HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Trinitatis Kirkes Orgler og Organister 59 vide med Anders Pederssøn, end hvad en ærlig Mand vel egner og anstaar, og hvis ellers skriftlig af ham om An­ ders var indlagt, det af Ivrighed og Hastighed at være sket. I lige Maade bekendte Anders Pederssøn sig intet andet at vide med Hans Christoff Frietzsch, end hvad en ærlig Mand vel anstaaer, efter samme Forligelses- maal. Hvor paa de rakte hverandre deres Hænder for Retten og lovede at være hver andres Venner nu her efter som tilforn, og denne Sag at blive aldeles død og magtesløs, og aldrig mere at paatales. Og blev Dokumen­ terne straks med begges deres Samtykke kasserede og kastede paa Ilden“. I Slutningen af Maj 1660 meldte Frietzsch sig klar med Orgelværket og begærede den sædvanlige Afleve­ ringsforretning afholdt, og den 4. Juni det meste af Da­ gen var, berettes det,15 „Rector og Professores nærvæ­ rende udi Hellig Trefoldigheds Kirke, imedens Orgelvær- ket af trende af de heste Organister her udi Staden blev efter den med Orgelbyggeren oprettede Kontrakt og hos- følgende dispotiones besigtiget og proberet; samt og Bæl­ gerne af Kongens Bygmester og 3 andre Mestre beset“. De tre Organister, der gennemprøvede Instrumentet, var Antonio Schuler fra Vor Frue Kirke, Johan Lorentz fra Nikolai Kirke og Johan Rudolph Radeck fra Hellig Gei- stes Kirke. Baade de og de teknisk Sagkyndige, en Sejermager, en Snedker og en Smed, der besigtigede de vanskelige Bælge, afgav skriftligt Indberetning om deres Skøn, Dokumenter, der desværre ikke er bevaret. Lo­ rentz, der var Formand for Organistgruppen, fik 3 Du- kater for sin Ulejlighed, hans Kolleger 2 Dukater. Der var ikke Tale om blank Akcept i første Omgang; de tre Organister fandt nogle Mangler rundt omkring i Værket, Mangler, som de forlangte rettet og kontrol­ lerede paa en ny Prøve, der fandt Sted en Maaneds Tid senere. Den 5. Juli 1660 meddeler Rector magnificus

Made with