HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Trinitatis Kirkes Orgler og Organister 71 mun itatis sig om saadanne Personer at erkyndige og dem saa tit musiceres skal betidelig fra cantore at levere hver s it Parti til at øve sig udi at musicere, des bedre udi Kirken kunde forrettes“.27 I December 1688 bevilgede Konsistorium, at „Musik­ ken i Trinitatis Kirke maatte anordnes som i de andre Sognekirker her i Byen, for 30 Rigsdi. aarligen, og at be­ gynde dermed fra Nytaarsdag 1689“. Dette betyder for­ mentlig, at de musicerende Studenters Medvirken bort­ faldt, og at Stadsmusikanten fik Instrumentalmusikken i Entreprise for det nævnte Beløb. Leverancen gjaldt udelukkende Musici til det, der i Beslutningen ovenfor træffende er kaldt „den koncerterende Musik“, kirke­ lige Kantater, der kun opførtes ved særlige Lejligheder. D isse Opførelser, der fandt Sted nede i Kirken, var Or­ gan isten uvedkommende, idet Orglet ikke deltog i dem, men kun Koret, bestaaende af Elever fra Metropolitan- skolen og ledet af Kantoren. Endnu ved denne Tid var Koret, der altid havde sin Plads i den Del af Kirken, der endnu hedder Koret, og Orglet to skarpt adskilte Instan­ ser. Sammensmeltningen mellem Korets (Menighedens) Sang og Orglets Toner var paa Vej, men fuldbyrdedes først senere. Mod Slutningen af Aaret 1701 afgik Elias Radich ved Døden. En ung Mand stod med det samme parat til at overtage Organist-Bestallingen, hans Brodersøn, den 35-aarige Johan Rudo l ph Radich, der siden 1698 havde været Organist ved Sorø Kirke.28 Den 26. November 1701 forelaa i Konsistorium hans Memorial om at blive Or­ gelmester til Trinitatis Kirke, og det besluttedes, at „saa- frem t han befandtes dygtig, skulde han være næst at faa d et“. Hans Kvalifikationer til Embedet maa have været i Orden —■maaske har han maattet dokumentere dem paa en Prøve — thi den 10. December 1701 læstes i Kon­ sistorium hans Bestallings-Brev og hans „Revers“.29 Øko

Made with