HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Side

Fhv. viceskoleinspektør Vald. Møller: Fra det gamle Køben­ havns slot ....................................................................................................... 601 — Fra Christian 4’s ny ladegård ................................................................ 606 V iceskoleinspektør H. C. Rosted: En h idtil ukendt plan over H irschholm slot ........................................................................................... 355 Overlæge, dr. med. Fr. Tobiesen: Friderica Holm. I. Et tragisk bryllup .................................................................................. 245 Mag. art. R. W illersle v: Københavnske fabriksarbejderes og ar- bejdsmænds vilkår omkring 1870 ...................................................... 97 SMÅSTYKKER 1. Indbrud i Vibens hus. 1685 .................................................................... 133 2. Fra Vibens hus ............................................................................................ 134 3. Et tidsbillede ................................................................................................ 136 Af fhv. viceskoleinspektør Vald. Møller. 4. Grundstensnedlæggelse til Marinens ældre Kvæsthus, nuv. Det forenede Dampskibsselskabs kontorbygning i Kvæsthus­ gade, København. Ved oberstløjtnant Th. Thaulow ......................................................... 141 Register .................................................................................................................... 627 Rettelser ................................................................................................................. 684

Made with