HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

70 N iels Friis paa Orgelet, indskærpedes den nye Mand at passe godt paa dette. Hans Gage skulde være 100 Rdl. om Aaret.20 Om E lias Radich vides i øvrigt saare lidt udover, at hans Hustru hed Maria E lisabeth; hun overlevede ham, idet hun døde i 1711, vel af Pest, og begravedes i Kir­ ken. I 1694 boede Radich i Peder Hvitfelds Stræde i Klædebo Kvarter No. 144 i Peder Rasmussen Renteskri­ vers Hus. Han sad i smaa Kaar og maatte temmelig ofte have bevilget Lønforhøjelse. Kort efter sin Tiltrædelse, i Februar 1688, fik han et Tillæg paa 50 Sletdaler til de 100 Rigsdaler, der var hans faste Løn, og tre Aar senere bevilgedes det ham, i November 1689, „til hans Løns For­ bedring, at han selv maatte bebo, eller Lejen aarligen oppeberge af de tvende smaa Trinitatis Kirkes Vaanin- ger i Landemærket“. Senere blev de 50 Sletdaler sat op til 100 Sletdaler, og i Maj 1695 fik han dette Beløb for­ øget til 200 Sletdaler, dog saaledes, at dette vist var den sam lede Løn, og „med de Vilkaar, at han herefter ikke højere Løn prætenderer, bliver ved Kirken og ikke søger eller antager anden Kondition“. Musikforholdene i Trinitatis Kirke ved Tiden omkring Elias Radichs Embedstiltrædelse faar man et vist Ind­ blik i gennem Konsistoriums Forhandlinger. I Marts 1686 foreslaas det at yde Vor Frue Skoles Kantor 10 Rigsdaler af Trinitatis Kirkes Kasse, for hvilke han skulde „forpligtet være den koncerterende Musik hver fjerde Festes Dag med Skolens Adjuvanter der i Trini­ tatis Kirke at opvarte. Stadsinstrum entistens Opvartning der i Kirken tillige med Skolens Musik var vel godt at ske kunde, dersom Kirkens Midler kunde tilstrække at han derfor et aarligt Salario af den nyde kunde. Men som der jo altid paa Akademiet og i Kommunitetet findes de Studiosi, som er Musici Instrumentalis synes mig de der uden Kirkens Besverrig kunde bruges, og Degnen til Kirken med Rette at tilkomme hos Præpositum Com-

Made with