Kraks Vejviser 1912 del 1

KRAKS

VEJVISER

DANMARKS HANDELSSPEJL

1912 143. AARGANG « KRAK 50. AARGANG

KRAK

U dgivet af OVE KRAK N Y G A D E 7, K J Ø B E N H A V N .

Trykt hos 0 C Olsen & Co.

OVERSIGT OVER VE JV I S EREN S I N D HO L D

Indholdsfortegnelse. (gule Blade)

Alfabetisk Fortegnelse over samtlige i Vejviseren omhandlede Emner med Henvis­ ning til, under hvilken Afdeling og Sidetal man maa søge Oplysning desangaaende.

Afdeling I : Kort og Planer for Kjøbenhavn. Kort over samtlige Posldistrikter i Kjøbenhavn, Frederiksberg og Omegn; Sporvejs­ kort, Valgkredskort. Planer over Teatre og større offentlige Bygninger.

Afdeling II: Real-Register for Danmark.

Systematisk Gruppering af Real-Registrets Indhold. Alfabetisk Adressetortegnelse med talrige Oplysninger af historisk, statistisk og praktisk vejledende Art. Den danske Stats højere udøvende, dømmende og politiske Organer. Kbhvns og omliggende Kommuners Styrelse og Institutioner. Private For­ eninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet Formaal. Administrative o. a. Inddelinger af Hoved­ staden. Oplysninger om Bygninger, Monumenter og Staddele af særlig Interesse. Vejled­ ning i forskellige praktiske Forhold (som Firmaanmeldelse, Mønt, Maal og Vægt, Navneforandring, Postforsendelse, Vielse m. m.) Afdeling III: Gade- og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) Gade-Register. Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser i Kjøben­ havn, Frederiksberg og omliggende Villabyer med Angivelse af Postadresse, Kvarter (el. Kommune), Oppebørselsdistrikt, Kirke, Valgkreds, Politikreds og Forsørgelsesdistrikt. b) Hus-Register. Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med Gade- skitser, Oplysning om Gadenavnenes Oprindelse, de enkelte Huses Nummer, Matrikel­ nummer, Ejer og et Udvalg af Beboerne. 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne: Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup,Klampenborg Lyngby, Nærum, Skodsborg, Søborg Villakvarter og Vedbæk. Afdeling IV: Person-Register for Kjøbenhavn. Alfabetisk Fortegnelse (med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stil­ ling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl — Gade, Husnummer, Etage — Post­ distrikt og Telefonnummer) over Privat-Personer og Forretninger i Kbhvn., Frdbg. og omliggende Villabyer under ét.

Afdeling V: Provins-Register. a) Sjælland, b) Lolland-Falster. c) Fyen. d) Jylland. Hver af disse Underafdelinger atter inddelt i :

1) Forretninger. Alfabetisk Fortegnelse over Købstæder og købstadmæssige Be­ byggelser (større Stationsbyer o. 1.) med Oplysninger om Byens Indbyggerantal, Ejen­ domsskyld-Vurdering, skattepligtige Formue og Indtægt, Afstand (i Timers Jærnbane- kørsel) fra Kbhvn., Havnedybde, Borgmester, Konsuler, Havne- og Stadsingeniør, samt for hver By et Forretnings- og et Firma-Register. Firma-Register for Landdistrikterne. 2) Privat-Personer. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Sam­ fundsklasser, hvis Adresser antages at have særlig Interesse for en større Kreds. 3) Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde til Ejendomsskyld 100,000 Kroner og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Gaardens Størrelse, Ejendomsforhold, Driftsform m. m. Afdeling VI: Kundgørelser. Illustreret Vejleder for Købere. Fagvis ordnet Annonce-Register, indeholdende Priskuranter, Kataloger, Afbildninger af Bygninger og Fabrikata samt andre Oplysnin­ ger vedrørende større Firmaer. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark. Et under særligt Hensyn til Registrets praktiske Brugbarhed foretaget Udvalg af Adresser paa Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri og andre nærings­ drivende Erhverv i Danmark (særlig detailleret for Hovedstadens Vedkommende) — ordnede efter Fag, og med Angivelse (i en betalt Tilføjelse) af den enkelte Virksomheds Specialitet. Afdeling VIII: Firma-Register for Kjøbenhavn. Uddrag af de officielle Bekendtgørelser om Anmeldelse til Handelsregistrene. (Firmaer med Hjemsted i Provinsbyerne og paa Landet, se Afdeling V.) Afdeling X: Færøerne. Real-Register. — Forretninger. — Privat-Personer. — Fag-Register. Tilføjelser og Rettelser, der er komne til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt (Findes paa de gule Blade efter Indholdsfortegnelsen.) Mod Indsendelse af Kortet foran Titelbladet vil der gratis blive tilstillet Købere af Vejviseren: Januar-Tillæg. Oplysninger og Berigtigelser til Vejviser 1912. Sommer-Tillæg. I)e i det forløbne Halvaar, især ved April Flyttedag, foregaaede Forandringer. Afdeling IX: Island. Real-Register. — Forretninger. — Privat-Personer. — Fag-Register.

Op tage lse i V e jv is e ren s k e r e fter R edak t ion en s Sk en

Forkortelser og Tegn.

st. u.

- store. - under.

adm.

=

administrerende. Aktiekapital. Aktieselskab. Bopæl. Brønshøj Postdistrikt. Charlottenlund Postdistrikt.

Aktk. Akts. Bp. Brh. Charlottl. Chrstholm. - Chrsthvn. Co. DM. e. f. fh. FM. Forr. Frdbg. Frm. h. GI. Haandv. Hdl. Ueli. Hh. Indeh. K. Kbhvn. kgl. Klpbg. Kmh. Kmjkr. Rrsthvn. kst. 1 .

- ved eller von.

V.

V- n Gadenavn) 0- u Gadenavn) Vanl.

- Vester eller Vestre. - Vanløse Postdistrikt. ' Øster eller Østre.

Christiansholm. Christianshavn Compagni. Dannebrogsmand, efter, for. forhenværende. Fortjenstmedaljen Forretning. Frederiksberg. Indregistreret Firma.

E tager:

- Bagbygningen.

B b .

- Beletagen.

be

e

- Entresol eller Mezzaninen.

Hh.

- Havehuset. - Kælderen.

K

- Mellembygningen.

M b.

S

- Stuen.

* Sidebygningen. - 1. Sal.

S b. 1

I

-

• har. ■ Gammel.

- 2. Sal.

*

■ E je r (Bopæl i Ejendommen). Matrikel-Nr. eller Ejer (ikke Bopæl i Ejendommen). - Indehaver event. Medindehaver af det i Parentesen nævnte, indregistrerede Firma. — Træffetid.

Haandværk.

Hus-Rcg. ( ) i IIus-Reg.

i

■ Handel. • Hellerup Postdistrikt.

( )

• Havehuset. ■ Indehaver. • Kommandør af Dannebrog. ■ Kjøbenhavn. ■ kongelig. - Klampenborg Postdistrikt.

i Person-lieg.

- Telefon.

$

- Telefon Amager. - Telefon Bellevue. - Telefon Brønshøj. - Telefon Byen. - Telefon Central. - Telefon Christholm. - Telefon Godthåb. - Telefon Gjentofte. - Telefon Helrup.

D Am. | Bell. I! Brh. S By D Cent. D Chrh. S Gh. H Gjent. $ Hell.

- Kammerherre. - Kammerjunker. - Kristianshavn. - konstitueret. - lille. Medlem af Akademiet for de skønne Kunster. - Medlem af Borgerrepræsentationen. - Medlem af Danske Selskab. - Medlem af Folketinget. - Medaljen for Druknendes Redning. - Medaljen for ædel Daad. ■ Medlem af Grosserer-Societetets Komité

MA. MB. MDS. MF.

S Mil. - Telefon Militær. $ N - Telefon Nora. J) Ordr. - Telefon Ordrup. D st. - Telefon Strand. S Søb. - Telefon Seborg. i Tg. - Telefon Taga. 1 v - Telefon Vester. § Vanl. - Telefon Vanløse. f Vb. - Telefon Valby. s ø - Telefon Øbro. [Bl - Postdistrikt B. El - Postdistrikt C. - Postdistrikt F.

MfDR. MfæD. MGSK. MI&A. ML.

- Medaljen Ingenio et Årti. - Medlem af Landstinget.

MSH. MVS. N- (i Gadenavn)

- Medlem af Sø- og Handelsretten. - Medlem af Videnskabernes Selskab. Nørre eller Nordre.

Prok.

- Prokura,

- Postdistrikt K. - Postdistrikt L. - Postdistrikt N. - Postdistrikt S. - Postdistrikt Str. - Postdistrikt V. - Postdistrikt 0.

ps. R.

- pensioneret.

m

H H

- Ridder af Dannebrog. - Ridder af Elefanten.

RE.

S- a Gadenavn) ' Sønder eller Søndre. SK. - Storkors af Dannebrog.

m

m

m m

Sankt

(i Gadenavn)

Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og Villabyerne (Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, Nærum, Skodsborg, Søborg Villakvarter, Vedbæk) findes i Vejviseren under K j ø b e n h a v n i Modsætning til Provinsen.

INDHOLDSFORTEGNELSE

I Indholdsfortegnelsen lindes i alfabetisk Følge samtlige Overskrifter over Vejviserens Emner og desuden Henvisninger fra saadanne Overskrifter, under hvilke man kunde tænke, at en Læser vilde søge disse Emner. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse" (der findes i Real-Registret) er der saaledes henvist fra Ordene: „Brystsyge- sanatorier", „Faksinge Sanatorium1, „Folkcsanatorier", „Haslev Sanatorium", „Nationalfor- eningen“, „Ry Sanatorium", „Sanatorier1, „Silkeborg Sanatorium", „Skørping Sanatorium1 og „Tuberkulosens". Romertallet foran Sidetallet angiver den Afdeling, hvori man skal søge den paa­ gældende Oplysning. Vejviseren er inddelt i følgende Afdelinger:

I Kort og Planer for Kjøbenhavn ....................................... Side .‘13 II Real-Register for Danmark .................................................. — 81 III Gade- og Hus-Register for Kjøbenhavn ......... *............... — 221 IV Person-Register for Kjøbenhavn........................................... — 481 V Provins-Register.............................................: ...................... — 897 VI Kundgørelser................................................................. —1113

VII Fag-Register for Danmark.................................................... — 1137 VIII Firma-Register for Kjøbenhavn........................................... — 1649 IX Island.......... ............................................................................ — 1697 X Færøerne................................................................................. — 1706 Hertil kommer Tilføjelser og Rettelser, der er komne til Redaktionens Kundskab, efter at Trykningen er paabegyndt (Side 23). Til Vejledning i de specielle Afdelinger indeholder Vejviseren desuden: 1) Indholdsfortegnelse til Kundgørelserne i Afdelingerne I og VI (Side 34). 2) En systematisk Gruppering af Artiklerne i Real-Registret (Side 82). 3) Alfabetiske Lister over engelske, franske og tyske Fagbetegnelser med Over­ sættelse til de tilsvarende danske (Side 1626). An E n g l i s h translation of the most im portant trad e s will be found at the end of p a rt Vil. Une translation f r a n ^ a i s e des professions les plus im portantes se trouve å la fin de la partie VII. Eine d e u t s c h e Uebersetzung der w ichtigsten Fach-U eberschriften ist am Schluss d e r Abteilung VII zu finden.

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

i

i

>

'

I

i

;

>.

■:

*

»

_

Indholdsfortegnelse.

AId. Side V 897 V 1005 Il 196 V 1011 Il 89 II 89 II 89 V 1012 II 124 II 129 II 192 Il 197 Il 199 V 1024 V 967 11 89 II 88 11 89 11 111 V11 1157 J1 127 II 174 II 187 11 21.5 II 215 II 118 11 90 1.1 90 Il 132 Il 128 II 165 II 205 IV V V V Vil 1137 II 109 ir 90 v H 90 II 90 11 88 11 100 1695 II 90 VII 1137 II 90 II 90 LI 96 VII 1144 II 101 II 90 VII III 11 186 IL 195 II. 116 11 106 II 90 VII 1140 VII 1140 Il 116 II 173 VM 1140 VII 1140 l i 189

Aid. Side Afd. Side II 92 11 145 II 202 II 168 II 92 II 92 II 92 II 90 Apotekerforeninger. . . . .................. Vil 1141 —, se ogsaa Kreditforen..................... Apotckerraadet, se Sundhedsstyrelsen. II 116 Arabisk Mission, se Mission............... 11 119 Arbejderbank....................................... 11 90 Arbejderbeskyttelse........................... Arbejdcrbcskyttclsesudstillingen . . . 11 178 Arbejderboliger, Foreninger for 11 90 — sc ogsaa Aldcrdoms-Fribol.. . . Arbejdere, Institutioner og Foren in- II 109 ger, sc Oversigt Nr. 6 0 ............... II 31 Arbejderforeningen af 1860............... 11 134 Arb ej der forsi krings-Raadet............... II 184 Arbejderhjem, se Frdbg. Arb............ II 91 A rbejderhojskolen.............................. II 91 Arbejderkoncerter, se Student«rsamf. III 352 Arbejder-Loge, D an sk ........................ i ii : 361 Arbejdcrnos Byggeforening............... 91 — Fællesorganisation........................ 102 - - Læseselskab.................................... il 211 - - V æ rn ................................................ Vil. 1141 Arbejdsanstalten „Sundholm1............ u 91 Arbejdsanvisnings- og Husgernings- V 897 91 Arbejdsanvisnings-Kontor, Kbhvns. IX 1699 komm unale.................................... -------, se ogsaa Arbejdsløshedskasser IL 95 11 126 Arbejdsgiver- og Mesterforen. Dansk IL 93 It 90 Arbejdsgiver- og Mesterforeninger II 164 (Foren, og Lav, som ikke findes II 110 lier, er anførte alfabet., i Real- 11 91 Registret efter deres Navn). . . . 11 93 III 364 Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. . II 94 II 91 Arbejdshjem, Kbhvns.......................... II 94 IX 1699 — fordøvstuininePiger.seDøvstumme II 109 11 144 Arbejdshjælp, Menighedsplejernes . . II 95 11 137 Arbejdskraft for Landbruget, se II 91 Foren, for Tilvejebringelse. . . . 11 117 II 176 og Landsudvalget........................... II 152 II 91 Arbejdsledere i dansk Industri, se For- III 241 eningen af A. . . ; ........................ 11 J 16 VII 1141 Arbejdsløse, Læsestue for.................. II 95 II 91 Arbejdsløshedsinspektoratet............... II 95 II 191 Arbejdsløshedskasser........................... II 95 n 91 Arbejds- og Fabriktilsynet............... II 95 VII 1141 Arbejdsraadet....................................... II 95 VII 1141 Arbejdsstuer for Børn........................ II 96 91 Arbejdstroppernes D opot................... II 96 X 1706 A rbejdstøj............................................. VII 1144 ii 91 Arcliitektforcning, Akademisk . . . . II 96 se endv............................................. 23 i i 200 —’s Medlemmer.................................. V il 1144 n 166 (endv. Foren, af 3. Dec. 1892). . II 116 VII 1426 Areal, Danmarks, se Statistik . . . . II 198 II 92 VII 1144 11 92 — (Artikler for A rkitekter)............. VII 1146 11 92 — Foreninger o. 1., se Oversigt Nr. 37 IT 81 II 92 (IReal-Rcgisteret er v. betydeligere II 189 Bygninger anf. Arkitektens Navn) n 92 Arkitektforening, Dansk..................... II 96 VII 1141 Arkitektforening, Den f r ie ................ II 96 VII 1141 ------- ’s Medlemmer............................ VII 1144 i i 140 Arkivvæsen, se Kommunalbestyrelse, VII 1142 Rigsarkivet, Universitetets Arkiv, VII 1142 L andsarkiver................................. VII 1142 Arktiske S tatio n .................................. II 96 11 172 Armaturforretninger............................ VII 1147 VII 1142 Armeniervenner, De d a n sk e ............ II 96 VII 1143 Arnamagnæanske Haandskriftsamling II 96 VII 1143 Arsenalet, se Tøjhuset........................ II. 211 II 92 A rtilleriet.............................................. II 96 Artilleriets Kaserner, se Kaserner. II 139 IL 212 Artilleriofficersforeningen.................. II 96 II 93 Artilleriunderofficorer, se Understøt- II 113 telsesanstalten for U..................... 11 211 II 92 Asbest...................................................... VII 1147 II 92 Asfalteringsvirksomheder.................. VII 1147 VII 1143 Asnæs, Forretninger........................... V 898 IX 1699 Assens, Forretninger m. m................ V 967 X 1706 Assistentshuset.................................... II 96 VII 1143 — Indloveringskontorer...................... VII 1375 , . . II 92 II 90 II 86 11 92 II 92 II 120 11 92 II 201 11 92 II 92 ii ii 11. 93 11 93 1.1 93 11 93 Vil. LILL ii Jl 93 i i II

Albertina. . . ........................................ Albums................................................... Alderdomsbolig for Soværnels Un- dcrkl., se Foreningen af 1873 . . Alderdomsforsorg., se Forsorgelsesv. Alderdoms-Friboliger........................... Alderdoms-Hjem, Postbudes, se Post­ budes................................................. — H jem ................................................. — Hjemmet for Dovstumme, se Dov- stumme.............................................. Aldcrdomslijemmet Solhjem............... Aldershaab, so Høkerforen................. Alderslivile, se Restauratør og V.. . Ablersro K irk e .................................... Alders-Trost.......................................... Alders-Trøst Beboere (Mollog. 28,30) — (Norrebrog. .17)........................ Alcxander-Newsky K irk e .................. Alfa, sc Bort med Tobakken............ Alimentationsbidrag, se Underholilsh. Alkoholfri D rik k e .............................. Alliance Fram jaise.............................. Allinge, Forretninger m. m............... Almenskoler, De kbhvnske højere. . —, Islands.............................................. Alm. dansk Gartnerforen., se Gart- nerforen............................................ — dansk Hjælpeform!., se A. D. H .F .. — danske Lægeforen., se Lægeforen. — Enkekasse, se Enkekasse............ — H o sp ita l.......................................... — — Beboere....................................... Almue-Læreres og -Lærerinders Stift. A ltin g e t............ .................................... Aluminia, se Kgl. Porcellainslabrik. Amagerbanen, se Jærnbancvæsenet . Amagerbanken....................................... Amager Birk, se Politi........................ Amalienborg. . . .’ .............................. — Beboere............................................. Amatør-Fotografiapparater . . . . . . Amator-Klub, Kbhvns fotografiske . Amatør-Sejlklub, se Sejlklub Kbhvns. Amies de la joune fille ..................... Ammoniak............................................. Ammunition............ ............................. Amtmænd og Stiftam tmænd............ Amtmand over Færøerne...................... Amts (Kbhvns) Institutioner............ Analytisk-kemiske Laboratorium, V Stein’s, se Stein’s............................ Andelsmejerier, se Mejeridrift............ —, sc endv. M ejerier........................ Andelsslagterier.................................... Andelsudvalget..................................... Andels Ægeksport, D a n sk ............... Andersens Friboliger........................... Andreas Kirke, se St. Andreas K.. . Anker Heegaardske Foredrag............ Anlægsgartnere.................................... Annoncebureauer................................. Ansgars Kirke, se Katolske K. . . . Ansigtsplejo.......................................... Ansjoser..................... ........................... Ansvarsforsikring................................. Antiksamlingen, se Nationalmuseet . Antikvarboghandlere............................ Antikvitetshandlere.............................. Antikvitctsrestavrerere...................... Antropologiske K om ité..................... Antropologisk Museum, se Universi­ tetets normal-anatom. Museum. . Anvisningskont., se Arbejdsanv.. . . Anvisningsvæsenet,Kont.,seFinansm. A. P. F ................................................... Apostelkirken....................................... Apoteker ............................................. — paa Island........................................ — — Færøerne.................................. (Apotek-Artikler og-Inventar). . .

A akirkeby, Forretninger ni. m. . . Aalborg, Forretninger ni. m................ — Bys og Omegns Sparekasse, se Sparekasse........................................ Aalestrup, Forretninger m. ni............ Aandssvageanstalterne........................ Aarestrups Stift, (sc emlv. Legater). Aarhus Domkirke................................. — Forretninger m. m........................... — Fodselsanstalt, se Fodselsanst.. . — lldlshojsk. se Handelshøjsk........... • - Sindssygeanstalt, se Sindssyge. . . —• Sporvejsselskab, se Sporveje. . . . —- Statsbibliotek, se Statsbibl. . . . Aars, Forretninger m. m..................... Aarup, Forretninger m. m................... Abel Cathrines Stiftelse..................... Abnorme, se Oversigt Nr. SI . . . . Abnormsagens Venner........................ A’capella, se. Kbhvns aYupella . . . . Acetylonbelysning.............................. Adelige Jomfrukloslre, se Oisselfeld Odense....................................... — .Roskilde.................................... -------V a lle ............................................. — — Vemmetofte.............................. Adels Aarbog, so Foren, til Udg. af. Adclsforbund, Dansk........................... AD 1IF (Alm.dansk Hjælpe-Forening) Adjutantstab, lis, Maj. K., se Hofstat. Administrationen for Kolonierne i Grønland, se G rønland.................. Admiralitets Departom., soMarincmin. Admiral, 'Den kommanderende, se Søværnet........................................... Adresser — Forretningers i belo Landet, fag­ vis ordnede ..................................... — Forretningers og private Personers, i Hovedstaden og Omegn, ordnede efter G a d er.................................... — Forrotningers og private Personers, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabetisk efter Navn og Stilling Forretningers i Provinsen . . . . — Privat-Personcrs i Provinsen. . . —- Større G aardes............................. Adressering........................................... Adventistorner Kirke, se Ebenezer Aerodrom, Skandinavisk..................... Aeronautiske S e lsk a b ........................ Afholds-Foroninger, -Hjem, -Ordener, -Organisationer, -Samfund m. m., . sc endv. Oversigt Nr. 82............... — - Bibliotek,, se Bibliotek.................. Afrivningsblanketter til Optagelse i Vejviseren........................................ Afstøbningssamling, Den kgl............. Agentur- og Kommissionsforretning. Agrarforeningen.................................... Akademi for de skønne Kuns.tcr . . Akademisk Arcliitcktforcn., se Archi- teklforening...................................... — —’s M edlemmer............................ — Boldklub, so Boldklub.................. — Orkester........................................... — Roklub, so Roklub........................ — Skytteforening, se Skyttéf.............. Akkordafdeling, se Foreningen af Manufaktur-Gross............................ — Cyklegrosslstcrncs........................... A kkordretten....................................... Akkumulatorer.................................... Akkumulatorsyre................................. Aktuarer, se Foreningen af danske A. Akvarie- og Tcrrarie-Forening, so Nordisk Akvarie etc....................... A kvarier................................................ Akvavit................................................... Albans Kirke, se St. Albans K. . . .

4

INDHOLDSFORTEGNELSE

Afd. Side

Afd. Side Assistents Kirkegaard, seKirkegaarde II 140 Association franco-scandinavc............ II 96 Assurance, Henvisning til de i lteal- registcrct omhandlede Institutio­ ner lindes i Oversigt Nr. 67 . . . II 86 Henvisning til de forskellige Arter Assuranceselskaber lindes . . . . VII 1149 — paa Island....................................... IX 1699 Assurancebestyrere..............................YII 1147 Assurandører, .Private, se Private . . II 181 Astronomisk Observatorium............... II 96 Asylbestyrerind. Hjælpef., se Hjælpef. II 132 Asyler, Asylselskaber........................... II 96 se ogsaa Fortsættelsesasyler . . . II 120 Atlanterhavsøer, se Foreningen de danske etc........................................ II 117 Athletik, Athletklubber m. m............ II 97 (se ogsaa Krist. F. U. M.)............ II 147 A ttraps...................................................... VII 1149 Auditørkorpset, Søværnets, se Søværnet II 205 Auktionsforretninger.............................. VII 1149 Auktionskontor, se Landsovcrrct. . . Il 152 Autogcn-Svejseapparater.........................VII 1150 Autogén-Svejsning..................................VII 1150 Autograli...................................................VII 1150 Autom ater................................................VII 1150 Automatforsikring..................................VII 1150 Automathylsti'e.......................................VII 1150 Automobiidragter....................................VII 1151 Automobildroskckørsel (se ogsaa Dro­ sker) .................................................VTI. 1151 Automobiler............................................. VII 1151 s (Artikler for Automobilfabrikker) VII 1153 Automobilforsikring.............................. VII 1153 Automobilgarage.....................................VII 1153 Automobil-Klub.................................... II 97 Automobil- og Cyklegross. Foren.. . . II 97 Autoinobillakcrere..................................Vil 1153 Automobilreparation..............................VII 1153 Automobilringe.......................................VII 1153 Automobilskoler....................................... VII 1153 Automobiludlejning...............................VII 1154 Autoriserede ltevisoror, se Revisorer II 184 . . . 11 Aviatisk Forening, Dansk............ .. .. .. II 97 -------, se endv...................................... 23 Avisbureauer...........................................VII 1154 Aviser, 1. Dagblade.............................. VII 1154 — 2. Ugeblade, Tidsskrifter. . . VII 1159 Avism akulatur....................................VII 1165 Avisudklip............................................ VII 1165 B aadebyggerier.................................VII 1165 (Artikler for Baadebyggerier) . . VII 1166 Baad- og Fæ rgefart............................V il 1166 Baadinotorer..........................................VII 1166 Badeanstalter i Kbhvn., Kommunale. II 97 — P rivate............................................ VII 1166 — Søbadeanstalter..............................VII 1167 Badeapparater...................................... VII 1167 Badéartikler......................................... VII 1167 Badeinstallering....................................... VII 1167 Badekar......................................................VII 1167 Bade- og Sommerhoteller..................... Vil 1167 (Bade- & Sommerpensionater) VII 1169 Bade-og Vandkure, Læger, der spec. giver sig af m ed ...........................Vil 1394 Badeovne...................................................VII 1167 Bagepulver................................................VII 1170 B agere......................................................VII 1170 (Bageriai-tikler og -Inventar). . . . VII 1173 Bagerlav, se Arbejdsgiverf.................... II Bagerstandens Fællesorganisation, se Fællesorg............................................. II Bagersvendestiftelse........................ . II Bage- og Stegeovne..................................VII 1173 Bakkehuset, se Aandssvagcanst. . . . II Balders H ospital................................. II. Ballerup, Forretninger m. m............. V Ballettens Personale, se Teatre . , . II Balmusik...................................................VII 1173 Bambusmøbler........................................VII 1174 Bambusrør................................................VII 1174 Bananer en gros....................................... VII 1174 Bandager................................................... VII 1174 Banegaarde, Kbhvns., se Jærnbane- væsen................................................ II Banerytternes Klub.............................. II Bangs Virksomhed .............................. II Banken for Lyngby og Omegn............... II »7 B anker................................................... VII 1174 — paa Island........................................ IX 1699 — — Færøerne................................. X 1706 (Artikler for B anker)..................... VII 1179 — se ogsaa Oversigt Nr. 69............... II 87 Bankiers . . . . . VII 1179 Baptistmenigh. Kapeller..................... II 97 Barberere og Frisører........................... VII 1180 (Barber- og Frisørartikler)............VII 1181

Afd. Side VII. 1185 V 1025 11 90 II 101 .1.1 101 .11 90 II 101 VII 1185 II 101 H I 219 II 101 VII 1185 Vil 1185 VII 1187 11 93 VII 1187 VII 1187 II 101 VII 1187 VII 1189 V il 1187 VII 1189 II 101 VII 1189 VII 1189 VII 1189 VII 1189 VII 1189 VII 1189 VII 1189 VII 1189 VII 1.191 II 93 II L01 V 968 VII 1191 II 101 VII 1192 . VII 1193 II 101 II 196 II 181 VII 1193 II 134 II 198 II 93 VII 1193 VII 1193 1 VII 1197 II 101 II 147 II 102 II 102 VII 1197 . II 102 VII 1197

Barber- og Frisørforening.......... Barbermaskiner.................................VII B arnem øbler.................................. YU Barnets Værn, se Foreningen B.. . Barnevogne...................................... VII 1181 (Artikler til Barnevognsfabrikation) VII 1182 Baronier, se Større Gaardo.......... V Bedemænd............................................. (se ogsaa Begravelsesvæsenet) . . VII .1.82 Vil 182 II. 99 II 97 1181 1181 11 117

Bjergningsen troprisor..................... Bjerringbro, Forretninger m. m .. Blaa Baand, se Afholdsselskahet. Blaagaards Kirke ................................. Blaa Kors, se Afholdsforen. og Af- Blaataarn Blegdamshospitalet........................... —, Beboere ....................................... Blegdamskvarterets Juleforening. . Blikembal lagefabrikker.................. Blikkenslagere og Skiferdækkere . (Artikler for Blikkenslagere). . Blikkcnslagerlav, so Arbejdsgiverf. Blinde, Foren, og Instit. vedrørende Blomster, (Artikler for Blomsterhandlere)

II 97 11 118 VII 1182 VII 182 II 97 VII 1182 II 98 VII 182 LI 98 11 99 11 83 II 99 VII 1182 II 99 II 126 II 100 VII 1183 II 147

Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg Befaling'smænd i Ifdlsilaadcn, se Befr; Beg. Begravelsesbesørgelse............... Begravelseskasser & -Selskaber.

— se endv. Oversigt Ni Bel Canto, Herrckoret...

— se endv. G asvæ rker..................... Belønnings-ogForsørgelsesforcningen

Bluser Blyror . . . Blystøberier

Ben Ilur, se Krist. F. IL „M. Benzinmotorer.................................... VII 1183 Berejste Haandværkero, so Foren, for Berghs, Rudolph Hospital, se Rudolph Bcrghs Hospital.............................. Berners Stiftelse................................. Bernstorff S lo t.................................... Besigtigelseskommiss., se Materielin­ tendanturen .................................... VII 1183 V il 1183 II 117 II 187 1! 100 II 100 II 1.66 VII 1183

Blæsebælge............................................. Bogbindere............................................. (Bogbinder-A rtikler og-Maskiner) Bogbinderlav, se Arbejdsgivorf. . . . Bogbindernes Stiftelse........................ Bogense, Forretninger m. m............. Bogforlag.................................................... Boghaandvairk, Forening for . . . . Boghandlere ....................................... (Artikler for lloghdl.).................. Boghandleres og Medhjælperes In­ stitutioner .............................................. (se ogsaa Sorlimcntsboghdlforen. og Provinsboghdlforeningen.) . . Boghvedegryn........................................... Bogsamling, Højres soc., so Højres . Bogsamlingskomité, se Statens. . . Bogtrykkerforen., se Arbejdsgiverf. —’s Medlemmer..................................... Bogtrykkerier.............................. (Bogtrykkeri-A rtikler og inventar) Boldklubber................................. (se ogsaa Krist. F. U. M.) . . Boldspil-Unioner................................. Boldts Stiftelse.................................... Bolte- og Møttrikfabrikker. . Bombebøssen.............................. Bomuldsspinderier................................. Bomuldsvæverier.....................................VII 1197 (Artikler for Bomuldsvæverier) . VII 1198 Bondestandens Sparekasse, se Sparck. Boraxfabrikker.................................... Borchs Kollegium................................. II II 196 VII 1198 11 102

II 100 11 123 11 170 II 88 11 ii 0 II 118 11 167 II 100 11 108 II 124 II 105 II 100 VII 1183 VII 1183 v ir 1183 ii 197 n 181 ii 100 n 100 n 100 ii 101 ii 100 ii 100 IX 1699 X 1706

so ogsaa Friskolebørns Bespisning og Modres og Børns Bespisning. samt endvidero Oversigt Nr. 80. Bestandig borgerlig Forening . . . . Bethania, se Foreningen til Værn for og under Metodistkirker............... Bethesda................................................ se ogsaa Diakonissestift............ Bethlehem, se Børnehjemmet B. Betlilehems K ir k e ..................... Betonblandemaskiner.................. (Artikler for Betonstøberier). . . Bctzaida,se Spiritistisk Broderskab . . Bevægelige Postkont., so Post- og

Det kgl......................................... Marinens, se Søværnet............ paa Island..................................... paa Færøerne............... ............... se ogsaa Folkebiblioteker, Garni­ sons B., Høj res soc. Bogsaml., Stats­ biblioteket iAarhus,Universitetsb., Stiftsbiblioteker, Geograf. Selsk., Forsikringsb.,Lejebiblioteker

II II 132 11 195 102 11 100 II 174 143 II 102 II 102 II 142 V V 11 117 II Il III 324 VII 1198

—, Beboere.................................... ord c ...................................................... Borgerlig Hjælpeforening, se Hjælpef. — Skydeselskab, se Skydeselskab. . —Velgørenhedsselskab..................... (se ogsaa Bestandig borgerlig). . Borgerforen., Nørrebros, se Nørrebro Borgerrepræsentanter, se Kommunal­ bestyrelse ....................................... Borgerskab eller Næringsbevis, Borgervennen af 1788 ........................... Borgmestre, Kbhvns., se Kommunal­ bestyrelse.......................................... — Købstædernes................................. Bornholm, Forretn, m. m., se Sjælland Bornholm Foren., se Foreningen IL. Bornholms landøkonomiske Fore­ ning, se Landboforeninger............ — Jærnbaneselsk., se Jernbanevæse­ net......................................... — Telefonselsk., se Telcfonselsk. . .

Bibliotekarforoningen.................... IL Bicykle Klub . ..................................... II Bijouterier...........................................VII Bikuben.....................: .......................... Billarder og Billardartikler............VII 1183 Billedhuggere, Adresscfortegnolse .. VII 1184 Billedhuggere, Frie, se Frie Udstilling 11 122 Billedhugger foreningen........................ I I Billedhuggerkunst vedrørende, se Oversigt Nr. 37.....................................H Billedhugger-Samfund................... II Biliedindramning............................. VII 1184 Billedskærere.......................................... VII 1184 Billedskærerlav, se Arbejdsgiverf.. . 11 93 Billejærn...................................................VII 1184 Billettrom ler...........................................VII 1184 Bindegarn, Fatir. og Im p o rt............VII 1185 Bing & Grøndahls Porcelænsfabr. . . II 100 Biologisk Selskab, Station,............... II 101 — se ogsaa Universitetets Laborat.. II 212 Birker og Birkedommere, se Politi i Omegnen af Kbhvn........................ Il 176 Birkerød, Forretninger m. m............ V 898 Biscuits, Fabr. og Import..................... VII 1185 B iskopper............................................. LI 101 Bispebjerg Kirkegaard,seKirkegaarde II 140 B istrup................................................... II 101 B itter.........................................................VII 1185 100 100 100 84 100 1183 Il 100

II

JI 138 II 207

Bort med Tobakken, Foren............... II Boserup Sanatorium ........................... II Bosei’ups Minde.................................... II Botanisk Forening, Have, Rejsefond, Laboratorium ................................. II Bouillontærningcr................................. VII Boxanlæg................................................... VII 1198 Brainminge, Forretninger m. n Brandallarmeringsapparater.................. VII 1198 Brandfolkenes Stiftelse og Stiftelses­ foren........................................ Brandforsikring (Kbhvns.,. Købstæ­ dernes alm., Landbygningernes II 103 — (Nye danske og Østifternes) . . . II 103 102 102 102 11 102 1198 V 1025 11 103

I

INDHOLDSFORTEGNELSE

Afd. Side

Al'tl. Side

Afd. Sido

Bom Institutioner og Foreninger ved­ rørende, se Oversigt Nr. 79 . . . Borneafboldsvirksomheden, se Fælles­ forbundet f o r .................................. Børnehaveforening, se Folkeborne- haveforening.................................... II 115 Børnehaver...............................................VII 1210 Børnehjem............................................. I l 105 Il 87 II 123 se ogsaa Biakonissestift., Forenin­ gen af 1882 og Bangs Virksomhed —, Overinsp. for, se Værgeraad. . . Børnehjemsforening, Dansk............... Bornehjælpsdagcns Hovedkomité. . . Bornehjælpskontor f. Danm............... Børnchosp., Dronn. Louises............... — Bangs, se Bangs Virksomhed. . . Børnehuset............................................. II 105 Børnekonfektion........................... VII 1211 (Børnekonlektion en gros) . . . . VII 1211 Børnemcl................................................ AHI 1211 Børnenes Kontor.................................. II 105 Børne- og Tjenestepigehjem ............ II 105 Børneplejeforcning.............................. II 105 Børneplejestationerne........................ - 11 105 Børnesanatorier..................................... II 105 Børnesygdomme, Specialister i . . . . Vil 1394 Børnetandpleje, se Forening for B . II 116 Børneudstyr........................................... Vil. 1211 Børns Ernæring, se Spæde Børns . . II 198 — Hedning, se Kristelig Forening til II 147 Børsen.................................................... II 106 —, se endv............................................ 23 — Beboere............................................. 111 257 Borskont., se Grosserer-Societetet . . II 128 Borstenbindcre........................................VII. 1211 (Artikler for Børstenbindere). . . VII 1212 (Raavarer for Borstcnbindere) . . Vil 1212 Borstetræ fabrikker............................... VII. 1212 Bøssemagen'.......................................... Vil 1212 C. A. 28. Juni. . . _.....................................Il 106 Cacaopulver, Fabr. og Import . . . . V.ll 1212 C a fé e r.....................! . , .....................VIL 1212 Ca rb id .......................................................VII 1213 Carbolineum.............................................. VII 1213 Carborundum........................................... VII 1213 Carentia, Livsforsikringsselskab . . . II 106 Carlsbergfondcne................................. Il 106 Carlsberg Glypt., se Ny-Carlsberg . . Il 174 — Laboratorium .................................. II 106 Casino, se T eatre................................. II 207 — Plan o v e r........................................ I 69 Celluloid.................................................... VII. 1213 Celluloidvarer....................................... VH 1213 Cement.......................................................VII 1213 (Anlæg af Cementfabrikker) . . . VII 1214 Cementfliser.................................... ... . VII 1214 Cementimportørers Centralorganisa­ tion. se Centralorg.......................... 11 106 Cementrør.................................................VII 1214 Cémentvarer.................................... .. . VII 1214 (Artikler f. Cementvarefabrikation) VII 1216 Censor for de kbhvnske Privatteatre II 106 — for det kgl. Teater......................... II. 205 Centralf. af Beværtere, se Beværtere II 100 — af fyenske Hdlsforcninger, se l’ro- vinshdlsforen................................... II 181 — af Roklubber, se Rosport...................11 187 — af Sparekasser, se Sparek............ II 197 —- for Sjadlands Stifts Ildlaf-, se Provinshdlsforen.............................. II 181 Centralkomiteen.................................... I l 106 —1 for frivillige K o rp s ...................... II 106 Centralmissionen.................................. II 106 Centralorg. af danske Ceinentimp.. . II 106 Centralorg. af Ildis.- og Kontormed­ hjælperforen., se Handels etc. . . II 130 Centralorg., Told- og Traiiketaterncs, se Told-............................................ IJ 209 Centraludvalg for samtl. danske llan- delsrejscndeforeninger, se lldls- rejsendof............................................ II 130 Centrifuger, Fabr. og Import . . . . VII. 1216 Champagne..............................................VII 1216 Charlottenborg S l o t ........................... TI. 106 — B eb o ere.......................................... III 332 — Udstilling, se Akademi og Efter- aarsudstill......................................... II Charlottenlund — Adresser (indordnet u. Kbhvns.) IV — Firma-Register ( do. ) ............VIII — Gade-Register ( do. ) ............ III 221 — Hus-Register.................................... III 453 — Kommunale Anliggender, se Gien- tofte................................................... Il 127 11 11 216 II lOl II 105 II 105 IL 105 Il 97 C . Artikler, der savnes under 0, maa soges under K.

Charlottenlund Kort............................. — S lot................................................... II 106 Chokolade.............................................. VII 1216 — (Artikler for Cbokoladefabr.). . . VII 1217 Chokolade-Fabrikant-Forcningen . . . II 106 Christiansdal Kloster........................... II 106 ChristiansholmsVillakvarter,seK.lam- penborg............................................. HI 462 Christian til Palm etræ et.................. II .107 C ider....................................................... VII 1217 Cigaretter, Fabr. og Import...................VII 1217 Cigarhandlere...........................................VII 1218 (Cigarfabrik., Agenturer og Imp.) VII 1221. (Artikler for Cigarhandlere). . . . VII 1222 C igarkasser.......................................... VII 1222 Cigar- og Tobaksfabr. Foreningen . . II 107 — og Tobakslidl. Forening’............... II 107 Cigarspidser, Indsamling a f ............... II 107 Cirkelordenen.................... II 107 Cirklen .................................................... II 107 Ciselerer.................................................... VII 1222 Citadels K irken.................................... II 107 Civillisten, (se ogsaa Intendanturen) II 107 Classenske Institutioner..................... II 107 — Boligers Beboere........................... III 295 Clichéer................................................. VII 1222 (Art. f. Clieliéfabr.)........................ VII 1222 Cognac....................................................... VII 1222 Cokes og Hinders, Fabr: og Imp. . . VII 1222 Cotillonartiklcr........................................VII 1223 Creditkasscn, se u. Kreditforeninger II 146 Cykleassurance........................................VII 1223 Cyklelittings..............................................VII 1223 Cyklegross. Akkord-og Konkurs-Afd. II 1U7 Cykleindustriforening, Kbhvns. . . . II 107 Cykleklubber (se ogsaa Bicyklc og Banery tterc).................................... LI, 107 Cyklelak.................................................... VII 1223 Cyklelakering...........................................VII 1223 Cyklelygternes Tændingstid................ II 107 C y k ler.......................................................VII 1224 Cyklereparation........................................VII 1227 Cykleringe................................................. VII 1228 Cykleskoler...............................................VII 1228 Cykletilbehør...........................................VII 1228 Cylinderolier..............................................VII 1228 Cæciliaforeningen................................. II 107 D a a b ...................................................... II 107 D. A. F., se Atletik Forb., Dansk. . II 97 Dagblade, se A viser...............................Vil 1154 Dagmartcatret, se T ea tre .................. II 207 — Plan o v e r........................................ .1 68 D. A. L. se Arbejder-Loge, Dansk. . II 92 Dame-Fægteklub, Kbhvns.................. II 107 Damehatto.................................................VII 1228 Damclinncd ...............................................V il 1228 Damernes K lub .................................... II 107 — Roklub, se Roklub........................ II 186 Dameskræddere....................................... VII 1228 Dameskrædderinder...............................VII 1229 Dampfartøjer,se Statens Tilsyn med 1). II 198 Dampkcdelanlæg........................ VII 1230 Dampmaskiner........................................VII 1230 Dampmøller..............................................VII 1230 Dampskibs-Ekspeditioner og Selsk.. VII 1232 Dampskibs-Selskab, Det forenede. . . Il 107 Dampskorstene........................................VII. 1231 Dampstoderier...........................................VII 1234 D am ptrom ler...........................................VII 1234 Dan, se Atletklub................................. IL 97 —, Livsforsikringsakts........................ II 107. Dania, Begravelsesselskab............... II 107 Danish Regional Bureau, se Interna­ tionale K atalog.....................................II 136 Danmark, Det gensidige Forsikrings­ sejsk................................................... II 107 Danmarks-Samfundet..................................II 107 Danmarks Afholds-Bibl.,se Bibliotek II 100 — Aflioldsfor., se Afholdsforening 11 90 — Agrarforening, se Agrarforening II 90 — Apotekerf., se Apotekerforen. . . II 92 ■Biavlerforening, se Biavlerforen. II 100 — Fiskehandlerf., se Fiskehdlforen. Il 114 —- Fjerkræavl, se Fjerkræavl........... II 114 - Folkebogsaml., se Foren. Danm.etc. II 117 — Folkeminder, so Folkeminder . . Il 115 — Geol. Undersøgelse, se Geologisk II 126 — Ilandelsspejl, se Kraks Vejviser II 145 — Hypotekbank, se Hypotekbank . . II 133 — Kirkehist., se Selskabet for . . . . II 191 — Lærerforen, se Lærerforening. . II 164 — nautiske Foren. Fællesr., se Nau­ tiske .................................................. II 173 — Realskolef., se Realskoleforen.. . II 183 — studerende Ungdoms Afholdsfor- bund, 'se Afholdsforb..................... II 90 — Tiendebank, se Tiendebank . . . . II 209 I 60

Brandforsikring Adresser pan private Selskaber .............................................Vl.l. 1108 (so ogsaa .Danmark............................... 11 107 Husmandsbrandkassen............. Il 133 og Nordisk Brandforsikr.)....... II 173 Brandforsikringsforeninger.......... 11 103 — Foren, af gens., se Foreningen a f. . Il 1‘16 Brandmaleri..................................... Vil 1200 Brandsikre Dokumentskabe............Vil 1200 Brandslukningsapparator............... ... . Vil 1200 Brandvæsen, Kbhvns og Frdbgs . .. 11 103 Brede, se Lyngby............................ III 163 Brejning Aandssvageanstalt.se Aands- svage........................................... II 89 Brevdueforeninger......................... II 103 Brevordnere.......................................VII 1200 Brevporto, se Post- og Befordrings­ væsenet........................................ II 178 —, Kbhvns (om 5 eller 10 Øre). .. III 221 Brevskriverkontor, se Landsovcrret. II 152 Briketter.............................................VII 1200 Briller og Pincencz.........................VII 1200 Brockske Handelsskoler, se Handels- mænds Uddannelse................... LI 130 Broderi................................................V il 1201 Broderlige Arbejdsklasses Hjælpe­ foren., se Hjælpeforening....... II 132 Brodcrsamfundet af 1879 .................. 11 K>3 Brolægningsentrepi-enorcr............... VII 1201 — Foren, for, se Arbejdsgiverf. . . . II 93 Broncestøbere.................................. VII 1201 Brorsons K irke............................... II 103 Brugsforeninger............................................II 103 ■Bryggerier........................<................... VII 1202 (Bryggeri-Anlæg og -Artikler) .. VII 1203 Bryggeriforeningen...................................... II. 101 Brystsygesanatorier, so Boserup, Bor- II 104 Brødfabrikker. .........................................VII 1204 Brødremenighed................................ 11 104 Brodskæremaskiner...........................VII 1205 Brøduddelings-Stiftelse................... II 104 Brøndboring....................................... Vil 1205 Brønderslev, Forretninger m. m.. .. V 1025 B rondkuranstalter......................... VII 1205 Brønshøj K irk e............................... IL 104 — Kirkegaard, se Kirkpgaardc . .. II 140 Buddes Minde, soBørnchjomsforening II 105 Buddingpulver................................. VII 1205 Bud-Ekspeditioner........................... VII 1205 Budolphi Kloster. . . ......................... II 104 Buelamper..........................................VII 1205 Buntmagere.......................................V il 1205 (Buntmagerartikler)..................VII 1205 Buntmagerlavet............................... II 104 Bureau Ilamlet. .................................. Il 104 Burmeister & W ain....................... Il 104 Butiksinventar....................................VII 1206 Bybude-Ekspeditioner.....................VII 1206 Byerhvervsorganisationer............. Il 104 Byfoged, Kbhvns, se Landsoverret II 152 Byggefagenes Sammenslutning. . . . II 104 Byggeforeninger, se Arbejdernes, Guldsmedelavets, Postbudenes .. II Byggegrunde.......................................VII 1206 Byggryn .................................................... VII 1206 Bygninger og (»runde vedrørende, se Oversigt Nr. 11......................... II 83 —- historiske, so Oversigt Nr. 42 & 43 II 85 Bygningsartikler.............................. VII 1206 Bygningsinspektører, Kg]............... II 104 Bygningsbrandforsikringsnævnet. .. II 104 Bygilingsreparati oner........................VII 1209 Bygningsstøbegods, Foren, for Leve­ rand. af, se Foren..................... II 117 Bygningsvæsen................................. . II 104 — Søværnets, se Søværnet.......... II 205 Byindleveringsstationer, se Jærnbane- væsen........................................... II 138 Bymejeriers Fællesorg., Hanske . .. II 104 Bærepinde..........................................VII 1209 B ødkere.............................................VII 1209 (Bødkcrartiklor)........................... VII 12:10 Bødkerlav, se Arbejdsgiverforeninger II 93 Bøgildgaard Opdragelsesanstalt. . . . H 105 Bøjler ............................................. V il 1210 Bølgeblikpiader................................. . Vil 1210 Børn Arbejdsstuer for, se Arbejds- stuør fo r..................................... II 96 nesanatorium,lljælpekorpsct,Sana- torioforen., Sanatorier, Tuberkulo­ sens Bekæmp., Vejlefjord................... II. Brænde............................................... VIL Brænderiafgiftskontor, se Toldvæsen Brændevin.......................................... V lt Brændevinsbramderlavel............... Brændselsolier..................................VII Bræstrups Stiftelse......................... II Brødbagningsetabl., Dot militære .. 1203 II. 210 1203 II 104 1204 104

Made with FlippingBook Learn more on our blog