Kraks Vejviser 1914 (2) del 1

Animated publication

KRAKS

VEJVISER

DANMARKS HANDELSSPEJL

1914 145. AARGANG • KRAK 52. AARGANG

A .Å. Å. KRAK

U dg ivet af OVE KRAK N Y G A D E 7, KJ ØBENHA VN .

Trykt, hos O. C. Olsen k Co.

OVERSIGT O V E R V E JV IS E R EN S IN D H O L D

Indholdsfortegnelse. (gule Blade) Alfabetisk Fortegnelse over samtlige i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af Afdeling og Sidetal. Afdeling I : Kort og Planer for Kjøbenhavn. Kort over samtlige Posldistrikter i Kjøbenhavn, Frederiksberg og Omegn; Sporvejs­ kort, Valgkredskort. Planer over Teatre og større offentlige Bygninger. Kundgørelser. Afdeling II: Real-Register’for Kjøbenhavn. Alfabetisk ordnede oplysende Artikler af historisk, statistisk og praktisk vejledende Art. Den danske Stats højere udøvende, dømmende og politiske Organer. Kbhvns. og omliggende Kommuners Styrelse og Institutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet Formaal. Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden. Oplysninger om Byg­ ninger, Monumenter og Staddele af særlig Interesse. Vejledning i forskellige praktiske Forhold (som Firmaanmeldelse, Mønt, Maal og Vægt, Navneforandring, Postforsendelse, Vielse m. m.) (Se tillige Afdeling V Provins-Register). Afdeling III: Gade- og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) Gade-Register. Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser i Kjøben­ havn, Frederiksberg og omliggende Villabyer med Angivelse af Postadresse, Kvarter (el. Kommune), Oppebørselsdistrikt, Kirke, Valgkreds, Politikreds, Forsørgelsesdistrikt og Værgeraadskreds. b) Hus-Register. Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med Gade­ skitser, Oplysning om Gadenavnenes Oprindelse, de enkelte Huses Nummer, Matrikel­ nummer, Vurdering til Ejendomsskyld, Ejer og et Udvalg af Beboerne. 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Postdistrikter: Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Skodsborg, Søborg og Vedbæk). Afdeling IV : Person-Register for Kjøbenhavn. Alfabetisk Fortegnelse over Privat-Personer og Forretninger i Kbhvn., Frdbrg. og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade, Husnummer, Etage) Post­ distrikt og Telefonnummer. I Slutningen af Registret en Liste over Døde.

Afdeling V : Provins-Register. a) Sjælland, b) Lolland-Falster. c) Fyen. d) Jylland. Hver af disse Underafdelinger er atter inddelt i:

1) Forretninger. Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyg­ gelser en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder indenfor Handel, Haandværk og Industri, et Firma-Register (et Uddrag af de oficielle Handels-Registre) samt forskellige Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, stedlige Myndigheder, større Institutioner, Foreninger, m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Et Firma-Register over Virksomheder, der har Hjemsted udenfor Byerne, tindes efter hver Landsdels Bytr. 2) Privat-Personer. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Sam­ fundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for en større Kreds. 3) Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 100,000 Kr. og derover eller af anden Grund fremby- dende særlig Interesse, med Oplysninger om Gaardens Størrelse, Ejendomsforhold, Drifts­ form m. m. Afdeling V I : Kundgørelser. Fagvis ordnet Annonce-Register bl. a. indeholdende Planer over Byggegrunde. Afdeling V II : Fag-Register for Danmark. Fagvis ordnede Fortegnelser over Adresser paa Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart og andre næringsdrivende Erhverv i Danmark, (særlig detailleret for Hovedstadens Vedkommende) og med Angivelse, i en betalt Tilføj­ else, af den enkelte Virksomheds Specialitet. Afdeling VIII: Firma-Register for Kjøbenhavn. Uddrag af de officielle Bekendtgørelser om Anmeldelse til Handelsregistrene. (Firmaer med Hjemsted i Provinsbyerne og paa Landet, se Afdeling V.) Afdeling IX: Island. Real-Register. — Forretninger. — Privat-Personer. — Fag-Register. Afdeling X : Færøerne. Real-Register. — Forretninger. — Privat-Personer. — Fag-Register. Tilføjelser, der er komne til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt.

Mod Indsendelse af Kortet foran Titelbladet vil der gratis blive tilstillet Købere af Vejviseren:

Januar-Tillæg,

Oplysninger og Berigtigelser til Vejviser 1914.

Sommer-Tillæg, de i det forløbne Halvaar, især ved April Flyttedag, foregaaede Forandringer.

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

Forkortelser og Tegn.

adm. Aktk. Akts. B p. Brh. Charlottl. Chrstholm. Chrsthvn. Co. DM. e. f. fh. FM. Forr. Frdbg. Fim. GI. Haandv. Hdl. Hell. Hh. Indeh. K. Kbhvn. kgl. Klpbg. Kmh. Kmjkr. Krsthvn. kst. 1 .

: store.

st. u. V.

administrerende. Aktiekapital. Aktieselskab. Bopæl. B iønshøj Postdistrikt,. Charlottenlund Postdistrikt.

under.

-

ved eller von.

-

V- (i (ilulCMlllvn) -

Vester eller Vestre. Vanløse Postdistrikt.

Vanl.

-

0- - Øster eller Østre.

Christiansholm. Christianshavn. Compagni. Dannebrogsmand. efter. for. forhenværende. Fortjenstmedaljen. Forretning. Frederiksberg. Indregistreret Firma. Gammel. Haandværk. Handel. Hellerup Postdistrikt.

- Entresol eller Mezzaninen.

- Havehuset. - Kælderen,

Hh.

K

Mellembygningen.

Mb.

-

Stuen.

S

-

- Sidebygningen.

Sb.

1 2

- 1. Sal. - 2. Sal.

*

- Ejer (Bopæl i Ejendommen). i Hus-li\eg. ( ) - Matrikcl-Nr., Vurdering til Ejendomsi Hus-lieg. skyld. Ejer tykke Bopæl i Ejendommen). ( ) Indehaver event. Medindehaver af det i Person-lieg. i Parentesen nævnte, indregistrerede Firma. — Træffetid. ff - Telefon. ff Am. - Telefon Amager. 1 Bell. - Telefon Bellevue. ff Brh. - Telefon Brønshøj. ff By - Telefon Byen. ff Cent. - Telefon Central. ff Gh- - Telefon Godthåb. ff Gjent. - Telefon Gjentofte. ff Hell. - Telefon Helrup. ff Mil. - Telefon Militær. ff N - Telefon Nora. ff Ordr. - Telefon Ordrup. ff st. - Telefon Strand. ff Sob. - Telefon Søborg. ff Tg. - Telefon Taga. ff v - Telefon Vester. ff Vanl. - Telefon Vanløse. ff Vb. - Telefon Valby. ff 0 - Telefon Øbro. m - Postdistrikt B. m - Postdistrikt C. m - Postdistrikt F. m - Postdistrikt K. m - Postdistrikt L. IS . Postdistrikt N. m - Postdistrikt S. m - Postdistrikt Str. m - Postdistrikt V. m - Postdistrikt 0.

Havehuset. Indehaver. Kommandør af Dannebrog. Kjøbenhavn. kongelig. Klampenborg Postdistrikt.

Kammerherre. Kammerjunker. Kristianshavn. konstitueret. lille. Medlem af Akademiet for de skønne Kunster. Medlem af Borgerrepræsentationen. Medlem af Danske Selskab. Medlem af Folketinget. Medaljen for Druknendes Redning. Medaljen for ædel Daad. Medlem af Grosserer-Societetets Komité. Medlem af Sø- og Handelsretten. Medlem af Videnskabernes Selskab. Nørre eller Nordre. Prokura. pensioneret. Medaljen Ingenio et Årti. Medlem af Landstinget.

MA. MB. MDS. MF. MfDR. MfæD. MGSK. MI&A. ML.

MSH. MVS. N- (i Gadenavni Prok. ps. R . RE. S- (i Gadenavn) SK. St. U Gadenavn)

Ridder af Dannebrog. Ridder af Elefanten. Sønder eller Søndre. Storkors af Dannebrog. Sankt.

Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og Villabyerne (Postdistrikter: Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Skodsborg, Søborg og Vedbæk) tindesi Vejviseren under Kjøbenhavn i Modsætning til Provinsen.

INDHOLDSFORTEGNELSE

I Indholdsfortegnelsen findes i alfabetisk Orden samtlige Overskrifter over Vejviserens Emner og desuden Henvisninger fra saadanne Overskrifter, under hvilke man kunde tænke, at en Læser vilde søge disse Emner. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse14 (der tindes i Afdeling II) er der saaledes henvist fra Ordene: „Brystsyge- sanatorier4, „Faksinge Sanatorium4, „Folkesanatorier4, „Haslev Sanatorium4, „Hospitaler4, „Julemærkesanatoriet4, „Kystsanatorier4, „Nakkebølle Sanatorium4, „Nationalforeningen4, „Ry Sanatorium4, „Sanatorier4, „SilkeborgSanatorium4, „SkørpingSanatorium4 og „Tuberkulosens4. I Indholdsfortegnelsen er indskudt talrige Oversigter (fremhævede Typer) over sam­ menhørende Emner. Romertallet foran Sidetallet angiver den Afdeling, hvori man skal søge den paa­ gældende Oplysning. III Gade- og Hus-Register for Kjøbenhavn .............................. — 229 IV Person-Register for Kjøbenhavn............................................. — 513 V Provins-Register........................................................................... — 993 VI Kundgørelser.............................................................................. — 1249 VII Fag-Register for Danmark....................................................... — 1265 VIII Firma-Register for Kjøbenhavn............................................. — 1937 IX Island........................................................................................... — 2001 X Færøerne..................................................................................... — 2013 Hertil kommer Tilføjelser, der er komne til Redaktionens Kundskab, efter at Tryk­ ningen er paabegyndt (Side 45). [Endvidere udkommer i Løbet af Aaret 2 Tillæg, som gratis tilstilles Købere af Vejviseren mod Indsen­ delse af et foran Titelbladet indklæbet Kort]. Til Vejledning i de specielle Afdelinger indeholder Vejviseren desuden: 1) Indholdsfortegnelse til Kundgørelserne i Afdelingerne I og VI (Side 32). 2) Alfabetiske Lister over engelske, franske og tyske Fagbetegnelser med Over­ sættelse til de tilsvarende danske (Side 1901). An En g lish translation of the most important trades will be found at the end of part VII. Une translation fran ^ a ise des professions les plus importantes se trouve å la fin de la partie VII. Eine d e u t s c h e Obersetzung der wichtigsten Fach-Oberschriften ist am Schluss der Abteilung VII zu finden. Vejviseren er inddelt i følgende Afdelinger: I Kort og Planer for Kjøbenhavn .......................................... Side 47 II Real-Register for Kjøbenhavn..................................... —97

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

Indholdsfortegnelse.

A

Al'd. Side akirkeby, Forretninger m. m. . . V 99,-i Albans Kirke, se St. Albans K. . . . Albcrtina..................................................

Afd. Side

Af

Antropologisk Museum, se Universi­ tetets normal-anatom. Museum. . Anvisningskont., se Arbejdsanvisning Anvisningsvæsenet, Kont.,se Finansm. A. P. F . .................................................. Apostelkirken........................................ II 100 Apoteker .................................................. VII 1274 — paa Island......................................... IX 2002 — — Færøerne................................... X 2013 (Apotek-Artiklerog-Inventar). . . VII 1274 Apotekerforeninger........................................LI 100 — , se ogsaa Kreditforen., Apotekernes II 154 Apotekernes Forsorgelsesforening . . 45 Apotekerraadet, se Sundhedsstyrelsen. II 213 Arabisk Mission, se Mission................ II 178 Arbejde adler........................................ II 100 Arbejderbank........................................ II 100 Arbejderbeskyttelse, Foreningen for . 11 100 — , Udstillingen for............................... II 100 Arbejderboliger, Foreninger for . . . II 100 — se ogsaa Alderdoms-Fribol................ II 100 Arbejderforeninger, se Foreninger 2 Arbejderforeningen af .1860................ II 100 Arbejderforsikrings-Kaadet................ II 100 Arbejderhjem, se Frdbg. Arbcjderlij. II 130 Arbejderhøjskolen . . . ,...................... Il 101 Arbejderkoncerter, se Studcntersamf. II 212 Arbejder-Loge, Dansk......................... II 101 Arbejder- og Vælgerforen., se Hejres 11 146 Arbejdernes Byggeforening................ II 101 — Fællesorganisation.................. Il 101 — konservative K lu b ................................. II 101 — Livsforsikringsselskab................... II 101 — Læseselskab..................................... II 101 — Værn.................................................. II 101 Arbejdsanstalten Sundholm................ II 101 Arbejdsanvisnings-ogtingagerings- kontorer Arbejde adler................................... II ICO Arbejdernes Værn............................. II loi Arbcjdsanvisningskont. f.Danmark II 101 Arbejdsanvisningsk. forDøvstumme II 101 Arbejdsanvisnings- og Ilusger- ningskontorer...................................... VII 1274 Arbejdsløshedskasser...................... 11 103 Barber- og Frisørforeningen . . . . II 10 b Boghandlcr-Mcdlijælpcr-Foreningen II 110 Kngageringskont. f. Hdl. og Industri II 119 Foreningen af Sagførerfuldmægtige II 126 TI 224 II 101 II 123 II 100 Foreningen f. Tilvejebringelse af Arbejdskraft til Landbruget . . . Forbyringsagenter............................. Formandsforening, Dansk................ Fængselshjælpen................................ Fængselssclskaborncs Kontor . . . II 134 Fæstemænd......................................... II 134 llandelsagcntforcningen................... Il 139 Handelsforeningcn af 5. Juni 1864 II 140 Handels- og Kontoristforening, Kvindernes . ................................... Il 140 Handels- og Kontormedhjadperfor- eningen............................................ II 140 Hjemløse Mænd i Kblivn................ II 142 Journalistforen., Provins-................ II 148 Kelnerforeningen for Kblivn. og Omegn................................................ IT 150 Kvindehjælpen................................... II 158 Kvindesamfund, Dansk................... II 159 Musiker-Børs...................................... IT 180 Musikeres Landsforbund................ II 180 Studenterforeningen.......................... TI 212 Sygeplejeraad, Dansk...................... II 215 Verein l'iir Ilandlungs-Comniis. . . IT 227 Vinkyperforeningen.......................... II 227 .11 127 II 128 II 128 II 134

Aalborg, Forretninger m. m................ Y 1117 Aalestrup, Forretninger m. in.............® Y 112 b Aandssvageanstalterne......................... II 97 Aarestrups Stift, (se endv. Legater). II 97 Aarhus, Forretninger ni. m................. V 112(i Aars, Forretningerm.nl...................... V 1141 Aarup, Forretninger m. in.................... V :107b Abel Cathrines Stiftelse...................... H 97 Abnorinanstiilter Aandssvageanstalterne....................... .11 97 Minde-Institut, Det kgl..........................Il 110 linde, Forsørge!sesanstalt for . . IL 110 Døvstummeanstalter......................... 11 118 Samfundet oglljemmel for Vanføre 11 198 Statens Institut for talelidende . . 11 209 Abnormsagens Venner......................... 11 97 Absalon, Forsikrings-Akts................ II 97 Acetyl(mbelysning............................... Vil 126b Adelige Jomfrukloster, Gisselfeld . . V 999 --------Odense...............' ......................... V 1084 —•— Koskilde..................................... V 1019 — — Valle, se Val l o ................................II 22 b — — Vemmetofte, se Vemmetofte . Il 226 Adels Aarbog, so Foren, til Udg. af. Il 128 Adels Forbund, Dansk............................ 11 97 Adgangstider i Samlinger etc., se Sam­ linger.................................................. II. .198 A.l).Tl.F\(Alm.danskHjælpe-Forening) 11 97 Adjutantstab, Ils.Maj. K., se Hofstat. 11 143 Administrationsbygning, Kommu­ nens, se Belysningsvæsen . . . . . II 108 AdmiralitetsDepartem., seMarinemin. II 174 Admiral, Den kommanderende, se Søværnet............................................. II 217 Adresser —•Forretningers i liele Landet, fag­ vis ordnede......................................... V il — Forretningers og private Personers, i Hovedstaden og Omegn, ordnede efter Gader...................................... III — Forretningers og private Personers, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabetisk efter Navn og Stilling IV .... Forretningers i Provinsen . . . . V — Privat-Per,soners i Provinsen . . . V — Større Gaardes............................... V Adressering................................................VII 126b Adventisternes Kirke, se Ebenezer II 118 Advokater, Finske, norske og svenske, se Sagførere.......................................... VII 174b Aeronautisk Forening, Dansk............. II 98 Aeronautiske Selskab......................... Il 98 Afholds-Forcningcr, -Forbund. -Or­ ganisationer, -Samfund m. m .,. . II 98 se endvidere Foreninger — Bibliotek, se Bibliotek................... TI 109 Afrikaforcningen................................... II 98 Afrivningsblanketter til Optagelse i Vejviseren......................................... 1245 Afstøbningssamling, Den kgl.............. II 98 Ajlespredere..............................................VII 1269 Agentur- og Kommissionsforretninger VII 126b Agrarforeningen...................................... II 98 Akademi for de skønne Kunster . . II 98 Akademisk Architektforen., se Archi- tektforening....................................... II 104 —■— ’s Medlemmer ................................ VIL 1275 - Boldklub, se Boldklub................... II 110 — Orkester............................................. II 98 — Koklub, so Koklub......................... Il 197 — Skytteforening, se Skytteforening. II 20b Akkordafdeling, se Foreningen af kbhvnske Manufakturgrossister. . II 126 98 Akkumulatorer........................................ VII 12G9 Akkumulatorsyre..................................... VII 1269 Aktuarer, se Foreningen af danske A. II 126 Akvarieforeningen............................... II 98 Akvarier..................................................... Vil 1269 Akvavit........................................................VII 1269 Akkordretten........................... II

II 98 Albums........................................................VII 1270 Alderdomsbolig for Søværnets Un- dcrkl., se Foreningen af 1873 . . II 12b Alderdomsforsorg., so Forsørgelsesv. TI 129 Alderdoms-Friboliger............................ II 98 Alderdoms-IIjem, se Stiftelser Alderdomsunderstøttelse for Syge­ plejersker, se Foreningen til A . . II 127 Aldershaab, se Høkerforen................. Il 146 Aldersro K irke..................................... II 98 Alders-Trøst........................................... Il 99 --------Beboere (Molleg. 28,30) . . . . Ilt 376 — — (Nørrebrog. 17)...............................I.II 391 Alexander-Newski K irk e................... Il 99 Alfa, se Bort med Tobakken............ Il 111 Alimentationsbidrag, se Underholdsb. Tt 223 Alkoholfri Drikke...................................VII 1270 Alkoholisthjem, se Keduingshjem. . Alliance Frangaise......................................II 99 "Allinge, Forretninger m. m. . . . . . V 993 Almenskoler, De kbhvnske højere. . 11. 99 — se endvidere.................................... 45 — 's Pensionskasse, se Ponsionsk. . II 186 — paa Island......................................... IX. 2002 Alm. dansk Gartnerforen., so Gart- nerforen.............................................. II 136 — dansk Hjælpeforen., se A.D. H .F .. II 97 — danske Lægeforen., se Lægeforen. Il 173 — Enkekasse, se Enkekasse................... Il 119 — Hospital........................................... II 99 -------- Beboere........................................... III 390 Almue-Læreres og -Lærerinders Stift. II 99 Altinget............................... IX. 2002 Aluminia, se Kgl. Porcellainsfabrik. II 153 Aluininiumsvarcr....................................VII 1270 Amagerbanen, se Privatbaner............. II 191 Amagerbanken......................................... II 99 Amager Birk, se Politi......................... II 186 Amalienborg............................................ II 99 — Beboere............................................... III 253 Amatør-Fotografiapparater................... V il 1270 Amatør-Klub, Kblivns fotografiske . II 99 Amatør-Sejlklub, se Sejlklub, Kblivns II 2<>1 Amies de la jeune fille...................... II 99 Ammoniak...................................................V il 1270 Ammunition...............................................VII 1270 Amtmænd, se Keal-Kegister for de respektive B y er................................ V Amtmand over Færøerne................... . X 2013 Amts, Kblivns, Institutioner, se Kom­ munale Institutioner Amtsvejinspoktorforeningen................ II 99 Analytisk-kemiske Laboratorium, V Stcin’s, se Stein’s............................. II 211 Andelsanstalten T ryg.................................II 99 Andelsforeningernes Sanatoriefor- ening, se Sanatoricforcning. . . . II 199 Andelsmejerier, se Mejeridrift................... II 17b — , se entlv. Mejerier........................ VII 1643 Andelsslagterier, De samvirkende . . Il 100 Andelsudvalget...................................... II 100 Andels Ægeksport, D ansk................ II 100 Andersens Friboliger............................ II 100 Andreas Kirke, se "St. Andreas K.. . II 199 Anker Heegaardske Foredrag............. II 100 Anlægene af nye Statsbaner, se Stats­ banerne ............................................. II 210 Anlægsgartnere......................................... VII 1271 Amias Sogn............................................. II 100 Annoncebureauer......................................VII 1271 Ansgars Kirke, se Katolske Kirker II 149 Ansigtspleje............................................... V il 1272 Ansjoser........................................... ... . VII 1272 Ansvarsforsikring......................................VII 1272 Antiksamlingen, se Nationalmuseet . II 182 Antikvarboghandlere................................VII 1272 Antikvitetshandlere...................................VII 1273 Antikvitetsrestavrerere..........................VII 1274 Antropologiske Kom ité...................... II 100

Arbejdsgiver- og Mesterforen. Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforeninger (Foren, og Lav, som ikke findes her, er anført alfabet, i Keal- Kegistret efter deres Navn). . . . Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. . Arbejdshjem, Kbhvns...........................

II 101

II 101 II 103 II 103

4

INDHOLDSFORTEGNELSE

Afd. Side

Al'd. Side Autografi.....................................................VII 1283 Automater.................................................. VII 1283 Automatforsikring.....................................VII 1283 Automathylstre.........................................VII 1283 Automobildragter......................................VII 1283 Automobildroskekørsel (se ogsaa Dro­ sker) ................................................... VII 1283 Automobiler............................................... VII 1284 (Artikler for Automobilfabrikker) Vil 1289 Automobilforsikring................................VII 1289 Automobilgarage...................................... V il 1289 Automobil-Klub, Kgl. dansk............... II 105 Automobil-og Gyklegross. Foren.. . . II 105 Automobilkøreskoler..............................VII 1289 Automobillakerere................................... VII 1290 Aufomobillygternes Tændingstid, se Cykle- og Automobillygternes . . Il 110 Automobilreparation................................VII 1290 Automobilringe.........................................VII 1290 Automobiltilbehør.....................................VII 1291 Autoriserede Revisorer, se Revisorer II 194 Avona-Ø!.....................................................VII 1291 Avisbureauer............................................. VII. 1291 Aviser, 1 . Dagblade............................... V il 1291 — 2 . Ugeblade, Tidsskrifter. . . Vil 1300 Avismakulatur.........................................VIL 1307 Avisudklip.............................................. V.I.I 1307 Baadebyggerier......................................VII 1307 (Artikler for Baadebyggerier) . . VII 1307 Baad- og Færgefart................................ Vil 1308 Baadmotorer............................................... VIL 1308 Badeanstalter i Kbhvn., Kommunale. IL 105 — og Uambros Badeanst.................... II .105 — Private.................................................. VII 1308 — Søbadeanstalter...................................VII 1309 Badeapparater............................................VIL. 1309 Badeartikler............................................... VH 1309 Badeinstallering.........................................VIL 1309 Badekar........................................................VII 13i 9 Badeovne.....................................................VII 1309 Bade- og Sommerhoteller......................VIL 1310 (Bade- & Sommerpensionater) VII 13.12 Bade-& Vandkure, Læger, der spee. giver sig af med................................VII 1G03 Bagepulver...................................................VII 1313 Bagere.........................................................VII 1313 (Bageri-Artikler og -Inventar). . . VII 1316 Bagerforening, Nørrejydsk, se Ar­ bejdsgiverforeninger ...................... II 102 Bagerlav, se Arbejdsgiverf.................. Il 101 Bagermestre i Østifterne, Foren, af, se Arbejdsgiverf.............................. II 102 Bagerstandens Fællesorganisation, se Fællesorg........................................... II 133 Bagersvendestiftelse............................ H 105 Bage- og Stegeovne............................... VIL 131.6 Bakkehuset, se Aandssvageanst. . . . II 97 Balders Hospital, se Hospitaler . . . II 143 Ballerup, Forretninger m. m............. V 994 Ballettens Personale, seTeatcr, D. kgl. II 218 Ballettens priv. Pensionsfond . . . . IT 105 Bal- og Sclskabsmusik.............................VTI 1316 Baltiske Udstilling, se Kommissari­ atet for............................................... II 151 Bambusmøbler.........................................VII 1317 Bambusrør.................................................. VII 1317 Bananer en gros......................................VII 1317 Bandager......................................................VII 1317 Banegaarde, Kbhvns., se Stafsbaner II 210 --------, se Privatbaner.......................... II 191 Banebestyrere og-ingeniører,seStafsb. 11 211 Banegaardspostkontoret, se Postvæsen II 190 Banerytternes Klub............................... TI 105 Bangs Virksomhed............................... II 105 Banken forLyngby og Omegn................ II 105 B a n k e r......................................................VII 1317 Amagerbanken................................... H 99 Banken f. Lyngby og Omegn . . . II lo5 Detailhandlerbanken...................... II 117 Diskontobank, Kbhvns Laanc- og II 117 Frederiksberg Bank......................... II 130 Fyens Disconto K asse................... Il 133 Grundejerbank, Kbhvns................ II 138 Ilaandværkerbanken...................... II 139 Ilaandværkernes Kreditbank. . . . II 139 Handelsbank, K bh vn s................... II 139 Hypotekbank, Kgr. Danmarks. . . II 145 Laanebank, Kbhvns private . . . . Il 160 Laanekassen i Kbhvn ................... II 160 Landmandsbanken.......................... II 161 Nationalbanken................................ II 182 Nationalbank, I). dansk vestindiske II 182 Ordrup-Charloftenlund Bank. . . . II 185 Privatbanken...................................... II 191 Revisionsbanken................................ II 194 Tiendebank, Kgr. Danmarks. . . . II 221 Banker paa Island......................... IX 2002

Al'd. Side

Banker paa Færøerne.......................... X 2013 (Artikler for Banker).......................VII 1325 Bankiers......................................................VII 1325 Baptistmenighedens Kirker................ II 105 Barbercpe og Frisører............................ VII 1325 (Barber- og Frisør-Artikler) . . . . Vil 1327 Barber- og Frisørforening................ II 105 Barbermaskiner..........................................VII 1327 Barnemøbler.............•......................... VII 1327 Barnevogne............................................... VII 1328 (Artikler til Barnevognsfabrikation) VIL 1328 Baronier, se Større Gaarde................ V Bastbaand...................................................V il 1328 Bastmaatter................................................VII 1328 Bedcmænd.................................................. V il 1328 (se ogsaa Begravelsesvæsenet) . . IL 107 Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg IL 106 Befalingsmænd i Ildlsflaaden, se Foreningen til Fremme................ II 127 Befragtningsagenter................................VIL. 1329 Beg................................................................VIL 1329 Begravelse, Bestemmelser vedrørende II 106 Begravelsesbesørgelse.............................VII 1329 Bcgravelseskasscr & -selskaber. . . . II 106 Begravelsesvæsen, Kbhvns................... IL 107 — , Frdbgs................................................ II 108 Bel Canto, Herrekoret.......................... II 1o8 Belysningsartikler...................................VII 1329 Belysningsvæsen, Kbhvns.................... II 108 Belønnings-ogForsørgelsesforeningen IL 109 — , se endvidere.................................... 45 Ben en gros................................................VIL 1329 Ben Ilur, se Krist. F. II. M................. I I 156 Benzin......................................................... VII 1329 Benzinmotorer..........................................VII 1330 Berejste Ilaandværkero, se Foren, for II 127 Berghs,RudolpliHospital,seHospitaler II 144 Berners Stiftelse.................................. IL 109 Bernstorff S lo t...................................... Il 109 Besigtigelseskommission, so Materiel- intendanturen .................................. II 175 Boslagsmede................................................VII 1330 Bespisningsanstalter............................ IL 109 — , se ogsaa 'Foreninger 2 . Bestandig borgerlig Forening . . . . Il 109 Bethania, se Foreningen til Værn for II 128 og under Metodistkirker................ II 177 Bcthcsda.................................................. II 109 se ogsaa Diakonissestift............. II 117 og under Fødehjem. .,................... V 1126 Bethlehem, se Børnehjemmet B.. . . II 114 Bethlehems K irk e............................... II 109 Betonblandemaskiner................................VII 1330 Betonstøberier......................................... VIL U}3(> (Artikler for Betonstøberier). . . VII 1330 Betzaida,se SpiritistiskBroderskab . . II 2 u 7 Bevillingsiuevnet f. Kbhvn................. II 109 Beværterbevilling, se Bevillingsnævnet II 109 Beværtere, Korporationen a f ............. II 109 Biavlerforeninger.................................. II 109 — se endv. Foren. t. Fremme af etc. Il 127 Biavlsredskaber........................... . . . VII 1330 Bibelselskab........................................... II 109 Bibelskole, Dansk................................... 11 109 Biblioteker, Arkiver Akademi, Det kgl.............................. II 98 Arbejderforeningen af 1860 . . . . II 100 Arbejdernes Læseselskab................ I I 101 Arnamagnæanske Haandskriftsaml. LI 104 Bibliotek, Danmarks Afholds-. . . II 109 Bibliotek, Det kgl............................. Il 109 Boghandler-Medhjælper-Bibliofek. 11 110 II 124 Foreningen til LærlingesUddannelse II 128 Forsikringsbihlioteket................... Il 128 Færøernes Biblioteker................... X 2013 Garnisonsbibliotek, Det kgl........... II 136 Geografisk Selskab.......................... II 136 JIaandværkerforeningen................... II 139 Handels- og Kontoristforeningen . Il 140 11 ejres sociale Bogsamling............. II 146 Industriforeningen............................. II 147 Islands Biblioteker......................... IX 2002 Kvindelig Læseforening................ II 159 Landsarkivet...................................... Il 161 Lejebiblioteker......................................VII 1584 Raadhusbiblioteket.......................... 11 192 Rigsarkivet.......................................... H 194 Statistiske Departement, Det . . . IL 209 Statsbiblioteket i Aarhus............. V 1127 Stiftsbiblioteker, se Real-Reg. for Roskilde, Maribo, Odense ogAalborg V Universitetsbiblioteket................... II 224 Folkebiblioteker, Frdbgs, Kbhvns, og Sundbyernes............................ Folkemindesamling, Dansk............. TI 124

Arbejdshjem for døvstumme Piger, se Døvstumme.......................................H Arbejdskraft for Landbruget, se Foren, for Tilvejebringelse. . . . Arbejdsløse, Læsestue for................... Arbejdsløshedsinspektoratet................ Arbejdsløshedskasser............................ Arbejds- og Fabriktilsynet................ II 104 Arbejdsraadet............................................... H 104 Arbejdsstuer for Børn......................... II 104 --------, se ogsaa St. Lukas Stift. . . . II ‘200 Arbejdstroppcrnes Depot................... 11 104 Arbejdstøj.................................................. V il 1275 Architektforening, Akademisk . . . . II 104 se endv............................. 45 — ’s Medlemmer......................................VII 1275 Architektforening, Den frie................ II 104 — — ’s Medlemmer............... VII 1275 Arden, Forretninger............................ V 1142 Arkitekter...................................................VII 1275 (Artikler for Arkitekter)................VII 1277 Arkitektforening, Dansk...................... II 104 II Arktiske Station.................................. II 104 — , se ogsaa........................................... 15 Armaturforretninger................................VII 1278 Armeniervenner, De danske............. II 1.04 Arnamagnæanske Ilaandskriftsamling II 104 Arresthuset paa Nytorv, se Fængsler Jl 184 Arsenalet, se Tøjhuset........................ II 228 Artilleriet............................................... II 104 Artilleriets Kaserner, se Kaserner. II 149 Artillerikorpset, so Søværnet............. II 217 Artilleriofficersforeningen................... II 104 Artilleriunderofficerer, se Understøt­ telsesanstalten for Art................... LI 228 Asbest....................................................... V II1278 Asfalteringsvirksomhedor................... V II1278 Asnæs, Forretninger............................ V 994 Assens, Forretninger m. m................. V 1075 A.ssistenshuset..................................... II 105 — Indloveringskontorer..........................VII 1580 Assistens Kirkcgaard, se Kirkegaarde II 150 — — , Takster m. m. se Begravelses­ væsenet ............................................ II 108 Association franco-scandinave............ II 104 Assumptionskapellet, seKatolske Kir­ ker...................................................... 11 150 Assurance, Henvisning tilde forskellige Arter Assuranceselskaber lindes . . . . VIL 1282 — paa Island......................................... IX 2002 Assurancebestyrere...............................VII 1278 Assurandører, Private, se Private . . II 191 Astronomisk Observatorium...................... II 105 Asylbestyrerind. Hjælpef., se lljælpef. H 142 Asyler for Børn. Asylet af 28. Maj, se Asylselsk. II 105 Bcthcsda, se Diakonissestiftelsen II HI Blinde, Forsørgelsesanstalt for . . H HO LI 1-27 II l " 3 II D).-} Il 103 Arkiver, se Kommunalbestyrelse, Rigsarkivet, Universitetets Arkiv, Landsarkiver..................................

Dronning Caroline Amalies A., se A s y l.................................................. DronningLouisesA., se Asylselskab Fortsættelsesasyler......................... Frederik d. G. A., se Asylsclskab Frederiksberg A.., so Asylselskab Friskolebørnsasyler...................... Oeneral Classens A., se Asyl . . . Kong (dir. d. 9. og DronningLouises A., se A sy l...................................... Kristianshavns A., se Asylselskab Kronprinsesse Louises A., se Asyl Kvindelijemmets A............................ Kvindelige velgørende Selskabs A. Menigliedsplejernes A...................... Opdragelsen, se Asylselskabet O.. Prinsesse Maries A., se Asyl . . . Prinsesse Thyras A., se Asyl. . . St. Jakobs A., se A syl................... Sundbyernes A., se Asyl ............. Teba, se Diakonissestiftelsen . . . Vesterbros A., se Asylselskab . . . Asylskoles Minde, se Dronning Ca­ roline Amalies Asylskoles M. . . Atlanterhavsøer, se Foreningen De danske Atlanterhavsøer............... Athletik, Atbletklubber m. m............ (se ogsaa Krist. F. U. M.)............ Attraps.................................

Il 105 H 105 II 180 11 105 H 105 II 182 II 105 II 10;> H 105 II 105 11 1 ;} 8 II l->9 H H 6 U 1°5 H 105 11 10;> II 105 TI 105 II 1U II 105

II 117

II 127 II 105 II 15G

VII 1282 Auditør, Statsbanernes, se Statsb. . . IT 211 Auditørkorpset, Søværnets, seSøværnet II 217 Auktionsforretninger............................... VTI 1282 Auktionskontor, se Landsoverret. . . II 161 Auktionsmester, Autoriseret................ VII 1283 Autogén-Svejseapparatcr..........................VII 1283 Autogén-Svejsnin g ....................................VII 1283

Desuden bar flere af de øvrige i Real-Registret omtalte Foreninger et mindre Bibliotek.

INDHOLDSFORTEGNELSE

5

Afti. Sido

Aid. Side

Aid. Side Brændselsolier..........................................VII 1358 Bræstrups Stiftelse............................... II 113 Brødfabrik, Hærens............................ II 113 Brodfabrikker, Private............................VII 1358 Brødremeniglied..................................... II 113 Brødskæremaskiner...................................VII 1359 Brøduddelings-Stiftelse......................... II 113 Brøndboring...............................................VII 1359 Brønderslev, Forretninger m. m.. . . V 1144 Brøndkuranstalter...................................VII 1359 Brønshøj Kirke..................................... II 113 —•Kirkegaard, se Kirkegaarde . . . II 150 --------, Takster m.m., se Bcgravelsesv. II 108 Brørup, Forretninger in. m................. V 1144 Buddingpulver.........................................VII 1359 Budekspeditioner...................................... VII 1359 Budolphi Kloster.................................. II 113 Buelamper............................................Vil 1359 Buntmagere........................................ AMI 1359 (Buntmagerartikler)...................VII 1360 Buntmager)auget............................. Il 113 Burmeister & AVain............................. II 113 Butiksinventar..................................... VII 1360 Byerhvervsorganisationer.............. II 113 Byfoged, Kbhvns, se Landsoverret II 161 Byfogeder i Købstæderne................... V Byggefagenes Sammenslutning. . . . H 113 Byggeforeninger.............................. II 11 S — , so endvidere u. Foreninger 2: Bolig til billig Leje Byggegrunde...............................................AMI 1360 Byggryn . .................................................. AMI. J361. Bygningsartikler......................................AMI 1361 Bygningsbrandforsikringsnævnet. . . Il 113 Bygningsdistrikter........................... II 113 — , se ogsaa under Ingeniørkorpset II 147 Bygningsinspektorer, Kgl.................... Il, 113 Bygningsreparationer............................... AMI 1364 Bygningsstøbegods, Foren, for Leve­ rand. af, se Foren............................. II 127 Bygningsvæsen, Kbhvns etc................ II 113 — , Nyboders, se Nyboder........... Il 183 — , Soværnets, se Soværnet................. II 217 Byindleveringsstationer, seStatsbaner II 210 Bymejeriers Fallesorg., se Mejerif. . II 176 Bælter........................................... VII 1365 Bærepinde............................................V il 1365 Bodkere.............................................. VII 1365 (Bodkeriartikler).........................AMI 1366 Bødkerlav, se Arbejdsgiverforeninger II 101 Bødkermestre i Provinserne, Foran. af, se Arbejdsgiverf................... II 102 Bogildgaard Opdragelsesanstalt, se lieal-Register f. Kjellerup....... V 1169 Bøjler.............................................. VII 1366 Bølgeplader........................................ VII 1366 Borkop, Forretninger m. m....... V 1145 Borneafholdsvirksomheden, se Fælles­ forbundet for.............................. II 133 Børneforsorg, Foreninger for, se For­ eninger 2 Børnehaveforening, se Folkeborne- havoforening........................ II 124 Børnehaver.........................................AMI 1367 Børnehjem Børnehjemmet af 1870 ................... II 114 Børnehjemmet 1911, scFrelscnsIIær II 132 Børnehjemmet Betlehem........... II 114 Børnehjemmet Holms Minde, se Foren, af 1882 ...................................... IT 126 Børnehjemmet (lodthaab........... II 114 Børnehjemmet Kana.................... II 114 Børnehjemmet LouiscstiHelsen, se Hiakonisscstiftclsen................. II 117 Børnehjemmet Nærumgaard. . . . 11 114 Børnehjemmet Ove Hohlenbergs Minde............................................. II 114

Bibliotekarforeningen......................... Il 109 Bicycle K lu b ......................................... 11 109 Bijouterivarer............................................ AMI 1330 Bikuben..................................................... II 109 Billarder og- Billardartikler...................AMI 1330 Billedhuggere.............................................VII 1331 (Artikler for Billedhuggere). . . . VII 1331 Biilodhuggcrforeningen......................... II 109 Billedhugger-Samfund......................... II 110 Billedindramning......................................VII 1331 Billedskærere............................................VII 1331 Billedskærerlav, se Arbejdsgiverf.. . Il 101 Billejærn.................. VII 1332 Billettromler.............................................VII 1332 Bindegarn en gros....................................VII 1332 Bing & Urondahls Porcelænsfabr.. . II 110 Biografceusur, se Censuren f. Lysb.. II 1.15 Biologisk Selskab, Station,............... II 110 —• se ogsaa Universitetets Laborat.. II 224 Birker og Birkedommere i Kbhvns. Omegn, se Politi............................... II 18G Birkerod, Forretninger m. m............ V 995 Biscuits, Pabr. og Import...................V11 1332 Biskopper, scBeal-Registret for Stifts­ hovedbyen ........................................ V Bispebjerg Hospital, se Hospitaler. II 143 — Kirkegaard,se Kirkegaarde............. II 150 — — , Briser m. m., se Begravelses­ væsenet ............................................... Il 108 Bistrup, se St. Hans llosp. II . . . . 11 199 Bitter........................................................... VII 1333 Bjergningsentrepriser................................Vil. 1333 (se endv. Svifzer’s lim, ’A. Bjerg- ningsentr.).................................. Il 213 Bjerringbro, Forretninger m. ni.. . . V 1142 Blaa Baand, se Afholdsselskabet................ 11 98 Blaagaard.......................................................... Il 110 Blaagaards Kirke......................................... II. 110 Blaa Kors, so Afholdsforen. og Af- lioldsselsk...................................... II 98 Blaataarn.......................................... 11 110 Bladudgiverne i Provinserne, Organi­ sation, se Arbejdsgiverf.................. II 102 Blanksværtc............................................... VIL 1333 Blegdamshospitalet, se Hospitaler. . II 143 -, Beboere....................................... III. 2(12 Blegdamskvarterets Juleforening. . . II .110 Blikemballagefabrikker......................... V il 1333 Blikkenslagere og Skiferdækkere . . Vil 1333 (Artikler for Blikkenslagere). . . VMI 1335 Blikkenslagerlav, se Arbejdsgiverf. . II. 101 Blikkenslager- og Kobbersmedeme­ stre i Østifterne, i Jylland, se. Ar­ bejdsgiver!...................................... II. 102 Blikplader............................................VII 1335 B1 ikvareindustrien, Foren, af Arbejds­ givere i, se Arbejdsgiver!'............ II 101 Blikvarer...............................................VII 1335 Blinde, Foren, og Instit. vedrorende 11. 110 .Blodfoder............................................ VII 1335 Blomsterhandlere............................... Vil. 1335 (Artikler for Blomsterhandlere). Vil 1338 Blomsterhandlerforening................. IL lio Blomster, Kunstige............................Vil 1338 Blomsterløg.........................................Vil. 1338 Bluser...................................................VII 1338 B ly ........................................................ VII 1338 Blyanter..............................................VII 1338 Blv- og Kobbertækkere....................Vil 1338 Blyror..................................................VII 1338 Blystøberier........................................ VII 1339 B læk..................................................... VII 1339 Blæsebælge........................................... Vil 1339 Bogbindere............................................Vil 1339 (Bogbinderi-Artikler og-Maskiner) VII 1341 Bogbinderlav, se Arbejdsgiverf. . .. II 101 . —■,Medlemmer af................................VII 1339 Bogbindernes Stiftelse.................... II lio BogbiiidermestrencsCentralforon.., se Arbejdsgiverforeninger............... 11 102 Bogense, Forretninger m. m......... V 1076 Bogforlag.............................................. VII 1341 Boghaandværk, Forening fo r....... II 110 Boghandlere........................................ VII 1342 (Artikler for Boglull.)..................Vil 1343 Boghandleres og Medhjælperes In­ stitutioner ........................................ II n o (se ogsaa Sortimentsboghdlforen.. II 207 og Provinsboghdlforeningen.) . . . II 192 Bogholderianlæg................................VIL 1343 .Boghvedegryn..................................... VI.I 1344 Bogsamling, Hejres soc., so llojres . Il 146 Bogsamlingskomité, se Statens. . . . II 209 Bogtrykkerforen., se Arbejdsgiverf.. II 101 —’s Medlemmer................................AMI 1344 Bogtrykkerier.....................................AM! 1344 —- (Bogtrykkeri-Artikler og-lnvontar) VII 1348 Boldklubber...................................... H 110

Boldklubber (se ogsaa Kristelig F. U. M.) . . . Boldspil-Unioner.................................. Boldts Stiftelse..................................... II 111 Bolte & Møttrikker...................................Vil 1349 Bombebøssen......................................... Il 111 Bomuldsspinderier.................................. VII 1349 Bomuldsvæverier......................................Vil 1349 (Artikler for Bomuldsvæverier) . VII 1349 Bondestandens Sparekasse, se Sparek. II 207 Boraxfabrikker.........................................AMI 1349 Borchs Kollegium.................................. II 111 --------, Beboere...................................... III 344 Borde........................................................... VII 1349 Boremaskiner........................................VII 1350 Borgerlig Begravelse, se Begravelse II 106 — Forening, se Bestandig borgerlig. . I I 109 — Hjælpeforening, se Hjælpeforen. IL 142 — Skydeselskab, se Skydeselskab . . li 205 — Velgørenheds-Selskab................... II H l — Vielse, se AUelse............................ II 227 Borgerforen. Frdbg., se Frdbg. . . . Jf i ‘j() — Nørrebros, se Nørrebros................ II .184 Borgerrepræsentanter, se Kommunal­ bestyrelse ........................................ II 151 Borgerskab eller Næringsbevis. . . . II 111 Borgervennen af 1788 ......................... II 111 Borgmestre, Kbhvns., se Kommunal­ bestyrelse........................................... II. 151 — Købslædernes.................................. V Bornholm, Forretn. m. m., se Sjælland V Bornholm, Nationalforeningen . . . . ,11 11.1 Bornholms landok. Forening............. V 1021 — Jærnbaneselsk................................... V 1021 — Telefonselsk....................................... V 1022 „Bort med Tobakken1, Bandsforen.. II 111 Boscrup-Mindc..................................... Il 1.11 — Sanatorium, se Hospitaler............. II 143 Botanisk Forening, Have................... Il 111 —Bejsefond, Laboratorium................ II 111 Bouiilonterninger ...................................VII 1350 Boxanlæg..................................................... AMI 1350 Bramminge, Forretninger m. m. . . . V 1142 Brandallarmoringsapparater...................VII 1350 Brande, Forretninger.......................... V 1143 Brandfolkenes Stiftelse og Stiftelses- foren...................................................... Il 112 llrantlforslkrlngsselskaber.............Vil 1350 Brandassurance-Komp., IBkgl. ocl. II 111 Brandforsikring, Hanske! irundejeres II 112 Brandforsiki ing, Kbhvns. (se ogsaa Side 4 5 )..................................... TI 112 Brandforsikring,Kobstædcrnes nlm. TI 112 IT, 156 II 111 Brandforsik ring, Bandbygningernes alm....................................................... Brandforsikring, Østifternes . . . . Brandforsikringsforening af .1899. .Brandforsikringsforening af 1891 Danmark............................................. 1lusmandsbrandkassen................... Nordisk Brandforsikring................ Nye danske Brandfors..................... Brandkommission, Frdbg., se Frdbg. Kommune............................................. Brandkorpsforb., Dansk.................... II 112 Brandsikre Døre........................................VII 1352 Brandslukningsapparater......................... VIL 1353 Brandvæsen, Kbhvns og Frdbgs . . . II 112 Brede, se Lyngby.................................. III 501 BrejningAandssvageanstalt, seAands- svage.................................................. II 97 Brevdueforeninger............................... II 112 Brevordnere...............................................VII 1353 Brevporto, se Post- og Befordrings­ væsenet.............................................. II 188 ... , Kbhvns (om 5 eller 10 Øre). . . III 229 Brevskriverkontor, se Landsoverret. II 161 Briketter.....................................................VII 1353 Briller og Pineencz.................................. VII 1353 Brockske Handelsskoler, se Ilandels- mænds Uddannelse......................... II 140 Broderi........................................................ VII 1354 Broderlige Arbejdsklasses Hjælpe- foren., se Hjælpeforening............ Il 142 Brodersamfundet af 1879 ................... IT 112 Brolægningsentreprenører. . . . . . . VII 1355 — Foren, for, se Arbejdsgiverf. . . . Il 101 Bronccstøbere........................................ VII 1355 Brorsons Kirke..................................... II 112 Brugsforeninger..................................... II 112 Bryggerier.................................................. VIL 1355 (Bryggeri-Anlæg og -Artikler) . . VII 1357 Bryggeriforeningen............................... II 113 Brystsygesanatorier, se Hospitaler Brædstrup, Forretninger m. m.......... V 1143 Brænde.........................................................VIL 1357 Brændevin.................................................. VII 1357 Brændevinsbrænderlavet...................... II 113 II 112 II 112 II 112 il 112 TI 116 II 145 11 183 11 184 II 131

Børnehjem, Bangs, se Bangs Virk­ somhed ............................................ Børnehjem, Frk. A Rieper’s. . . . Børnehjem, Froken J Schneiders. . Børnehjem, Værgeraadsinstitutio­ nens................................................ II Børnc- og Tjenestepigehjem, Kbhvns forenede...................................... II Se ogsaa Plejehjem.................... II Børnehjem,Overinsp.for,seVærgeraad Børnehjemsforening, Dansk........... II Børnelijælpsdagens Ilovcdkomité. . . Bornehjælpskontor f. Danmark.. . . Bornehospital., Dronn. Louises. . . . Børnehuset......................................... II Børnckonfektion...............................VII (Børnekonfektion en gros) . . . . Børnemel..............................................VII

II 105 II 114 II 114

114

114 186

II 228

114

II 114 II 114 II 114

114 1367

VII 1367

1367

Børne- og Tjenestepigehjem Børneplejeforening...............

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online