HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Trinitatis Kirkes Orgler og Organister 67 pligtig at være at svare til al den Skade, som Værket begegner og dets Tilbehør kan være formedelst hans egen eller hans betroedes Forsømmelse eller Uagtsom­ hed tilføjet, og vi haver Magt til, en anden dygtig og be­ kvem Person til bemeldte Værks Opvartning, at forord­ ne. Til Vitterlighed have vi ladet trykke Rectoris Sigil- lum her forneden“ o.s.v. Ogsaa Christian Geist fandt, at Trinitatis Orgel var i en meget daarlig Forfatning, og der blev i Marts 1685 paa ny holdt Synsforretning over det, dennegang af til­ kaldte Orgelbyggere, der naturligvis tilraadede en Repa­ ration. Det trak dog ud, og først i Foraaret 1685 fore­ toges en mindre Restaurering, der synes at have kostet 100 Rigsdaler og kontrolleredes af en Orgelbygger fra Landskrona. Det var dog langtfra tilstrækkeligt, og i Juli 1685 sluttedes der Kontrakt om nye store Arbejder paa Instrumentet, Arbejder, der skulde koste 550 Rdl. og dannede en Fortsættelse og Afslutning paa de allerede paabegyndte. Reparationen gaves i Entreprise til „Hans Kongl. Mayts. her i Riget privilegerede Orgelbygger og Organist til den tyske Kirke her i Staden Johan Petersen Botzen“. Denne Mand, der kort forinden var kommet til København, hvor han stillede en længe herskende Trang for en fastboende Orgelbygger, var en særdeles dygtig Fagmand, hvem kort efter Bygningen af det meget store Orgel i Vor Frue Kirke overdroges — et Arbejde, fra hvilket han sk ilte sig med største Hæder sammen med Broderen, Peter Petersen Botzen.22 Et skriftligt, opbevaret Skøn over Orglets Mangler,23 der utvivlsom t stammer fra denne Tid, ja maaske endda er udfærdiget af Joh. P. Botzen selv, giver et meget nøje Overblik over, hvad der var i Vejen — og for øvrigt til­ lige en Fornemmelse af, at Frietzsch til en vis Grad har været uheldig med dette Instrument og ikke har anvendt de helt gode eller helt rette Materialer til det, maaske

Made with