Kraks Vejviser 1900

1900,

30

S v itz e rs Em. Z B je r g n in g s -E n tr e p r ice , Akts. Besty- | relse: C H Melchior, B P L A Benzon, J A C Holmblad, P Karherg og E Suenson, der tre i Foren, tegne Frm. Aktie- kapit. er 1,200,000 Kr. Prok.: O H C S Heckscher. S y g ea ssu ra n cen H om o (E S a b in sk ys)’ F F H E Sabinsky. S yn d erg a a rd B rødrene, er afmeldt. S yn d erg a a rd ’s B rø d re n e E ftf. Hdl. J H F Syndergaard. Sæ bye Chr. & Ko., Hdl. Frederikke M Sæbye f. Bruun. Prok.: Caroline F A Sæbye. “S øh t P & K o. Hdl. C O Søht og O F Tofte. I an g J L A. E H Tang har faaet Prok. T eh n set Nr. 1 ved Id a F red erik sen , er afmeldt. T e le g ra fo n e n , Akts., P a te n t P ou lsen . Bestyrelse: J H C Bast, S L Fog og A Lunn, der to i Foren, tegne Frm. Aktie­ kapit. er 2 Mili. Kr. T e k s tilfa b r ik k ( , nes P a rtiv a re u d sa lg ved R a sm iN ie l- s e n o g Ju liu s P etersen . R L E ielsen og H P J Petersen.. T e x ie r e ’s E ftf., Fru J E L ev in , Hdl. J E Levin. Thom sen H Th A. H Thomsen har faaet Prok. T h or. Akts. Hdl. Bestyrelse: H H Løvendahl, der alene teg-- ' ner Frm., og A B T Friis. Aktiekapit. er 2000 Kr. (Hjemst. Frdbg.) T h orsen C F &K o., Haandv. C F Thorsen, de; er eneberettiget til at tegne Frm. og C V E Jensen. T ra n sp ort u n d U n fa ll V e r sich e ru n g s G esellsch a ft, Zii- rich. Agenturet for C S S Herskind er afmeldt. T rie r L M & Ko. Thorgenda Melbye f. Birch er udtraadt af Frm. T rifo lium ved W ilh . Schm idt. Hdl. W Schmidt. T ræ k om pa gn iet, K bh vn s F rih a vn , Akts. M H Kranse er udtraadt af Bestyrelsen. T u xen & Hamm erich i L ik v id a tio n , Akts., Maskinfabr. Aktiekapit. er 320,000 Kr. Likvidatorerne H H Schou, O Madsen og C J F Ydhtz tegne Frm. i Foren. T v e d e ’s H .1 B ry g g e ri. H H A ,TTvede.

I I ~ U d s a lg e t fo r dansk K u n stin d u stri ved M P e te r s e n ,-■ C N Petersen. i U llsta d Johan, A k ts. Bestyrelsen bestaar nu kun af 2 Med­ lemmer: P T C Jensen og J C S Ullstad, der i Foren, tegne.' i; Frm. • W a a g e p e t e r s e n ’s E ftf. A H Becken er død. - i V a d sk e rie t Y e n t e g o d t ved R Langmann. R W G B , Langmann (Hjemsted: Nordre Birk.) • j Y a lb y g a a rd s H a n d e ls g a rtn e ri ved L C P etersen . L C; i Petersen og C V Pétersen, der tegne Frm. i Foren. (Hjemsted:; ! Kbhvn. og Valby.) V W eim an n E L, er afmeldt. if W eim ann E L & K o. Hdl. E L Weimann og N N Abra-j ; hamsen. ; | W e rn e r T M, V E Werner har faaet Prok. i ^ V e s te r b r o s H e r r e e k v ip e r in g ved Hansen. AWHansen; ; „V ic to r ia zu B e r lin 1, a lm in d e lig t F o r s ik r in g s A k ts. Agenturet for A L F A Hinckeldeyn er afmeldt. W ie n e r S k o tø js fa b r ik k e n , A k ts. Bestyrer: JC JR oed ,i i der tegner Frm. Aktiekapit. er 2000 Kr. - W o lff. B rødr. & A rv é ’s K o n s e rv e s fa b r ik k e r, A k ts., er r afmeldt. W orm H 6 & Ko., Prok. for C F A Rasmussen er tilbagekaldt. | Z i i r i c h A llg em ein e U n fa ll- und H a ftp lic h t Y ersich e- rungs Ak t i e n g e s e l l s c h a f t i Ziirich. Aktiekapit. er 5 Mili. Fr. Herværende Bestyrer: S E N With. - Øs t er br o s Gl o r i a ved Ju l i us Schul tz, Haandv. J L C P Schultz. : ( Ø l s t y k k e P & Ko., er afmeldt.

Made with FlippingBook Annual report