KjøbenhavnsBrandsorsikring

BESTYRELSE OG PERSONALE

1 8 1

L O U I S S M I T H , T øm r e rm e s t e r , 30. J a n u a r 1 9 1 9 —1 3 . F e b r u a r 19 20 (død). P E T E R T O P P , T øm r e rm e s t e r , 20. F e b r u a r 1 9 2 0 - 3 1 . Maj 19 20 (af- gaaet). F E R D I N A N D H O Y E R , T øm r e rm e s t e r , 18. Augu st 19 20 —2. Ok tobe r 19 3 0 (død). V I L H E L M I v Ø H L E R , Mu re rm e s te r, fra 28. Augu st 19 22 . H A R A L D P E T E R S E N , Mu re rm e s te r , fra 28. Augu st 1922 . JO H S . C A RO C , In g en iø r , fra 28. Augu st 19 2 2 . R U D . J Ø R G E N S E N , Mu re rm e s te r, K a p ta jn , fra 12 . F e b r u a r 1930. P. J U L . H A N S E N , T øm r e rm e s t e r , fra 5. S ep tem b e r 1930. JO H S . A L K J Æ R , T øm r e rm e s t e r , fra 1 1 . Oktober 1930.

Made with