HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

56 N iels Friis stærkt forsinket — paa Grund af Snedkerens Langsom ­ hed, hævder Frietzsch — var Kantor Georg Letauen og Organist Antonio Schuler fra Frue Kirke. Snedkeren paa sin Side beklager sig samtidig over ikke at kunne skaffe Svende, og Konsistorium traf da den usædvanlige Be­ slu tn ing,7 at „Magnificus Rector skrider med hannem til Hr. Rigens Hofmester om en Ordre at erlange til at be­ vilges Svende, saa mange han haver fornøden“. I December 1658 er Frietzsch langt nede. Han har i fem Uger været syg i Bryst og Lunger, tilset af Dr. Moe- ten, han har ingen Penge og løber den Risiko at blive sat ud af „det Lejehus, han ibor“.8 Konsistorium kan eller vil ikke hjæ lpe ham økonom isk, dels fordi hans Kontrakt ikke er overholdt, dels under Henvisning til de besværlige Tider, hvilket var andet og mere end en F loskel, eftersom Fjenden jo laa foran Stadens Porte. Kun Tag over Hovedet vil man hjæ lpe ham med ved at faa en Ordning med hans Værtinde, „den Danne­ kvinde, sal. M. S iurens“. Noget senere afslaas ogsaa hans Anmodning om Kaution til hans Kreditorer, og Konsi- storiums Tone bliver skarp til Gengæld for hans m in­ dre korrekte Optræden. Professorerne vilde sig „have forbeholden deres T iltale overfor ham, baade for hans Forsømmelse udi at efterkomme hans Kontrakt, saa og for hans meget ubekvemme, ubeskedne og ubevislige Foregivende og Skrivelse, saa vel mod Pro-Rektors Per­ son, som det ganske Konsistorium“.9 I Januar 1659 fik ogsaa Snedker Niels Hansen en al­ vorlig Paam indelse om, „saafrem t han ej vil stande til rette for al den Skade, Kirken kan i geraade for hans Forsømm else“, at opfylde sin Kontrakt, da hans Arbejde burde have været færdigt for et halvt Aar siden. Nu kom der Gang i Tingene; den 20. Januar begærede Orgelbyg­ geren, at det „Sted udi Hellig Trefoldigheds Kirke, hvor Theologi plejer at afsige Censuren efter [Prøve-]Præd i

Made with