HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

6 8 N iels Friis fordi det har været ham umuligt at faa dem paa Grund af Krigstilstanden. Materialet er i hvert Fald hurtigere end alm indeligt blevet angrebet af Fugt o. 1. — en me­ get stor Del af Skaden skyldes netop, at Piberne er løbet an. Alt dette fik Johan P. Botzen i Kontrakten24 carte blanche til at rette, men der var dog ogsaa andre Ting: han skal „den nu forbefundne ubekvemmelige og for Organisten umagelige Værkets Regering [af det tidligere nævnte Skøn fremgaar, at Registertrækkene til Rygposi­ tivet laa saa langt fra Klavererne, at de ikke kunde be­ tjenes af Organisten under Spillet] efter sin egen Erby- delse saaledes og saa kuriøse en Anretning paa Regerin­ gen gøre, at Organisten forud paa Værket kan drage og dirigere alle hans Stemmer og med god Maner forvalte sit Embede saa at ingen bedre Regering paa noget i Dan­ mark skal finde s“. I Juni 1686 blev der holdt Afleveringsforretning over det restaurerede Værk. Den blev foretaget af Organister­ ne Johan Lorentz fra N ikolai Kirke, David Bernhard Me­ der fra Frue Kirke og Christian Geist, Trinitatis Kirkes egen Organist; de udstedte „skriftlige attestata“ om det udførte Arbejde og dets Overensstemmelse med Kontrak­ ten. At det har været tilfredsstillende, fremgaar af den Omstændighed, at Konsistorium — efter Ansøgning — bevilgede Orgelbyggeren „for hans Flid og anvendte Be­ kostning paa Trinitatis Orgelværk, over det, som Kon­ trakten ham tilholder, et hundrede R igsdaler“. Om han fik den Anbefaling fra Konsistorium , han bad om, kan ikke ses, men derimod forlangte man, vel belært af sør­ gelige Erfaringer „Kaution paa 20 Aar“ af ham, d.v.s. en Garanti for det udførte Arbejde i det nævnte T ids­ rum.25 Kirkens Organist, Christian Geist, fik ikke megen Glæde af nu at have et fortræffeligt, nyrestaureret In­ strument at raade over, thi allerede, da A fleveringsfor

Made with