HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Pietro Mingottis operaopførelser

45

L I TTERATUR Charlotte Dorothea B iehl: Interiører fra Kong Frederik V’s Hof. Breve og Selvbiografi. Udgivet af Louis Bobé (København 1909). Charlottenborg. Udgivet af Kunstakademiet (København 1933). F. H. Eibe: Gluck og Danmark. Kronik i Berlingske Aftenavis 15. september 1949. Christian E lling: Angelo og Teresa Pompeati. Tilskueren 1936 (København 1936). — Maskespil. Fire Afhandlinger (København 1945). Christian Elling og Victor Hermansen: Holbergtidens København (København 1922). Jacopo Fabris: Instruction in der teatralischen Architectur und Mechanique. Udgivet af Torben Krogh (København 1930). N iels F riis: Det kongelige Kapel (København 1948). P. Hansen: Den danske Skueplads I (København u. år). Henry H ellssen: Harlekin og Colombine. Af Pantom imeteatrets H istorie (København 1944). A lf Henriques: Holbergs Scene og det nationale Gennembrud. Teatret paa Kongens Nytorv 1748— 1948 (København 1948). Ludvig Holberg: Epistler. Udgivet af Chr. Bruun. Bd. III og IV (København 1871 og 1873). Illustreret Musikleksikon. Udgivet af Hortense Panum og W il­ liam Behrend (København 1924). N icolai Jonge: Kiøbenhavns Beskrivelse I (København 1783). Hermann Kretzschmar: Aus Deutschlands italienischer Zeit. Ge- samm elte Aufsåtze iiber Musik II (Leipzig 1911). — Geschichte der Oper (Leipzig 1919). Torben Krogh: De første Forsøg paa at skabe en Opera i det danske Sprog. Aarbog for Musik 1922 (København 1923). — Arie­ arterne i det 18. Aarhundrede. Aarbog for Musik 1923 (København 1924). — Holbergs Forhold til Operaen. Tilskueren 1927 (Køben­ havn 1927). — Danske Teaterbilleder fra det 18. Aarhundrede (Kø­ benhavn 1932). — Tivolipantom im ens Oprindelse. Kulturminder (København 1939). — Forudsætninger for den Casorti’ske Panto­ mime (København 1936). — Ældre dansk Teatermusik. Musikhi­ storisk Arkiv (København 1939). — Fra Bergs hus i Læderstræde til Komediehuset paa Kongens Nytorv. H istoriske Meddelelser om Kø­ benhavn 4. I (København 1948). — Gluck i København. Kronik i Nationaltidende 6. januar 1949. — I Anledning af Det kgl. Teaters 200-aarige Jubilæum . Dansk Musiktidsskrift 1948 og 1949 (Køben­ havn 1948 og 1949).

Made with