Kraks Vejviser 1911 del 2

Afdeling V .

Provins-Register

Vejviser for Danmarks Købstæder og Landdistrikter, inddelt efter de 4 Hovedlandsdele:

A. Sjælland medMøen, SamsøogBornholm. B. Lolland-Falster. C. Fyen med Langeland, Ærø ogTaasinge. D. Jylland.

De i dette Register givne Oplysninger er for Oversigtens Skyld inden for hver Landsdel ordnet i 3 Grupper. 1) F o r r e t n i n g e r . Indeholder for hver af Danmarks Byer (Købstæder og købstad-lignende Landsbyer) en al­ fabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder indenfor Handel, Haandværk og Industri, et Firma- Register — et Uddrag af de officielle Handels-Registre — samt forskellige Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, stedlige Myndigheder m. m. 2) Privat-Personer. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for en større Kreds. 3) Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc. vurderede til en Ejendoms­ skyld af 100,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse. Inddelingen i Landsdele er markeret ved Kort, paa hvilke en brun Farve angiver det Omraade, der falder ind under vedkommende Afsnit. / ________ _ En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

J

1

______________ ril

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online