HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Trinitatis Kirkes Orgler og Organister 85 Stemning og Eftersyn, men til Gengæld for, at Foltmar havde trukket sig tilbage, skulde han i Henhold til en mellem dem indgaaet „Forening“ yde ham 200 Rdl. straks og derefter alle med Organist-Tjenesten forbund­ ne Indkomster, visse og uvisse, paa Foltmars Livstid, samt efter hans Død erlægge 60 Rdl. aarlig til Enken. Ret meget fik Johansen altsaa ikke ud af det i første Omgang.41 Der er da ogsaa et fjernt Skær af Lettelse over den Skrivelse, hvormed han et Aar senere, den 29. April 1794, indberetter Foltmars Død: „Sidstafvigte Løverdag Morgen døde min Formand Sr. Foltmar, Organisten til Runde Kirke, ved hvilket Dødsfald jeg i Følge den mig af det høje Konsistorium naadigst forundte Bestalling af 21. April 1793 tiltræder denne Tjeneste. Jeg har nu i seks Aar forrettet Tjenesten for ham uden Løn og sm ig­ rer mig i det underdanigste Haab at have forrettet Tje­ nesten til mine høje Foresattes Fornøjelse. Jeg giver mig derfor den Frihed underdanigst at indberette Foltmars Død, udbedende mig det høje Konsistorii gunstige Be- vaagenhed, da jeg stedse skal stræbe nøjagtig at opfylde de mig paaliggende P ligter“. Hans Lorentz Johansen var en Mand, der dyrkede flere D iscipliner inden for sin Kunst, Musikken. Han var født ca. 1762, vel i København, og har paa Orglet ganske utvivlsom t været Elev af Johan Foltmar. Men tillige ud­ dannede han sig som Kontrabassist, og hans Færdighed paa dette Instrument førte ham ind i vort fornemste Orkester, det kongelige Kapel, dog først paa et relativt sent Tidspunkt. I Sæsonen 1808— 09 assisterede han lej­ lighedsvis med Kontrabassen, og derefter synes han at være gledet ind som fast Mand, idet han dog først op- naaede kongelig Udnævnelse noget senere, den 5. Sep­ tember 1814; muligvis har Forholdet ikke kunnet brin

Made with