnl KM 6 :2 ,(Kid (1801: 262; 1901 : 2,302). Kie-uiner: O I *1 I* MaUiinbon. Købst,ådret,ligheder al’ 1665. Politimester, se u. Frederiks­ værk. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 4 ,0 Mill. Kr.; Formue: 7,aMiil. Kr.; Ind­ komst: l,u Mill. Kr. S k a tte p ro ce n t. 1919-20: 0,s (L ig­ ningsprocent: 6,7). Spare- og Laanokassen for Fre­ derikssund og Omegn, st. 31. Dec. 1868 (10-12 & 4-5) $ 130. Spai•ornes Tilgodeh.: c. 4 Mill. Kr. Ileservef: c. 155,000 Kr. Bestyrelsens Formand: Købmand Chr. Christiansen. Vandværket: (kommunalt), anl. 1907, Vejer, Maalur og Vrager: Kæm­ ner C F P Mathiesen.

(Kreriei ik i lt gav »Sumlhj K iuiye IvoLstatli

Houdost), Sjtiirpkn.NHi'l 255 (10-12). liørjflU«st.Ø>’Jern si olier II P I.arsen. Il.im m er i FtvdonUni'.und K el.s (ml og Horns Herred med Frederiks­ værk Købstad og Halsnæs Birk samt Gisted Sogn af Frederiks­ borg Birk: P E llolsoo, R. Bitingsi,ed: Frederiksværk. Frederiksborg; Amts Spare- og Laanekasse, Filial af, $ 35. K ontortid : M and.,Ti rad. ogTorad. samt alle Markedsd. 10-12. Frederikssund Andels-Svineslag­ teri, stiftet 1894 $ 33 &103 Tele- gramadr. „Svineslagteriet41. Adm. Direktør: Fr. L Sicck. Frederikssund og. Omegns Bank, Akts., stiftet l'.Kff. Kontortid: 10-1 og 3-4. Aktiekapital: 500,000 Kr. Reserver: 144,000 lCr. Gasværket, (kommunalt), anl. 1893. Havnedybde: 3 )7 m.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Abben Aug. Træhdl. $ 154 Andersen A $ 195........................... . . . Bødkere

Made with FlippingBook Ebook Creator