HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Trinitatis Kirkes Orgler og Organister 57 ken (det synes at have været nordre Del af Koret) maa hannem bevilges at hensætte sit Arbejde af Orgelværket, eftersom ellers ingen anden Sted i Kirken er stor nok dertil“.10 De voldsomme Begivenheder omkring den inde­ spærrede By sinkede ham ikke, thi han var, som han selv flere Gange siger, og som det ogsaa hedder i For­ tegnelsen11 over Borgerne 1659, „en fremmed Mand“ — hvem det store Opgør var uvedkommende. I September 1659, altsaa efter godt fire Aars Forløb, var Frietzsch kommet saa vidt, at han kunde paabe­ gynde Stemningen af Instrumentet, hvilket vel maa be­ tyde, at det i det store og hele var færdigt. Til Stemnin­ gen havde han en Bælgetræder, en Calcant, som den fine latinske Betegnelse lyder, og en saadan bevilgedes ham ogsaa af Konsistorium, i øvrigt paa den nemme og billige Maade, at Frue Kirkes Bælgetræder, der af en eller an­ den Grund ikke havde ret meget at gøre og dog oppebar sin fulde Løn, beordredes til at forrette denne Tjeneste. Samtidig dukkede imidlertid nye Vanskeligheder op. Bælgenes særlige Placering og deres ureglementerede Konstruktion, der var nødvendiggjort ved de specielle Forhold i Kirken, begyndte at blive et Problem r— et Problem, som gav Anledning til adskillige Trakasserier, og som først fandt sin Løsning, da de byggedes om — og de økonom iske Vanskeligheder taarnede sig op paa en saadan Maade, at det blev til lige stor Gene for Kir­ ken, Orgelbyggeren og Snedkeren. Man maatte ofte klare sig ved at tage de allernødvendigste Midler af Frue Kir­ kes Indsam lingsblokke, ved Udstedelse af Interimsbevi­ ser o.s.v. Hvor tungt det hele laa, vil fremgaa af den Omstændighed, at Snedker Niels Hansen, for at faa sit Restkrav fyldestgjort, til Slut maatte tage et „Lejersted“ (en Begravelsesplads) i Kirken som Betaling.12 At Orgelbyggeren ikke befandt sig videre godt midt i alt det Besvær, Leverancen af et Orgel til den nye Kirke

Made with