Kraks Vejviser 1909

l|l|itiilllHl|il

*

KJØBENHAVNS VEJVISER

fjar for itorf^eiis $fujt<> 6.aCde£ t>cn..... $)atbe£$s}JejC qnm<)<>n<)e o.iffeu paa i>en øeåendte $

1909

JtMli: ’l-7. 3fargang«

I 4 0 . 'S ta rg a u i).

Udgivet af OVE KRAK. - y Kontor: Linnésgade 22, aabent Kl. 9—3. Telefoner: H 308 — 5205 — 8347.

Side 3. Fortale. En Redegørelse for Vejviserens Indhold. 5. Forkortelser og Tegn. 7. Kort og Planer. Se den særlige Indholdsfortegnelse. 01. Byggegrunde. 05. Real-Register med Hjælpeliste, Oversigt og Gruppering. 201. Gade-Register og Hus-Register (Kjøbenhavn). Indledes med en Afhandling af Ktiroreher CORDT TRAP. 449. Person-Register (Kjøbenhavn). Se den grønne Karton foran Registret og læs Fortt?n gt(j e 3 831. Afrivningsblanket til Anmeldelse om Bopælsforandring. 849. Provins-Register A. Forretninger. \

Læs Fortalen Side 3, og de smaa lndldn^nger foran hver af de 3 Af­ delinger.

B. Privat-Personer. C. Større Gaarde.

905.

1005.

1027. Fag-Register for Danmark. Se Fortalen Side 3. 1457. Firma-Register for Kjøbenhavn-Frederiksberg og Omegn. De udenfor Kjøbenhavn aij,eldte pjrmaer findes i Provins- Register A. De Firmaer, som ikke har Hjemsted i en Købstad eller større Handelspla^ fjncjes samlede i Slutningen af Provins-Register A. under Overskriften „Landet". 1524. Tilføjelser og Rettelser.

En Fortegnelse over Oplysninger, der er indkomne for sent, og over mulige Rettelser, udgaar iianuar og udleveres gratis For eventuelle Følger af Fejl, som trods al anvendt Omhu mulig er indløbne i Vejviseren, fra^,ger Redaktionen sig ethvert

Ansvar.

Eftertryk af Artikler eller Dele af Vejviseren forbydes.

Trykl lios 0 . 0 . Olsen & Oo., Kjobenhavn,

/

FORTALE.

for hver Gades Vedkommende udfinde dens Post­ distrikt, Kvarter eller Kommune, Oppebørsels- distrikt, Sogn, Valgkres, Politikres, Forsørgelses­ distrikt, samt om Brevportoen er 5 eller 10 Øre. I Hus - Registret er i hvert Hus alle de Be­ boere, som kan have Interesse for Vejviserens Læsere, kortfattet anført (den fuldstændige Adresse findes i Person-Registret). Husejeren er, hvis han bor i Huset, betegnet med en Stjerne, og bor han ikke i Huset, er hans Navn anført i Parentes. Ved Siden af Husnummeret er Ejendommens Matrikelnummer anført i Parentes. Ved hverGade er dens Postdistrikt anført og i Reglen en kort Forklaring over Oprindelsen til Gadens Navn. Ved alle blot nogenlunde betydelige Gader findes en Kortskitse over vedkommende Gade og dens Sidegader, dens Beliggenhed mod Verdenshjør­ nerne, samt Angivelse af Hjørnestedernes Numre. Hellerups Veje er indordnet blandt de kjøben-^ havnske Gader, medens Villabyerne i Kjøben­ havns Omegn findes sidst i Registret. Person-Registret omfatter i alfabetisk Orden omtrent de samme Mænd, Kvinder og Virksom­ heder, som i det foregaaende Register fandtes ordnede efter Gade, Hus og Etage; Personer af samme Navn er ordnet efter Stilling. I Person - Registret er hver Adresse opført fuldstændig, dog er der ikke anført udenlandske Ordener eller Titler. løvrigt henvises til For­ klaringen paa den grønne Karton foran Person- Registret. Provins Registret falder i 3 Afdelinger A, B og C. A omhandler Byerhvervene. Inddelt efter Byer (Aakirkeby, Aalborg, Aarhus o. s. v.) findes her opført alle Virksomheder, Handlende og Haandværkere, hvis Forretnings Art eller Størrelse giver den mere end lokal Interesse. Ved hver Virksomhed findes anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret den kan søges, thi kun dér finder man de „Tilføjelser", der an­ giver Forretningens særlige Specialitet. Under hver By er tillige opført et Uddrag af de offici­ elle Handels-Registre, altsaa et Firma-Register for hver By. Her har Vejviseren foretaget et Udvalg, idet man for at lette Oversigten har udskudt alle ganske ubetydelige anmeldte Firmaer. De ind­ registrerede Firmaer, som ikke har Hjemsted i

K r ak s v e jv is e r har sat sig den Opgave at blive en uundværlig Haandbog for alle virk­ somme danske. For at lette Oversigten hidsættes følgende Afdelingen Kort og Planer indeholder, for­ uden en Del Kundgørelser fra udelukkende store og ansete Virksomheder, Kort over alle Dele af Kjøbenhavn og Omegn. Man har valgt Inddelingen efter Postdistrikter, fordi denne er den eneste al­ mindelig kendte Inddeling af Byen, og fordi denne Inddeling overensstemmende med vort Postvæsens fortrinlige Organisation paa en særlig naturlig Maade deler Byen i Distrikter af omtrent ens Størrelse. Endvidere findes her et Sporvejskort, en Del Teaterplaner og andre nyttige Planer. Real-Registret er saa at sige et Leksikon over alle de Institutioner, som tilsammentagne be­ tinger ikke blot Kjøbenhavns, men hele Landets Samfundsliv. Blandt denne Rigdom af Oplysninger kan det ofte være svært at finde det, „som man netop i Øjeblikket skal bruge. Det anbefales derfor ind­ trængende at benytte de 2 foran Registret givne „Nøgler": 1) Hjælpelisten, i hvilken man har opført ikke blot alle Real-Registrets Overskrifter, men tillige alle saadanne Overskrifter, under hvilke man kunde tænke sig, at en Læser vilde søge en Oplysning, og i saa Fald med en Henvisning til det rigtige Sted; hvis en Læser f. Ex. søger „Industri og Haandværks Fællesrepræsentation" vil han blive oplyst om, at han kan findeArtiklen under „Fællesrepræsentation". 2) Grupperingen med tilhørende Oversigt. Heri findes en systematisk Ordning af alle Real- Registrets Artikler. Den Læser, der f. Ex. søger Oplysning om alle Institutioner, der vedrører Handel eller Musæer eller Domstole eller Skole­ væsen, vil under de nævnte Overskrifter kunne finde ålt, hvad han behøver. Den aarlige Frem­ stilling af Real-Registret foregaar ved velvillig Meddelelse fra alle de i Registret nævnte Institu­ tioner. . ' Hus - Registret omfatter kun Kjøbenhavn med Omegn (til Vedbæk og Dragør). I det til Hus-Registret hørende Gade-Register kan man

4 en By, er samlede sidst i Afdelingen underover­ skriften „Landet". Ved hver By findes angivet, hvor mange Timers Jernbanekørsel der er fra Kjøbenhavn, endvidere findes nogle faa statistiske Oplysninger, men tilstrækkelige til, at man deraf kan danne sig et Billede af vedkommende Bys Udvikling og økonomiske Tilstand. Hver Bys Borgmester, Stads- og Havneinge­ niør og fremmede Landes Konsuler findes anført, og ved Havnestæderne tillige Havnedybden. B er et Person-Register over alle de Mænd og Kvinder i Danmark udenfor Kjøbenhavn, om hvilke man maa formode, at deres Adresse ofte søges af en stor Kres. I Afdeling B findes kun opført Privatpersoner — Forretningerne findes jo i A; en Mand, der driver Forretning i eget Navn, findes kun opført i A. Man har valgt at inddele denne Afdeling efter Landsdele, thi man ved jo næsten altid, om en Mand bor paa Fyen eller iJylland, og ved denne Inddeling vil detteAfsnit blive til størst Nytte for de Handlende; iøvrigt er Ordningen som i Person- Registret for Kjøbenhavn. C omhandler større Gaarde i Danmark. Ved større Gaarde mener vi saadanne, som til Ejen­ domsskyld er vurderet til mindst 100,000 Kr. eller som paa anden Maade frembyder særlig Interesse (historisk Interesse eller som Avlscentrum eller lignende). Gaardene er ordnet efter Landsdele. Fag-Registret er en Fag-vis ordnet Forteg­ nelse over alle blot nogenlunde anselige Virksom­ heder indenfor Danmarks Handel, Industri og Haandværk; dog saaledes, at Registret overens­ stemmende med sin Oprindelse er noget mere detailleret for Kjøbenhavns Vedkommende.

Det skyldes især dette Register, at Vejviseren som et »Handels-Spejl1 for Danmark har til­ kæmpet sig en Plads i Landets Erhvervsliv. Fag- Registrets Fuldkommenhed betinges af den Bistand, som den enkelte Virksomhed yder ved i en betalt Tilføjelse at fremhæve sine væsentligste Speciali­ teter. En nøgtern Opremsning af Fagenes Udøvere havde langt fra været Forretningsmanden til den Nytte, som Fag-Registret i sin nuværende Skik­ kelse er. Firma-Registret er et Uddrag af de offici­ elle Handels-Registre for de i Kjøbenhavn an­ meldte Firmaer (de udenfor Kjøbenhavn anmeldte findes i Provins-Register A). Det er et Uddrag, for saavidt som de aldeles ubetydelige er udeladt, og Teksten i det enkelte Firma ofte forkortet. De „Fejl“, som findes i dette Register, beror paa at mange Firmaer af en eller anden Grund und­ lader at forandre deres Anmeldelse; thi først naar den officielle Anmeldelse er i Orden, bliver den deraf flydende Rettelse foretaget i Vejviserens Firma-Register. Den her givne Oversigt viser, hvilken Rigdom af Oplysninger Vejviseren bringer, og man maa derfor hos Læseren forudsætte en vis Modenhed og Færdighed for at kunne tumle hele det System af Haandbøger, som Vejviseren i Virkeligheden er. Men denne Færdighed er meget almindelig nu om Stunder; Telefonbogen har nemlig været en fortrinlig Forberedelsesskole for den Slægt, som nu er fremme. Alligevel kan det ikke noksom anbefales den unge Forretningsmand at anvende en Timestid paa grundig at studere sin Vejviser. OVE KRAK.

Forkortelser og Tegn.

= Aktieselskab.

Etager:

Akts.

Bb*

- Bopæl.

= Bagbygningen. - Beletagen.

Bp.

bo

- Charlottenlimd Postdistrikt.

Ohai-lottl. Chrhvn.

- Entresol eller Me/z/aninen.

e

- Christianshavn - Compagni. - Dannebrogsmand.

Hh. K

- Havehuset. - Kælderen.

Co.

DM.

Mb.

- efter.

- Mellembygningen.

e. f.

. Stuen.

S

for.

*

Sb.

- forhenværende. - Fortjenstmedaljen. - F rederiksberg.

- Sidebygningen.

i'h.

1

FM.

- 1. Sal.

2

Frdbg.

- 2den Sal.

Frm.

Indregistreret Firma.

- har.

h.

* 1Hus-Reg. - Ejer (Bopæl i Ejendommen).

Hdl. flell.

- Handel.

- Hellerup Postdistrikt.

Matrikel-Nr. eller Ejer (ikke Bopæl i

. O i IIns-Key.

Ejendommen).

- Havehuset.

Uh.

_ Kommandør af Dannebrog.

. Indehaver event. Medindehaver af del i Parentesen nævnte, indregistrerede Firma. — Træffetid.

K.

1 )

1 Person.-R.ey.

- kongelig.

kgl. Klpbfi. Kinh. Kmjkr.

Klampenborg Postdistrikt.

- Kammerherre. - Kammerjunker.

Telefon.

£

£ Am. J) Bell. £ Brh. £ Chrh.

- Telefon Amager. - Telefon Bellevue. - Telefon Brønshøj. - Telefon Ohrist.holm. - Telefon Godthåb. - Telefon Gj entofte. - Telefon Hellerup. - Telefon Nora. - Telefon Ordrup. - Telefon Strand. - Telefon Søborg. - Telefon Taga. . Telefon Vester.

- lille.

1 .

. Medlem af Borgerrepræsentationen. - Medlem af Danske Selskab.

MB.

MDS.

- Medlem af Folketinget.

MF.

,

- Medaljen for Druknendes Redning.

MfDR. MfæD. MGrSK. MI&A.

£ Gh.

- Medaljen for ædel Daad.

1 Gjent.

- Medlem af Grosserer-Societetets Komité | Hell.

- Medaljen Ingenio et Årti. - Medlem af Landstinget.

1 N

| Ordr. 1 St. £ Søb. £ Tg.

ML.

- Medlem af Sø- og Handelsretten. - Medlem af Videnskabernes Selskab.

MSB. MVS.

. Nørre eller Nordre.

N-

-i Gudenavn I

£ v

- Prokura. - pensioneret.

Prok.

Telefon Vanløse. Telefon Valby. Telefon Øbro. Postdistrikt B.

£ Vanl.

|)S. R.

£ Vb.

- Ridder af Dannebrog. * Ridder af Elefanten. - Sønder eller Søndre. . Storkors af Dannebrog.

£ 0

RE.

SI m tu m m

S- (i (iadonnvn)

- Postdistrikt C. - Postdistrikt F. • Postdistrikt K. Postdistrikt L. Postdistrikt N. Postdistrikt S. _ Postdistrikt Str. - Postdistrikt V. - Postdistrikt 0.

1

SK.

:

St.

" Sankt - store. - under.

(1 Gadenavn)

1 1 1 1 1

st.

m m m El

U.

- ved eller von.

V.

Vanl.

- Vanløse Postdistrikt. - Øster eller Østre.

0 - (1 Gadenavn)

1

i

i

6

P AA VEJVISERENS Kontor søger man at tilvejebringe en Samling ikke blot af gamle Vej­ visere men tillige af de Bøger og Blade, som Agent Holck (Vejviserens Stifter) dels selv har skrevet, dels foranlediget andre til at skrive. Den lille Samling bestaar i Øjeblikket af følgende:

Morgen- og Aften-Psalmer 1778. Haandbog til Danskens Retskrivning 1779 og 87. Politiet i Paris 1780. Arier og smaa Vers 1782. Relationes curiosæ Happelii 1756. Kjøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger komplet fra Oprettelsen 1759 til 1840 (fra 1800 til 1840 er magasineret). Skiald-Tidende (Niels Prahl) 1761—66. Patrollen 1765—66. Juridiske, Medicinske og Oeconomiske Tid. 1767. Den Poetiske Nouvellist (I. Chr. Bie) 1767. Fruentimmer- og Mandfolke-Tidende 1768 og 70. Kritiske Journal 1773. Søndags Blad 1774. Kjøbenhavns Aftenpost 1781 og 82. Lars Larsen Aagerups Begivenheder 1 .—2. Deel, 1758. Samtale i et Brudevers udgivet af Hr. Justesen 1760. Samling af moralske, satyriske og historiske Skrivter. Om Hør- Potatos- og Humle-Avlen, samt om Bieavlen. Den Danske Proteus, et Ugeblad, 1 Aarg., 1766, skrevet af en svensk Magister. Ugentlige Tillæg til Adr. Cont. Efterretningerne, skrevet af et lærd Selskab, 1767. Maanedtligt Tillæg om Bøger og lærde Sager, 1768. Magazin for patriotiske Skribenter, et Ugeblad, som Frugt af Skrivefriheden, 1 Aarg. 1771. Bibliothek for nyttige Skrivter, 1772. Formularer til Oontracter og deslige, første Gang oplagt 1775. Forta'llinger 1ste og 2den Stykke, 1778. Historier 1773, 1774. Den kritiske Tilskuer over Bøger og Skrivter 1775 og 76. Litteraturens Paketbaad, et Ugeblad, 2 Aarg. 1778, 79. Avis for Børn, et Ugeblad begyndt 1779, 4 Aargange. Avis for Bønder, et Ugeblad, 1 Aargang, 1780. Patrioten, et Ugeblad, 1 Aargang 1782. Den Kunst at spaa og Tegns Udlæggelse, 1776. Belønning for utidig Jalousie. Beskrivelse af en Jøde-Synagoge. Den fundne Brevtaske. To Brødres ulige og forunderlige Tildragelser. Historier for Børn. Mange forunderlige og nyttige Kunster, som kunne gjøres uden Hexerie. Syv Kunster at gjøre med Fingrene. Alle bekjendte mulige Kunster, som kunne gjøres med Kort. Moderne i Kjøbenhavn. Pigernes Spejl. Tordenskjolds raske Manddoms Gerninger. Troldhornet og Troldpiben. Ven i Nøden. Og desuden over 30 andre Pjecer. Fasting, Claus L., (Bergen 1793) anfører yderligere i sin Fortegnelse følgende Skrifter a f Holck: Aftentanker. En Præsts 25 Aars høye aandelige Anfægtninger. Efterretning om Præsten William Dodd. De Kloges og Daarliges Speyl 1752. Den lystige Almanak 1781. Den underlige Ting funden i Kongens Hauge 1781. Capitul-Taxter og Vexel-Courser 1776.

Vejviser 1770, 72, 90, 92*) 93*), 94, 1812, 1816-17, 1821, 1825, 29, 30, 36, 39, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 1855, 57 herfra komplet. Handelsspejl 1765, 1768, 1780. Stats-Journal 1769, 1770. Kjøbenhavns Beskrivelse 1774. Fremmedes og Reysendes Haand-Lexicon 1777. Provincial-Lexicon 1778. Beskrivelse over Kjøbstæderne 1778. Kjøbenhavns Sognekirker 1775. Det kongelige Konst-Kammer 1775. Fortælnipger 1774. Danske Konger 1775. Monument for Indføds-Retten 1776. Lommebog for Kudske (1776) 2 Udg. 1786. (med Udeladelse a f de foran nævnte) følgende: Hol cks egne udg i vn e Skri vt er . Samtale mellem Kjøbenhavn og Fridcrichsberg 1751. To Brødres lykkelige og ulykkelige Magnet-Reyse 1752. Samtale i Rosenborg Have, eller Honning af en andens Biekube 1754. Æreminde over Pastor Ratke 1758. Tanker og Æreminde over Hr. Boye 1759. Politiske Lommebog til hver Mands Brug begyndt 1773, fortsat til 1781. Kjøbenhavns ny Vejviser 1782. Kjøbenhavns Magazin, et Ugeskrivt, 2 Aarg. 1773—74. Den Politiske Merkurius, et Maanedskrivt, 1 Aarg. 1774. Flyvebladet, et Ugeskrivt, 1 Aargang, 1774. Den politiske Hustavle 1774. Den norske Rejsevejviser 1774. Tankeskriin, 3 Aarg. 1773, 74 og 75. Den 1ste Decembers Spejl 1774. Steffen i Viinfadet, et comisk Heltedigt, 1775. Den kloge Mands Haandbog 1775. Læse- og Synge-Kabinet, 2 Aarg. 1775 og 76. Gade-Vejviser i Kjøbenhavn 1775. Den politiske bestandige Huustavle 1775. Titulaturbogen, begyndt 1775 sidst oplagt 1781. Sorg og Glæde, 1775. Lotterie-Lexicon, begyndt 1776 fortsat til 1783. Lommebog for Børn, 2 Aarg. 1776 og 77. Svend Tomling, et comisk Digt 1776. Frimurernes Oprindelse, Fremgang og Skjebne, 1776. Dannemarks Rejsevejviser 1776. Capitels-Taxt, Vexel-Courser etc. Brev-Taxter i Kongens Riger og Stater. Tyche Brahes ulykkelige Dage. Dagklokken for Kjøbstæd og Landmanden 1779, 80, 81. *) Dog kun „Statsfortegnelsen", ikke „Adskilliges Bopæle", I

Hans Holcks Levnedsløb (a f Niels Prahl) omtales

Drackenbergs Levnetsbeskriv else 1774. Handels Magazin 1ste Hæfte 1780. Husvalelses Apothek. Morgen- og Aften-Bønner. Trøste-Skatkiste.

Bø g e r og Skr i vt er , hvor t i l Hol c k har opmun t r e t andre, og hvisUdgave han besørgede paa sinBekostning. Den europæiske Sandsiger 1758. Jesuiternes Republik 1758. Kjøbenhavns Præster Dispositoner, 4 Aargange. Det historiske Magazin 12 Hefter 1758.

Kort og Planer samt Kundgørelser.

Kort over Kjobenhavn med Omegn. (Postdistrikterne er betegnede ved Skravering, de omgivende Partier er skitserede)................................................................ Side 9-37 Oversigtskort S. 9, Postdistrikt E S. 10, Yderhavn med Frihavn S. 12, Postdistrikt |C] S. 13, H] S. 14, IH S. 15, O S. 16, Valby S. 18, El S. 20, Vanløse S. 22 , (N| S. 23, ID S. 24, ID (Utterslev-Brønshøj) S. 25, Søborg-Emdrup S. 26, M S. 27, S S. 28, Hellerup S. 30, Gj entofte-Jægersborg S. 32, Ordrup-Oharlotten- lund S. 34, Dyrehaven S. 36, Kastrup S. 37. Kørting, Gebr., Teknisk Bureau................................... Side 11 Larsen Georg, K astrup .................................................. — 37 Mi n i s t e r i a l b y g n i n g e n , S t u e n ............................. — 40 Mi n i s t e r i a l b y g n i n g e n , 1. S a l ............................... — 40 Nordisk Kaffe-Kompagni................................................ — 43 N y e Te a t e r , D e t.......................................................... — 44 Ny-Hellerup, Akts............................................................ — 31 Nyrop’s Camillus Etabi.................................................... — 39 Nø r r e b r o s T e a t e r ...................................................... — 46 O d d - F e l l o w - P a l æ e t .. . #......................................... — 47 P o s t g a a r d e n ................................................................ — 38 Ramsing, Chr., Ingeniør ................................................. — 21 Rostrup, N. P. Ligkistemag............................................ — 17 Skandinavisk Kaffe & Kakao Kompagni ................... — 42 Skovshoved Elektricitetsværk......................... — 31,33,35,37 S p o r v e j s k o r t ................................................................ — 8 Steenberg Schach & Co...................................................... — 10 Svendborg Bryghus ........................................................ — 33 Søborg Villakvarter........................................................... — 2(5 Sønder br os T e a t e r .................................................... — 45 Tabel for Det danske Gaskompagni..........•................. —60,(51 Therkelsens D Enke & Søn, Skrædderetabl.................... — 35 Tjader Tom ...................................................................... — 21 T o l d b o d e n .................................................................... — 41 Ulsøe, Marinus, Skræddermester................................... — 35 Va l g k r e d s e ......................... ........... ............................ — 38 Weilbach J S V, Sejl og Flagmager......................... — 12 Wolff, Karen, Hjemmebageri......................................... — 28 Østerberg & Bendtsen, Murerm....................................... — 37 Østasiatisk Kompagni....................................................... — 27

Baltzersen Wm., Smedeværksted, Maskinfabrik.......... „Berlingske Tidende 11 ...................................................... Brunnich Joh., Bogbinder, Æskefabr............................. Byggegrunde. Alexandra, Akts..................................................... Hammersholt, Sagfører......................................... Ca s i n o............................................................................... Da gma r T e a t r e t .......................................................... Dahlmann Brdr., F. & L., Hof-Sadelmagere.............. „Danmark", Damp-Korkvarefabr..................................... Dansk Arbejderbank........................................................ Danske Gaskompagni, D e t ............................................. Dansk Reproduktionsanstalt & Holms Reproduktions­ anstalt, Akts........................................................... Edwards E F & C O Rasmussen................................. English Thos. R, Ingeniør............................................. Fabriksgruude i Valby.................................................... Felumb, Emil, Pianofabrik ................................ ........... F o l k e t e a t r e t .............................................................. F r e d e r i k s b e r g T e a t e r ........................................... Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger . . . . Hansen Heinrich.............................................................. Haugsted, Ove, Speditør................................................ Hermansen & Lannoy, Blikkensl. Gas- & Vandm..... Jørgensen, Alfred, Laboratorium for Gæringsfysiologi Kjøbenhavns kommunale Arbejdsanvisningskontor .. . Kjøbenhavns Metaltraadvarefabr. M. Siegler.............. K j ø b e n h a v n s R a a d h u s ......................................... K ommu n e h o s p i t a l e t .............................................. Kgl. T a n t e r ......................... ..........................................

Side 21 — 11

— 61 -62,03 - 45 - 44 - 29 - 21

— 31 -60,61 - 19 - 15 - 22 - 19 - 42 ! — 46 — 47 — 29 - 26 - 41 - 41 - 17 - 25 i - 29 - 42 - 39 - 43 i

8

K O R T O V E R KJØBENHAVNS OG FREDERIKSBERGS S P O R V E J E , ri i i »i r i i i i i betegner Sporvejslimerne.

T allene b etegner L iniens TGurmier. Fbeteguer Frederiksbergs Sporvej. sloive Gader ogVeje. i i- J.'envbane.limer.

KRAK.

E ftertryk forbydes

KJØBEN HAVN - FR E DER I K SBE RG - GJ ENTOFTE - LYNGBY

10

ILRAK.

EftertrjU forbedes.

Schach Steenberg & Co. A m a l i e g a d e 4 3 . Kullorretning. — Spedition. Telefon Nr. H 68. 6387.

Telegr. Adrs. Steenbergs.

11 GEBRODER KORTING, a / s Ingeniør-Bureau: Puggaardsgade 10, København B. Telefon 8237. Telegramadresse: »Kdrtings«.

Fabrikation af: Straaleapparater

Vore Anlæg for Centralopvarm­ ning med Lav­ tryksdamp eller varmt Vand for hele Bygninger eller enkelte Etager anbefales

Injektører Ejektører Pulsometre Støvsugere m. m.

Specialprislister sendes paa For­ langende. ----- El------

Tilbud og Overslag gratis. — El—

Luftbefugtningsanlæg for Tobaksfabriker, Væverier etc. udføres. Sugega san læ g for Antracite, Kokes, Stenkul, Tørv og Briketter.* G a sm o t o r e r i a l l e S t e r r e l s e r o g f o r e n h v Petroleum-, Benzin- og Naftamotorer. # Automobil-, Baad- og Luftskibsmotorer. Specialmotorer for Undervandsbaade. # Centrifugal- og Stempelpumper. ] Alt solidt, elegant og moderne udført.

1749

1909.

(161. Aariang ) u d k omme r i i K j ø b e n h a v n hver Søgnedag, 2 Gange daglig, i stort seksspaltet Format.

Kontor: P i le s t r æ d e 3 1 , aabent fra Kl. 8 Morgen til Kl. 7 Aften. Telefon Nr.: Kontoret H 1789. Redaktionen 6571 ( a a b e n h e le D ø g n e t ) og H 1853. Sætteriet H 353

BcrlingsKe Tidende giver en fuldstændig Oversigt over alle vigtige og interessante. Begivenheder i Ind- og Udlandet samt. daglige telegrafiske Meddelelser, og da det udkommer baade om Borgenen og om eftermiddagen, vil det hurtigst, muligt kunne bringe dem til sine Læseres Kundskab. Morgenavisen indeholder blandt sit store Avertissementsstof ogsaa retslige Bekendtgørelser fra hele Landet. Abonnenter hel* i Byen ville, efter derom fremsat Ønske, kunne erholde Morgen- og Aftenavisen-tilbragte hver paa sit Sted. Der kan tegnes særskilt Abonnement, saavel paa Morgen som Aftenavisen.

& 00 00 69 ti S O 9 H Joh. J 5 riinnich, ? 5 6 , B o r g e r g a d e 5 6 . Papæskefabrikmedelektriskmotordrift. f co „ G rund lag t 1878. 40 00 Fabrikation af alle Sorter ^ But iksLager- , Kontor- og Prøveæsker . Stort Lager af Forsendelses æsker.

12

KR AK

Eftertryk forbydes

V. Weilbach, Sejl- og Flagmager. K g l . - H o f - L e v e r a n d ø r Grundlagt 1799. - Telefon H 1220. ^N ie ls J u e l s G a d e 6 % K j ø b e n h a v n Leverandør til Det Forenede — med flere — Dampskibs-Selskaber m. m.

13

Eftertryk forbydes

KRAK..

faar mere JM^ffe hvis $>e vil

af Vejviseren ofre nogle jVlinufter paa Fortalen.

Har de god Tid, bør De læse Artiklen „Statistik" i Real-Registret.

15

KftAK

_

Eftertryk forbydes

/{ a ym u y y e n ,

E d w a r d s § r

In g en iø r e i* <

Telef. 9290 .

V est erg . 3.

Enerepræsentanter for S te t t in e r C h am o t te -F ab r ik A. G . S te t t in

B e r lin -A iilia lt ise lie -I t la se liiiien b au A . G . B e r l in «fc D e ssau O . K ro in sc lirød er , G a sm aa ler fa b r ik , O sn ab Udføre alle Slags F y r in g s - og O vn -A n læ g — G a s væ rk sap p a ra te r og Ga s væ rk s i u d r e tn i T ørre*G a sn ia a le re og G a san tom a te r — K u l tran sp or tan læ g^— T ra n sm is s i P r e sg a s -B e ly sn in g sa iilæ g — G a s -F je rn tæ nd in g san læ g — d iv . G a s -B e ly sn in I ld fa s te S ten , B e to r te r , IJd br ænd in gs rør m. m. til G a sv æ rker haves altid paa Lager i Kjøbenhavn.

18

Pris K r . 1 ,50 .

Udkommen er:

B £R I IG M liBGRG : AGENT HOLCK DE FATTIGES TOLK. Nationaltidende.

tede Modstander tilhører den nye. „De hører Voltaires Periode til; der er ikke meget Hjerte i dem, men Form og Vid. Hans Holck hører Rousseau-Tiden til og dermed den Tid, som kommer.“ . . . . . . Bogen om Holck slutter med at minde om de Ord, der stod øverst paa Metalpladen over hans Kiste; „Fortjent at ihukommes blandt os.“ Og der tilføjas: „Det burde staa med stor Skrift et iøjnefaldende Sted paa By­ ens Raadhus for at bevare Mindet om en ud­ mærket Mand, om Manden med det varme Brodersind: den til andres Nytte utrættelige Hans Holck. “ Dr. Krak og Bogens Forfatter har rejst Agent Holck et smukt Æresminde. Det vilde ikke være urimeligt, om Eksemplet blev efter­ fulgt i Borgernes Hus.

. . . Han var af de meget skrivende, baade paa Prosa og i Vers, og det er jævnlig bleven sagt om hans poetiske Arbejder, åt de gjorde ham til Latter for Samtiden, — en Opfattelse, som støttes af Wessels og hans Venners Epi­ grammer. Bering Liisberg har dog maaske Ret, naar han hævder, at denne Opfattelse beror paa en Misforstaaelse. Hans Holcks Vers er gennemgaaende ikke daarligere end saa mange andre, der den Gang gik glat i Publikum, og man maa give hans nyeste Bio­ graf Ret i, at flere af dem endda slet ikke er saa helt ilde. Bering Liisberg gør op imellem Holck og Wessel, og han konkluderer derhen, at Wessel og dennes Venner i Norske Selskab hører den gamle Tid til, medens deres forag-

K rak s V e jv i s e r s Fo rla g,

F a a s i a l l e B og la d er .

19 Fortrinlige Fabriksgrunde i Valby m e d e l l e r uden J e r nba ne si de sp o r . F e r s t e S p o r n ye ^ H ov edg od sba n el inie, s a m t F o r b in d e F r e d e r ik s b o lm s H a v n .

Grundene er markerede paa ovenstaaende Kort med tykt optrukne Linier. — Anlagte Gader med Kloak, Vand og Gas. — Fri Bebyggelsesret. — Alle nærmeré Oplysninger ved Henvendelse til: Fabrikant Adolph Gegner, Industribygningen 15 og Tømrermestrene H. J. Kornerup Koch, Upsala- gade 20, Julius Nielsen, Valdemarsgade 12 og N. C. C. Smith, Frederiksberg Alle 23.

OLMS

PRODUKTIONSflNSranV REPR 9 DUKTI 9 N 5 finSmTi

ILLUSTRATIONER AF ENHVER ART CLICHEERJ LITOGRAFI LYSTRYK FOTOGRAFERING

GALVANOS STEREOTYPI TEGNING TILBUD PAA ORDNING, ILLUSTRERING OG TRYKNING AF KATALOGER, AFHAND­ LINGER OG REKLAMER ETC. LEVERES OMGÅAENDE OG UDEN FORBINDENDE

DA VORT ETABLISSEMENT NU OMFATTER SAA MANGE REPRODUKTIONSARTER, SER VI OS ALTID I STAND TIL AT UDFØRE DE INDSENDTE ORDRE PAA BE I HVERT ENKELT TILFÆLDE BEDST EGNEDE OG BILLIGSTE MAADER LEVERANDØR AF CLICHÉER TIL VEJVISERENS KORT OG ANNONCER

S ig n a t u r

•T e l e g r .-A d r . : „REPRO“

T elefon N r . 2207 o g 7485.

C I T Y G A D E 24

20

KRAK

Eftertryk forbydes

21 Aktieselskabet Damp-Korkvarefabriken „Danmark" N l t iv e j N r . 6 , F . Telegram-Adr.: „Prop“ . Telefon: Nr. 2850. Propper i alle Størrelser og Kvaliteter. Im p ræ g n e r in g a f P r op p e r .

3 C o r f t i s o l e r i n g s p l a d e r presset af fintmalet Kork til Isolering mod Fugtighed, Kulde og Varme Ubetinget letteste Bygningsmateriale. Bedste Underlag for Linoleum og Tæpper. Anerkendt som bedste Isoleringsmateriale. fiedningskrandse, Svømmeseler, Korksaaler, * Badeplader etc.

W “L Baltzersen .

Smede & maskinværksted.

B red g ad e 3 6 . K ø b en h a v n K .

Ingeniør £br. Ramsings Kontor for Opvarmning og Ventilation. T e le fon 4 6 3 6 . T o rd en sk jo ld sgad e Ur . 11, 3. Sa l T e le fon Vejledning for Bygherrer og Bygmestre ved Projektering af nye Anlæg, Kontraktafslutning, Tilsyn og Kontrol med Arbejdets Udførelse., Konsultation angaaende alle herhenhørende Forhold, samt anden Bygningshygiejne. Undersøgelse al ældre Anlæg. N B . Entrepriser overtages ikke. TOM TJÅDER Vandkunsten 6, liJlgi.’ ^ ^ # Telefon Byen 2496 x foretager fuldstændig Udtydning af: Væggetøj & Kalcerlak:h:er. Fabrikerer og fører paa Lager Midler mod SVAMP & FUGT, Væggetøj, Kakerlakker, Myrer, Lopper, Snegle, Rotter & Mus. Forretningen som blev grundlagt 1877 i Ejendommen Vesterbrogade 30, er nu henlagt til V a ndku n s ten 6, 1. S a l ---------------- Telefon Byen 2496 x. ■— —.. Agenter og Forhandlere antages overalt for Tom Tjåders Insektpulver, Toxin og Rottegift.

22

VANLØSE 1 - 20,000

UO

O

100

200

300

400

UO O UO 200 300 400 300 GOO 700 800 900 ---------------------- KOMMUNEGRÆ NSE

Eftertryk forbydes.

KRAK.

Crossleys GASMOTORER OG SUGEGASVÆRKER Billigste Drivkraft. Uovertruffen Økonomi, fra 8/i til 1 Pd. Kul forbrug pr. effekt. Hestekrafttime. T. R. Knglisli, __. Biilowsvej 40, Kbhvn. V. T e lf. Nr. 1661.

23

E fte rtry k forbydes-'

KRAK

24

** + i

++*

f l f l n

f t

Eftertryk forbedes.

S illæ g t i l V e jv iser 1 9 0 9 udkommer i Begyndelsen af Juni, koster Kr. 1,50 og faas i alle Boglader samt paa Vejviserens Kontor.

25

BRØNSHØJ OG UTTERSLEY POSTDISTRIKT J j VESTLIGE DEL 113,000

100

0 100 200 SOO 400 500 600 700 800 900

...

............* , . v - ^ •‘M,> ./ „Mi. Mh M'f,‘

>V'- '

M.

A

Mt. ‘ " Mu.

.............................V,,

^

„V„

E fte rtry k - forbydes

KRA K

Københavns komunale

flrbejdsanvisnigshontor

har til Opgave at skaffe enhver Arbejdsgiver den bedst mulige Arbejdskraft og enhver Arbejdsøger det Ar­ bejde, hvortil Vedkommende i Øjeblikket bedst egner sig. (løvrigt se Real-Registret Side 83.) HOVEDKONTOR (Guldbergsgade 26 N) aabent Søgnedage 9—1 og 4—7. Mandlig Afdeling: 4896 & 7148. Kvindelig - 1768 & 1769. Telefoner: FILIAL I: FILIAL II: Kvindel. Afd. (Badstuestr. 17) Tlf. 9408. Indre By, Kristianshavn og Sundbyerne Kvindel. Afd. (Valdemarsg. 28) Tlf. Vestre 1428 Valby og Vesterbro 9 - 1 og 4 - 7

26

Eftertryk forbydes-

Søborg Villakvarter (se ovenstaaende Kort)

I dette sunde og højtbeliggende Villakvarter, lige ved Byens Grændse, haves endnu Parceller paa Mars Alle a 55 Øre pr. □ Al. paa Runebergs Alle og Wergelands Alle a 65 Øre pr. □ Al., med Facade mod Hovedvej a l Kr. pr. □ Al.; alt med anlagte Veje og Kloak. Vandværk og elektrisk Belysning i den nærmeste Fremtid. Billigste og coulanteste Betalingsvilkaar. Carl'Rasmussen, J. P. Larsen, L. Pontoppidan, „Villa Nora“ , Frederiksborgvej. „Marie Antoinette'*, Frederiksborgvej. Runebergs Alle. Telf. ,,Søborg 11“. Telf. „Søborg 26“. Telf. „Søborg 39“. Alt Kontorarbejdeudføres. Bogføring, saavel dobbelt som enkelt, samt Korrespondance tilbydes. Maskinafskrivning udføres paa egen Skrivemaskine. C. Heinrich Hansen, K o ld in g g a d e 26,* K ø b e n h a v n 0 .

27

Eftertryk forbydes

A K T I K S E I v S K A B K T DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI (THE EAST-ASIATIC COMPANY, LIMITED). IM B EW IU V K — BANGHOK = SIK GA FOB E.

Eksport til Østasien af evropæiske Telegramadresse: „Orient**.

Kontorer i Frihavnen.

Hovedkontor: Holbergsgade 2.

Skibs- & Maskininspektion (.Inventar- & Provianterings-Afd.

Telef. 8357

Telefoncentral 8300. Herfra Omstilling til: Skibs- og Handelsafdelingerne, Inventarie- & Provianterings-Afd.,* Kassererkontor, Skibs- & Maskin-lnspektion, , Assurance-Afd.

6237 8336

Lager „

Tankinstallationen „ 9462 g Trælageret. Tømrerskur 4. Telef. Obro 1212x

28

POSTDISTRIKT Str. 1=13,000

F.ftertryk forbydes

KRAK

KarenIflolfTs Hjemebageri f o r K i k s og B i s q u i t .

KarenWolfs

Konditori. S t r a n d v e ie n 1 8 1 .

Hellerup Telefon 86.

Telefon 469.

29 © © © © © © © © © Fællesforettingen for Danmarks B r u g s f o r e n i n g e r

Hovedkontor i Kjøbenhavn: Nia/sgade 15.

Telefon: 4 0 1 5 .

Telegramadresse: Brugsforeningen. Andelsselskab med ca. 1200 Brugsforeninger som Medlemmer, Kontor og Lager af Kolonial, Hørkram etc. i Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Horsens, Kolding, Randers, Vejle, Odense, Nykjøbing F. og Skive. — Fabrikker i Kolding, Esbjerg og Viby ved Aarhus. Manufaktur-Afdeling i Kjøbenhavn, Markfrø-Afdeling i Kjøbenhavn og Isenkram- Afdeling i Aarhus. Fordeler aarlig Varer for ca. 40 Millioner Kroner til Medlemmerne. Bestyrelsen bestaar af: Severin Jørgensen (Formand), J. Hansen, Ølstykke Næstformand), Bygmester Kr. Kristensen, Gaardejer R. Laursen og Gaardejer, Landsthingsmand Broberg. Forretningsførere: M. Christensen og Chr. Pedersen. ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø Jirødr. F. & h JDahlmcm. K g l . H o f - S a d e lm a g e r e

GRUNDLAGT 1807. Seletøjer, Sadler, Ridetøjer, Hestedækner, Kjøre- Ride- og Jagtpidske m. m. _F rede r iksho lm s K ana l 4.

Telefon 3286.

K J Ø B E N H A V H K .

Telefon 3286.

9 . Kompagni stræde 9 . (Ligefor Badstuestræde.)

(Ligefor Badstuestræde.)

KJØBENHAVNS METALTRAADVAREFÅBRIK OG FORTINNER! Telefon 4802.

M . Sieglei*.

Telefon 4802.

cr> Cd <3 3 cd

-£= £ i 5 s 12 r*S r 9 - o c35 K £ gs-=4 « M GO C3 s

-

0 ► d M1 *d

. o . - Q) S O ^ j H CO

. u 0 ) o *o P <-1

9 ti ^N # o 3 a> *t3 pQ ^2 . « 2 ' « w> 1 § 1(O o -s C . s C O~ C« X

.2 -2 > cg ■ts.« c* c n eo fe 5 ?^ y!

d>

2 dO 0 ) eo® *- Pu a , V. r. <0 CODrC a> g

II di ^

CL? c/3

HD o

*

a>

S M •-■ h i O OS MB 5a Q J T3 .. a s s cuS«a cs O. "

«2

-SsS d»-a

C £> ecS w O l . 12 s ^ ®2 S f l g

h w Hr. O) >v, CS O P . <0 _ O

M jQ g 1 " I « CUD« bu II

•2CX=I - s> _

fe eo

— o D) « q> «o a 2 ^

i ? 13

.E c/5

■ce

S

30

r

31

W m

Shoushoued Eløhticitetsuæph

Lys og Kraft.

Tilslutning til vore Ledninger i: Hellerup, Charlottenlund, Ordrup, Gentofte, Jægersborg, Skovshoved, Christiansholm, Klampenborg, Lyngby, Taarbæk, Skodsborg faas ved sk ri Itlig Henvendelse til vort Kontor i Hellerup. Salg og gratis Ombytning af almindelige Kultraadsglødelamper i vor Lampeekspedition i Hellerup, Strandvej 163 B, aaben Hverdage fra 9—4. Kun Lamper forsynet med vort Stempel ombyttes gratis. midstilling a f elektriske Xoge - og Varmeapparater, Strygejern, £ amper etc. etc. Å k :tie s e ls ;k :a .1 o e tilbyder paa lempelige Betalingsvilkaar Byggegrunde med eller uden Villa­ servitut. Anvises af Inspektør Sørensen, Ahlmanns Allé 8. Tel. 370 Hellerup. jpansk ^rbejderbank modtager Indskud i Sparekasse, Forsørgelseskasse og Indlaan, yder Laan mod haandfaaet Pant og Kaution, køber og sælger Børseffekter. H o v ed sæ d e : Vesterbro Afd.: Østerbro Afd.: flids lyemmingsens Gade 7. Vesterbrogade 84. østerbrogade 70. Frederiksberg Afd.: falkonérallé 72. Beliggenhed ved Øre­ sund, Strandvejen, eller ved smukke Alleer med Vand, Gas, elek­ trisk Lys. Let og bekvem For­ bindelse med Kjoben- havn ved Jernbane og Sporvej.

D a g l i g aaben fra Kl. 9—3 og 6 x!t —8.

39

KRAK

EftertryU forbydes

33

Sbovshoved Elehticitetsuærlf

Lys og Kraft.

Tilslutning til vore Ledninger i: Hellerup, (Dharlottenlund, Ordrup, Gentofte, Jægersborg, Skovshoved, Christiansholm, Klampenborg, Lyngby, Taarbæk, Skodsborg laas ved skriftlig Henvendelse til vort Kontor i Hellerup. Salg og gratis Ombytning af almindelige Kultraadsglødelamper i vor Lampeekspedition i Hellerup, Strandvej 163 B, aaben Hverdage Fra 9—4. Kun Lamper Forsynet med vort Stempel ombyltes gratis. 'Udstilling a f eleRtrisRe Xoge- og Varmeapparater, Strygejern, JSamper etc . etc . Svendborg Bryghus. B O C K ! P O R T E R . P I L S N E R ! . D O R T M U N D E R

E X P O R T - D O B B E L T Ø M Ø R K S K A T T E F R I . L T S S K A T T E F R I .

Ovenstaaende ølsorter anbefales fra vort Depot: Alleegade 8B F. Telef. 2631&8470.

34

Eftertryk forbede«

35

Shovshoved Elehticitetsvæpli

Lys og Kraft.

Tilslutning til vore Ledninger i: Hellerup, Charlottenlund, Ordrup, Gentofte, Jægersborg, Skovshoved, Christiansholm, Klampenborg, Lyngby, Taarbæk, Skodsborg laas ved skriftlig Henvendelse til vort Kontor i Hellerup. Salg og gratis Ombytning af almindelige Kultraadsglødelamper i vor Lampeekspedition i Hellerup, Strandvej 163 B, aaben Hverdage fra 9—4. Kun Lamper forsynet med vort Stempel ombyttes gratis. midstilling a f eleRtrisRe Xogc - og Varmeapparater, Strygejern, Hamper etc . etc . t m m i * Marinus Ulsøe Teglgaardstræde 2, H jø r n e t af* St. P ed e r s træ d e . J5r en sod o g billig: Skrædder« D. Therkelsens Enke &Søn, Sbrædep-Etablisement, T elf. 5 5 0 « . Bredgade 19, København. T elf. 5 5 0

36

Shovshoved Elehticitetsværb

Lys og Kraft.

Tilslutning til vore Ledninger i: Hellerup, Charlottenlund, Ordrup, Gentofte, Jægersborg; Skovshoved, Christiansholm, Klampenborg, Lyngby, Taarbæk, Skodsborg laas ved skriftlig Henvendelse til vort Kontor i Hellerup. Salg og gratis Ombytning af almindelige Kultraadsglødelamper i vor Lampeekspedition i Hellerup, Strandvej 163 B, aaben Hverdage fra 9—4. Kun Lamper forsynet med vort Stempel ombyttes gratis. midstilling a f eleRtrisRe JCoge - og Varmeapparater, Strygejern, Hamper etc . etc .

P o r to fra K jø b en h a v n s P o s td is t r ik t e r t i l M ast rn p T e le fon ab on n en te r i K jø b en h a v n s D i s t r ik t f r i med 'A bonn en ter i K a s trup .

GEORG LARSEN. i/- x i f , K a s t r u p Nr 8

Søsten, Skærver, Sand, Grus og Drainrør i alle Størrelser. K r e a tu r e r o v e r fø r e s t i l Sal t l i o lm m ed Moto rb aa d . OSTERBERG OG BENDTSEN. MURMESTRE. KASTRUP. Telf. Kastrup 12.

88 P O S T G A A R J X E N LOV ST RÆ-D E

Indlevepin^

Statstele^raf

lnd-o£Udleverin£ af Pengebreve

af Pak ker WALKENOORFSGAOE

V A L G K R E D S E

89 K O M M U N E H O S P I T A L E T

Telefon H 768.

Telegram-Adresse; Kirurgi) København.

%

Udsalg: Kjøbmagergade 43.

Fabrik: Løvstræde 4. Forbi ndstoffer af Eget Fabrikat. Meget stort Udvalg.

Forbindstoffer af Eget Fabrikat. Meget stort Udvalg.

S y g e p l e j e - R e k v i s i t t e r . Vandmadratser fra 20—40 Kr. Luftpuder, Stikbækkener, Urinbækkener, Urinaler, Isposer, Spytteglas for Brystsyge (De t t we i l e r ’s Modeller), Indaandingsapparater, Respiratorer, Praktiske Syge- borde til at skyde ind over Sengen. S y ø e v o g n e i s t o r t U d v a l g . (De fleste Sygepleje-Rekvisitter kunne ogsaa faas til Leje). K u n s t i g e L e m m e r o g B a n d a g e r . Brokbaand, Suspensorier, Ben-Stativer, Støvler til deforme Fødder, Rygbandager, Mavebælter, (Klinikkens Læge trfeeffes daglig Kl. 1—2.) K n i v s m e d - A r b e j d e . Lommeknive. Stort Udvalg i alle Slags Saxe. Bordknive, Trancherknive, Osteknive o. s. v. (Alle Reparationer udføres).

40

L. Domænekont. ogForsti. Forsøgsvæsen M. Generalstaben. X. Opgang tif Tralikniinist. og til Inden­ rigsminist. O. "Rigsarkivet. P. Finanshovedkassen. R. Arkiver. S. Opgang til Rigsarkivets I Afd. T. Opgang til Finansminist. U. Statsgældskontoret.

A. Kultusminist. Bud.stue B.JFinausminist. Pensiouskontor. ('. Invalidefors« rgelsen. D. Mobiliseringskontor. E. Krigsminist. .Revisionskontor. E. Skovregoleringen. G. Matrikuls-Kontoret. IT. Matrikuls-Arkiv et. I. 2 den Overførsterinspekt. K. Stempelpapirforvalteren.

Opgangen til Rigsarkivets II Afd. er fra Slotspladsen (2den Sal).

M I N I S T E R I A L B Y G N IN G E N PLAN AF 1. SAL.

A. 1ste Revisionsdep. Budstue Nr. 14. B. Marineministeriets Budstue Nr. 16. C. Krigsministeriets Budstue. I). Landbrugsministeriets Budstue Nr. 44.

15. Generaldirektorat og Skattedepartement. Budstue Nr. 26-27 F. Indenrigsministeriets Budstue Nr. 34. G. Justitsministeriets Budstue Nr. li). H. Finansministeriets Budstue Nr. 7.

41

Toldboden

Klareringen foreganr paa følgende Maade, I l’akhuskontoret bohandles Papirerne og bringes derpaa til Pakhusene. Derfra føres Varerne til grove eller fine Vægt (i enkelte Tilfælde til „vestindisk 1 Vejerbod eller „Plad­ sen" — „Forsendelser" og Frilagervarer be­ handles et andet Sted). Naar Varerne her er’ behandlede, afhenter man hos Kontro- loren i Vægten sin „Angivelse" og brii gi r den til Toldkassererkontoret (eventuelt Kre­ ditoplagskontoret), hvor Tolden og de øvrige Afgifter erlægges. Naar dette er besørget, kan man mod Forevisning af den i Toldkassererkontoret modtagne Kvittering faa sine Varer hos For­ manden for Udleveringen; denne foregaar paa Ramperne ved grove og fine Vægt ud mod Amaliegade. Toldkvitteringen kan ogsaa afleveres til Vognmændene, som da paa­ tager sig Transporten.

HERMANSEN& LANNOY

T e leg r .- A d r . H e rm a n la u u o y .

T e le fon 2 7 4 5 .

(Brdr. J. & O. Timms Eftf.)

Blikkenslager-, Gas- & Vandmesterforretning. V e s t e r b r o g a d e 2 9. — Klø b e n OVE HAUGSTED Dampsk ibseksped ition og Sped ition . Kontorer: St. Annæ Plads 10, Frihavnens Toldbodbygning og Kjøbenhavns Toldkammerbygning. Pakhus ved Banespor i Frihavnen. — Ekspedition af Varer til og fra alle Pladser i Udlandet til billige gennemgaaende Fragter, T o l d k l a p e P i n ø . Telefon: H 402, 6274 og 8350.

K j ø b e n h a v n s R a a d h u s

Hovedindgang

I hver af Portene er en Raadhusbetjent tilstede for at vejlede de besøgende; fra hver af Portene kan man naa til et hvilketsom- helst Sted i Bygningen. Oplysningskontoret findes i Stuen i Fløjen NV. O verpratsidenten, 2den Sal, SV. tste Afdeling, Borgmester og Sekretariat, 1ste Sal, SV og NV. 2den „ Borgmester og Sekretariat, 1ste Sal. NV og NØ. Økonomikontor 1ste Sal, NØ. Hovedkasserer- og Boghol­ derkontor, Stue NØ. 3die * Borgmester, Stuen SØ. 1ste Sekretariat, Stuen SV. 2 det Sekretariat, Stuen NØ. Kasserer og Bogholder­ kontor, Portene NØ. Alderdomsforsørgelse, Portene NØ. „Borgmester og Sekretariat, 1ste Sal SV. Skattedirektorat, 1ste og 2den Sal SØ og NØ. Stadskonduktør, 1ste Sal SØ. Stadsarkitekt, 3die Sal NØ. Stadsingeniør, 2den og BdieSal SØ og SV. Direktion for Vej- og Kloakanlæg, Portene SV. Byg­ ningskommissionen, 2den Sal SØ. Skoledirektion, Stue SV. Sund­ hedskommission, 1ste Sal SØ. Statistisk Kontor, »Stue SV. Raadhusarkiv 1ste Sal, Mellembygning. Borgerrepræsentationens Forsamlingssal, 2den og 3die Sal, Mellembygning. Borgerrepræsen­ tationens Legatkontor, 1ste Sal NØ. Raadhusbibliotek, 2den Sal NØ. Overlægen for St. Hans Hospital, Parterre Indgang af Due Døren. Begravelsesvæsenet, do. do. do. Belysningvæsenets Kasserer og 4de

Kødkontrol. Bogholder, Stuen SØ, Indgang af Hvalrosporten. Belysningsvæsenets Meterkontor, SØ, 3die Sal, Indgang af Hvalrosporten. Belysnings­ væsenets Direktør, 1ste Sal SV. Magistratens Forsamlingssal, 2den Sal SV. Festsalen, 2den Sal NV. Raadhusforvalteren, Stue NØ. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EMIL FELUMB5PIANOER anbefales for deres S o l i d i t e t , P r i s b i l l i g h e d o g s m u k k e T o n e . P R I S B E L ØNN I NGE R : Paris 1878. Hædersdiplom 1879. Medaille Malmø 1881. Kjøbenhavn 1888. Sølvmedaille Helsingør 1894. Medaille paa Verdensudstillingen i Chicago 1893. Sølvmedaille i Malmø 1896. T i l k e n d t G u l d m e d a i l l e A n t w e r p e n 1 9 0 7 . Fabrik grundlagt 1872. — V E S T E R G A D E N r . 2 0 - Kjøbenharn K. Tof. H 751 ▼ ▼ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 7 T T T T T T T 7 T T T 7 T T 7 T Skand inav isk Kaffe- &Kakao Kompani. Aktieselskab, Telefon 8372. F r ih a v n e n . København 0 . Telefon 6376. Hvalrosporten. Fattigdøren.

Brændt Kaffe eg HollandskKakao 1udsøgte Kvaliteter. T e l e g r a m a d r e s s e : „ S a l a k “ .

K u n ^ e n g r o s

D E T K G L . T E A T E R

43

(Se Realregistret)

BILLETPRISERNE evo: Gulvet: 1. Parket Kr. 5,00 (C,00); 2 -, Parket Kr. 3,50 (4,50); Parterret Kr. 2,50 (3,25). — Balkon: Pladsloge Kr. 4,25 (5,25); de andre Loger Kr. 3,25 (4,25). — i. Etage: Kr. 2,50 (8,25). — 2. Etage: ICr. 1,75 (2,25). —■Galleriet: Pladsloge og Loge 1—10, Kr. 1,26 (1,76); Loge 11—12, Kr. 1,00 (1,25). Billetter faas Forestillingsdagøn: til forbejet Pris Kl. 10—lli'2, til ordinær Pris fra fil. 12; til dobbelt Pris den foregaaende Dag Kl. 3—4; er denne en 1ste Helligdag, finder dette Salg Sted den næstforegaaendo Dag. — Børn under 10 Aar bave ikke Adgang til Forestillingerne. Foruden de alm. Forestillinger giver Teatret i Lobet af Sæsonen flere Eftermiddagsforest. til nedsatte Priser. (1. Parket: Kr. 2,00. 2. Parket og Balkon-Etage: Kr. 1,50 l.Etago: Kr. 1,25; Parterro og 2. Etage: Kr. 1,00; Galleriot: Kr. 0,50). Billetsalg Kl. 1—4 Dagen før Forestillingsdagen, paa denne fra Kl. 11. Bestemmelsen om,at Bern u. 10 Aar ikke bave Adgang til Forest., gælder ikke lier. Aktieselskabet Nordisk Kaffe Kompagni, Frihavnen, København 0 . Største Brænderidrift i Norden. Fineste, ægte Java-Kaffe saavel som billigere Kvaliteter. Cacaofabrikj-Classensgade 7. * Standard Cacao. Sæ l g-e r k u n e n g r o s t i l K j ø b Telegram-Adresses Kaffekomp. Telefoner 8334, 8340 og 8325. {Forlang vor {Prisliste.

D A G M A R T E A T R E T

(S e R ea lr e g istr et).

BILLETPRISERNE:2(Tallet i Parenthes angiver forh. Pris) Gulvet: 1—0 R. Kr. 3,50 (4,50); 7—11 R. Kr. 3,00 (4,00); 12—15 R. Kr. 2,60 (3,00); 16—18 R. Kr. 2.00 (2.50). — Balkon-Etagen: Fremmedlogen 5 PI. it Kr. 5,00 (6,00); Pladslogens og Logernes 1. lt. Kr. 3,50 (4,50); Pladslogens og Logerne 1—3 & 2—4 (2. og 3. R.) Kr. 3,00 (4,00); Pladslogens 4—6 R., Logerne 1—3 & 2- -4 (4. og 5. R.) og Logerne 5—9 & 6—10 (2. R.) Kr. 2,50 (3,00) Pladslogens 7. og 8. lt., Logerne 6 9 og 6—10 (3. og 4. It.) 2,oo (2,50).— 1. Etage: Pladsl. og Sidelog. 1. R. Kr. 2,50 (3,00); Pladslog, og Log. 1 og 2 (2—4 R.) Kr. 2,00 (2,50); Pladslog. 5—7 lt. og de evrigo Loger -4 R. Kr. 1,60 (2,00). — 2. Etago: Pladslog. 1—3 R. og Sidelog. 1 og 2 R. til Nr. 17 og 18 incl., Kr. 1,50 (2,00); Pladsloge 4—9 lt. og Sidelog. 2. R. fra Nr. 19 og — Galleriet: Pladslogens 1—2 R. Kr. 0,50 (0,75). — Bill. til forh. Pris hele Dagon forud og Forestillingsd. 10—l i 1 til ora. Pris Kl. 12. T 8 8 5 7. 20 incl. Kr. 1,00 (1,50). D E T N Y T E A T E R (Se Realregistret).

BILLETPRISERNE: (Tallot i Parenthes angiver kot Kr. 2,25 (3,00); Parterre Kr. 2,00 (2,50); — Balkon-Etagen: ger å 4 Pladser) Kr. 3,00 (4,00); Frommodloge Kr. 4,00 - ‘ Pladsloge og Logernes b R. Kr. 2,50 |3,00); Pladsloge logo Kr. 2,50 (3,00); — 2. Etage: 1 R. Kr. 1,50 (2,00); 2 - 3 K. Kr. 1,00 (1.50); Galleri Kr. 0,50 (0,75). T 11 10:

BILLETPRISER (Tallet i Paronthos angiver forh. Pris): Gulvet: 1. Parket A (8 Rækker) Kr. 2,50 (3,00); ]. Parket'•B (8 Rækkor) Kr. 2 00 pL50)' 2. Parket A (5 Hækker) Kr; 1AO (2.00): 2. Parket B (5 Hækker) Kr. 1,25 (1,50): Parterre (6 Rækker) Kr. 0,75 (1.00); Loger:'" Froinmed-Logc Kr. :i’(K) (3 5(R- I. Parket Loge A (3 Hækker) Kr. 2,50 (3,00); 1. Parket Loge B (3 Rækker) Kr. 2,00 (2,50); 2. Parket Loge (3 Hækker) Kr. 1.50 (2,00); 3. Parket Loge (3 Hækken Kr. 1,00 (1.25); Parterre Loge (7 Hækker) Kr. 0,75 (1,00). ~ Balkon:'.!. Række Kr. 1,50 (2,00); 2. Kække Kr. 1,25 (1,50); 3. og 4. Række Kr. 1,00 (1,25); 5 .og 6. Række Kr. 0.75 (1.00): 7. ug s. Række Kr. 0,50 (0,75). — Staapladser Kr. 1,50 (2,(Kl) og Kr. 0,50 (0,75). — Billetter til fo rli. P r is Eorestillingsdagen fra 10—11' ., og (il ord. P r is fra Kl. 12. -- Folkcforest. til halve Priser: Ord Salg Lordag fra 1—5 ogSondag fra 10, fo rli. Salg hver Lag gennem Telef. 1951.

BILLETPRISER: (Tallet i Paranthes angiver forh. Piis) Gulvet: 1. Parket A 1—5 R. og Loger A—D Kr. 1,75 (2,00); 1. Parket A 6—9 R. og Loger E—II Kr. 1,50 (1,75); 1. Parket B 1—4 R. Kr. 1,25 (1,50); 2 Parket A 1—5 R. og Loger A—L Kr. 1,00 (1225); *>. parket A (1-9 R. og Loger Kr. 0,75 (1,00); 2. Parket P. og Loger Kr. 0,50 (0,75). - Balkon: I. Række Kr. 1,00 (1,25); Pladsloge 1—2 R. 1.00(1.25); Pladsloge 3—6 R. Kr. 0,75(1,00): Balkon ovrige Pladser Kr. 0,50(0,76). — Hilletter til forh. Pris indtil Kl. 1. Billetkontoret aahent fra KL 10 hele Lagen. Telef. II 1272.

Made with FlippingBook Annual report