Kraks Vejviser 1916 del 2

Animated publication

Afdeling V L

Provins-Register

Vejviser for Danmarks Købstæder og Landdistrikter, inddelt efter de 4 Hovedlandsdele:

Sjælland medHøen, Saisø ogBornholm. Lolland-Falster. Fyen medLangeland, Ærø ogTaasinge. Jylland.

A. B. C. D.

V

Hver af disse Underafdelinger er atter inddelt i: 1 1) F o r r e t n i n g e r . Indeholder fyr Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden for Handel, Haandværk og Industri, et Firma-Register (Uddrag af de officielle Handels-Registre) samt forskellige Oplysninger om liver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. E t Firma-Register over Virk­ somheder,; der har H jemsted .uden for Byerne, findes efter hver Landsdels Byer. 2) P r i v a t - P e r s o n e r . Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for cn storre Kreds. 3) S tø r r e G aard e . Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc. vurderede til en Ejendoms­ skyld af 100,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Qaardens Størrelse, Vurdering til Ejendomsskyld, Ejefldomsforhold m. m. '

Inddelingen i Landsdele er markeret ved Kort, paa hvilke en brun Farve angiver det Omraade, der falder ind under vedkommende Afsnit.

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

Vejledning i Brugen af Provins-Registret

X . Forretninger er opført b y vi 8. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) cr ordnet alfabetisk. For hver By er forst meddelt et Real-Reglster, indeholdende Oplysninger om Myndig' heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paagældende By, samt en Del statistiske D ata: Indbygger­ antal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. A f Forretninger er saadanne medtaget, hvis A rt eller Størrelse giver dem mere end lokal Interesse. Ved Forret­ ningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret den kan søges, thi der og kun der finder man de Tilføjelser, der angiver dens særlige Specialitet. Firma-Fortegnelsen er et Uddrag af de officielle Handelsregistre. Firmaer, der ikke har Hjemsted i nogen By, cr samlet sidst i hvert Afsnit under Overskriften L a n d e t. 2. Frivat-Personer. Heglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV, „Person-Register for Kjobenhavn” (se den grønne K ar­ ton foran dette Register). 3. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Forsaavidt Vejviserens gentagne Forespørgsler und­ tagelsesvis ikke er blevet besvaret, er de paagældende Gaarde og Godser anført i Listen uden nærmere Oplys­ ninger, idet Vejviseren ikke har villet bringe Andenhaands- Oplysuinger. . Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvis­ ning til de enkelte Gaarde.

Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt loi hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn og Pcstadressc. 2) bm den mulig’cr Sædegaard eller Ilovedgaard. 3) om den horer under et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For a t undgaa Gentagelser og for al lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods hørende Gaarde, samlet under Ho­ vedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng (E). 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld. (Det erindres, a t Værdien af Besætning og Inventar ikke er indbefattet i denne Sum. I Praksis kan man regne, at en Gaards Værdi (med normal Besætn. og Inventar) cr ca. 25% storre end Ejendomsskyldvurderingen. Under særlige •Forhold, f. Eks. hvor Bygningerne er særlig kostbare, maa der dog beregnes et ringere Tillæg). G) om der horer Skov (S) til Gaarden og hvor mange Tonder Land. - - 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der'horer Bøndergods til Gaarden. 9) Bondergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener) Bopæl, Postadresse og Telefon.

11) Forpagterens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc.

v . Fortegnelse over de 136 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser om hvilke der findes Oplysninger i Provins-Registret. I

Ribe Ringkjobing Rodkjærsbro Silkeborg Sindal Skagen Skanderborg Skive Skjern Skjorping Stnier

I Give I Grenaa j Hadsten Hadsund Hammel

Ringe Rudkjobing Svendborg Ærøeskjobing Aalborg Aalestrup Aarhus A a r s Arden Bjerringbro Brammmgo Brædstrup Brønderslev Brørup Børkop • Dronninglund

B. Lolland-Falster. Maribo Nakskov Nykjøbing F.

I Høng i Hørsholm I Jyderup

A. Sjælland. ned Jloon, Samso oj Uornliolm. Aakirkeby Allinge Asnæs Ballerup Birkerød Faxe Faxe Ladeplads Fredensborg Frederikssund Frederiksværk Gilleleje .

Kallundborg Kjøge . Korsør Nexo Nykjøbing S. Næstved Præstø Ringsted Roskilde Rønne Samsø( Sandvig Skj elsker Slagelse Sorø Stege Storehedinge Svaneke '• Taastrup Tølløse Vordingborg

>

D. Jylland.

Nysted Rødby Saxkjøbing Stubbokjøbing C. Fyen.

Herning Hjørring Hobro Holstebro Holsted Horsens Hurup . * Kjellerup Kolding Langaa Lemvig Lunderskov Løgstør Mariager Nibe

med Langoland, /Kro og- Taasingo. Aarup Assens Bogense Ejby Faaborg

Sæby Tarm

' Brande

Thisted Tørring Ulfborg Vamdrup Varde Vejen Vejle Viborg Vindeiup Vraa Ølgod

• Gjørlev ‘Glostrup “ Gudhjem Hasle Haslev Helsinge Helsinger Hillerød » Holbæk Hornbæk

Glamsbjerg Kjerteminde Korinth Marstal Middelfart Nyborg Nørre Aaby .Odense

Ebeltoft Esbjerg Fanø

Nykjøbing M. Nerre-Sundby Odder Randers

Fjerritslev Fredericia Frederikshavn ,

AfdelingV I . Provins-Register (A, Sjælland. B, Lolland-Falster. C, Fyen. D, Jylland.)

A. Sjælland.

\

Afdeling V I .

A

• S jæ lland med Møen, Samsø og Bornholm. 1) Forretninger.

2) Privat-Personer. 3) Større Gaarde. 1. Forretninger.

Aak irk eby . (By vod Aa Kirke og- i Nærheden af Læs Aa).

Se Fagregistret under Cykler Smede Korn M urerm estre Møller

Forretningsnavn og Adresse Rasm ussen ,1 P g 4................................... R asm ussen L g '5 6 ................................ Sm idt II & Co. Købmd. g 19 . . . Sonne P g 1 .............................................. Søndre Mølle, O Munch g 39 . . . Ø sterby S B L Bagerm. g 22

Kæmner: Paulinus Jensen. K ø b s ta d re ttig h e d e r: A akirkebys ældste Privilegier er stadfæ stet 1228. S k a tte m y n d ig h e d e rn e s V urde- d e rin g : Ejendom sskyld : 2(1 Mili. Kr.; Form ue: 2,j Mili. K r.; Ind­ kom st: O,« Miil. Kr.

B o rg m e ste r: H P H ansen gi 71.* B yfoged: B orgm ester J E .Boas i Nexø gi 39 B etsdag: første Fred. i hver Md. Elektricitetsværket (komm unalt), anl. 1909. In d b y g g e ra n ta l 1911: 1,390(1801: 455; 1901: 1,176).

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Ilegi.strci.

Aakirkeby Hank, Akts., bestyrelse: Maskinfabr. H J Jensen (Formand), Branddir. A ]’ Henriksen (Næstform.l. Købmand H K Engeli, Propr. O A Kofoed, Gaard- ejer .1 P llald samt Tegnelærer L P Andreasen (bogholder), M Dam (Kasserer), Dyrlæge N N Petersen og .Sadelmagerin. .T W Nielsen. Frm. tegnos af Kas­ sereren, Bogholderen, Formanden. Næstformanden og Dyrlæge N N Petersen, to i Foren. I’rok.: .1 Kofoed. Ml)am og L P Andreasen, to i Foren. Aktiekapi­ tal 100,000 Kr. Aakirkeby Manufakturhdl., .Simon Madson, Indeh. S C Madsen, Rønne. Prok.: Il P Andersen. Aakirkeby Materialhdl. ved II Michclscn. Indeh. H Miebclsen. Aakirkeby Skæreri A Cementstøberi (Rrd. Andersen), Indeh. Snedkorm. P An­ dersen og Mirrerm. N Andersen. Aakirkeby Tøjhus ved Pari Lind. Indeh. C A J Lind. Almindingen Savværk vod A O Muller. Indeh. A O Midler. Boghandelen i Aakirkeby, Johanna Jørgenson. Indeh. Johanna Jørgensen. Bornholms Landbo Spare- og Laanekasse i Aakirkeby. Bestyrelse: Lojtnant C M Koefoed (Bogholder og Kasserer), fli. Gaardejer M Hansen, Avlsbruger A Ipsen, Borgmester H P Hansen, allo af Aakirkeby, Partikulier I Midler af Klippely, Gaardejer A .1 Kratlund og Landsthingsmand P L Koefoed, begge af Podersker og Gaardejer A Schou af Tvillinggaard, af hvilko tre i Foron. teg­ ner Frm.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under B ogtrykkerier B anker, Ineasso B ryggerier M aterialister og Farvehdl. Moller (C em entvarer,Tagstensfabr. < B ygningsart.jM askinsned- ( kerier og Savv.

Aagesen C Papirlull. g 4 0 ................................ A akirkeby B ank, A kts. g 4G............................ A akirkeby Bryggeri J) 9 8 ................................ A akirkebyM anufakturhdl,Sim onM adsenfl24 A akirkeby M aleriallidl. v. HM iclielsen gi 10 A akirkeby M ø lle .................................................... A akirkeby Skæ reri og C em entstøberi g 9 A 6 5 ........................................................................... A akirkeby Tøjhus ved Carl U n d Tlerre- ekviphdi. gi 94 A lmindingen Savværk ved A O M uller g) 48 A ndersen B rødrene g 9 .................................... A ndersen N g 6 5 .................................................. A ndersen P g 9 ..................................................... A ndreasen M ............................................................. Bech 11 J .................................................................. Becher V g 3 8 ........................................................ Boghandelen i Aakirkeby, Johanna Jørgen­ sen g f> B ornholm s B randforsikringsselskab g 59 Bornholm s Landbo-, Spare- og Laanekasse g 1 8 .......................................................................... C hristiansen .T g 9 6 ................................................ K ilertsen M arie M anufakturhdl. g 37 Engeli Hans Chr. M anufakturhdl. g 60 Frostegaard Skæ reri, Julius A ndersen g 78 H ansen Anion M anufakturhdl. Hansen Janus g 44 .............................................. llauBen Otto g 1 0 5 ..................• ........................ H enriksen A P Købmd. g 87 H enriksen M U rm ager & guldsm ed g 102 H otel Jom frubjerget, Alm indingen g 13 . . Ipsen A n d re a s .................................................... • Ipsen M P Købmd. g 3 ................................... Jensen Chr. g 1 0 0 ............................................... Jensen H l g ..................................................... Jærnbaneliotellet g 2 7 ...................................... Kann’s Hotel g ..................................................... K jøller J M g 1 1 5 .............................................. Kofoed Mads Farve- & Tapethdl. Kofoed P M g 5 8 .............................................. Lind Y Blikkenslagerm. Mogensen II C............................................. Myreby Mølle.......................... ................ Moller Job.................................................. Møller Jobs. g 9 2 ............................................... N ielsen Andr. g 8 5 ............................................. Nielsen II Købmd. g 55 Nielsen 11 Chr. g 2 9 .......................................... Nielsen J Blikkenslagerm. g 104.................. N ielsen W ill. Sadelm ager g 61 N ygaard A g 8 9 .................................................... Dam M artin Bagerm . g 46 Dam M P Bagerm. g 34

Savværkør Savvæ rker M urerm estre Tøm rerm estre

Ipsen A P, Indeh. A P Ipsen. l’rok. M P Ipsen. Smidt II & Co., Indeh. H A Smidt og L C P Lund.

Snedkere Snedkere Smedo

Al lin ge .

R ettigheder som K øbstad, men behandledes allerede i det 18. A arh. som saadan. F ø rst i 1897 fik den et Vaaben. S k a tte m y n d ig h e d e rn e s V nrde- rin g (fo r A llinge-Sandvig): E jen­ dom sskyld: 3,2 Mili. K r.; F o r­ m ue: 1,7 Miil. K r.; Indkom st: 0,4 Mili. Kr. S ta ts a n s ta lte n f. L iv sfo rsik rin g . Kepr.: M anufakturhdl. Chr. Olsen. V a n d v æ rk et (komm unalt), anl. 1911. V ejer, M anier og V ra g e r: Em il Bohn.

B o rg m e ste r: N Holm £1 97. B yfoged sam tB irkedom m er i Ifam- m ershus B irk : B orgm ester Axel Borgen i Hasle £1 6 . K etsdag: Mandag i Allinge. G a sv æ rk e t (komm unalt), anl. 1911. H a v n ed y b d e : 5 ,7 m. In d b y g g e ra n ta l 1911: 1,863 (1801: 337; 1901: 1,859). K æ m n er: H Mortensen. K gl. o k tr. S o assurance-K om p. R ep r.: K apt. Joh. C Koefoed. K ø b sta d re ttig lie d e r: Allinge og Sandvig K øbstæ der udgør een Kommune. K omm unen h ar for­ m entlig aldrig form elt faaet

B randforsikrings selskaber Sparekasser M alerm estre

Savvæ rker M urerm estre Snedkere

Bade- og Somm erhoteller M alerm estre T ræ last- og Tømm erhdl., B ygningsart. Cement, Kul, M arkfrø Snedkere M askinfabrikker Cykler, Barnevogne. Grain- m ophoner o. a. Talem ask. Isenkræmm ere Snedkere M oller M alerm estre Savvæ rker Malermestre Cykler Isenkræmmere Snedkere H oteller H oteller

Forretningsnavn og Adresse A fkoldshotellet........................................................ Allinge Bog- & Papirhandel, M Gjerow £! 56 Allinge K alkvæ rk g) 60............................... ALLINGE KOLONIAL- OG PRODUKT­ FORRETNING, AKTS. £1 1 0 ..................... Allinge Teglvæ rk £1 2 9 ....................................... B cndtsen M ........................................................... Borggren I ............................................................... Bornholm s Laane- og D iskontobank, A kts. I! 7 0 ......................................................................... Bornholm s Spare- og Laanekasse i Bønne, Filial g) 54............................................................... Funch M C B likkenslagerm . D 34 .............. G ornitzka Otto £1 7 4 ...................................... G ronbech’s H otel £1 3 6 ........................................ Ilanim ersholm s G ranitvæ rker, Akts. |) 47

Sc Fagregistret under H oteller Kalkv. og K alkvæ rkskont. i K orn, T ræ last- & Tomme r- hdl,, Cem ent, K olonial, K ul, B ygningsart., Gød­ ning, Foderst. Teglvæ rker

M urerm estre M urerm estre B anker (Bønne) Sparekasser Cykler B ogtrykkerier

I

Bade- og Somm erhoteller IStenhuggerier, G ranit, Byg- ( ningsartikler 00

r-';v

F o iT d n in c je r _ Allin jr^

VI — 101)0

P rov in s-Rccjisler, S jæ lla n d

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

F o r r e tn i n g s n a v n og A dresse

Se F a g r e g i s t r e t u n d e r

11ans.-n 11 I, Sadelm ager g 57 Hansen .lens A lanurakturhdl. $ '20 UniiM'ii .1oh s. 20.................................................. H enriksen Al Bagerm. 5 .27 Holm Clir.................................................................... 2 5 .......................................... Hotel Ou N onl $ 7 2 .............................................. Hotel Sandkaas $ 9 4 ........................................... Hoiers Hotel $ 3 ................................................. Jacobsen Carl $ 8 5 ............................................. Juul P e t e r ................................................................ Jørgensen II Bagerin. $ 73 Jørgensen W aldem ar Kobmd. $ 73 Kofod M Kr., ,,H allelyst“ S) Sandvig fi . . Larsen Hans & Jorgen $ 1 4 ............................. Lindbcrg F U rm ager & Guldsmed $ 33 Lund H .C B a n k d ire k tø r.................................... M ortensen II $ 7 9 .................................................■ M ortensen II $ 3 1 ................................................. M ortensen J u l........................................................... Holm I* Bagerm. $ 78 Holm 1* C Knlmol. |i 39 Hotel „A llinge1 Larsen I 13 Kobmd. $ 1 2 Lindberg A Al U rm ager Ny Mølle, G O Kof'oed $ 2 .............................. Nørre, Molle, Cltr. Lind $ 0 5 ........................... Olsen Ulir., .Messens Udsalg Ji 100 Pedersen A n d r e a s ..................................................... Pedersen Ua ri $ 1)8 .......................' ........................ Pedersen H arald Blikkenslagerm . $ 30 P etersen U hr.................................................................. Petersen J o b s ................................................................ Salmon Georg jjl l i n ....................................................... Sonno A nton $1 00 ................................................. Stam m ersballe K urhotel, Tc.jn $ lo2. . . . Svendsen H .................................................................... T h o rb e k ’s Einar Lukt; M anufakturbdl. $ 5 W iherg A Ji - 1 L ..................................................... N ordlandets H andelshus, Akts. $ 7 . . . .

H olbæk og Omegns Bank

3 4 ....................... Banker (H olbæk;

Jensen A lbert M anufakturhdl. $ 32 Jensen A nders Bagerm . $ 12 Jensen Uhr. K obm d. *1 03 Jensen U hr..................................................................... Smede Johansen Svend O $ 2 0 ..................................... T onirerm estre K linten Badehotel, Aage W iggers, Hove Skov |,l 0 .................................................................... Bade- og Somm orhoteller Larsen A 1’ U rm ager A- G uldsmed $ 71 Larsen H Clir. Sadelm ager ].arsen J K obm d. $ 30 Larsen Julius, A astofte JJ 7 0 ........................... Sm ede L a rsen L aurits JO 8 5 .............................................. Cykler L a rsen N iels jp 4 8 ................................................. Snedkere M adsen B rødrene, Asnæs M askinfabrik $ 3 (M askinfabrikker, H alm & 8 2 ................................................................................( presser, T æ rs k e v æ rk e r M adsen Carl $ 4 4 .................................................... G artnere M adsen II P Papir- & G alantcrihdl. D 14 M adsen K arl Blikkenslagerm . |J 24............... Cykler yl- donholm. Frm. tegnes af Formanden eller i hans Forfald af Næstformanden eller af to andre Bestyrelsesmedlemmer i Foren. Aktiekapital 20,000 Kr. Asmes .Sogns Spare- og Baanekasse. Bestyrelse: Propr. Wiutf (Formand). Dyrlæge .1 Jensen, Forp. J Nielsen og Parcellist J .Madsen samt (iaardejerne P Andersen, O oisen, Hove. og II P Nielsen, Aastofte. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmcdl. DIadsen Brodrene, Asmes Maskinfabrik, lndeh. JI OMadsen. Nejdhardt's II Eftf., N Nielsen. lndeh. N I* Nielsen.

AI alerm est re

Snedkere

H oteller Bade- og Somm erbottdler Bade- og Som m erhoteller H oteller F iskehandlere Smede

G artnere, Blom sterlnll. S tenhuggerier (K bbvn.)

Sagførere, Incasso Cykler D am pskibsekspcdi tioner S nedkere Korn, Kul,Tjandbrugsma.sk., T ræ last- og T onunerhdl., Bygningsart., M arkfrø, Godn., Kolonial, Isenkr., Støbegods, A lanufaktur- hdl., Foderst.

Moller Moller

Vognfabr. og -forhdl. Smede

.Malermestre S nedkere Bryggerier, M altfabr. Snedkere Bade- og S om inerhotellcr Smede

S tenhuggerier, G ranit

Indregistrerede Firmaer. l'ddrag uf de officielle iliindols-ltegistrc. Allinge Hog- eg Papirliamlcl ved M (ijerow. Iiuleh. M (ijerow. Allinge Kolonial- og Produktforretning, Akts., bestyrelse: Kæmner M P Ipscn, Partikulier (i C .Jacobsen, liaardojerno LP Olsen, .1 I’C Kaas samt Smodem. P Pedersen, der i Poren, tegner Prm. Aktiokapital .r)0.37.r>Kr. Prok.: N P Kodi. Allinge Teglværk, et Interessentskal). Bestyrelse: Hcntier .1 I. Gronhcch, Ilain- inersliolm (Portnand), Snedkerin. A Sonno, Si>arokassokasserer II Moller, Stcn- værksliestyror II .1 Pedersen og Stenværksejer A it Wiherg. Prm. tegnes af p'ormanden og Driftsbestyreren J Hansen i Poren. Kapitalen udgor 7,r),000 Kr. Prok.: .1 Hansen. Bornholms Spare- og Lnnnckasses Afdeling i Allinge (l'ilial af Bornholms Spare- o'r I.aanekasso i Bonnel. Bestyrelse: II .1 Moller (Kasserer). X M Itidder (Bog­ holder) og Avlsbruger P 1; Holm, af hvilke to i Poren, tegner Prm. Hammersholms (Iramt vanker, Akts.. Bestyrelse: Snedkerm. ASonno, Stenhugger A Hansen, Maler C Nielsen, Smedem. P Pedersen. Vognmand .1 B Barsen. Stenhug­ ger ,MNielsen og Kobmd. J Hansen, der tegner Prm. i Poren. Aktiekapital 40,000 Kr. Prok.: Stonrærksbeslyrer H .1 Pedersen. . . . . . . Jorgonsen Waldemar, lndeh. H W .lorgensen. Prok.: Charlotte A Jorgensen. •Messens Ene-Udsalg ved ( hr. (»Isen. lndeh. C (»Isen. ■ Nordlandets Handelshus. Akts.. Bestyrelse: (iaardejerne H \ Maegaard, Olsker, (Formand) I. C Jensen. Olsker, I) .1 Punch, Olsker og M Bund. Ko, samt Agent P .1 Sanderseii. Frm. tegnes af samtlige Bestyrelsesmcdl. i l oren. 1 rok.: P Kure. Aktiekapital 70,000 Kr. A s n æ s . (Na sset ved Aasen gennem ods Herred og ved Aastofle og Aasevang) A fsta n d fra Kbbvn. pr. J æ rn b a n c : 3 'Timer. Bondest. Sparekasse $ 40 (Fred. 2 - 1 1 /g >. In d b yggeran tal 1011: 050 (1000 504). J u r i s d i k t i o n : D ragsholm B irks (i N ykjobing S.,). V andvæ rket (Literesscntskab),anl. 1005. Forretningsnavn og Adresse

B a ll er u p . (Balle, Mandsnavn; Torp)

A fsta n d ! fra K bbvn. pr. J æ rn b a n c : al4 Time. G a s v æ r k e t (komm unalt), aill. 1909. I n d b y g g e r a n t a l I9J1: 11 fil (19: 104*4).

J u r i s d i k t i o n : Kblivns Am ts sondre B irks (i K bbvn., lllegdamsv. o N). Vandværket (I Vi vat-Ejc), anl.l 905.

Se Fagregistret under

F o r r e tn i n g s n a v n og A drcsso

A ndersen A II. Bagerm. A nd ersen ’s Emil Enke Kobniil. $ 72 A ugustinus N I* $ 5 5 ............................................. Ballerup .Mollo $ 15................................................ Ballerup nye S avvæ rk ved Carl M artinsen Ballerup Teglvæ rk $ 1 7 ...................................... Buus C M U rm ager Christensen C V $ 47............................................. C hristensen P............................................................... Dahl A, M aglegaard $ G ..................................... D yregaard R P Jj) 2 2 ............................................. Hansen Emil llerrcckviphdl. $ 11 H ansen Laura M anufakturhdl. $ 100 Hansen Thorvald M anufakturhdl. $ 10 H ansen T h o rv a ld ........................................................ Jensen E in a r Kobmd. $ 74 Jen sen Jo h an ............................................................... Johannessen Th. $ l .............................................. Jørgensen S C Blikkenslagerm . K bhvnske F o rstæ ders Bank, Akts. $ 57. . M a n u fak tu rh u set ved F C Petersen $ 112 M ørkebcrg I I .............................................................. Pedersen S $ 23 .................................................... P etersen A $ 19........................................................ Petersen Aage $ 3 3 ................................................. Petersen Lauritz Sadelmagerni. $ 09 Petersen L P ............................................................... Petersen P C $ 37.................................................... Petersininde Tcglva'rk, Akis. $ 3.................. P o denphant Sigurd $ 100 ..................................

T onirerm estre Moller S avvæ rker Teglvæ rker M alerm estre .Murermestre T a p etfab rik k er G artnere

S nedkere

AIal erm es tre S avvæ rker

Se Fagregistret under M oller Cem ontvarer Teglvæ rker H oteller Moller Sparekasser Banker (H olbæk) S parekasser (K bbvn.) Smedo Smede T øm rerm estre Træ last- og Tonunerhdl. Skalleeksport

Andersen I’etcr Bagerm. Hove Alolle $ 4o AsnæsUcmon tvare fabrik, PThorvald Hansen £ 2 6 ............................................................................... Asnæs D amp-Teglværk, Akts. Si 37 Asnæs Hotel, Vilh. C Igel | | 4 o Asnæs Molle, Uhr. Hansen . . . . A snæs Sogns Spare- og I.aanckassc . Banken for Holbæk og Omegn $ 34 . B ondestandens Sparekasse g) 40 (Fredag 2 - 4 7 * ) ............................................................... ... Clemmensen Uhr., Hove $ 5 3 .......................... Ulemmensen ( ) tt o $ 1 0 2 ........................................ E riksen J en s $ 0 0 ................................................. F ischer I* K obm d. # 4 ......................................... G yldenvang B Kobmd. $ 5 0 .............................. Hansen Niels Kolund. A astofte £ 40

B an k e r (G lostrup)

Sagførere Smede AI ol lebygge re Smede A lurennestro Smede Teglvæ rker Alurerm cstre

'K orn, T ræ last-og Tom m er- hdl., B ygningsart., Isen- [ k ræ m m ere, Boghdl.

Rceli C $ 4 & 104....................................................

S tangcrup Th. E Bagerm .

1091

VI

Provins-Register, Sjælland

Faxe — Forretninger Se Fagregistret under Cykler K obbersm ede B anker, Incasso S parekasser (K bbvn.) Korn, Foderst.., Kul, Træ- ; last- og Tomm erlidl. K orn, K ul, Foderstoffer C em entvarer

Indregistrerede Firmaer. •Viltlrnt* ;if tic ot'iicicllc lhimlcjs-lici^istrct.

F o r r e tn i n g s n a v n og A dresse A lbreclitsen H g 1 2 7 .............................................. Arboe Poul B lik kenslage nn................................. B anken for F axe og Omegn, Akts. |l 29 Bondest. Sparek.lj2(M and.,()iisd.&Fred.l l-l) B O SE R U P C .I K obm d. f 100 & 7 . . . . • Brenoe C O JJ 1 7 ................................................. C em entvarefabrikken „F ax e“ , LP etersen|j72 C entralhotellet $1 94................................................. Christensen Chr. $1 3 3 ......................................... C hristiansen N |) 2 1 ............................................ Crome & G oldschm idts F a b rik k e rs Uds., Søren N ielsen $J 30 E bbeskov B ryggeri $ 1 0 1 .................................. E ilertsen W $ 8 8 .................................................... Faxe D am psavvæ rk, N Clemmensen $) 118 F axe G artn eri f 54................................................. Faxo Isenkram kdl. v. K ris tia n F onss fl 86 Flyge H olger B likkenslagenn. fl 131. . . H ansen C hristian H 5 1 ......................................... H ansen II II 1), llovby D 1 0 7 ....................... H jortli M artin U rm ag er X- G uldsm ed |i 58 Hotel F axe $1 5 & 50............................................. Hovby Mølle, Jensen § 6 4 .................................. Jensen C g 40............... ............................................ Jensen F rederik M annfaklurhdl. $1 22 Jensen M artin $ 1 15.............................................. Ju u lsg aard P G odsforvalter |! 25................... Larsen B rodrene $1 9 ............................................. Larsen Carl M Kobmd. |l 1 5 .......................... Larsen P Bog- og Papirbdl. |) 105 Farsen Rasmus Kobmd. fl 28 Ludvigson 11 I H erreekviperingshdl. Madsen Ole, T y s t r u p ............................................... M ineralvandsfabrikken F axe £ 8 ................... Moller Jacob P llerrcekviperingslidl. £1 35 N edergaard M P $) 68 ............................................. Nielsen Conr. $ 5 2 ................................................ N ielsen K nud D 6 5 ................................................. Nielsen N $j 111..................................... • ■ • • ■ Nielsen Tb. U rm ager X G uldsmed $ 53 Olsen Carl Bagerm. $) 74 P edersen Vabl. Kobmd. J) 26 P etersen Juliu s $1 1 3 0 .......................................... Petersen L Jj 7 2 ....................................................... Petersen M arius g 4 2 ............................................. Poulsen \V F Sk. Godsforv., G odthaab J) 57 Kafn 11 g 1 2 9 ............................................................. B asm ussen Yvan g 2 4 ......................................... S parekassen for Faxe og Omegn g 25 . . Thorsell F g 1 3 7 ..................................................... T inglef P N Bog- og P apirbdl. g 13 V elt & Wessels Uds., .los. Nielsen g' 37 Zaohariasen S g 7 5 ................................................. H stsjællands Avis gi 2 1 ...................... . . . . fJstsjællands F olkeblad g 1 4 ...................... H ansen I C B agerm . $) 38 H ansen N iels Kobmd. $1 2

lnilt-h. -1 1* C K'-eli. Tinlv.: 11 C T lied).

B ir k er ø d . (i > [iri ml. Birkeryth; den al' en Mand Kirke ryddede .lord)

J u r i s d i k t i o n :

K orsh o lm s B irks

A lstiilul fra Rldivn. pr. J æ r n b a n c : 1/.J Time. G a s v æ r k e t (komm unalt), anl. 1i) 13. I n d b y g g e r a n t a l 15)1 1: 1504 (1900: 1481). Forretningsnavn og Adresse A ndersen Carl Kobmd. K ajerod D D.>5 A ndreasen li Bagerm . J) 55 Binas lia n s M anufakturhdl. |l 9 B irkerod Cem entvare- & K alkm ertclfabrik, N K N ielsen & Son fl 80.................................. Birkerød Højskolehjem $ 3 4 ........................... Birkerod K ostskole J) 2 9 ...................................... B irkerod K ro |1 1 8 .................................................. BIRKEKØD OG OMEGNS BANK, AKTS. | 59 & 71 ................................................................... Birkerod T eglvæ rk Jt 6 3 ...................................... B ruun O ......................................................................... Christensen Jolis. & A D uchw aidcr |) 4 X 6 Christiansen Chr. Jl 1 0 8 ...................................... Ebbe L $1 7 3 ................................................................ F rederiksborg A m is Spare- og Laanekasse Frerslew •!...................................................................... Urau C I 1 1 3 0 .............................................................. H ansoirs K C Eltf.. Oscar S orenscn Kobmd. |l 10 Hansen Jolis. |) 2 4 ................................................. H ansen N L’ ................................................................ Hansen lt L Sadelm ager I) 14 Hansen S, Bisirup $1 9 9 ...................................... Hansen Svend $1 - 1 0 ................................................. H erm ann Georg $1 5 7 ........................................... Hoy K irstine Bog- og l’apirhdl. |) 32 Jacobsen Karl E Kobind. J) 30 Jensen Carl Kobmd. |) 21 Jensen .1 Son 3 6 ............................................. •Tunckor's Avlsecnlre Jl 112 .................................. Jørgensen J Clir, M anufaklurhdl. |) 27 Kable II & 2 6 ............................................................ Lau rit zen P .1 f) 8 !)................................................ Eevesen A B likkenslagenn. Jl 127 Madsen K C |) 1 5 .................................................... Mogensen H C |) 1 2 2 ............................................. Nobis Molle v. ('lir. Larsen J) 2 2 ............... Petersen Clir. J|1 76.................................................... Petersen .1 V S 1 2 5 .............................................. Petersen L 1 1 1 ..................................................... Basmussen II B likkenslagenn. |l 82 Basmusson I ............................................................... Basmussen M B j]l 1 3 6 ....................................... 1*oh de C W U 1 0 4 ................................................. Scinvartz C H Kobmd. j|l 7!) Steen Cornelius J|l (i(i.............................................. SiellVnscn Carl, B idstrup a SI.......................... Steffensen E................................................................... Svendsen .lens J) 14................................................. Thom sen F \\ S 3 5 ............................................... T ornevang Teglværk, A kts. f) 6 4 ...................

H oteller S nedkere M alerm estre

(i K orsholm ). V a n d v æ r k e t (Interessentskab),anl. 1906.

B ryggerier Snedkere Savvæ rker G artnere Isenkræ m m ere E lektr. Lvsinstall. Cykler T ø m rerm estre

Se Fagregistret under

Cem entvarer H oteller K ostskoler Bade- og Somm erhotellcr

B anker, Incasso Teglvæ rker M alerm estre M alerm estre T om rerm estre 'J’om rerm est ro

H oteller Moller Giarm est re

M urerm estre Sagførere,’ Incasso

S parekasser P lanteskoler Elektr. Lysinsta Ilat ion

B ogtrykkerier Isenkræ m m ere

M askinfabrikker Cykler Cykler Isenkræinm ere Bogi rykkerier

Bryggerier M ineralvande

M askinfabrikker B ryggerier S ag fø re re , Snedkere

Tomrermestre. K arteller en gros

Malerutes! re M urerm estre M urerm estre A ssii ran eebest y rere (iartnere Polsefabrikker S parekasser Cykler

T o b akker og Cigarer T e g lv æ rk er

Tom rerm estre T om rerm estre Moller Smede Smede M urerm estre M alerm estre T øm rerm esl re T om rerm estre M alermcsf re ( lartnere (i lannestro M urerm estre Malerm ostre Teglvæ rker

Rebslagere' Aviser (Kjoge)' Aviser (Kjo^e)

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag nf de officielle Handels-Registre.)

Banken for Faxe og Omegn, Akts. Bestyrelse: Abnorm. D Petersen, (laanlmand J K Barsen, Ebbeskov, Apoteker OV Hansen og Hagl'. Jolfannesson, Sognefoged li Andreasen, Alslev, Sognefoged 1> Andersen. Spjellornp, Bagerne P Hansen, Karise, Mtirerm. .1 Andersen. .Murorm. .) Johansen, (iaardejer X K Nielsen, Kjesséndrup, af hvilke to i Poren, tegner Knn. Kobmd. N Ilansen. Bærer P K Joliannessen, Kjossendrup, Uanrdmand N Christensen, Hoiiby. Brygger >o V Sorensen, Kongsted, Sognotogod N .Andersen, I'ienderup. tiibi. P Nielsen, llaardmændeno P Nielsen. Østorgaard og .1 Ubristensen. Tystrup, samt Kobiml. F Jensen. Prok. liar enhver af do 10 forstil. Bestyndsesmedl. i Foren, mod l’ankassist. A Hansen. Bosorup U .1, lmleli. V I Bosorup. Prok.: K W Holm. Faxe Isonkraniliandol ved Kristian Fonss. lmleli. K l-'onss. Sparekassen for Faxe og Omegn. Bestyrelse: Direktor o Mortensen, F’axe Bade­ plads. (irevo Aage Aloltke, Tryggevadde. (iaardejer B P Barsen, Stuhberup. Partikulier J Andersen, J'orp. S ilansen. Alslevgaarden, (iaardejer .1 U Nielsen. Eskildstrup. Konsul U J Itoserup, Parcellist B Jensen, Stnhhornp, og Forp. AI D II Egode, Vemmetofte. Frm. tegnes af 3 Bestyrelsesmedlemmer i Foren.

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de olTicielle Ilandela-Rcgistre.i

Birkerod eg Omegns Bank. Akis. Bestyrelse: Slagterm. (i Rasmussen (Formand), ■Mollcojer (.: lansen (Næstformand), Skoleliest-. A Alantzius, Bygmester H Hojs- gaard, Kobmd. (’ Jensen, Tomrerin. Fr. .Madsen og (iaardejer 1’ Petersen, Kajerod. Bankraadet bestaar af Bestyrelsen samt Kommunelærer A Andor- sen (l)irek(or). Frin. (egnes af Direkforon "g Formanden i Foren, eller en af disse i Foren, med Næstformanden. Akt.l:. (10,000 Kr. Birkerod Urtekram- og Delikatessehandel, Akts. Bestyrelse: Kbmd. J F Schwartz, Ilelsingor (Formand), og Kbmd. A Ovesen. Koskil de, der i Foren, tegner Frm. 1* rok. : Kbmd. C 11 Schwartz. Aktk. 2(KKl Kr. fli.Hanson's HU Eltf., Oscar Sorensen. Itideli. 0 Sorenscn. Prok.: F V I’etersen.

F a x e L a d e p l a d s .

A f s ta n d fra K bbvn. pr. J æ rn b a n c : 2 1 ^ Time. F a x e J a * r n b a n e . Ejes nf Faxe K alkbrud. K oncessioner 1S6S og 1880. A abnet for l’ersonlralik 18 S 0 . B efarer S træ kningen Faxe S tation I! (Stubberu]» Holde­ plads) til F axe Fadeplads. F o rm an d : Knib. Geb.-Konl'r. Iloljgm. Lensbaron K T T O Heedtz-Tbolt. SK. DM.; Adm. D irek tø r: O M ortensen, R. F a x e K iilk h r u d , Akts., s tiftet 1. Jan. 1884. Kontor i K bhvn. o g F ax e Ladeplads. D riv e r K a lk ­ b ru ddene ved F axe og er E je r a f Faxe J æ rn b a n c og a f H avnen (se disse A rtikler)

A k tie k a p ita l: 1 , 500,000 Kr. A dm . D irektor: Caiul. polyt. Olto M ortensen, U. ll a v n e d y b d e : 3., m. I n d b y g g e r a n t a l ' 1911: 792. J u r i s d i k t i o n : Slevns o g F tixe H e r­ reders (i Storeliedinge). K o n s u l e r : V ieekonsulerne C J Bosorup (Norge), O M ortensen. R. (Svorrig). T u r i s t f o r e n in g e n for Faxe bade­ plads. F o rm an d : Hotelejer Carl V Olsen. Straiidlmde. S m ukke N aturom givelser. Alle O plysnin­ ger om L ejeforhold m. ni. ved llenv. til i ’npirhdl. II P C hri­ stiansen f 38.

Faxe.

E l e k t r i e i t e t s v a 'r k e t (A kts), anl 1904. I n d b y g g e r a n t a l 1911 : 1050. J u r i s d i k t i o n : Stevns og F axe H erreders (i Storeliedinge). S p a r e k a s s e n for Faxe og Omegn, K irketorvet; K o n to rtid : Mand., Onsd., Fred. 11— 1, stiftet 2 . Juni 1869. Bogholder: Sagfører G odsforvalter P Juulsgaard $! 25. S t a t s a n s t a l t e n f. L iv s f o r s ik r in g , Repr.: G odsforvalter W F S Poul­ sen, G odthaab pr. Faxe. V a n d v æ r k e t (Akts.), anl. 1900.

A fsta n d fra K bhvn. pr. J æ rn lm n e : 2 1 4 Tim e. A m ts s y g e h u s e t. O verlæge: Prof. Vilh. llertel. B a n k e n l’or F a x e og Om egn. Kon­ tortid: Hver Sogned. 10-12 Emd. D 29. K ontordago i K arise og Fax o Badeplads henlioldsv. Ons­ dag 1-3 Eftin. og T irsdag 2-4 Eltm . A k tie k ap ital: 100,000 Kr. R eserv er: 92,000 Kr. A d m .D irek ­ tø r: Sagf. II P Johanncssen. Bondest. S p a r e k a s s e $ 1 2 (Mand., Onsd. og Fred. 1 1 - 1 ).

Forretninger — F ax c L adeplads Forretningsnavn og Adresse Badehotellet Solvang j 4!)........................... Badehotellet „Udsigten1, Karoline Hansen J! 1 •> /3K 1—................................................................... Boserup G J Kohmand j 8 & GI Ccmcntvarefabrikkcn lly lle h o ltj 28 . . . . Christensen II C j 4 0 ................................. Christensen L Bagerm. j IS Christiansen Anders .Manufakturhdl. j G Christiansen II 1‘ Bapirhdl. j 38 Fase Kalkhrud, Akts. j Faxe 4 ............... Groth-Hansen K Kohnid. j 2 Hansen Uaniel f>2 A 4 6 ........................... H otel Faxe Badeplads j 2<>....................... Hotel Celion, 1’ Abehjvist j GO.................. .lohansen .1 $ 21............................................ Koefoed J § 4 ............................................ Larsen G j 50................................................ Linde AI Jji 0 ............................................... Linde Otto & 11 Tclogramadr. ,,Binde Faxcladeplads“ ............................................. Lund Axel,Akts. Skibsprovianteringshdl. j 3 Mobelfabrikken Frem, Olaf Olsen j 34 . Nielsen Christian D 36.............................. Nielsen Johan Urmager,!) 30 Nielsen Martin Manufakturhdl. j 7 Palner W illy Bagerm. j hl Pedersen Beder- II j 2 4 .............................. Pensionat „Solyst“ , Marie Nielsen j 23. . . Pensionat Æblely, .Marie Barsen j 5 . . . Svendsen P Blikkenslagerm. Tøjhuset v. Lauritz Hansen Hcrreekvipe- ringshdl. j 27 Vraamose .Molle, Jorgensen j G4...............

VI

Provins-Register, Sjælland

1092

Se Fagregistret under Bade- og Som nierhotellor Bade- og Somm erhoteller Cementvarcr Cykler | Kalkvierker, Teglværker, | (iodning, Bygningsari. 1‘iskehdl.. Pakkassefabr. Hoteller H oteller M urerm estre (Skibsbyggerier, Sav værker, | Baadebyggerier Fisk en gros

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Jensen J P j 2 8 ................................................. Møllebyggere Jæ rnbanehotellet j G .......................................... H oteller Jorgensen ,1............................................................... Drejere Knudsen Cilius Bagerm. j 113 K ryger Carl, Asm indcrod j 131...................... Toinrerm estre Larsen S j 9G ........................................................ Cykler L iebst P W Kobiud. j 11 Linde Chr. j 3 5 ..................................................... Sagførere, Inoasso Bohmann B II. Skipperliuset £ 107.............. Baad- og Fæ rgefart Monsted N D Kobind. £■ 74 Nielsen B Balle, A sm inderød............................ Tøm rerm estre Olsen Chr. j 7 5 .................................................... Snedkere Pedersen B oleden Købind. Asm inderod j 89' Bcter.sen Chr. Bagenn. j 5G Bctersen N B, A sm inderød Savværk j 13 Savværker Boulsen B eter B likkenslagerm . j 4 Hasmussen F iner Kobmd. j 125 Heltonvaleseenthjom niet C hristiansro, Ann Mari L ilientbal j 82.......................................... Sygo- og Blejebjem Hydalil O tto Sadelmager, A sm inderød j 90 Scliultz Yald. M anufakturhdl. j 54 Schwalbc Alh. j 7 2 .......................................... M alerm estre Starck Aage............................................................... Smede Sørensen H C j 2 3 .............................................. Toinrerm estre V ett & W essels Udsalg, A lbert Bæssoe j 5 V inthor H arald I j 1 ...................................... Snedkero Zoega-Nielsen C V j 4 7 ................................ Sagførere, Incasso Fredensborg Gas- og Vandværk, Akts. liostyrolso: .Sagf. J C II Lindo (Formand) fh. Kobmd. 1/ (i Svendsen, Hotelejer P .i Hansen, Skomagerne A P S Henrik­ sen og Kohnid. A L C Jensen. Frm. tegnes af Formandon i Foren, mod et Restyrolsosincdl. Aktiekapital 32,000 Kr. Fredensborg og Omegns Spare- og Laanckasse. Bestyrelse: Sagf. .1 C II Linde (Formand), Branddirektør O Skeel (Næstformand), Sogneraadsformaml J Borge- sen. Langstrup, Slagtcrm. (J MJ Sorensen, Læge C A P Holm, Skomagerin. A Henriksen og Skræddorm. N P Hansen. Frm. tegnes af Formanden eller Næst­ formanden livor især i Foren, med et Bostyrelsosmedl. Hygiejniske Institut, Det, ved V Petorson. Indcli. V II Petersen. Liebst P W, Indcli. A H Liobst. Selnilt/. A Rasmussen. Indcli. V O Schult/. og II K Rasmussen. Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.)

G artnere Mæglere Mobler, Haveniobler Toinrermestre

G artnere B ade-og Somm erpensionat. Bade- og Somm erhoteller

Moller

Indregistrerede Firmaer. (llddnig nf de ofllciellc Handels-Registre.) Cementvarefabrikken llylleholt. vod lians Nielsen & N 1’ Nielsen, Indcli. Tom- rorinestrono N P Niolson og II Nielsen, ISorritshovod. Lund Axel, Akts. Bestyrelse: Manufakturhdl. A O Christiansen. Stationsforst. 0 !■’ A Ficli og Gartnor .M lt Linde, der i Foren, tegner Frm. I’rok.: A Chri­ stiansen og Bestyrer A Lund i Foren. Aktk. 3,500 Kr.

F r e d e r i k s s u n d .

(Frederik III gav Sundby Færge Kobstadrettighcder.l

Fr edensborg. (Ostrup Slot blov kaldt saaledes af Frederik IV 172 l ’ med Tanken om den to Aar for i Frederiksborg sluttedo Fred). .A fstand fra Kbhvn. pr. Jæ rn b an e: l Time.

K ontordagc i U lstykke, Stenløse og Skibby (Se endr. u. B anker i Fag-Beg.). G a sv æ rk e t (komm unalt), anl. 1893. H av n ed y b d e: 3 ,7 m. In d b y g g e ra n ta l 1911: 2,514 (1801: 2G2; 1901: 2,302). K æ m n er: C F 1* .Mathiesen. K o h stiid rc ttig lic d e r af 1GG5. S k a tte m y n d ig h e d e rn e s V urde­ rin g : Ejendom sskyld: 4 ,0 MilB K r.; Form ue: t ,4 Mi11. K r.; In d ­ kom st: o.,, Mill. Kr. S ta ts a n s ta lte n f. L iv sfo rsik rin g , Hei>r.: ()vcrretss.lIoegL orentzen. V a n d v æ rk e t: (komm unalt), anl. 1907. V ejer, M anier og V ra g e r: Kan- ccllir. 11. Bindhard. O stifte rn e s K red itfo ren in g , Re­ p ræ sen tan t: K ancellir. 11 B ind­ hard.

A fstan d fra K bhvn. pr. Jæ rnbane: l 1 4 Time. B o n d est. S p a re k a ss e (10— 12) B o rg m e ste r og Byfoged sam t H er­ redsfoged i llo rn sh e rre d : K Jurgens j 81. Hetsdag: Tirsdag. F re d e rik ssu n d A n d els-S v in eslag ­ te ri, s liftet 1894 j 33 & 103 Tele- gram adr. „Svineslagteriet". Adm. D irektor: F B SieCk. F re d e rik ssu n d og Om egns B an k , A kts., stifte t 1907. K ontortid: 10-1 og 3-4. A k tiek ap ital: 125,000 Kr. B eserver: 21,000 Kr. B ankraadefs F orm and: D irektor F B Sieek; N æ stform and : Gnard- ejer B Bedersen, Skuldelev. D irektion: O verretssagf.O NNok- kentved ; Barti kulier B B arsen; Kohmand BH Bange; Jæ rnstobcr H l’ Barsen; B rokurist M Jensen.

som G artner, og ban omdannede den i ongelsk Stil, dog med Bibeholdelse af noget af det gamle. Slotsforvalter: O berstlojtn. G Jj B jerring,]!.; A ssist.hosSlotsforv.: L H asm ussen, 1)M. Slotsgartner: Jul. Maag. G as- og V a n d v æ rk e t (Akts.), anl. 1»OG. In d b y g g e ra n ta l 1911: 120G(1801: 443; 1901: 930). J u ris d ik tio n : i K ronborg ostre Birks. B irkedom m er: (tillige i Hellebæk Birk) H W C Iork, IB DM. j 97. H etsdag: Onsdag. Koinniunekasserer: Gross. Chr. Biebst, H. S ta ts a n s ta lte n f. L iv sfo rsik rin g , Hepr.: Bostm. C S de Licbtenberg. V ejer, M anier og V ra g e r: Sta­ tionsforstander Vilh. Sarauxv, H.

F red e n sb o rg S lo t er opf. af Fred. IV i 1710-22 i en Skikkelse, som senere er bleven en Del for­ an d ret ved Tilbygninger. Byg­ m ester var Italieneren Marcan- tonio Belli under O vertilsyn af J Conr. F n ist og •! Corn. K n a­ ger. Den sidstnæ vnte byggede K irken, der indviedes l i . Okt. 172G. U nder Fred. V foretoges om fattende Bebyggelser, lededo af Eigtvcd og Tltura, saaledes blev Pavillonerne ved Hovedbyg­ ningens H jorner opforte, og de 4 Taarnc om Slottets Kuppel anbragtes. Haven, som var ble- ven anlagt i don stiveste franske Stil, blev i 17GO-GO prydet mod do fleste af B illedhuggerarbej­ derne. F ra 1833 virkede U Hotbo

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under M urerm estre Baadebyggerier,M otorbaade Toinrerm estre Snedkere Smede M alerm estre Bade- og Somm erhoteller Sparekasser (K bhvn.) B ryggerier M urerm estre C em entvarer Tøm rerm estre (K orn, Foderstoffer, God- | ning, K ul, M arkfrø T ræ last- og Tomm crhdl.

A ndersen A C j 1 4 9 .......................................... A ndersen’s B rodr. Baadcbyggeri j 70 . . A ndersen II P j 0 5 .......................................... A ndersen H B j 224........................................... A ndersen J G Kobmd. j 44 A ndersen N P j 5 0 .......................................... A ndersen N P j 223........................................... B i-lidt Strandhotel j 175................................... B ondestandens Sparekasse (10—12) . . . . B ryggeriet Alliance, A kts., Frederikssund Bryghus j 20 ..................................................... Caspersen A j 4 2 .............................................. C cm cntvarefabrikkcn Bondcrup ved A C A ndersen j 124.................................................... C hristensen Georg B likkenslagerm . j 188 C hristensen Georg j 7 5 ............................. . C hristiansen Chr. .Kobmd. j 22 & 214 . . C hristiansen H n s m u s .......................................... Christoll'ersen Jobs. B likkenslagerm . Orome & G oldschm idt’s F ab r.’s Uds., N C Christensen j G3 D am gaard-N ielsen’s L liftf. Trikotagohdl. j 112 Ebbesen’s J J Boghandel ved K YNiclsen j 9

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse A ndersen Chr. Tapetserer og D ekoratør j 10 Asm inderod K ro j 2 ................................. A vertissem cntstidcndo for Fredensborg og Omegn j 6 5 ............................................. Bodenliagen A T , Asminderød j 2 6 .............. lirask Sophus B likkenslagerm . j 136 h redensborg og Omegns Spare- og Laane- kasse j 48 . . . . . . . . . . . . . .............. h i ederiksborg Am ts Spare- og Laanckasse JD 8:5................................................................. Gro tb J Bagerm. j 103 H ansen A ................................................................. H ansen K E jl 6 0 ............................... ..... ■ . . Hansen N P llerreekviporingshdl. jl G 4 H einricbsen II j G G .......................................... H elsingør og Omegns B ank, A kts. j 129 H otel Prinsen j 3G............................................. Hotel Store K ro j 4 7 ....................................... Ibscn & Petersen $ 1 2 7 ...................................

Bade- og Somm erpensionat. A viser II M alerm estre

Sparekasser Sparekasser Smede

M urerm estre M urerm estre B anker (Ilelsingor)

H oteller H oteller G artnere

Jriin é C N ielsen Guldsmed Jensen A lbert Kobind. j 9

VI — 1093

Provins-Register, Sjælland

Frederikssund — Forretninger

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Se Fagregistret under [Træ last- og Tømm erhdl., | B ygningsartikler, Kul M alerm estre F oders to tier A viser Sparekasser Svineslagterier, Æ g, K on­ serves ('em ontvarer Moller [sen k n em m ere, Støbegods Kaffeimp. og Kafl'ebr. .M askinsnedkerier og Savv.

F o rre tn in g sn a v n og A dresse Elsass’ L X Sonner Købmd. £1 13 A 16. . Engelsk Beklædningsm agasin £ 115 Faaborg R ichard £ 1 5 5 ................................... Fleischcr .1 Købmd. £ 5 8 ................................ Frederiksborg Am ts Avis £ 2 6 ..................... Frederiksborg Am ts Spare- og Laanekasse £ 3 5 .......................................................................... FRED ERI KSSUND ANDELS-SVINESLAG­ TE R I £ 33 & 103, Telegram adr. „Svine­ slagteriet1* ................................................................ Frederikssund (Vm entvarefabrik, Vabl. Hansen £ lo ........................................................... Frederikssund D am pm olle................................ Frederikssund Isenkram - og 1,'dstyrsma- gasin £ 3 7 ............................................................ Frederikssund K all'eristeri, Axel B Lange £ 11 A 84................................................................ Frederikssund M askinsnedkeri & l.istel'a- brik ved A I’ Nielsen £ 1 5 ......................... Frederikssund .M aterialhandel, X P Nielsen I HU ........................................................ Frederikssund Mobo Iudstyrs forretning ved W erlin & Sørensen £ 1 1 8 ............................ FREDERIKSSUND OG OMEGNS RANK, AKTS. £ 66 Kon fortid 10 — 1 og 3—4 . . Frederikssund S av v ark L Christensen £ 210 Frederikssunds V ognfjederl'abrik, L F Lar- sen £ 8 0 ................................................................ Frølund Tli. £ 69................................................... Godskesøn W illiam M aferiallull. £ 47 Graabek .lens £ 166.............................................. Hansen A C £ 1 8 3 .............................................. Hansen C £ 150 .................................................... Hansen Chr. Matoriallidl'. £ 12 Hansen Chr. £ 212 ................................................ Hansen 1 F £ 91 .................................................. Hansen K arl U rm ager A Guldsmed £ 140 Hansen L llcrrcckviphdl. £ 60 Hansen L II Kobmd. £ 2 8 ............................. Hansen Sophus A & Co. Købmd. £ 10 H aslund Viggo A genturforr. £ 29 Ilellstrom -O lscn II G £ 129 .......................... H orns H erreds Foderstoil'orr. £ 120. . . . HOTEL FREDERIKSSUND £ 3 4 .................. Hotel Isefjord £ 2 & 225 ................................ Isefjords-I’osten £ 1 9 .......................................... Jakobsen Jakob £ 107........................................ Jensen Axel M anufakturhdl. £ 39 Jensen Chr. Bagerm . £ 76 Jensen .T P £ 1 9 7 .................................................. Jensen L .................................................................. Jensen N ................................................................... Jensen W Bagerm. £ 92 Jespersen ,T £ 9 0 ................................................. JÆRNDANEHOTELLET £ 72.......................... Jons Sophus & Co. M anufakturhdl. £ 36 Jørgensen Chr. llerreekviperingshdl. £ 165 K anstrup l’ O verretssagf. £ 1 8 5 .................. Kock C hristian £ 1 0 1 ........................................ Lange Carl V £ 1 1 1 .......................................... Lange H ans lt £ 5 & 5 5 ................................... Larsen II O verretssagf. £ 207 ...................... Larsens lians L Fabrik £ 79 & 122, priv. £ 200 .............................................................................. Larsen II P £ 3 2 .......................................... Ljungberg A £ 9 8 ................................................ Lorentzen C Hoeg O verretssagf. £ 9 9 . . . M anufakturhuset, Vilh. C hristensen £ 96 M ariendals Møllo og Bageri, L Hansen £ 85 M ortensen Johannes Kobind. £ 232 N ielsen H ans II £ 2 1 7 ....................................... N iclsen’s I P S ø n ................................................ Nielsen L £ 202 ...................................................... Nielsen Laurits £ 203 ....................................... Nielsen L auritz Kobmd. Skibsproviantc- ringshdl. £ 8 Nielsen X Skovgaard M anufakturhdl. £ 182 N ordsjæ llands Social-D em okrat £ 181 . . . N ordsjæ llands V enstreblad £ 100 .............. XOKKEMYED O X O verretssagf. & R1CII. KNUDSEN £ 14 & 1 2 1 .................................... Olsen N C Bagerm. £ 137 Olsen P Urm ager & Guldsmed £ 77 . . . . Pedersen A nders £ 167...................................... Petersen C Vald. £ 2 2 1 .................................... Petersen O tto £ 189.............................................. Petersen Thorvald Sadelm ager & T apet­ serer £ 131 Petersen W ilh. B likkenslagerm . £ 25 Philipsen P Pianoforhdl. £ 177 Rasmussen S £ 205.............................................. Lange Axel B Kobmd. £ 11 & 84..............

Spare- og Laanekassen for Frederikssund og Omegn £ 130................................................. Sparekasser Steenholt Poul Købmd. £ 160 Sørensen A lfred £ 234 ....................................... M urerm estre Sørensen L £ 195.................................................. Bodkere Sørensen N ............................................................... M urerm estre Sørensen N o rd a h l.................................................. M urerm estre W crdelin .1 P ........................................................ G arverier W erliin Richard £ 164..................................... M alerm estre V ettA W csscl’s Udsalg, Vald.Bentzon £ 45 AVillumsen L W £ 1 6 9 .................................... .Malermestre

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de oilieielle Handelsregistre.' Amlerson’s Brodrene Raadchyggori ved Kristian Andersen A Jens Olaf Martin Andersen i Frederikssund. Indeh. K A Andersen oj> .1 <» M Andersen. Bryggeriet Alliance, Akts. Bestyrelse: Direktor 1‘ AB Wunsc.li, Kblivn.. der teg­ ner Frm., og Overretssagf. C H Lorentzen. Aktk. .‘>0,000 Kr. Ebbeson's .1 ,1 Boghandel ved Knud Valdemar Nielsen. Indeh. K V Nielsen. Elsass’s L N .Sonner. Indeh. N I, Elsass. Brok.: M L Elsass. Frederikssund Isenkram »g l’dstyrsmagasin vod Wilhelm Madsen. Indeh. W Madsen, Frederikssund Katleristeri ved Axel B Bange. Indeh. A 1! Lange. Frederikssund Maskinsnedkeri A Listcfahrik ved A B Nielsen. Indeh. A 1*Nielsen. Frederikssunds Mode-, Broderi- og Korsetforretning ved Gerda Grim A Co.. Kom- manditselsk. Ansv. Delt. Gerda (iriin. Wien. Brok.: N L Elsass ug Adelhaid Elsass. Frederikssund Moheludstyrsforretning ved Werlin A Sorensen. Indeh. <• B Sø­ rensen og ]{• Werlin Beterson. Frederikssund og Omegns Bank, Akts. Boslyreisen hestaar af en Direktion: Apo­ teker .1 J Borgmann, Overretssagf. O N Nokkcntved. Partikulier B Larsen og Kobmd. P II Lange, samt et Bankraad: Diroktor F M 8 I, Kieck (Formand), Ekviperingslidl. L Hansen, Manufakthdl. B Larsen, Bosteksped. K P Knudsen, Temrerm. C G Christensen, Kancollir. P J H Lindhardt, Fahr. II P Larsen, Baadebyggor C A Andersen, Trikotagehdl. N C Christensen, Materialist .1 C Hansen, daardejerne L Pedersen, Skuldelev (Næstformand), N P Poulsen, So­ sum, J Svendsen, Sundbylillo og J P Andersen, Ferslov, samt Murorm. N Frand­ sen, Jægor6pris. Frm. tegnes af 2 Direktorer i Foren, eller af cn Direktør i Foren, mod Bankraadets Formand. Prok.: S L Brink (Bogholder) i Foren, med en af Direktcrerno. Aktiekapital 125,000 Kr. Irgens Ernst (C F Aagcsen’s Eftf.). Indeh. E Irgons. Jydske Strikkeriers Udsalg, De, ved Damgaard-Niolsen’s Eftf. Indeh. P Christensen,. Kbhvn. Prok.: A Mortensen. Lange Hans R. Indeh. P H Lango. Larscn's Hans L Maskinfabrik. Indeh. H L Larsen. Prok.: Frk. A Nielsen og M Christensen i Foren. . Manufakturfabrikkernes Udsalg* ved M Mathiaseu s Eftf. Sophus Jous & Co.,. Kommanditselsk. Ansv. Delt. S Jons. Manufakturhuset ved Vilhelm Christensen. Indeh. V Christensen. Sparo- og Laanekassen for Froderikssund og Omegn. Bestyrelse: Kobmd. A li. Lange, Sagf. A C Hansen, Kobmd. C Christianson og Tomrorm. H P Andersen,, allo af Frederikssund, Gaardojer CHonriksen, Onsvcd, Gaardojer N P Mortensen, Torslov, Sognefoged I’ Jacobsen, Nedor Draaby, Sognofoged J P Hansen, Sosum, og Moller L Potersen, Strolille Molle, af hvilko to i Foren, togner Frm.

Tapcthdl., Farvehdl. Mobler B anker, Incasso Savværker V ognfjederfabrikker Cykler Smede Sagførere M askinfabrikker

M urerm estre M askinforlidl.

K orn, K ul, Foderstoffer

B ogtrykkerier M øller

H oteller H oteller Aviser, B ogtrykkerier Smede

Cykler M alerm estre G artnere Læ derhdl., G uder ogSkind Hoteller Sagførere, Incasso G artnere I Moller, Korn, 'træ last- og To mmerhd 1., Mark frø, K o­ lonial, Foderstoffer, Byg­ ningsart., Gødning G artnere, Planteskoler K orn.Træ last-ogTømm erh. Sagførere, Incasso I M askinfabr., Landbrugs­ m askiner, Tæ rskevæ rker, V indm otorer,H alm presser R adsaam askiner Jæ rnstøberier Isenkræmm ere. Sagførere, Incasso B rødfabrikker G lannestre

F r e d e r i k s v æ r k . (Et Kiucllværk og Kauonstoberi blev anlagt paa Frederik V's Tid.)

K gl. o k tr. S o a s sn ra n c e - K onip. Repr. O verlærerCClirist enseiif 19. K æ m n er: J Ileerup. K o b sta d re ttig h e d e r a f 1897. S k a tte m y n d ig h e d e rn e s V u rd e­ rin g : Ejendom sskyld: 4 ,3 Al i11. K r.; F o rm u e: 2,R 31il 1. K r. Indkom st: 0,R Miil. K r. S ta ts a n s ta lte n f. L iv sfo rsik rin g . R e p r.: Postm ester X Thorsen. T u rist- og F o rsk o n n e lsesfo re n in - g en , stifte t 1906. F o rm an d : D i­ rek to r .1 Ileerup. O plysninger og V ejledning m eddeles gratis. V a n d v æ rk e t (komm unalt), anl. 1906. V ejer, M anier og V ra g e r: V Niel­ sen.

A fstan d fra Kblivn. pr. Jæ rnbane: 2 Tim er. {tondest. S p a re k a sse £ 39 (Onsd. og Lord. 11 - 1 1 . B o rg m e ste r og Byfoged sam t B irkedomm er i H alsnæs B ir k : E B Larson £ 21. R etsdag: Onsdag. E le k tric ite ts v æ rk e t (komm unalt), anl. 1906. G a sv æ rk e t (komm unalt), anl. 1906. H av n ed y b d e: 3,! m. In d b y g g e ra n ta l ID 11:1,672 (1801: 505; 1901: 1,431). Jæ rn lia n e s e lsk a b , Frcderiksvæ rk- H undested. Aabncs i Løbet af Sommeren 1916. Lønnendu Ud- ilugtor kan foretages til Bade­ stederne langs N ordkysten af H alsnæs.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

A lthuon F £ 146................................................... G arverier Ammitzbøll K V Købmd. £ 81 A ndersen J M anufakturhdl. £ 107 A ndersen M llerreekviperingshdl. £ 38 A ndreasen IL P Sadelm ager & Tapetserer £ 137 Beck A I £ 13;>............................................. Sagførere Bondest. Sparekasse £ 39 (Onsd.&Lord.l 1 - i ) Sparekasser (Kblivn ; Borning Viggo £ 2 9 ........................................M urerm estre B ram iner Carl £ 1 9 .............................................. Fiskehandlere B rcdcrod Mølle, P Jørgensen £ 34 . . . . M oller B rcndstrup Aug. A genturforr. £ 4 Bøje A ndreas Sadelm ager & T apetserer £ 56 C entral-IIotellet £ 1 1 0 ....................................... H oteller C hristiansen Clir. M e k a n ik e r................... . . Cykler

Stenhuggerier Ejendoinshdl. Fiskehandlere

Aviser I U dgaar i (H illerød) Sagførere, Incasso Cykler M urerm estre G lannestre Tøm rerm estre

C hristiansen J Kobmd. Auderod £ 105 . . Crome & Goldsclim idt’s F ab r.’s Uds. W ilh. F riis £ 57 E lirbahn H L Bagerm . £ 155 Eliasen W ilh. Købmd. £ 5

Gartnere

Made with FlippingBook Online newsletter