HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

28 Otto Mackeprang glasharmonika blev et almindeligt forekommende kon­ certinstrument. Tilskyndet af den succes, Gluck havde med sin glas­ koncert for hoffet i København, ønskede han også at præsentere kunststykket for offentligheden. Det skete den 19. april 1749. Koncerten averteredes i Kiøbenhavns Post-Rytter for den 14. s. m. som en „af Vocal- og In- strumental-Musique meget kiøn og applausible befinden­ de Concert“, og det fremhævedes, at Gluck ved denne lejlighed „i Synderlighed til Auditori største Contente- ment paa et af lutter Glas bestaaende og ey her forhen bekiendt værende Instrument vil lade sig høre“. At Gluck skulle nyde godt af indtægterne, fremgår tydeligt af fortsættelsen: „Billetterne er i bemeldte Slot hos Capel- mesteren selv at bekomme; Og som det ikke tiere end den eeneste gang vorder opført, flaterer han sig saa me­ get meere af de gode Liebhabers behagelige Indfindelse. Begyndelsen er om Eftermiddagen Kl. halvgaaen 6 præ­ cise“.62 Ifølge et af Marianna Pirkers breve havde han tillige planlagt en „concert di cembalo“ efter påsken, men om den blev til noget, vides ikke. Den begejstring, hvormed man i den første sæson havde hilst italienerne, holdt ikke ud. Allerede i Glucks sæson tog besøget stærkt af. Var kongefamilien ikke til stede, stod tilskuerpladsen ofte tom. Trods et tilskud fra hoffet på 2000 rdlr. og et ekstra tillæg på 600 rdlr. for opførelsen af „Artaserse“ den 29. januar 1749, hvortil hele hofstaben var indbudt, kan det ikke undre, at Min- gotti ikke spandt guld på foretagendet. Byen var med sine kun 75.000 indbyggere for lille til gennem længere tid at bære en sådan embarras de richesse inden for forlystelseslivets område, som årene efter Christian VPs død bragte frem. Von Quotens tyske skuespillertrup i Store Kongensgade måtte allerede slutte for bestandigt den 17. maj 1748.63 De danske aktører tog så den 7. juni

Made with