Kraks Vejviser 1916 del 2

Vejledning i Brugen af Provins-Registret

X . Forretninger er opført b y vi 8. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) cr ordnet alfabetisk. For hver By er forst meddelt et Real-Reglster, indeholdende Oplysninger om Myndig' heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paagældende By, samt en Del statistiske D ata: Indbygger­ antal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. A f Forretninger er saadanne medtaget, hvis A rt eller Størrelse giver dem mere end lokal Interesse. Ved Forret­ ningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret den kan søges, thi der og kun der finder man de Tilføjelser, der angiver dens særlige Specialitet. Firma-Fortegnelsen er et Uddrag af de officielle Handelsregistre. Firmaer, der ikke har Hjemsted i nogen By, cr samlet sidst i hvert Afsnit under Overskriften L a n d e t. 2. Frivat-Personer. Heglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV, „Person-Register for Kjobenhavn” (se den grønne K ar­ ton foran dette Register). 3. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Forsaavidt Vejviserens gentagne Forespørgsler und­ tagelsesvis ikke er blevet besvaret, er de paagældende Gaarde og Godser anført i Listen uden nærmere Oplys­ ninger, idet Vejviseren ikke har villet bringe Andenhaands- Oplysuinger. . Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvis­ ning til de enkelte Gaarde.

Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt loi hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn og Pcstadressc. 2) bm den mulig’cr Sædegaard eller Ilovedgaard. 3) om den horer under et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For a t undgaa Gentagelser og for al lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods hørende Gaarde, samlet under Ho­ vedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng (E). 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld. (Det erindres, a t Værdien af Besætning og Inventar ikke er indbefattet i denne Sum. I Praksis kan man regne, at en Gaards Værdi (med normal Besætn. og Inventar) cr ca. 25% storre end Ejendomsskyldvurderingen. Under særlige •Forhold, f. Eks. hvor Bygningerne er særlig kostbare, maa der dog beregnes et ringere Tillæg). G) om der horer Skov (S) til Gaarden og hvor mange Tonder Land. - - 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der'horer Bøndergods til Gaarden. 9) Bondergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener) Bopæl, Postadresse og Telefon.

11) Forpagterens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc.

v . Fortegnelse over de 136 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser om hvilke der findes Oplysninger i Provins-Registret. I

Ribe Ringkjobing Rodkjærsbro Silkeborg Sindal Skagen Skanderborg Skive Skjern Skjorping Stnier

I Give I Grenaa j Hadsten Hadsund Hammel

Ringe Rudkjobing Svendborg Ærøeskjobing Aalborg Aalestrup Aarhus A a r s Arden Bjerringbro Brammmgo Brædstrup Brønderslev Brørup Børkop • Dronninglund

B. Lolland-Falster. Maribo Nakskov Nykjøbing F.

I Høng i Hørsholm I Jyderup

A. Sjælland. ned Jloon, Samso oj Uornliolm. Aakirkeby Allinge Asnæs Ballerup Birkerød Faxe Faxe Ladeplads Fredensborg Frederikssund Frederiksværk Gilleleje .

Kallundborg Kjøge . Korsør Nexo Nykjøbing S. Næstved Præstø Ringsted Roskilde Rønne Samsø( Sandvig Skj elsker Slagelse Sorø Stege Storehedinge Svaneke '• Taastrup Tølløse Vordingborg

>

D. Jylland.

Nysted Rødby Saxkjøbing Stubbokjøbing C. Fyen.

Herning Hjørring Hobro Holstebro Holsted Horsens Hurup . * Kjellerup Kolding Langaa Lemvig Lunderskov Løgstør Mariager Nibe

med Langoland, /Kro og- Taasingo. Aarup Assens Bogense Ejby Faaborg

Sæby Tarm

' Brande

Thisted Tørring Ulfborg Vamdrup Varde Vejen Vejle Viborg Vindeiup Vraa Ølgod

• Gjørlev ‘Glostrup “ Gudhjem Hasle Haslev Helsinge Helsinger Hillerød » Holbæk Hornbæk

Glamsbjerg Kjerteminde Korinth Marstal Middelfart Nyborg Nørre Aaby .Odense

Ebeltoft Esbjerg Fanø

Nykjøbing M. Nerre-Sundby Odder Randers

Fjerritslev Fredericia Frederikshavn ,

Made with FlippingBook Online newsletter