HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Trinitatis Kirkes Orgler og Organister 87 rator templi) har erklæret, at saa meget han end havde ønsket ved den nylig givne Lejlighed at lette Supplikan­ tens Kaar, tør han dog ikke tilraade at paalægge Kirken, der paa denne Tid besværes med mange Udgifter, endnu flere. Konsistoriums Afgørelse faldt ud i Overensstem­ melse hermed, og det paalagdes Professor Kali ved Skri­ velse at meddele Johansen dette.43 En lille Erstatning for den lidte Skuffelse fik han et Par Aar senere, da han ansøgte om, at „Orglet efter ad­ sk illige af Menighedens Medlemmers Ønske ogsaa maa bruges ved Gudstjenesten om Fredagen. Paa hosfulgte Bilag har en Del af Menigheden tegnet sig for et aarligt Bidrag til Godtgørelse for Organistens derved forøgede Arbejde“. Dette, der i øvrigt kunde se ud som en Hjælpe­ aktion til Fordel for Johansen fra Menighedens Side, tillodes, idet „Konsistorium ikke havde noget imod, at Trinitatis Kirkes Orgelværk ogsaa om Fredagen bruges til at styre Sangen og fremhjælpe Andagten, naar denne Foranstaltning ikke medførte nye Udgifter for Kirken“.44 Senere, da Kirkens Forhold paa ny blev bedre, anerkend- tes Johansens Virke af og til ved særlige Ydelser, saa- ledes fik han et Gratiale paa 40 Rdl. for sin ekstraordi­ nære Medvirken ved den Reformationsfest, der i 1817 fandt Sted i Kirken. H. L. Johansens Helbred synes at have været svagt, i hvert Fald i den senere Del af hans Liv, og allerede i 60 Aars Alderen maatte han helt give op, først i Kapellet; ved kgl. Resolution af 22. Maj 182445 afskedigedes han fra 1. Juni s. A. at regne fra sin Kontrabassist-Plads med sin halve Gage, 200 Rdl. Sølv, i Pension. Godt et Aars Tid senere, med Udgangen af September 1825, for­ lod han ogsaa Trinitatis Kirke paa Grund af Alder og Svagelighed. Men han var allerede da en mærket Mand, og nogle Maaneder senere, den 6. Juni 1826, afgik han

Made with