HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

58 N iels F riis i Danmarks Hovedstad forvoldte ham, kan næppe undre. Men hans Nerver og hans Ærgrelse løb af med ham paa en lidt upraktisk Maade og resulterede i lange, forvir­ rede Breve til Konsistorium ,13 Breve, hvori hans Mod­ gang opsummeres i Detailler og hvori han kun giver Ud­ tryk for eet Ønske: at kunne vende tilbage til sit „kære, ædle Tysk land“ ! Det var vel efter Modtagelsen af en saadan Klagesang, at Konsistorium sendte Bud til ham og lod ham vide, at „Professores ei at kunde eller vilde svare ham paa hans ufine og uhøflige Skrivelse, efter­ som de ej var vant saaledes at begegnes: mens naar han skrev fin lig og høflig, da skulde han faa tilbørligt Svar“. Ved denne Tid var det ogsaa galt med Calcanten, Bæl- getræderen. Den 25. April 1660 blev „den Person, som træder Bælgerne for Orgelbyggeren udi Hellig Trefoldig- heds Kirke, opkaldt [i Konsistorium] og først adspurgt, om han af Orgelbyggeren var antagen at træde Bælger­ ne. Hvortil han svarede: ja. Derefter blev han efter Or­ gelbyggerens Begæring af Magnifico Rectore advaret, at han skulde have god Agt for sin Gerning, og vare sig, at han in tet drikker til Overflod, saa at han sig i samme Gerning ej skulde forse. Thi hvis Orgelbyggeren i nogen Maade skulde føre billig Klage over ham, da havde han ingen Penge hos Kirkeværgen at forvente“. Endnu en Gang inden Frietzsch var færdig i Trinitatis Kirke, blev han indvik let i en Konflikt, nu med Kirkens Klokker, Anders Pedersen. Hvad Striden gik ud paa, v i­ des ikke, men Konsistorium maatte tage Affære:14 25. Februar 1660 „fremstod paa Consistorio udi Retten ær­ lige og velagte Mand, Anders Pederssøn Klokker til Hel­ lig Trefoldigheds Kirke, og Johann Christoff Frietzsch Orgelbygger, og eftersom en Sag imellem dem havde væ­ ret i Rettergang, da blev den med begge Parternes gode V ilje og Samtykke kristeligen og venligen forligt saale­ des, at Hans Christoff Frietzsch bekendte sig ej andet at

Made with