HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

T rinitatis Kirkes Orgler og Organister 75 Okt. 1716, anlg. 25 Rdl. 8 Mk., som ham maatte forundes a f Trinitatis Kirkes Indkomster til at betale sin Husleje med, saasom han formedelst stor Svaghed i dette Aar ikke har kunnet subsistere af sin Løn, men har maattet tilsæ tte meget paa Medikamenter i sin Svaghed“. Konsi­ storium resolverede, at „ham for denne Gang maatte forundes af Trinitatis Kirkes Revenuer de begærede 25 Rigsdaler og 8 Mark“. I August 1720 afgik Richertz ved Døden, og Billedet a f hans Forhold bliver ikke mindre mørkt, som det op­ rulles ved denne Lejlighed. Hans Enke, Anna Marie, ind­ sendte en Supplik til Kongen, der videresendte den til Universitetet, en Supplik, hvori hun anholder om, at da der i Boet „intet findes uden Skyld og Armod, hun da uden Forsegling, Skifte og Deling maa blive besiddende, saalænge hun i hendes Enkestand forbliver“.30 Herpaa erklærede Konsistorum underdanigst, at eftersom „der findes mange udenlandske Arvinger, tilstaaende Skatter, Barnepenge og adskillige Kreditorer, da dermed paa lov­ lig Maade bør at omgaas, paa det enhver kan gøres Ud­ læg efter Loven for hvis dem kan tilkomme“. Skiftet paabegyndtes da efter de sædvanlige Regler den 13. Fe­ bruar. Ved Vakancen efter Richertz synes der ikke at have hersket megen Tvivl om, hvem der skulde være hans Efterfølger. Som Ansøger meldte sig nem lig den tidligere Organist til Holmens Kirke Peder Sparkiær, en dygtig og begavet Musiker, paa Vej frem mod en Position. Den 14. September besluttede Konsistorium at lade udfær­ dige Bestallingsbrev for „velfornemme, vellærde og kunsterfarne Mand Peder Sparkiær“, og nogle Dage se­ nere skete dette;31 hans Gage ansattes til 200 Rigsdaler, men i øvrigt var Betingelserne de samme, som havde været gældende for hans nærmeste Forgængere i Trini- tatis-Embedet.

Made with