HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

6 6 N iels F riis Trinitatis Kirke, hvorfor dens Ordlyd skal gengives her:21 „Rector og Professores i det Kongl. Universitet i København gøre vitterligt, at vi haver antaget og med dette vort aabne Brev antager og tilbetror ærlig agtbar og kunstrig Mand Christian Geist, Organist til Hellig- geistes Kirke her i Staden, at forestaa Trinitatis Kirkes Orgelværk med den Beskeden og Vilkaar, at han sig i samme sin Bestilling og Embede skal lade findes alde­ les ufortrøden i alle Maader og det med Troskab og F lit­ tighed saaledes forestaa som han vil være bekendt og agter at svare. Særdeles skal han have en god, flittig Op­ syn med bemeldte Trinitatis Kirkes Orgelværk, Bælger­ ne og anden dets Tilbehør eftersom han dertil alene skal have Nøglerne, og ingen anden saa at in tet andet deraf formedelst hans Forsømmelse eller Uagtsomheds Skyld, og saa vidt han derudi kan gøre skal blive fordærved, eller komme til Skade, han skal og i Særdeleshed derfor forpligtet være, saa tit Værket skal stemmes det selv personligen at forrette og ikke nogen som ej derpaa god Forstand og tilbørlig Erfarenhed haver det betro for sig at gøre, dernæst skal han enten ved sig selv eller en an­ den dygtig Person, som han dertil betror, Værket alle Søndage og højtidelige Dage baade til Højmesse og Af­ tensang og til Tolvprædiken om højtidelige Dage og el­ lers to Gange om Ugen, som er om Tirsdagen og Tors­ dagen efter Middag fra fire til fem slet om Sommeren og om Vinteren fra to til fire, betjene eller betjene lade, enten der paa fornævnte Tider skal musiceres eller ikke, hvorimod ham til hver Aars 11. Juni gives af bemeldte Kirkens Prokuratore et hundrede Rigsdaler saa længe som han sig udi sin Bestilling saaledes som foreskrevet staar, tro, flittig og ufortrøden anstiller, men hvis han sig anderledes herimod lader finde da skal dette vores Bestallings-Brev, uden nogen hans Anke og Paatale og uden Proces aldelis være ophævet og magtesløs, og han

Made with