HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

74 N iels F riis finde sig til Prøve i Trinitatis Kirke førstkommende Fredag Formiddag Kl. 10 i „Cantoris og Instrumen- tisternes Overværelse“. Udfaldet blev det, at „som den fjerde Competitor til Organistens Tjeneste ved Trinita­ tis Kirke havde paa fastsatte Dag aflagt sin Prøve, man da vilde aabne Cantoris, Organisternes og Instrumen- tisternes indsendte Censur og vota over dem, at derved kunde gøres en Ende; og faldt da fornævnte Censorum vota og Valg ud paa Johan Gott fried Ri chert z. Hvilket Rector og Konsistorium bifaldt, at han som den dygtigste dertil skulde befordres og hans Bestalling opsæ ttes“. Det sidste skete 11. November 1711. Om det var Storkanslerindens Ønske, der hermed skete Fyldest, lader sig ikke sige med Sikkerhed, men det er sandsyn ligt. De tre Ansøgere, der først meldte sig, har u tvivlsom t alle været fra København, medens Richertz, som det fremgaar af hans Revers paa Kontrakten, hvor han tilføjer Stedsangivelsen, var fra Altona; det ligger da nær at antage, at det var hans langvarige og besvær­ lige Rejse saa at sige tværs igennem Kongens Riger og Lande, man maatte vente paa. Om Richertz selv — der ofte ogsaa kaldes Ricardtsen og Rickert — vides i øvrigt ikke meget, og han gjorde sig ikke paa nogen Maade gældende i Københavns Musikliv; han synes at have ind­ skrænket sig til at passe sit Orgel, der ved hans T iltræ­ delse eftersaas og repareredes af Brødrene Botzen, og sit Embede, i hvilket hans P ligter var nøjagtig de samme som Forgængerens. Hans Økonomi var vaklende, og hans Helbred var — eller blev — slet. I April 1716 læstes i Konsistorium „Organistens beklagelige Memoriale til den runde Kirke, hvorudi han andrager hans slette Vilkaar og ringe Løn; hvorpaa blev resolveret, at ham for denne Gang skulde gives af Kirken 20 Rdl. til Gave, efter Pro- curators Lejlighed“. Og i December samme Aar blev læst „Organistens til Trinitatis Kirke hans Memorial af 24.

Made with