Kraks Vejviser 1920 del 2 provinsregister

Vejledning i Brugen

af Provins-Registret.

1. Forretninger er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først, meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Af Forretninger er saadanne medtaget, livis A rt eller Størrelse g ’ver dem mere end lokal Interesse. Ved Forret­ ningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret den kan søges, thi der, og kun der, finder man de Tilføjel­ ser, der angiver deus særlige Specialitet. Firma-Fortegnelsen er et Uddrag af de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret. Redaktionen af Firma-Fortegnelsen er sluttet med de i Statstidende for 130. September bekendtgjorte Anmeldelser. Firmaer, der ikke har Hjemsted i nogen By, er samlet sidst i hvert Afsnit under Overskriften L a n d e t . Se i øvrigt Bemærkningerne paa Kartonen foran Afdeling V, Firma-Register for Kjobenimvn. De i nogle Tilfælde anmeldte særligo Kogler ved Salg og Pantsætning al' faste Ejendomme er udeladt lier. 2« Prlvat-Personer. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV , Person-Register for Kjøbenhavn (se den grønne Karton foian dette Regist er). 3. Større Gaarde. De lier meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i

en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for liver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn og Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i .1060 var Sæde for en adelig F a ­ milie.' eller som seneio er gjort til Sædegaard ved kgl. B e­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle Dage bar været, gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid or fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. i>) om den borer under et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (E r dette Tilfældet, bor man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For n,t undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et (Jods borende Gaarde, samlet under Hovedartiklen). I) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet livor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E ). b) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld. (Det erindres, at Værdien af Besætning og Inventar ikke er ind­ befattet i denne Sum). 0) om der horer Skov (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum 1il Fjendomsskyld. S) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndorgodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. II) Forpagterens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc.

Fortegnelse over de 137 Købstæder o g købstadlignende Bebyggelser om hvilke der findes Oplysninger i Provins-Registret.

B. Lolland-Falster.

I Ribe j Ringkjøbing Rødkjærsbro Silkeborg Sindal j Skagen Skanderborg Skive Skjern Skjørping Struer

Give ! Grenaa j Grindsted j Hadsten j Hadsund I Hammel j Herning j Hjørring j Hobro | Holstebro I Holsted I Horsens . I Hurup j Kjellerup I Kolding

Ringe Rudkjebing Svendborg Ærøeskjobing Aalborg Aalestrup Aarhus Aars Arden Bjerringbro Bramminge Brande Brædstrup Brønderslev Brørup Børkop Dronninglund

; Hornbæk i Høng ; Hørsholm ! .Jyderup j Kallundborg : Kjøge : Korsør , Nexø ■Nykjøbing S. i Næstved i Præstø I Rønne >Samsø j Sandvig I Skjelskør j Slagelse i Sorø |Stege j Storehedinge I Svaneke j Taastrup i Tølløse j 'Vordingborg I Ringsted |Roskilde

I Maribo j Nakskov |Nykjøbing F. |Nysted I Rødby ; Saxkjebing ; Stubbekjøbing C.. Fyen | Aarup i Assens I Bogense i E jb y i Faaborg j Glamsbjerg Kjerteminde !

A. Sjælland med Møen, Samsø og Bornholm. Aakirkeby Allinge Asnæs Ballerup Birkerød Faxe Faxe Ladeplads Fredensborg

D. Jylland.

med Langeland, Ære og Taasinge.

Sæby Tarm

Thisted Tørring Ulfborg Vamdrup Varde Vejen Vejle Viborg Vinderup Vraa Ølgod

Frederikssund Frederiksværk Gilleleje Gjørlev

Langaa Lemvig Lunderskov Løgstør Mariager Nibe Nykjøbing M- Nørre-Sundby Odder Randers

Glostrup Gudhjem Hasle Haslev Helsinge Helsingør Hillerød Holbæk

Ebeltoft Esbjerg Fanø

Korinth Marstal Middelfart Nyborg Narre Aaby Odense

Fjerritslev Fredericia Frederikshavn

Made with FlippingBook Ebook Creator