HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

72 N iels F riis nom isk var det en slem Hemsko for ham, at han af sin beskedne Organistgage maatte udrede en Pension paa 50 Sletdaler aarlig til sin Tante, Formandens Enke, og det var kun en ringe Trøst, at han fik T ilsagn om, at hans eventuelle Enke til sin Tid skulde nyde en tilsva­ rende Pension af hans Eftermand. I Juni 1706 fik han imidlertid bevilget et Tilskud til sin Gage, svarende til de 50 Sletdaler, idet han selv henviste til, at han ikke som Stadens øvrige Organister nød Husly, og Konsisto­ rium fastslog ved denne Lejlighed, at „han betjener Kir­ ken med god Fornøjelse“. Johan Rudolph Radich synes dog hele sin Tid ved Trinitatis Kirke at have kæmpet med betydelige økono­ m iske Vanskeligheder. I Juni 1708 besluttedes det, at „Organisten til Trinitatis Kirke efter hans indstændige Begæring, saasom han var i stor Nød og Betryk“ maatte faa et rentefrit Laan paa 100 Rigsdaler, at afdrage over 5 Kvartaler. Kirken synes nu at have været noget bedre stillet end for blot et halvt Aarhundrede siden. I 1710 foranstaltedes saaledes en Reparation af Orglet, der og- saa udvidedes med nye Stemmer, et Arbejde, der udfør­ tes af Peter Petersen Botzen for det anselige Beløb af 1200 Rdl. Aaret efter, i Juni 1711, var det paa ny galt med Johan Rudolph Radichs Pengesager. Der forelaa da en „Memorial“ fra ham om, at der, „i hans store Trang og Svaghed maatte af hans Løn forud forstrækkes ham 100 Rigsdaler“ at afdrage kvartalsvis, hvilket bevilgedes. Med den Svagelighed, Joh. Rud. Radich brugte som Paaskud til at opnaa Laanet, maa det nu have været saa som saa, thi da Christian Geist ud paa Aaret 1711 var død, formentlig som Offer for Pesten, meldte Radich sig som Ansøger til hans Organist-Embede ved Helligaands- kirken og fik det, og han beklædte det adskillige Aar frem i Tiden. Kort forinden, i Juni 1711, havde han m i­ stet sin første Hustru, med hvem han havde flere Børn,

Made with