Kraks Vejviser 1916 del 2

Afdeling V L

Provins-Register

Vejviser for Danmarks Købstæder og Landdistrikter, inddelt efter de 4 Hovedlandsdele:

Sjælland medHøen, Saisø ogBornholm. Lolland-Falster. Fyen medLangeland, Ærø ogTaasinge. Jylland.

A. B. C. D.

V

Hver af disse Underafdelinger er atter inddelt i: 1 1) F o r r e t n i n g e r . Indeholder fyr Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden for Handel, Haandværk og Industri, et Firma-Register (Uddrag af de officielle Handels-Registre) samt forskellige Oplysninger om liver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. E t Firma-Register over Virk­ somheder,; der har H jemsted .uden for Byerne, findes efter hver Landsdels Byer. 2) P r i v a t - P e r s o n e r . Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for cn storre Kreds. 3) S tø r r e G aard e . Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc. vurderede til en Ejendoms­ skyld af 100,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Qaardens Størrelse, Vurdering til Ejendomsskyld, Ejefldomsforhold m. m. '

Inddelingen i Landsdele er markeret ved Kort, paa hvilke en brun Farve angiver det Omraade, der falder ind under vedkommende Afsnit.

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

Made with FlippingBook Online newsletter