HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

8 8 N iels Friis ved Døden, efterladende sig sin Hustru, Marie Christine Lund, og flere Børn. Som hans Efterfølger ved Trinitatis Kirkes Orgel an­ satte Konsistorium fra 1. Oktober 1825 at regne en kendt københavnsk Musiker, Hoboist ved Fodgarden Heinrich Christian Gerlach.46 Han var i Tidens Løb paa flere Maa- der kommet i Forbindelse med Kirken. Saa tidligt som den 30. November 1808 havde han med Fodgardens Mu­ sikkorps givet en Koncert i Trinitatis til Fordel for Sog­ nets ved Bombardementet afbrændte Fattigskole,47 og ved flere Lejligheder, hvor der var Brug for Instrumen­ talmusik i Kirken, havde han leveret denne, bl. a. ved Reformationsfesten i 1817, efter hvilken han for sin og sine Folks Medvirken fik udbetalt 138 Rdl. Hans Ansæt­ telse var saaledes i saa Henseende naturlig, men i øvrigt var den skelsættende, fordi den var det første af ikke helt faa Tilfæ lde i det kommende Aarhundrede, i hvilke københavnske Organist-Embeder besattes paa en saadan Maade, at Bestridelsen af dem maatte opfattes som Bi­ erhverv for deres Indehavere. Udviklingen falder nøje sammen med den Kendsgerning, at der nu oprandt en Periode, i hvilken Orglet som selvstændigt Instrument stedse tabte Terræn, en Udvikling, der først i vort Aar­ hundrede er standset og vendt. Gerlachs Organist-Virksomhed kom da heller ikke til at omfatte andet og mere end Bestridelsen af det rent tjenstlige, men som Musiker i øvrigt var han en ganske interessant og meget aktiv Personlighed. Han var født i Gotha i Sachsen i 1777 og kom, en Snes Aar gammel, til Danmark, hvor han 26. Januar 1798 hvervedes som Hoboist ved Danske Livregiment, den nuværende 1. Ba- taillon. Ti Aar senere, den 2. Marts 1808, forflyttedes han til Livgarden til Fods og præsenteredes Dagen efter for Chefen;48 det er sandsyn ligt, at Forflyttelsen er sket

Made with