Kraks Vejviser 1900

1 9 0 0 . 29 L e g e tø js -H u s e t ved T h eodor T h orn green . A A T Thorn- . green. L evin sen H enrik, Hdl. A G Levinsen og V L Rudolph. L oh s c & K o. G E Lohse er indtraadt i Frm. L o re n tze n S E on iiev ie & K o. Frm. er traadt under Admini­ stration, under hvilket Frm. tegnes, af Administratorerne: L Mever og C S Ryder i Foren. Lund F, Hdl. FVLund. Prok.: II P W Eegholm og A Macke- prang. L u n o ’s B ian co B o g try k k e ri, C .1 Aller. L yn g b a ck & Ko. Hdl. J .1 Lyngback. L øber, E mi 1, Fabr. A E Løber. Prok.: G W Løber. L ø v e a p o te k e ts M aterialhd l, V icto r M a d v ig er afmeldt. L øv en g reen ’s H P G arveri, Akts. G A Løvengreen har f'aaet Prok. M agasin Dana ved JN ydam . J HNydam. Prok.: Augusta H H Staustrup. M e ck le n b o rg sk e L iv sfo r sik r in g s -B a n k , Schwerin. Kapi­ tal : 23,500,000 Mark. Herværende Bestyrer: H H Lassen. M eyer .1 Finkes E ftf. Haandv. O T M Larsen. M eyer Lu dv ig & Ko. Vedkommende Kommanditist er udtraadt af Frm. M in era lv a n d sfa b rik k en N ajad en ved A m m itzb ø ll & N ielsen . L Annnitzbøll og KNielsen, der tegne Frm. i Foren. M o d ew e g ,1 C & Søn, Akts. Prok. for II B Salomonsen og FIE N Munch er tilbagekaldt. M ohrs M a rg a rin e o p la g ved Th. H en rich sen . Prok. for C M Pay er tilbagekaldt. M o re sc o .1 er afmeldt. M oresco .!, A kt-s„ Fabr. Bestyrelse: .TH Moresco', H Petersen og II F W Dietriehson. Frm. tegnes,af førstn. alene, eller af de to siclstn. i Foren. Aktiekapit. er 2,5<><),((()() Kr. Prok.: E M L Muller og O.l V Moresco. de la M otte O L, Hdl. .1Lyngback. M un c k N F\ Prok. for P Nielsen er tilbagekaldt. arum II i L ik v id a tio n er afmeldt. Nath a n sen .1 & Ko., et Kommanditselsk., der driver Hdl. C J M Nathansen. Prok.: L P Hansen. N ed erla n d sk e T o b a k sfilia l, N S K ruger, Den, er afmeldt. N ed erla n d sk e T o b a k s filia l, N S K riig e r & Rose, Den, er afmeldt. Nehammmer C D & Søn. C D Nehammer er udtraadt af Frm. N ielsen Chr., Hdl. G F Nielsen & W O II Stephensen. Prok.: B S Nielsen. N issen Ludv. A, Hdl. L A Nissen. Prok. H P C Klindt. N o a ck G, Hdl. H M Noack er indtraadt i FTm. N ordisk B lom ster e n g r o s F’ orretn ing, Th. N ielsen og S S aa by e, er afmeldt. Nor disk F a r v e fa b r ik ved N W illan d sen , Prok. for D Mon­ rad er tilbagekaldt. N o rd isk II y dr o Pres G as K omp ag ni, A k t s. er traadt i L i­ kvidation, under hvilken Likvidatorerne A 1) V II B Mazar de la Garde og II H Schmidt tegne Frm. i Foren. N or di,sk K a f f e K om pagn i, Akts. I'rok. har nu: .1 F Jensen, II P Jensen og C E A Rasmussen, to i Foren. N ordisk M etalsk ru efabr. ved O tto T Andresen. Prok. for G Schøssler er tilbagekaldt. N ordisk S k o to jsfa b r. ved Hugo K rogh. C M FTach er ind­ traadt i FTm. Prok. for O P K rogh er tilbagekaldt. Ny ru p M & K o. Hdl. og Fabr. Victoria M Nyrup, f. Hansen, der tegner FTm. i Foren, med sin Lavværge:S G Sinding. N orgaard Th or s en, Hdl. C T Nørgaard. N ørreb ros Parti- og A u k tio n s v a re U dsalg a f M anufak­ tu rv ed O skar Z immermann. O C Zimmermann. O l e sen’s Simon T rik o ta g e fa b rik , A k ts. Bestyrelse: SOle- sen, der er eneberettiget til at tegne Frm. og S C OHede. Aktiekapit. er 503,000 Kr. Prok.: O C Olesen og T N Chri­ stensen. O lsen Carl Ju l. Prok. for J F C Kreth og II C V Ipsen er til­ bagekaldt. O lsen P C, F'abr. Thora M Olsen f. Seehusen. Prok.: C C Holm. P a u ls e n L & Ko.. L I IM Paulsen er udtraadt af, og A L F A Hinckeldeyn er indtraadt i Frm. 1 ’ e d er s e n II M & K o. A Lassen er udtraadt af Frm. P etersen An ton & N or holm. Haandv. P A Petersen og H J Nørholm. P etersen A x e l & Tachau, C .1 W Payberg har faaet Prok. P etersen C a rl V &Ko., er afmeldt. M ø lle r F red. A. Haandv. F A Moller. M o 11e r V ig g o, Haandv. V A Møller.

P e t erse n’s J ø rg e n E f t f., er afmeldt. P etersen V ilh . Hdl. CVOPetersen. Prok.: HOAPetersen. P o ly su lfin , Akts., Bestyrelsen bestaar nu af: 0 F E v. Meyeren, der er eneberettiget til at tegne Frm. og J P C Rasmussen. ^ ^ u ic k - M eal S to v e Com pany (Akts.) Hdl. Bestyrelse: J Hjort og A E Jessen, der i Foren, tegne Frm. Aktiekapit. 12,000 Kr. Prok. har hvert af Bestyrelsens Medl. i Foren, med enten J .1 Albrechtsen eller P R Albrechtsen. R a a s c h ou j un. H G. Hdl. HGRaaschou. Rasch C J F. M C Rasch har faaet Frok. R asmu ss en & B j err e, er afmeldt. R asm ussen ’s J o h s .E ftf., N ielsen & Johan sen. Haandv. J P Nielsen og G C Johansen. R asmu ss e n L aur i t z. H L Rasmussen er •dtraadt af Frm. R a s mus s e n & W a11he r. Hdl. J F J Rasmussen og O Walther. R e c k s Op v a rmni n g s K o mpag ni, A kt s., har oprettet en Filial under Navn: Akts. Recks Opvarmnings Kompagnis Filial, Fa­ briksudsalg, for hvilken J P Muller har Prok. R in g st e d & S emler, E S Semier er udtraadt af Frm. J M Thue- sen har faaet Prok. R os e n & C1auss en, Haandv. A J A E v. Rosen og M CClaussen. R ub i n & B i ng. G Rubin er død. R u ssisk e Mel-Depot, Det, ved Charles Christensen, er afmeldt. Saltbaj k v ig F 'erskvandskultu r, A n d elsselsk . driver Hdl. med Ferskvandsfisk. Bestyrelse: P C F Hansen, Formand, J Esmarch, Næstformand, og F A S Winckel. FTm. tegnes af Formanden eller Næstformanden i Foren, med et andet Besty- relsesmedl. Kapitalen er 160,000 Kr. S a n d b e r gC S . C J Møller, der tidligere havde Prok. er ind­ traadt i Frm. S c h a n d o rff H. Hdl. V J Schandorff og J W Larsen. (Hjem­ sted: Frdbg.) S ch ie rb e ck J ulius F. F W Sørensen har faaet Prok. S chm id t H & Ko., Fabr. H H C Schmidt og J A Andersen. S ch ou Wm, R. er afmeldt. S ch ou Wm. R & Ko. Hdl. C W R Schou og N C Holm. S ch re ib e r & H estbek ., er afmeldt. S ch re ib e r & M ich elsen , Fabr. A E M Schreiber og T C Mi- chelsen. Prok.: Nicoline Schreiber. S ch u b e le r’s II S ønn er, Haandv. HECSchiibeler og E E Schubeler. Siam E le c t r ic it y Company, lmt., The, Akts., F Kinch er udtraadt af, og E Kinch er indtraadt i Bestyrelsen. S ifon, Akts., F’abr. af Mineralvande. Bestyrelse: P Christen­ sen, der er Formand og eneberettiget til at tegne Frm., O Matt- son og H Larsen. Aktiekapit. er 5000 Kr. Skand ina visk A n tik v a ria t. Marie Høst f.Puistenne. Prok.: H Rasmussen og C F Borchorst. ' S k o tø js im p o rte n ved V ig g o A strup . V C H Astrup. Sm ith Wm II. O II Smith er indtraadt i FTm. Sm ø rfo rre tn in g e n Forward, A k ts. Bestyrelse: V J Be­ rend, C W Johnson, N P Kobbernagel, .TMadsen og C G Ohlsson, der to i Foren, tegne Frm. Aktiekapit. er 25,700Kr. Spech t, Ernst, Hdl. F1 W C Specht. Prok.: Fernanda A E Specht f. Thorup. .S p e d itio n ss e lsk a b e t Ø resund, et Selskab med begrænset Ansvar. Bestyrelse: F II Kockum, L Beijer, J Danckwardt, T Møller, N T Neergaard, F J Prahl, B Stephensen og S R L Zeuthen, der to i Foren, tegne FTm. Aktiekapit. er 750,000 Kr. Prok.: .TKrogh. S p ritfa b rik k en F ortuna , Akts., C H Meyer ør Direktør og tegner Frm. Aktiekapit. er 800,000 Kr. Prok.: P J Thom- ** sen og C T C Duus i F’oren. S ta a lfo rre tn in g e n F ir k lø v e r e t ved G erh a rd T h a i-, bitzer. G S Thalbitzer. S tate F’ ire In su ran ce Company, lmt., The, Akts., Liver­ pool. Aktiekapit. £ 700,000. Herværende Bestyrer: A C W Bahncke. . S te e n s Hans E ftf. Hdl. Otto Larsen. S t ellin g A, Hdl. J C C A Stelling, W WStelling og E Stelling. Prok.: A J Averhoff. Sten- o g G ru skom pagn iet, et Selsk. med begrændset Ansvar. Bestyrelse: O Lerche, A Hermansen, F F W Johannsen, V M Amdrup, .J A Schmith og J Saabye, der to i Foren, tegne FTm. Den indsk. Kapit. er 60,000 Kr. Prok.: G E Schmidt. S te n try k k e rie t Ekspres, A k ts. Bestyrelsen bestaar nu kun af J Quistgaard, der tegner Frm. ’ Store, n o rd isk e T e le g ra fse lsk a b , Det, Akts. C S A Bille, der var Medlem af Bestyrelsen er død, og K T T O Reedtz-Thott indtraadt i hans Sted. Suhr j P & Søn er afmeldt. Sukker huset St. Or oix. L P Petersen er udtraadt af FTm. O a a b y e S , Hdl. HSSaabye. Salom onsen A lex & Schnohr, er afmeldt.

P e tersen ’s H ja lm a rE ftf., Hdl. N Petersen P et e r se n J, Aage P Heyman er indtraadt iFTm.

Made with FlippingBook Annual report