HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Otto Mackeprang

52

96) Krogh: Teaterbilleder, s. 164—65. 97) Overskou: Skueplads II, s. 178.

98) Overskou: Skueplads II, s. 178, 187—89, 208—09, 211, 241, 242, 270—76, 279, 287—88. — Hansen: Skueplads I, s. 265, 272— 75. — H elissen: Harlekin, s. 37—46. " ) Particulière Cammer Rechnung pro 1759, Fol. 117 Nr. 897. Rigsarkivet. Borgretspræsident Ortved fik anvist M ingottis pension fra 1. april 1759 til dødsdagen, ialt 22.4.14 rdlr. 10°) Begravelsesprotokollen for Trinitatis Sogn 1757— 1813. Lands­ arkivet. Ifølge denne protokol blev han begravet „udi den gamle Jord“, d.v.s. på kirkegården um iddelbart ved T rinitatis Kirke (i modsæ tning til „den nye Jord“ = T rinitatis Kirkes A ssistens­ kirkegård m ellem Åbenrå og Gothersgade), jfr. H. W eitem eyer: Forløberne for Assistenskirkegaard paa Nørrebro, H.M.K. 1. V (Kø­ benhavn 1915— 16), s. 80—83, 108— 10 og Fr. W eilbach: Trinitatis Kirke 1637— 1937 (København 1937). — Navnet Store H elliggeist- stræde, der dengang dækkede strækningen fra Købmagergade til deÅ nuværende N iels Hemm ingsens Gade, udvidedes i 1859 til også at om fatte Kokkegade (nord og vest for Helligånds K irke), se Københavns Borgerrepræsentanters Forhandlinger 1859— 60, s. 227 -—29. I 1881 kom gaden i dens fulde udstrækning til at hedde Val- kendorfsgade, se B. F. 1881—82, s. 509— 13, 805— 16. 101) Particulière Cammer Rechnung pro 1759, Fol. 164 Nr. 1265. R igsarkivet. — Om Truels Ortved se Axel Linvald: Bidrag til det københavnske Bystyres H istorie ved Midten af det 18. Aarhundrede. H.M.K. 2. II (København 1925—26), s. 128. 102) J. C. L. Lengnick: Genealogi over F am ilien Drewsen (Kø­ benhavn 1851), genoptrykt 1943 af redaktør Funch, s. 14. — Kiø- benhavns Handels Speil for Aaret 1765, s. 13. Jacob Drewsen næv­ nes her under Adressen: V imm elskaftet.

Made with