HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

8 6 N iels Friis ges i Orden før paa Grund af Krigsforholdene. Johansen efterfulgte i Kapellet Bøhmeren Jacob Sedlaczek og førte her en saa forholdsvis ubemærket Tilværelse, som hans lidet solistisk prægede Instrument henviste ham til. Men at han har været en dygtig Orkestermusiker, kan der i øvrigt ikke herske Tvivl om. Ved Tiden omkring H. L. Johansens endelige Tiltræ­ delse som Organist ved Trinitatis Kirke fik Orgelet et efter Prisen at dømme meget grundigt Hoved-Eftersyn. Det udførtes af den københavnske Instrumentmager og Orgelbygger J. N. Scheer i Aaret 1792; han fik 725 Rigs­ daler for Arbejdet, og det var saa meget, at Betalingen maatte udstrækkes over to Aar. At Restaureringen var omfattende, fremgaar ogsaa af den Omstændighed, at der afholdtes en Besigtigelsesforretning, til hvilken til­ kaldtes to københavnske Organister, Johan Klieme og Chr. Fr. K lattenhoff. De fik hver 20 Rigsdaler for deres Ulejlighed. Det faldt i H. L. Johansens Lod at leve og virke i den fattige Tid op mod Statsbankerotten 1813; hans Kaar faar man et Indtryk af gennem et Konsistorial-Referat fra 1807: i det paagældende Møde forelaa „Ansøgning fra Organist Johansen ved Trinitatis Kirke af Okt. d. A. om Tillæg til sin liden Gage, af hvilken han ikke nu, da Husleje, Levnedsm idler og alt er steget til det to- eller tredobbelte mod den Tid, da den bestem tes, kan leve med Fam ilie og opdrage sine Børn, og han, efter at mer end 1600 Rdl. af egen Formue er tilsat, nu intet mere har at sætte til. Han haaber, at hans Begæring vil blive anset grundet, da han efter næsten 12 Aars opfyldte Pligter i Konsistorii Tjeneste ikke ved den nylig givne Lejlig­ hed [Besættelsen af Frue Kirkes Organist-Embede, til hvilket han og Weyse, der ansattes, fik lige mange Stemmer42] blev befordret. Professor N. C. Kali (Procu-

Made with