HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

76 N iels F riis Pede r Poulsen Sparkiær var født 6. September 1695 i Trinitatis Sogn som Søn af Poul Pedersen og Kirsten Hansdatter Normann, som anden Gang blev gift med Kantor og Skolemester ved Holmens Kirke Christen An­ dersen Sparkiær, der blev Peder i Faders Sted. Han lod Drengen blive Student (1711) og modsatte sig ikke, at han hengav sig til et frit Studium inden for Musik og Litteratur. Det første førte til, at han allerede i 1715, vel introduceret dertil af Faderen, ansattes som Hører ved Holmens Korskole, og i 1717 i Holmens Kirkes Organist- Embede, der dog dengang ikke var saa betydeligt som senere32 — det andet til, at han snart gjorde sig bemær­ ket som lyrisk Forfatter af Vers og Lykønskningsdigte, der navnlig tog Sigte paa Begivenheder inden for Konge­ huset. Strømpilen for hans Livsgerning var dermed an­ givet: han delte sig i sin Tilværelse netop ligeligt mellem Digtningen og Musikken. Konsistorium synes at have haft Forstaaelse af, at Sparkiær var en Mand med Evner, som det var rime­ ligt og ønskeligt at udvide. I April 1721 fik han et Fjer- dingaars Løn i Forskud og T illadelse til at rejse „paa Kondition, at han giver Fuldmagt til en anden Organist, som paa hans Vegne kan tage imod Trinitatis Kirkes Or­ gelværk, saa snart det bliver repareret, og at han reverse­ rer sig til at være fornøjet med Orgelværket, saaledes som den af ham konstituerede Fuldmægtig det imodtager til­ ligemed de andre af Procuratore Ternpli dertil tagne Or­ gan ister“. Det fremgaar af denne Rejsetilladelse i øvrigt, at Orgelet ved hans Tiltrædelse underkastedes en Re­ staurering, der var saa om fattende, at den krævede Af­ leveringsforretning, men hvem der udførte Arbejdet, vides desværre ikke. I Juni 1721 fik Peder Sparkiær Embedsbolig i sin Egenskab af Trinitatis Kirkes Organist, idet han tog

Made with