HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Trinitatis Kirkes Orgler og Organister 73 og som maaske ligesom Geist bortreves af Pesten; han giftede sig paa ny, og den anden Hustru overlevede ham; hun, der hørte til Set. Petri Kirkes Menighed, boede 1730 i St. Kannikestræde. Selv boede han i en længere Periode, i hvert Fald fra 1717 til 1725, i Frimands Kvarter Nr. 154, ved Tugthusporten; han døde 1729. Da Radich forlod Trinitatis Kirke, kunde han ikke — eller vilde han maaske ikke — forene Embedet med Helligaandskirkens, og en ny Mand skulde altsaa ansæt­ tes ved Trinitatis. Der meldte sig tre Ansøgere, og den 14. Oktober 1711 resolverede Konsistorium, at „paa Fre­ dag Eftermiddag, efter Bøn, skulde Kompetitores til be­ meldte Tjeneste i Trinitatis Kirke indfinde sig og gøre Prøve: hvortil Rector magnificus og Professores vilde indfinde sig i tvende Organisters, nemlig Johan Petersen Botzens (Vor Frue Kirke) og Radichs (den afgaaende Trinitatis-Organist) Overværelse, samt Kantors“. Sagen syntes hurtigt at kunne ordnes, da der pludselig skete Indblanding i den fra højeste Sted. Efter en Uges For­ løb, den 21. Oktober, resolveredes angaaende Organist­ tjenesten , at „dermed endnu skulde henstaa i 8 Dage, som endnu een Competitor, af Gros-Kanslerinde Revent- low rekommanderet, vilde indfinde sig og gøre sin Prøve“ og paa ny en Uge senere, 28. Oktober: „Rector magn ifi­ cus producerede Gros Kanslerinde Reventlows Rekom- mendation, ham fra Hr. Etatsraad W inding tilsendt, an­ gaaende den nye Competitor til Trinitatis Kirkes Orga­ n ist-P lads; da for at føje Grevindens Recommandation i alle optænkelige Maader, blev resolveret, at man endnu dermed vilde bie i otte Dage, mens hvis samme da ej indfandt sig til at aflægge sin Prøve, kunde dermed ej længere henstaa“. Den højt protegerede Ansøger naaede frem inden Fri­ stens Udløb, og den 4. November kaldtes han op i Kon­ sistorium , hvor det meddeltes ham, at han skulde ind

Made with