Kraks Vejviser 1911 del 2

Afdeling V .

Provins-Register

Vejviser for Danmarks Købstæder og Landdistrikter, inddelt efter de 4 Hovedlandsdele:

A. Sjælland medMøen, SamsøogBornholm. B. Lolland-Falster. C. Fyen med Langeland, Ærø ogTaasinge. D. Jylland.

De i dette Register givne Oplysninger er for Oversigtens Skyld inden for hver Landsdel ordnet i 3 Grupper. 1) F o r r e t n i n g e r . Indeholder for hver af Danmarks Byer (Købstæder og købstad-lignende Landsbyer) en al­ fabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder indenfor Handel, Haandværk og Industri, et Firma- Register — et Uddrag af de officielle Handels-Registre — samt forskellige Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, stedlige Myndigheder m. m. 2) Privat-Personer. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for en større Kreds. 3) Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc. vurderede til en Ejendoms­ skyld af 100,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse. Inddelingen i Landsdele er markeret ved Kort, paa hvilke en brun Farve angiver det Omraade, der falder ind under vedkommende Afsnit. / ________ _ En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

J

1

______________ ril

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

1. Forretninger er opført byvis. Byerne (Købstæder og købstadlignende Byer) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt en Bække Oplysninger, dels statistiske: 1) I n d b y g g e r a n t a l 1906, 1901,. 1890 og 1801. 2) Summen af samtlige faste Ejendommes Vurdering til Ej endomsskyl d (Vurdering 1904). 3) Summen af Borgernes til Staten skattepligtige I nd­ komst (Ansættelse 1908—-09). 4) Summen af Borgernes til Staten skattepligtige For ­ mue (Ansættelse 1908—09). dels (for Købstædernes Vedk.) vedrørende de stedlige Myndigheder, nemlig 1) Borgmest eren. Endelig er ved hver By angivet dens Af st and fra Kbhvn. (i Timers Jærnbanekørsel) samt for Havnebyernes Vedkommende Havne dyb den. Af Forretninger er saadanne medtagne, hvis Art eller Størrelse giver dem mere end lokal Interesse. Ved hver Forretning er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Regi­ stret den kan søges, thi der og kun der finder man de Til­ føjelser, der angiver Forretningens særlige Specialitet. Firma-Fortegnelsen er et Uddrag af de officielle Handels-Registre. Firmaer, der ikke har Hjemsted i nogen By, er samlet sidst i hvert Afsnit under Overskriften Landet. 2. Privat-Personer. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV, „Person-Register for Kjøbenhavn" (se den grønne Kar- Ion foran dette Register). 3. Større Gaarde. I)e her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Forsaavidt Vejviserens gentagne Forespørgsler und­ tagelsesvis ikke er bleven besvarede, er de paagældende Gaarde og Godser anført i Listen uden nærmere Oplys­ ninger, idet Vejviseren ikke har villet bringe Andenhaands Oplysninger. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvis­ ning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn og Postadresse. , 2) Fremmede Landes Konsuler. 3) Stads- og Havnei ngeni ør en.

2) om den mulig er Sædegaard eller Hovedgaard. 3) om den herer under et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen omdet paa­ gældende Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods hørende Gaarde, samlet under Hoved- artik len .) 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt: angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng (E). o) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld. (Det erindres, at Værdien af Besætning og Inventar ikke er indbefattet i denne Sum. I Praksis kan man regne, at en Gaards Værdi (med normal Besætn. og Inventar) er ca. 25 o/o større end Ejendomsskyldvurderingen. Under særlige Forhold, f. Eks. hvor Bygningerne er særlig kostbare, maa der dog beregnes et ringere Tillæg). 6) om der hører Skov (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der lierer Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. Onrupgaiml pr. Nykjebing F. Sædegd. A: 1013, E : 82, Kr. 1,003,200 - S: 1300 Kr. 581.250 - Bøndergods Kr. 132,400. Kmh. Hofjgm. Godsejer Fr.Tesdorpf R. |1 N. 40. Ournpgaard har altsaa Postadresse: Nykjebing Falster. Gaarden er fra gammel Tid en Sædegaard. Der hører til Gaarden 1018 Tønder Land Ager og 82 Tønder Land Eng. Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld er 1,003,200Kr. Til Gaarden borer endvidere 1300 Tdr. Land Skov, som til Ejendomsskyld er vurderet til 581,250 Kr. Yderligere hører der til Gaarden en Del Bøndergods, som til Ejendomsskyld er vurderet til 132,400 Kr. Ejeren er Kammerherre, Hofjægermester, Gods­ ejer Fr.Tesdorpf, som er Ridder af Dannebroge,og som har Telefon: Nykjebing F. 40. Da der trods de detaiilerede Op­ lysninger ikke er anført nogen anden Adresse, kan man se, at Ejeren bor paa Gaarden, og da der ingen Forpagter et anført, kan man formode, at han driver Gaarden selv. Eksempel.

Afdeling V . Provins-Register (A, Sjælland. B, Lolland-Falster. C, Fyen. D, Jylland.)

A . S jæ lland .

Joh.Lud*.Sivertsen Ut.Ctabl

Afdeling V , . S jæ lland med Møen, Samsø og Bornholm. 1) Forretninger.

A

2) Privat-Personer. 3) Større Gaarde. i. Forretninger.

A a k i r k e b y . Indbyggerantal 1906:1195; 1901: 1176; 1890: 967; 1801: 456. Ejendomsskyld: LvMill. Kr. Indkomst: 0,2 Mili. Kr. Formue: 2,] Mili. Kr. Borgmester: Il P Hansen. Fremmede Landes Konsuler: Konsularagent Tb. Thorsen (Frankrig).

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

H oteller

A lexandersen’s H otel § 24 . ..................... Allinge Bog- & Papirhandel, M Gjerow § 56 Allinge K olonial- og Produktforretning, A kts. § 10.............................................................. Allinge Teglværk § 2 9 . . . ; ........................ A ndersen Th. Bagerm. Sandvig § 58 B endtsen M ........................................................... Berggren I .............................................................. B idstrup Chr. Købrnd. Sandvig § 17 B lanch’s H otel § 1 6 .......................................... Bolm Em il B randdirektør § 7 1 ..................... Bornholm s G ranitvæ rk, A kts. § 18 . . . . Bornholm s Laane- og D iskontobank, Akts. I 7 0 ......................................................................... B ornholm s Spare og Laanekasse § 54 . . B ornholm s S ten h u g g eri...................................... Dam Chr. P Købrnd. Funch M C B likkenslagerm . § 3 4 .............. G ornitzka Otto § 7 4 ...................................... G renbech P M ....................................................... H amm ersholm s G ranitvæ rker, A kts. § 47 H amm ershus Hotel § 1 2 .................................. H ansen Chr. § 97................................................. H ansen E Købrnd., Sandvig § 28 Hansen H L Sadelm ager § 57 H ansen Jens M anufakturlidl. § 29 H ansen Jo h s.............................................................. H ansen V M anufakturhdl. Sandvig § 60 H enriksen M Bagerm. § 37 Holm C hr.................................................................... H otel „Allinge1 § 2 5 .......................................... H otel Ceiitral § 7 1 ............................................. H otel „Finnedalen1 § Hasle 3 6 ..................... Hotel H ainm ersø § 5 9 ....................................... Hotel Sandvig § 6 1 .......................................... H otel „Strandschloss11, Sandvig § 69. . . . H øiers H otel § 3 ................................................. Jacobsen Carl § 8 5 ............................................. Holm P Bagerm. § 78 Holm P C Købrnd. § 39 K lo’s H otel, Sandvig § 1 4 ................................ Kofod M K r. „H allelyst“ § 6 ..................... Larsen H ans & J ø r g e n ...................................... Larsen M artin Købrnd. §50 M ortensen H § 79................................................. M ortensen II § 3 1 ................................................. Jacobsen M athias Købrnd. § 65 Jensen Chr. A M anufakthdl. § 5 Jørgensen V aldem ar Købrnd.

K orn Teglvæ rker

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aagesen N BogluM. D 40 A akirkeby Boghandel § 5

M urerm estro M urerm estre B adehoteller H avariagenter Stenhuggerier, G ranit B anker (Rønne) Sparekasser (Rønne) Sten hugge rier Cykler B ogtrykkerier Bryggerier, M altfabr. Stenhuggerier, G ranit, Byg­ ningsartikler

A akirkeby H aandvæ rkerbank A ndelsselsk. 11 4 6 ......................................................................... A akirkebyM anufakturh.d].Sim onM adsen§24 A akirkeby M aterialhdl. v. HM ichelsen § .10 A akirkeby M e lle .................................................... A akirkeby Ø lbryggeri J) 2 8 ............................... Alm indingen Savværk ved A O M uller § 48 A ndersen § 65. ...................................................... A ndersen B rødrene 1 9 ................................... Becher Chr. § 38.................................................... B ornholm s B randforsikringsselskab J) 59 B ornholm s Landbo-, Spare- og Laanekasse | 1 8 ......................................................................... Dam M artin Bagerm . § 46 Dam M P Bagerm. Engeil H ans Chr. H erreekviphdl. § 60. . . Hansen A nton M anufakturhdl. H ansen Janus § 4 4 ............................................. Hotel Jom frubjerget, A lm indingen § 1 3 . . Ipsen A n d re a s ........................................................ Ipsen A P Købrnd. § 3 ................................... Jensen II I A gentur & Komm issionsforr. 1 26 Jæ rnbauehoteljet § 2 7 ...................................... K ann’s H otel § 1 2 ............................................. K løckers A B Filial § 22 . . ........................ Kofoed Mads Farve- & Tapethdi. Kofoed P M § 5 8 .............................................. Lind V Bliklcenslagerm. M yreby M ø lle ................................................. M øller Jo b ......................................................... N ielsen A ndr................................................. . , N ygaard A ........................................................ R asm ussen J P § 4.......................................... R asm ussen L P ............................................. Sm idt H & Co. Købrnd. § 1 9 .............. Sonne C hristiane.M anufakturhdl. § 37 Honne P | 1 ...................................................... Søndre Mølle, A H enriksen § 39 . . . østevby S B L Bagerm. N ielsen II Købrnd. § 55 N ielsen H B likkenslagerm . N ielsen AVill. Sadelm ager § 61

B anker M aterialister & Faryehdl. Moller B ryggerier Savværker M urerm estre Savvæ rker Smede Brand forsikrings selskaber Sparekasser

H oteller G artnere

Farverier

M urerm estre B adehoteller M alerm estre T ræ last- og Tømm erhdl.

M alerm estre

H oteller H oteller Isenkr. (Rønne) Isenkræmm ere Møller

Snedkere

H oteller, B adehoteller H oteller, B adehoteller

B adehoteller B adehoteller B adehoteller B adehoteller H oteller Fiskehandlere

M alerm estre M alerm estre

Snedkere Cykler Smede K orn M urerm estre M øller

B adehoteller G artnere Stenhuggerier (Kbhvn.) Cykler D am pskibseksped. K orn, K ul, Landbrugs­ mask., Træ last- og Tøm­ m erhdl., B ygningsartik­ ler, M arkfrø, Gødning, K olonial en gros, Isen­ kræmm ere, Støbegods, Jæ rn, M anufakturhand­ lere, Foderstoffer

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre;, Aakirkeby Manufakturhdl., Simon Madsen, Indeh. S O Madsen, Rønne. Prok.: H P Andersen. Aakirkeby Materialhdl. ved H Michelsen. Aakirkeby Skæreri & Cementstøberi (Brd. Andersen), Indeh.: Snedkerm. P An­ dersen og Murerrn. N Andersen. Almindingen Savværk ved A O Muller Boghandelen i Aakirkeby, Johanna Jørgensen. Bornholms Landbo Spare- og Laanekasse i Aakirkeby. Bestyrelse: Løjtnant C M Koefood (Bogholder og Kasserer), fh. Gaardojer M Hansen, Avlsbruger A Ipsen, Borgmester H P Hansen, alle af Aakirkeby, Particulier I Muller af Klippely, Gaardejer A J Kratlund og Landsthingsmand P L Koefoed, begge af Pedersker og Gaardejer A Schou af TviUinggaard, af hvilke tre i Foren, teg­ ner Frm. Smidt H & Co., Indeh. H A Smidt og L C P Lund.

N ordlandets H andelshus, A kts. § 7 . . . .

N ordre Mølle, II Ipsen § 9 1 ....................... Møller Olsen Chr., Messens U dsalg § 100 Pedersen P .............................................................. Smede Petersen C hr............................................................ M alerm estre Sonne A n to n ......................................... Snedkere Sonne J u l................................................................... Smede W iberg A R § 20 & 41.....................................Stenhuggerier,

G ranit

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af d« officielle Handels-RegistraJ

A l l in g e og Sand v ig , (Postadresse for begge Byer er Allinge.)

Allinge Bog- og Papirhandel ved M. Gjerow. Allinge Kolonial- og Produktforretning, Akts., Bestyrelse: Kæmner M P Ipsen, Partikulier G C Jacobsen, Kapt. J C Kofoed, Gaardejerne L P Olsen og X Jensen, der i Foren, tegner Fim. Aktiekapital 50,375 Kr. Prok.: J B Larsen.

Indbyggerantal 1906 : 2546; 1901: 2709; 1890: 1838; 1801: 585. Ejendoms­ skyld: 3,3 Miil. Kr. Indkomst: 0,3 Miil. Kr. Formue: l,s Mili. Kr. Havnedybde Allinge: 3,7 M. Borgmester: H Mortensen.

Sjælland - Forretninger

V — 882

Provins-Register

Allinge Teglværk, et Interessent-skal). Bestyrelse: Bentier J L Gronbech, Ham- mersholm (Formand), Snedkorui. A Sonno, Sparokassekassere'r H Moller, S;en- værksbestyrer H -I Pedersen og Stenværksejer A li Wiberg. Fnn. tegnes af Formanden og Driftsbestyreren J Hansen i Foren. Kapitalen udgør 75,000 Kr. Prok.: .1 Hansen. Bornholms Spare- og Laanekasses Afdeling i Allinge (Filial af Bornholms Spare- og Laanckasse i Ronne). Bestyrelse: Borgmester O Christensen (Kasserer) C Holm (Bogholden og Avlsbruger P L Holm, af hvilke to i Foren, tegner Frm. Bornholms Henhuggeri. et Interessentskab i Olsker .Sogn. Bestyrelse: Enkofru Emilie Danielsen. Haderslev, der tegner Frm., Stenværksejof J E Sandell, Ol­ sker Sogn og Partikulier J Barteis. Kapitalen er 80,000Kr. Prok.: V P Her- mansen. Hammelsliolms Granitværker, Akts., Bestyrelse: Snedkcrm. A Sonnc, Stenhugger A liansen, Maler C (Nielsen, Smedem. P Pedersen, Vognmand .1 L Larsen, Stenhug­ ger MNielsen og Kobind. J Hansen, der tegner Frm. i Foren. Aktiekapital 40,000 Ivr. Prok. Stonværksbcstyrer H J Pedersen. Messens Ene-Udsalg vod t'hr. Olsen. Nordlandets Handelshus, Akt-s., Bestyrelse: Gaardcjerne II V Maogaard, Olsker, (Formand) L C Jonson, Olsker, og D J Funch, Olsker samt Rentier M C Kure, (Suppleant), Frm. tegnes af samtlige Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: P Kure. Aktiekapital 60,000 Kr.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Pedersen S fi 23 ................................................. Smede Petersen A | li). Petersen Aage £ 3 3 ............................................. Smede Petersen Lerbæ k Købmd. J) 15 Petersen L P ........................................................... M urerm estre .......................................... Møllebyggere Fe te Asen P O | 37................................................. Smede Pctcrsm inde Teglværk, Akts. £ '3 .................. Teglvæ rker Rasm ussen A llerreekviperingslull. £ 42 lleeh O £1 4 ............................................................... K orn Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre). Ballerup Teglværk Akts. Bestyrelse: .1 Andersen og T C Fulrr (Formand), der i Foren, togner Frm. Aktk. 40.000 Kr. retorsminde Teglværk, Akts. Bestyrelse; fh. Dampmoller L P Jappe og Fabr.

11 Friis, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 24,000 lir. Reeh C. Indeh. J I’ C Reeh. Prok.: II 0 T Reeh.

Asnæ s. Fra Kjebenhavn pr. Jærnbano 8 T. Indbyggerantal 1906: 504.

B i rk e rø d . Fra Kjobenliavn pr. Jærnbano J/* T. Indbyggerantal 1906: 1481.

Se Fagregistre' under

Forretningsnavn og Adresse A ndersen P eter Bagerin. Høve Mølle £ 45 A snæs D am pteglvæ rk Akts. £ 3 7 .............. Asnæs H otel £ 4 0 .............................................. A snæs Sogns Spare- og Laanckasse . . . . B ernstein W aldem ar £ G ................................ Clemnicnsen A ........................................................ Clemmensen Chr., Høve £ 5 3 ......................... Eriksen Jens £ G G .............................................. Fischer P Købmd. £ 4 ...................................... F rederiksberg Sanatorium for kirtelsyge B ørn £ 75................................................................ G yldenvang P Købnul. £ 50 H ansen P Thorvald £ 26................................... H olbæk og Omegns B ank £ 3 4 ..................... Høve M ø lle ............................................................... Jensen A lbert M anufakturlidl. £ 32 Jensen A nders Bagerm. £ 42 Jensen Chr. Købmd. £ G3 Johansen Svend O £ 20 ................................... Larsen Chr. Sadelm ager £71. (Larsen .1 Kobmd. £ 3G Larsen K id s £ 4 8 .............................................. Madsen Brødrene, Asnæs M askinfabr. £ 3 Madsen Carl £ 4 4 ................................................. Madsen II P Papir- & G alanterilidl. £ 14 Madsen K arl B likkenslagerm ........................... (Neidhardt H arald M anufakturlidl. £ 8 N ielsen Chr. £ 70.................................................. Nielsen Hans £ 2 7 ..............................................

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Binas H ans M anufakturlidl. £ 0 B irkerød' Cem entvarefabrik, II M N ielsen

Teglvæ rker H oteller Sparekasser Tøm rerm estre

& Søn £ 80........................................................... C em entvarer B irkerød K ostskole £ 2S)................................... K ostskoler B irkerød K ro £ 1 8 ............................................. Bade- & Somm erhoteller. B irkerød og Omegns B ank, A kts. £ 59 & 71 B anker B irkerod Teglværk, Akts. £ G3....................... Teglvæ rker Dieli John £ 34........................................................... A rkitekter D uclnvaider A.............................................................. M alerm estre Ebbe & Rohde £ 73.............................................. Tøm rerm estre Eskemo.se Malle, Chr. L arsen £ 94. . . . Møller Hansen’s H G liftf. Købnul. £ 10 Hansen Jobs. £ 2 4 .............................................. M askinfabrikker Hansen Svend £ 4 0 ............................................. Isenkræmm ere H enriksen II............................................................... M urerm estre Høy K irstine Bog- og Papirhdl. £ 32 Ivanauw H Bagerm . £ 55 Jacobsen Carl E Købmd. £ 30 Jensen Carl Kobmd. £ 21 Jensen ,T £ 3 G ........................................................ Tøm rerm estre Jeppesen L 11........................................................... Cykler K able H( £ 2 G ..................................................... Tobakker og Cigarer L auritzcn P J ........................................................... Teglvæ rker Madsen F C £ 1 5 ................................................ Tøm rerm estre Mogensen 11 C ........................................................ Tøm rerm estre Nobis Mølle v. Chr. Larsen £ 2 2 .............. Møller Olsen N P .................................................................. M urerm estre Petersen Chr.£ 76................................................... Smede Rasm ussen II B likkenslagerm . £ 82 Rasmussen I I ........................................................... Malermestre K eith F F Kobmb. £ 11 Steen Cornelius & 11 Thomsen £ GG. . . . Malermestre Tornevang Teglværk, Akts., £ 64.............. Teglværker

Smede Smede Tøm rerm estre T ræ last- & Tømm erhdl. Sanatorier C em entvarer B anker (Holbæk) M øller

Tøm rerm estre

Snedkere M askinfabrikker, brugsm askiner G artnere Cykler

Land­

M alerm estre Malermestre

N ørby I P I Købmd. £ 1 P etersen I 0 £ 31................................................. M alerm estre Petersen Peter, A astofte £ 7 0 ..................... Smede R asm ussen F A Kobmd. £ 5 ........................ Foderstoffer Sørensen Aug. £ 68.............................................. Smede Sørensen L ars P, Høve £ 6 0 ........................ M urerm estre

"W instedt John O verretssagf. & Yiggo Stock- lund |) 107............................................................

Sagførere

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre).

Indregistrerede Firm aer. (Uddrag af de olficielle Handels-Registre).

Birkerød og Omegns Bank, Akts. Bestyrelse: Arkitekt Woldby (Formand), Gross. A N Hansen (Næstformand), Skolebest. A Mant zius, Kobmd. H ililiehrandt, Gaardejer M C Hansen, Slagterm. G Rasmussen, Gaardejer P Petersen og Kom­ munelærer A Andersen (Direktør). Frm. tegnes af Direktøren og Formanden i Foren, olier en af disse i Foren, med Næstformanden. Aktk. 60,000 Kr. fh. Hanson’s H C Eftf., Oscar Sørensen. Indeh. O Sørensen. Prok.: F VPetersen. Hansen’s O Eftf. Hansen og Jørgensen. Indeh. J Hansen og M Jørgensen.

Asnæs Damp-Teglværk, Akts., (Bestyrelse : Tomrerin. J Eriksen (Formand), Gaard- ejer 1 P Olsen (Næstformand), Propr. A WiuiV og Gaardejer 11 Larsen, Gyl­ denholm. Fnn. tegnes af Formanden eller i hans Forfald af Næslformandon eller af to andre Bestyrelsesmedlemmer i Foren. Aktiekapital 20,000 Kr. Asnæs Sogns Spare- og Laanekasso. Bestyrelse: Forp. J Nielsen (Formand) Gaard­ cjerne II Nielsen og P Andersen, Boelsmd. N Hansen, Propr. Wiuff, Sadelni. j Hansen og Gaardejer N V Jensen, Høve. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Madsen Brodrene, Asnses Maskinfabrik, Indeh. M O Madsen,

F a x e . FraKjohenhavn pr. Jærnbane 2 C 4 T. Indbyggerantal 1906: 1342.

B a lle ru p . Fra Kjobenliavn pr. Jærnbano 3/4 T. Indbyggerantal 1906: 1044.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Arboe Poul B likkenslagerm . B anken fo r Faxe og Omegn, A kts. £ 29 B anker B laabæ k M elle, J e n s e n ....................................... M oller B oserup C J Købmd. £ 7 ................................ K orn Brenoe C O £ 1 7 .............................................. K orn C em entvare-Fabrikken „Faxe“, L Petersen £ 7 2 ......................................................................... C em entvarer C hristensen Chr. £ 33 . . .’ ............................ Snedkere C hristiansen N .................................................... M alerm estre Crome & Goldschm idts F abrikkers Uds., Søren N ielsen £ 30 E ilertsen W £ 8 8 ........................ ....................... Snedkere Faxe D am psavværk, N Clemmensen . . . . Savvæ rker Faxe G artneri £ 54.............................................. G artnere F ran k lians, Ebbeskov £ 1 0 1 ........................ B ryggerier Fønns K ristian £ 86.............................................. Isenkræmm ere Gille Oscar E £ 98 . . ....................................... E lektrisk Lysinstallation H ansen B rødrene £ 5 1 ....................................... Cykler

Se Fagregistret tinder

Forretningsnavn og Adresse A ugustinus N P £ 5 5 ...................................... B allerup Mølle £ 13.......................................... B allerup Teglværk, A kts................................. B runsberg H D B likkenslagerm . C hristensen C V £ 47...................................... C hristensen P ........................................................ D ahl A, M aglegaard £ 6 ................................ D yregaard R P £ 2 2 ...................................... H ansen Laura M anufakturlidl. H ansen Thorvald M anufakturlidl. £ 10 H ansen Thorvald £ 6 2 ................................... Jacobsen Olaf Købmd. £ 29 Jensen A £ 5 9 .................................................... Jensen C £ 8 6 .............. ... '. ’ Jensen Jo h a n . . . . . .....................’ j \

Tøm rerm estre Møller Teglværker

M alerm estre M urerm estre T apetfabr., R ullegardiner G artnere

Møbler M urerm estre Fiskehandlere M alerm estre Savværker B anker (G lostrup) Cykler

Johannesscn Th. £ 1 .................. Jørgensen Jolis. Bagerm . £ 69

H ansen I C Bagerm . £ 38 H ansen N iels Købmd. £ 2 H olch’s E iler E ftf., F Jen senM an u fak th .£ 22 H otel Faxe £ 5 & 5 0 ........................ .

K bhvnske F orstæ ders Bank, Akts. £ 57. N ielsen J £ 26, . . . . . ................................

’ . . H oteller

V — 883

Forretninger — Sjælland

Provins-Register

F red en sbo rg . Fra Kjebenhavn pr. Jærnbane 1 T. Indbyggerantal 1906: 1162; 1901: 930; 1890: 790; 1801:443. Indbyggerantal Asminderød 1906: 568.

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse Hovby Mølle, J e n s e n .......................................... Jensen C $ 40........................................................ Jobannessen II P & K nud N ielsen D 23 Juulsgaard P G odsforvalter $ 2 5 .................. Larsen B rødrene $ 9 .......................................... Larsen Carl M $ 1 5 ............................................. Larsen Ole, T y stru p ............................................. Larsen P Bog- og Papirlidl. $ 105 M arott Clément Bog- og Papirlidl. $ 102 M ineralvandsfabrikken Faxe $ 8 ................. N edergaard M P $ 68.......................................... N ielsen Conr. $ 5 2 ............................................. N ielsen N $ 114............................................. . . Olsen Carl B agenn. $ 74 Petersen Julius. . .................................................. Petersen L $ 7 2 .................................................... Petersen M arius $ 4 2 ....................................... ... Petersen Yald. Købmd. $ 26 Petersen V aldem ar.................................................. Poulsen ¥ F S Godsforv. G odtbaab $ 57 R asm ussen Yvan $ 2 4 ...................................... Sparekassen for Faxe og Omegn $ 25 . . Tinglef P N Bog- og Papirlidl. $ 13 V ett & W essels Uds., Sclileppegrell-Møller $ 37 Zachariasen S $ 7 5 ............................................. Ø stsjæ llands Avis $ 2 1 ................................... Ø stsjæ llands Folkeblad $ 1 4 .....................

Møller G iarm estre Sagførere Sagførere

B ogtrykkerier Isenkræmm ere B ryggerier

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse A ndersen Clir. T apetserer og D ekoratør $ 70 A ndersson A ........................................................... A sm inderød K ro $ 2 .......................................... A vertissem entstidende for Fredensborg og Omegn $ 6 5 ........................................................ Bodelsen & Veiby Nielsens U ds. M anufak­ turhdl. $ 54 Bodenbagen A T A sm inderød $ 2 6 .............. C hristensen Rosotte Købmd. $ 3 Fredensborg og Omegns Spare- og Laane- kasse $ 4 8 ........................................................... G roth J Bagerm. $ 103 H ansen A .................................................................. H ansen K E $ 6 0 ...................................... H ansen N P H erreekvipering $ 64 Ileinrichsen A rnold C, A sm inderød $ 89 H einricbsen H A sm inderød $ 6 6 .............. Holberg 0 .................................................................. H otel „Prinsen1 $ 3 6 ............................• • ■ Hotel Store K ro $ 4 7 ....................................... Jensen A lb ert Købmd. $ 9 Jensen II P Købmd,, A sm inderød $ 93 Jensen J P $ 28 . . . . . ............................... Jæ rnbaneliotellet $ 6 . . . ............................... Jørgensen J .............................................................. K ielberg E $ 1 0 2 ................................................ K ryger Carl, A sm inderød.................................. Lange F ..................................................................... Larsen S $ 9 6 ....................................................... L iebst P W Købmd. $ 11 Lindberg Vilh. $ 1 1 6 .......................................... Linde Chr. $ 3 5 ..................» .............................. M øller A M Blikkenslagerm . N ielsen N P $ 2 5 ............................................. N ielsen P Palle, A sm inderød............................ Olsen Chr. $ 7 5 .................................................... Olsen P . . . ' ........................................................ Petersen Chr. Bagerm. $ 56 Petersen H arald $ 110...................................... Petersen J P, A sm inderød $ 1 3 .................. Poulsen P eter B likkenslagerm . $ 4 Rasm ussen E iner Købmd. $ 74 Rydalil Otto Sadelmager, A sm inderød $ 90 Schwalbe Alb. $ 7 2 .......................................... Skjødt Jobn Bagerm. A sm inderød $ 67 Starok Aage............................................................... Stjernbolm R Forlagsboghdl. $ 100 Sørensen R C $ 2 3 ............................................. V ett & W essels Udsalg, E jn ar Thorbek $ 5 V inther H arald I $ 1 ......................................

Billedskærere Bade-&Sommerpensionatef Aviser II

M ineralvande Cykler _ Bryggerier Snedkere

Malermestre

M alerm ester M urerm estre M urerm estre Snedkere A ssurancebestyrere Pølsefabrikation Sparekasser

Sparekasser Smede

Murermestre Murermestre Murermestre Stukkaturfabr. Hoteller (Hoteller, Bade- &Sommer- \ hoteller

Rebslagere (Udgaar i Kjøge) (Udgaar i Kjøge)

Møllebyggere H oteller D rejere M urerm estre Tøm rerm estre G artnere Cykler Tøm rerm estre Sagførere, Incasso M urerm estre Tøm rerm estre Snedkere M alerm estre Tøm rerm estre Savvæ rker

indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.)

Banken for Faxe og Omegn, Akts. Bestyrolse: Murerm. L Petersen, Gaardmand J K Larsen, Ebbeskov, Apoteker O V Hansen og Sagf. Jobannessen, Sognofogod K Andreasen, Alslev. Sognefoged P Andersen, Spjollorup, Bagerin. P liansen, Karise, Murerm. J Andersen, Murerm. .1 Johansen, Sognefoged 11 Petersen, Favreby, af hvilke to i Foren, tegner Frm. Købmd. N Hansen, Lærer I’ K Jobannessen, Kjessendrnp, Gaardmand N Christensen, . Ilouby, Urygger O V Sørensen, Kongsted, Sognefoged N Andersen, Frcnderup, Fabr. P Nielsen, Gaardmændene P Nielse i, -Ostergaard og .1 Christensen, Tystrup, samt Kebmd. F Jensen. Prok. har enhver af do 10 forstn. Bcstyrelsesmedl. i Foren. *med Bankassist. A Hansen. Aktiekapital 35,000 Kr. Christenson’s C A Eftf. Indeli. R Larsen. Hansen’s A Vilh. Eltf. L Larsen. Magasin du Nord, Vott & Wessels Udsalg ved J P Thomsen. Orup pr. Faxe. Sparekassen for Faxe og Omegn. Bestyrelse: Kmh. Greve C C H Moltke, Lystrup (Formand), Direktør O Mortensen, Faxe Ladeplads, Greve Aage Moltke, Trygge- vælde, Gaardbest. L P Larsen, Stubberup, Partikulier J Andersen, Forp. S Hansen, Alslovgaarden: Gaardejer .1 0 Nielsen, Eskildstrup og Konsul C J Boserup, Faxe. Frm. tegnes af 3 Bestyrelsesmedlemmer i Foren, eller 2 af disse i Foren, mød Bogholderen.

Malermestre Smede Tømrermestre Snedkere

F a x e L adep lad s . Indbyggerantal 19C6: 708. Havnedybde: 3,i M. Fremmede Laides Konsuler vicekonsulerne C J Bosovup (Norge), 0 Mortensen, li. (Sverrig).

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.)

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

Boserup J Købm and f) 8 C em entvarefabrikkcn IIy lleh o lt$ 28 . . . . C hristensen L Bagerm. C hristiansen A nders M anufakturhdl. $ C C hristiansen II P Papirlidl. f 38 Faxe K alkbrud, A kts. $ Faxe 4 ................. Fich li II $ 27......................................................... G roth-IIansen E Købmd. $ 2 Hansen D aniel $ 52.............................................. Hansen E $ 40........................................................ Hansen J $ 32 .................................................... Holcli’s E iler E ftf., M artin N ielsen Manu­ fakturhdl. $ 7 H otel Faxe Ladeplads J 2 0 ............................ Johansen .T $ 2 1 .................................................... Koefoed J J ) 4 .................................................... Linde M D 9 ........................................................ Lund Axel, A kts. Skibsproviantering $ 3 Nielsen N P f 2 8 ............................... Olsen Olaf $ 34 ................................................. Pensionat Gefion, A nna C hristiansen. . . . Pensionat Søfryd, L Carlsen $ 3 1 .............. Pensionat „Sølystu, M arie N ielsen $ 23. . . Pensionat „U dsigten", K aroline Hansen, $ 1 2 ......................................................................... Pensionat Æ blely, M arie Larsen $ 5 . . . Svendsen P B likkenslagerm . Vraamose Mølle, Jø rg e n se n ............................

Fredensborg Gas- og Vandværk, Akts. 33estyrelse: Sagf. ,1 C II Linde (Formand), fh. Købmd. L G Svendsen, Hotelejer P J Hansen, Skomagerne A P S Henrik­ sen og Kobmd. A L C Jensen. Frm. tegnes af Formandon i Foren, med et Bestyrelsesmod]. Aktiekapital 32,000 Kr. Fredensborg og Omegns Spare- og Laanekasso. Bestyrolse: Sagf. J C II Linde (Formand), Kobmd. A L C Jensen, (Næstformand), Bygmester J I* Petersen, As­ minderød, Slagtorn). C M J Sørensen, Branddirektør O Skeel, Læge CAP Ilolm og tb. Lærer P P Scliack. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformanden hver især i Foren, med et Bestyreisesmedl. Hygiejniske Institut, Det. Frodonsborg, ved It Stjernbolm. Hygiejniske Institut, Det. Asminderød. Indeh. R Stjernbolm. Liebst P W, Indeh. A H Liebst.

Cementvarer

K alkværker, Teglværker, Gødning, kunstig Cykler Fiskehandlere Cykler Møbler Hoteller M urerm estre Skibsbyggerier, Savværker G artnere Tømrermestre Snedkere Bacle-&Sommerpensionater Bade-& Somm erpensionater Bade-&Sommerpensionater Bade-&S<«nmerpensionater Bade-&S.ommerpensionater Moller

F red er i k ssu n Fra Kjøbenliavn pr. Jærnhane llj T. Indbyggerantal 1906: 2425; 1901: 2302; 1890; 1828; 1801: 262. Ejendomsskyld: 4 Mili. Kr, Indkomst: 0,8 Mili. hr. Formue: 4 Mili. Kr. Havnedybde: 3,7 M. Borgmester: K K L Jurgens.

Se Fagregistret under M urerm estre Glannestre Baadebyggerier, Motor- baade, Savværker Tømrermestre Smede

Forretningsnavn og Adresse Andersen A G $ 149................................. A ndersen Axel $ 1 2 1 ......................................... Andersen’a Brødr. Baadebyggeri $ 70 . . A ndersen H P $ 6 5 .......................................... A ndersen N P ........................................................ Bilidt Strandhotel $ 175............................ Borring Einar, Bonderup $ 1 2 4 .............. Oaspersen A $ 4 2 .................................... Christensen Georg Blikkenslagerm. $ 188 Christensen Georg $ 7 5 ............................ Christiansen Chr. $ 2 2 ............................ Crome & Goldschmidt’s Eabr.’s Uds., N C Christensen $ 63

Badehoteller Cementvarer Murermestre Tømrermestre Korn

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.) Cementvarefabrikken Hylleholt, Sjælland, ved Johansen Jensen, Hans Nielsen & Søn. Indeh. J .T Jensen, N P Nielsen og H Nielson Borritzhoved. Lund Axel, Akis. Bestyrelse: Manufakturhdl. A O Christiansen, Stationsforst. O F A Fich og Gartner M R. Linde, der i Foren tegner Frro. Prok.: A Chri­ stiansen og Bestyrer A Lund i Foren. Aktk. 3,600 Kr.

Sjælland — Forretninger

Provins-Register

V —884

Forretningsnavn og Adresse D am gaard-N ielsen’s L E ftf. Trikotagehdl. 5 112 Ebbesen J J Bog- og Papirhdl. £ 9 E lsass’s L N Sønner Købmd. £ 13 . . . . Faaborg R ichard £ 1 5 5 ................................... Eleischer J Købmd. £ 5 8 ............................... Frederiksborg Am ts Avis £ 2 6 ..................... Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse I 3 5 ......................................................................... Frederikssund A ndels-Svineslagteri £ 33 6 103......................................................................... Frederikssund Bryghus, Akts. f 20 . . . • Frederikssund Cyklelager £ 6 9 ..................• Frederikssunds D a m p m ø lle ............................ Frederikssunds K alleristeri, Axel B Lange | 1.1 & 84................................................................ Frederikssund M aterialhdl. ved Niels P eter N ielsen £ 104 Frederikssund & Omegns Bank || 66 . . . Frederikssunds Savværk, Ernst; M erck g 15 Frederikssunds V ognfjederfabrik, L P L ar­ sen g 80 ............................................................... H ansen A C & II Larsen g 1 8 3 .................. H ansen d ir. M aterialist g 12 H ansen’s J Enke g 8 5 ....................................... H ansen L H erreekviplull. g GO H ansen L II Købmd. g 2 8 ............................ Hansen Sophus A & Co. g 1 0 ..................... H otel Isefjord g 2 ............................................. Irgens E rn st Købmd. g 126 Isefjords-Posten g 1 9 .......................................... Jensen Axel M anufakturhd]. $) 3!> Jensen Ohr. Bagerm. g 76 Jensen L ............................................... Jensen N ............................................... Jensen W Bagerm. f) 92 Jespersen J g SK)................................................. Jæ rnbanehotoU et g 7 2 ...................................... Jens Sophus & Co. M an u fak tu iM . Jl 36 K anstrup P O verretssagf. | 1 8 5 .................. Kock C hristian g 101 ...................................... Lange Axel B Købmd. g 11 & 84............... Lange Carl V g 1 1 1 .......................................... Lange H ans li g 5 ............................................. Larsen II P g 3 2 ................................................. L arsen J, Oppesundby g 3 8 ..................... L arsen N P g 1 1 6 ............................................. Lindhard II A genturforr. g 23 Lorentzen C Iløeg, O verretssagf. g 99. . . Madsen Willi, g 3 7 ............................................. M anufakturhuset, Vilh. C hristensen g 96 N ielsen Eigil Købmd. g 127 Nielsen L auritz Købmd. Skibsproviantering Larsen’s H ans I* M askinfabrik g 79 . . .

Se Fagregistret under

Temrerm. C G Christensen, Kancellir. P J H Lindhardt, Fabr. II P Larsen, Baadobygger C A Andersen, Trikotagelidl. N C Ckristcnson, Materialist J C Hansen, Gaard øjorne .L Pedersen, Skuldelev (Næstformand), N P Poulsen, Sø­ sum, J Svendsen, Sundbylille og J P Andersen, Ferslov, samt Murerm. N Frand­ sen, Jægerspris. Frm, tognes af 2 Direktorer i Foren, eller af on Direktor i Foren, med Bankraadots Formand. Prok.: S L Brink (Bogholder) i Foren, med en af Diroktorci'ne. Aktiekapital i 25,000 Kr. Frederikssund Savværk ved Ernst Merck, Frederikssund. Irgens Ernst (C F Aagesen’s Eftf.). Jvdsko Strikkeriers Udsalg, Do, vod Damgaard-Nielson’s Eftf. Indoh. P Christensen, Kblivn. Prok : A Mortensen Lango Hans R. Indeh. P II Lange. Manufakturfabrikkernes Udsalg ved M Matkiasen’s Eftf. Sophus Jens & Co. et Ivoinmanditselsk. Ansv. Delt. S Jens. Manufakturhuset ved Vilhelm Christensen. Sparo- og Laanekassen for Frederikssund og Omegn. Bestyrelse: Købmd. A B Lange, Sagf. A C Hansen, Købmd. C Christiansen og Temrerm. H P Andersen, alle af Frederikssund, Propr. S Ludvigsen, Skibby, Gaardojor N Jacobsen, Ordrup, Amtsraadsmedl. P Hansen, Sperrcstrup, Sognefoged J P Hansen, Sosum, og Møller L Petersen, Strolillo Mølle, af hvilke to i Foron. tegner Frm.

(T ræ last- og Tømm erhdl., ( B ygningsartikler M alerm estre Foderstoffer A viser (H illerød) Sparekasser (H illerød) (Svineslagterier, Æ g, Eksp. < og Im p.,Pølsefabrikation, ( F ed t en gros Bryggerier (Cykler,M otorcykler, Oykle- | reparation, Benzin D am pm øller Kaffeimp. & Kaflfebr. Banker, Incasso [Savv., M askinsnedkerier, | Æg-kasser, Pakkassefabr. Vog-nfjoderfabr. Sagførere B rødfabrikker, Møller K orn, Kul Cem entvarer H oteller Aviser, B ogtrykkerier

F r e d e r ik s væ rk . Fra Kjobenhavn pr. Jærnbano 2Li T. Indbyggerantal 1900: 1664; 1901: 1431! 1890: 1098: 1801: 505. Ejendomsskyld 3,2 Mili. Kr. Indkomst: 0,f, Miil. Kr. For­ mue: 2,-, Mili. Kr. Havnedybde: 3,« M. Borgmester: E B Larsen.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

A ndersen J M anufakiurhdl. A ndersen M llerreekviperingshdl. £ 38 A ndersen-B orning Chr. £ 2 9 ........................ B ram iner Carl J 9 ............................................. Bredorød Mølle, P Jørgensen |j 34 . . . . B rendstrup Aug. A genturforr. £ 4 C hristensen Jens K øbm d., M'clby £ 94 Crome & G oldschm idt’s F ab r.’s Uds. Willi. F riis £ 57 Frederiksvæ rk-H elsinge Dagblad 1 18 . , . F rederiksvæ rk Savværk, v. Holger S Dahl | 3 Frederiksvæ rk M askinforretning ved Holger S Dahl f 8 2 ....................................................... Frederiksvæ rk T ræ lasthandel, v. H olger S Dahl | C .................................................................. H ansen P ................................................................... Hoegaard A nker £ 4 4 ....................................... H otel „Arre.sø“ £ 8 .............................................. Hotel F rederiksvæ rk D 2 ............................... Hæ rens K rudtvæ rk £ 3 2 ................................... Jensen A Bagerm. Jensen A lbert Bog- og Papirhdl. f) 13 Johansen C £ 8 4 ................................................. Johansen C L Kobmd., B m lero d £ 69 Johansen J P ........................................................... Johansen O tto ........................................................ Jørgensen I T Kobmd. |1 36 K apel C a r l ........................ '..................................... K nudsen H a n s ........................................................ Larsen L Tojberg’s Eftf. Købmd. £ 73 Lieborkind Poul M anufakturhdl. £ 17 Lundetornsgaarden, Melby Præ steiod. . . . M athiesen Ad. Kobmd. £ 3 7 ........................ M øller W H B likkenslagerm . £ 86 Morck Y ilh. Kobmd. £ 5 N ielsen Carl B likkenslagerm . £ 114 N ielsen C Chr. £ 7 2 .......................................... N ielsen N M H erreekviperingshdl. £ 31 N ordsjæ llands V enstreblad £ 1 9 ..................... P ensionat A dserbo................................................. P ensionat B irkekjæ rgaarden, Melby . . . . Pensionat G ranhøj.................................................. Pensionatet ved Skoven £1 3 8 ......................... Petersen H ............................................................... Raaschou-N ielscn O laf £ 5 9 ............................ R eitzel C § 4 9 .................................................... Sparekassen for Frederiksvæ rk og Omegn | 40 & 9 8 ............................................................... V ett & W essels Uds., Vald. Olsen £ 8 3 &99 V illa Strandbo £ 6 4 ........................................... sW inther’s F Enke £ 1 0 0 ............................... Ørbæk L P £ 7 1 ................................................ Culmsee P J Købmd. J) 81 Ew ald H C Købmd.. U 15 H ansen Carl M aterialist $1 26 H ansen F red erik Købmd. D 39

M urerm estre, C em entvarer Fiskehandlere Møller

Malermestre Gartnere Læ derhan diere H oteller Sagførere, Incasso G artnere

Aviser Savværker Maskin forhandlere Trælast- og Tømmerhdl. Snedkere { Jæ rnstoberier, M askin fabr. (Kblivn.)

(K orn, T ræ last- og Tom- < inerhdl., M arkfrø, Kolo- ( nial, Foderstoffer, G artnere, Planteskoler (K orn, T ræ last- og Tom- | merlull. i Maski nfabr., Landbrugs- < m askiner, Tæ rskevæ rker, ( V indm otorer Jæ rnstoberier Tøm rerm estre Smede Sagførere, Incasso Isenkræmm ere, Støbegods

H oteller H oteller K rudt

M urerm estre

Smede Snedkere Sagførere G artnere

Bade-& Somm erpeiisionater K orn

N ordsjæ llands V enstreblad g 1 0 0 .............. A viser (H illerød) N okkentved 0 O verretssagf. g 14 . . . . Sagførere, Incasso

Olsen O F Ivøbmd. g 52 Olsen N C Bagerm. g 137

Tøm rerm estre A viser (H illerød)

Pedersen A nders g 167...................................... M urerm estre P etersen’s A C H otel g 3 4 ............................. H oteller P etersen W illi. B likkenslagerm . g 25 Spare- og Laanekassen fo r F rederikssund og Omegn g 130................................................. Sparekasser Sørensen N ............................................................... M urerm estre W erdelin J P ........................................................ G arverier V ett & W essel’s Udsalg, I Chr. Jen se n g 45 Ø rbæ k & Sørensen g 1 4 8 ............................... Snodkere

Bade-& Somm erpensionater Bade-& Som inerpensionater Bade-& Somm erpensionater Bade-& Somm erpensionater Smede Isenkræmm ere M urerm estre Sparekasser Bade-& Somm erpensionater Tøm rerm estre Snedkere, Cykler

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Reglstra) Andcrson’s Brødrene Baadeliyggeri ved Kristian Andersen & Jens Olaf Martin Andersen i Frederikssund. Elsass’s L N Sønner, lndeh. N L Elsass. Brok.: M L Elsass. Fleiseher og Bentzens patenterede selvklæbende Konvolut, Akts. Bestyrelse: Assist. v. Statsb N P Bentzen (Forretningstører}, Forvalter P E Fleiseher og Bankbogholdir S Brink. Frm tegnos af Forretningsføreren i Foron. med et andet Bestyrelsesmode Aktk. 9,000 Kr. Frederikssund Bryghus, Akts. Bestyrelse: Overretssagf. Chr F Brorson, Kbhvn. og Brygger T Algreen-Ussing, der tegner Frm. hver for sig. Aktk. 50.000 Kr. Frederikssund Cyklelager ved Christiansen. Indoh. Anna C Christiansen. Frederikssund Kafferisteri ved Axel B Lange. Frederikssund Materialhdl. ved Niels Peter Nielsen. Frederikssunds Mode-, Broderi- og Korsetforretn. ved NL Elsass. Prok.: AElsass. Frederikssund og Omegns Bank, Akts. Bestyrelsen bestaar af en Direktion: Apo­ teker J J Bergmann, Overretssagf. O N Nokkentved, Partikulier P Larsen og Købmd. P II Lange, samt et Bankraad: Direktør F M S L Sieck (Formand), Ekviperingsild]. L Hansen, Manufakthdl. P Larsen, Posteksped. K P Knudsen,

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.)

Borggreen C & Sen. Indeh. C J H Borggreen. Culmsees P J Eftf. Indeh. C A P Hansen. Dansk Trawl- og Fiskekompagni, Akts. Bestyrelse: P H Braminer. Aktiekapital 45,000 Kr. Frederiksværk Maskinforretning ved Holger S Dahl. Frederiksværk Savværk ved Holger S Dahl. Frederiksværk Trælasthandel ved Holger S Dahl. Prok.: L Hallager. Hansen Carl & Co., et Kommanditsolsk. Ansv. Deltagor C Hansen. Prok.: H Strøm Sparekassen for Frederiksværk og Omegn. Bestyrelse: Fabrikejer Louis Hee- gaard, Oberstløjti. II Parkov, Hellerup, Kæmner J Heerup, Cand. jur. A Biihrscb og Gaardejer P >i Petersen, Thorup, af hvilke to i Foren, tegner Frm.

V — 885

Provins-Register

Forretninger — Sjælland

Svendsen-Christiansen Chr. g 9 7 .................. Svensson’s B ygningssnedkeri g 6 3 .............. Sørensen Chr. H Blikkenslagerm . g 54 Sørensen I P | 108 .......................................... Sørensen J ................................................................ Thom sen R udolf B ankdirektør g 2 . . . . Tøffel magernes Skæ reri, Akts. g 25. . . . Vogcl A Købmd., TIvissinge g 43 W ohlleben M B B likkenslagerm . g 112 Forretningsnavn og Adresse

Fra KjobenhavlJ pr, Jærnbane 2'/j T, Indbyggerantal 1008: 1061. Havne- dybde: 10 Fod. ______________ G i lle le je . Forretningsnavn og Adresse i Se Fagregistret under

Se Fagregistret under

M urerm estre Snedkere Smede

Fiskehandlere M urerm estre B adehoteller Bryggerier

G artnere Sagførere Træsko, Fabr. & en gros.

Aftdefsen A lbert Jj 2 3 ....................................... A ndreasen F eter .- < .......................................... B adehotellet Hulévthl^g H ornbæ k 22 . . . B jom sen W aldem ar |i 1 8 ............................... C hristensen C Købmd. g 4 Christensen C a rl.................................................- j C hristiansen B e jn h a r d ...................................... Gilleleje Badehotel g 1 3 ................................... Gilleleje K ro f 14 ", ........................................... G illeleje og G lostrup C em entvarefabr. Akts. U 95‘. . , ( ......................... Hansen A nders Hansen Chr. g 15 , * H cnriksen’sL aur. E ftf.C F terchK øbm d. JJ 17 Jacobsen Th. M anufakturhdl. |f tf .rensen Julius g 4 1 ................................... ... , , Jensen S ...................................................................... Lund Ilobert g 26................................................. Madsen li N ygaard Bagerin. g 24 Motz Ingeborg M anufakturhdl. g 40 MOlidr Ju liu s | 20 4 , Nielsen N iels Købmd. g 32 N ordsjæ llands B ank | 3 ................................... Pedersen L auritz Kobmd. g 2 & 38. .' .' Pensionat Gilbjerghoved g 45.............. Petersen Chr. F Kobmd. g 39..................[ Petersen David | 6, . . . ' ......................... Petersen Em il Sadelm ager & T apetserer V i (i Svendsen A lfred B likkenslagerne Solofte V Oscar Bog- og Papirhdl. | 11 Vott & "Wossels Uds. Il II H enriksen g 7 Wulfisen E Købmd. gi 5 N ielsen Cllr. • • 4 * Nielsen J u l................... , . ( ( , \ , . t t , , , ,

Tøm rerm estre Tøm rerm estre B adehoteller Bade- & Somm erhoteller

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.)

Glostrup boghandel ved Otto Tliim. Glostrup Maskinsnedkeri, Akts. Bestyrelse: L N Holm, II E Jergonsen og L G' Mourit/.en. af hvilke to i Foren, tegnor Frro. Aktiekapital 15,000 Kr. Kbhvns. Fedtraffinaderi ved Frederik Raascliou. Kbhvnsko Forstæders Bank i Glostrup, Do. Akts. Direktionen bestaar af: H V A Sørensen (Formand), 11 Thomsen (adm. Direktør) og H C Petersen, af hvilke to i Foren, (egner Frra. Prok.: har hvor af Direktørerne i Foren, mod onten C Petorsen olier C Rathsach. Aktk 80,000 Kr. Mars, Akts. Bestyrelse: Gross. II F Reeli der togner Frm. og Kapt. AFicli, Kblivn. Aktk. 10,000 Kr. „Nova“. et Handelsakts. Bestyrelso : Moller li C Petersen, Haslov, (Formand), Gross. A Andrea en, Kblivn. og Manufakturhdl. W Munck, Gladsaxe. Prok.: VGA Gliristensen. Aktiekapital 1.500 Kr. Tøft'elmagenies Skæreri, Akts. Bestyrelso: Fabr. R Niolson, Hellerup (Formand), Tuffelmager K Sehultz, Kblivn. (Næst onnand), Dircktørorue G Bach og G L Becker (Sekretær) samt Dotai.hdl. 1- G Anderson. Frm. tegnos af Formandon eller af to Bestyrclsesmedl i Foren. Prok.: Driftsbest. P Niolson. Aktk. 50,000 Kr.

C em entvarer M urerm estre M øller

Fiskehandlere Smede Fiskehandlere

Gartnere Snedkere Smede ■Banker (Helsinge 1 Fiskehandlere Bade-&Sommerpensionater

G udh jem . Indbyggerantal 1906: 867; Havnedybdo: 3 ,3 M.

Fiskehandlere Tømrermestre

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Bornholms Laane- og Diskontobank, Akts. jj 2 4 ........................................................................ B anker (Rønne) B randt A ndr. II Købmd. g 5 ........................ KUL K orn Due P A g 1 8 ....................................................... V ognfabrikanter& -Forhdl. Gudhjom K olonial- & Foderstoilorretning’ (H Gram) g 6 ................................................... Kolonial, K om GudhjemMølle, Chr. N P Kullmann f 4 ^ 8l°8’

Indregistrerede Firmaer.

(Uddrag af de officielle Handels-llegistre.; Gilleleje k Glostrup Comentvarol’abnkkor. Akts. Soborg-Gillelej© Kommune. Besty- reis© i Kotnnand T E Jacobsen (Kormand). Gilleleje; lomm orhdl. C Petersen, Græsted samt Arkitekt A C J*erMieJson< Kblivn. Knn. tornes a f Eormandoii i Foren* med et Bestyrelsesmod!. eller at' tre Bestyrelsesmod!, i Foren. Aktk. t'5,000 Kr __________________ G lostrup . Fra Kjobenliavn pr. Jærnbane 20 Min. Indbyggerantal J'JOO: 1968. Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Andersen A f 2 4 ................................................ Tøm rerm estre Andersen Chr. Købmand II 92 Asakol'sky A L Bagenn. f 86 Bjorn Ludv. Kobmd. g 81............................... Sæ befabrikker Cromc & G oldsclim iat’s Fabrs. Uds. v. Joban A K nudsen g 93 Ewald A g .......................................... Malermestre Ewald G g 67. . . . . . .................................... Murermestre Fabricius V g 3 6 ........................ ....................... G artnere G lostrup Boghandel v. Otto Tliim g 8 Glostrup M askinsnedkeri, A kts. g 106. . . M askinsnedkerier & Savv. Graff Jobs. g ................................................. Sagførere Grønlund I Købmd. g 53 Gunst Sophus Kobmd. g 47 Hansen II P g 94................................................. Gartnero Hansen P F Blikkenslagerm . g 50 Havn V aldem ar g 98.......................................... M alerm estre Høybye I ............................................... Maskinfabrikker Jensen & M ikkelsen g 5 5 .............................. G artnere Jørgensen P g 3 4 ................................. • • • • • Jern stø b e rie r A rt. f. Sæbefabr. Kbhvns O liefabrik, Akts. g 74..................... Oliemøller (Kblivn.) Kbhvnske Forstæ ders Bank, De, Akts. g 60 Banker, Incasso Klifoth G A Bagerin. g 126 Larsen A g ............................................................ Tøm rerm estre Larsen Chr. g 1 0 9 ............................................. Smede Larsen J g 9 0 ........................................ G artnere Ludvigshaabs Mølle, A H ansen g 69 . . . • Møller Martinsen P g 9 9 ................................................. Trælast- og Tommerhdl. Mikkelsen C g 16. . . . . ................................ Gartnere Møller Carl Købmd. g 39 Nielsen Anton g i ............................................. Isenkræmm ere Nielsen H g 7 9 .................................................... M urerm estre, C em entvarer Nordisk G ulvbelægnings Fabrik g 67 . . . Gulvbeklædning Pedersen F N M anufakturhdl. g 134 m ,, (Træ last- og Tomm erhdl., Petersen L & II C g 6 4 ................................... \ Cement, 'Støbegods, Byg- ( ningsartikler Petersen P g 12.................................................... M askinsnedkerier Peulicke Chr. g 7 5 .....................M alerm estre Plambeck L, Rode Vejrm ølle g 62 I . ! . . Moller Raagaard M Kobmd. g 95 Radsted H g 6 6 .................................................... M urerm estre Rafn P g 13 ........................................................... G artnere Rasmusen G under g 118 . . ’ ’ . . . . . G artnere Rathsach C g 7 ..................................................... G artnere Kbhvns Fedtraffinaderi v. Frederik Raa- schou g 89 ....................................................

Gudhjem & Omegns Spare- og Laanekasse Sparekasser H agedorn g 2 6 ..................................................... Cykler Holm A ..................................................................... M alerm estre

Snedkere Badehoteller

Holm Jul........................................... H otel Helligdommen, Rø g 9 ......................... H otel „Salene** g i .......................................... Hotel ,,Villa Cara** g 2 7 ................................... H vilehjemm et (P etra K a lis )............................ Jantzen's H otel g l 7 .......................................... Jensen Hans ........................................................... Jensen Jens ............................................................ Jensen J L g 11 ................................................ Johansen Jo h ........................................................... Jørgensen H arald Købmd. g 13 Koch M ic h a e l........................................................ Larsen A Købmd. g 14 Lund I I ...................................................................... M øller P B agenn. Pensionat F u g ls a n g ............................................. Pensionat K lippen.......................................... . . P etersen K nud Kobmd., M elsted g 15 Petersen O t t o ........................................................ Rasm ussen Sofie F r u e ...................................... Schou A .................................................................. Sonne II Blikkenslagerm . Sonne L O ............................................................... Thornberg P A Bagerin. g 34

B adehoteller B adehoteller .Bade-&Sommerponsionater

H oteller R øgerier Savvæ rker D am pskibseksp. M alerm estre Smede

M urerm estre Bade-& Somm erpensionater Bade-& Somm crpensionater Smede Bade-& Som inerpensionater Snedkere M urerm estre

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels Registre.)

Gudhjem og Omegns Spare- og Laanekasse. Bestyrelse: Lærer N J Jensen (For­ mand), Fisker P M Koch, Fisker K A Schou, Skipper K A Jensen og ps. Læror L S Bokko, alle af Gudhjem, Parcellist N P Kofood, Østerlarsker, Kalkbrænder H M Schou, Dampskibsekspeditør J L Jensen og Skibsf. H P Jensen. Frm. tegnes af Formanden. Hasle . Indbyggerantal 1906: 1255; 1901: 1252; 1890: 1272; 1801: 513. Ejendoms­ skyld: l,? Mili. Kr. Indkomst: 0 ,2 Mili. Kr. Formue: 1 , 7 Mili. Kr. Havnedybde 4,3 M. Borgmester: A E Borgen. Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under A akerlund N ........................................................... M alerm estre A ndersen J | 45.................................................... V ognfabrikanter A nker B rødrene g 2 .......................................... Jæ rnstøberier,M askinfabr.

C hristensen J P g 2 3 ....................................... Snedkere Grønbeck & Co., Akts. Købmd. g i . . . . K orn, Kul H ansen II P M anufakturhdl. H ansen L u d v i g .................................................... G iarm estre Hasle H aandvæ rker- og Landbobank g 39 B anker H asle K linker- og C ham ottestens-Fabrik,

A kts. g 3 .............................................................. L ervarer Hasle K ønrøgsfabrik,Ludvig Sørensen . . K ønrøg Hasle Snedker- & Bygningsforr. (A xel. . , A ndersen & Co.) g 3 5 ...................................... E ntreprenører, Snedkere

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online